In eene te Ber nekom gehouden vergadering is besloten tot het oprichten eener bewaarschool, die hoofd zakelijk in stand zal worden gehouden door de krachtige geldelijke ondersteuning van mevr. de wed. v. Daalen. si«9trafisthe tócrieMeu. 3&fAÖ0-i3ertcfttc«. Inkomsten-Belasting. Jfl&rfos- ets IS^'ssYigbevtiCtaisss,. aan den minister van justitie (in afschrift gezonden aan de kamers van koophandel), eene betere wetgeving op de faillissementen verzocht waarbij/jde formalitei ten en gevolgelijk de kosten verminderd worden, zoodat, overeenkomstig de bedoeling van het "Wetb. van Kooph., vakgenooten het curatorschap kunnen vervullen in plaats van jeugdige met den handel on bekende rechtsgeleerden en waarbij het sluiten van een accoord niet zoo gemakkelijk wordt gemaakt. De kamer van koophandel te Amsterdam heeft geweigerd dit adres te ondersteunen en gelijk besluit genomen ten aanzien van een adres der kamer te Leeuwarden betrekkelijk het verbod tot invoer van vee uit Neder land in Engeland. Met 9 tegen 3 stemmen is goed gekeurd een adres aan B. en W., tegen het verhuren van het nog onverhuurde gedeelte lang 1100 ellen der Handelskade aan de Hoil. Spoorwegmaatschappij en met 12 tegen 1 stem een adres aan den minister van waterstaat over de belemmering der vaart in het Noordzeekanaal door de stoomtramdienst Amsterdam Wormerveer. Het gerechtshof te Arnhem heeft K. v. Setten te Opheusden schuldig verklaard aan poging tot moord en veroordeeld tot 8 jaren tuchthuisstraf. Het totaal bedrag der Unie collecte voor scholen met den bijbel kan thans in ronde cijfers vastgesteld worden op f 100,00 Bij de marine-commissie te 's Gravenhage is ten behoeve van de nagelaten betrekkingen der omgekomen bemanning van de Adder in het geheel ontvangen 11,053,43%. De koninglijke goedkeuring is verleend aan de ver- eeniging „Amsterdam's Thuis voor Dieren," ten doel heb bende het opnemen en verzorgen van honden katten en zooveel mogelijk alle andere dieren die onbeheerd of hulpbehoevend zijn ook zoodanige waarvoor de eige naren tijdelijk niet kunnen zorgen van niet-onvermo- genden tegen betaling van onvermogenden kosteloos. Te Gorinchem is de melk van 15 leveranciers on derzocht. Van 4 was ze onvervaischtvan 2 met 10, van 1 met 15 van 2 met 16 van 1 met 18 van 1 met 21van 2 met 25van 1 met 26 eu van 1 met 42 t. h. water vervalscbt. De naam van laatstgenoemden water- en melkboer is P. Smits Pz. Het bestuur van bet 35ste Nederl. Landhuishoud- kundig Congres heeft zich per adres tot den minister van waterstaat gewend naar aanleiding van het ge sprokene op het Congres over de weuschelijkheid van de afschaffing der tollen op 's Rijks wegen. Ofschoon dat niet bepaald op het Congres is besloten heeft het bestuur gemeend die afschaffing te moeten verzoeken in de eerste plaats op die wegen waar de perceptie kosten de opbrengst der tolgelden overtreffen of er mede gelijkstaan. Te Deurne is de fabriek van turfpreparaten tot den grond afgebrand. Bij bet redden van een daarin aanwezig kind heeft de vader zoo ernstige brandwon den bekomendat men voor het behoud van zijn leven vreest. Na het einde der Kersvacnntie wordt aan den Helder een cursus voor hoofdonderwijzers en hoofdon derwijzeressen geopend. De deensche gezant te Petersburgdoor zijne regeeriug gemachtigd, onderhandelt met de russische regeering over het orgamseeren eecer expeditie van samojeedenter opsporing van de Dymphna en de Yarua. .Aangezien de heer Gamel heeft aangeboden de kosten te dragen alleen onder voorbehoud de ex peditie door een door hem te kiezen vertrouwd persoon te doen vergezellen is het waarschijnlijk dat het plan spoedig tot uitvoering zal komen. Aan den heer mr. K. A. Meeussen is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van den Raad van State. De gemeenteraad vaa Amsterdam heeft aan het hoofd der policie de bevoegdheid verleend om te ver klaren dat een hond gevaarlijk is en niet anders dan gemuilkorfd op den openbaren weg mag verschijnen. Voor de betrekking van hoofd der school aan de Langereis gesticht door de gemeenten Hoogwoud en Nieuwe Niedorp, hebben zich, op een salaris van f 800, 10 sollicitanten aangemeld. De watermolenaar Vroon te Wieringen op de jacht zijndehad het ongeluk dat bij toeval het schot van zijn geweer afging waardoor zijn zesjarig zoontje zeer ernstig iD de zijde gewond werd. In de gemeente Oostdongeradeel neemt de ar moede schrikbarend toe. Op de begrooting voor 1883 is 35000 voor het armwezen uitgetrokken. Het plan bestaat om in het midden der gemeente een armhuis te stichten dat tevens moet dienen tot werkhuis. Door het nederlandsche comité voor het Darwin- gedenkteeken is f 599,97% bijeengebracht, waaronder f 100 van de Holl. Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Het lossen en oprijden der lading van het op Terschelling gestrande schip Maria Agnieta naar de haven is aanbesteed voor 2500 het bergen der tui gage voor der waarde het vervoer der balken naar Delft voor 92 cent per stuk. Tot predikant der doopsgezinde gemeente te 's Gravenhage is beroepen ds. S. de Waard, van West- zaan. Het departement Joure der Maatschappij totNnt van 't Algemeen heeft met het begin van dezen winter zijne herhalingscbool opgeheven omdat de zorg daar voor volgens de onderwijswet aan het gemeentebestuur toekomt en is thans bedacht op het openen eener school voor huisvlijtwaarvoor door het hoofdbestuur eene bijdrage van 100 verleend. Door den heer B. Haltrop landeigenaar te Do- niawerstalis een begin gemaakt met de inpoldering der Woudvennen ter uitgestrektheid van ongeveer 20 bunders. De gemeenteraad van Haarlem heeft aan mej. Bazendijk, op haar verzoek, eervol ontslag verleend als leerares in de wiskunde en het boekhouden aan de h. burgerschool voor meisjes en benoemd tot leerares in de gymnastiek aan genoemde school mej. Roosdorp, geb. de Bell tot leeraar in de hebreeuwsche taal aan het gymnasium dr. A. C. Duker. De heer J. D. Geerlings élève aan 's Rijks Aca demie van Beeldende Kuns'en te Amsterdam, is benoemd tot leeraar aan de school voor kunst-nijverheid te Haarlem. 's Gbatbnhage, 2 December Tweede Kamer. Uitvoerig is gediscussieerd over de zaak van den heer van der Heijden algemeen ook van de zijde des mi nisters werd de eer en de goede naam van den Generaal onaangetast geoordeeld de discussie is af- geloopen. De stemming zal Woensdag aan het einde der zitting plaats hebben. Maandag behandeling der Staatsbegrooting. In lang is hier ter stede geen instrumentaal concert gegeven, dat zoo in alle opzichten welgeslaagd mag heeten als dat hetwelk Vrijdag 11. door de vereenigde Toon kunstenaren van Amsterdam, in het lokaal Har monie, ten gehoore werd gebracht. Een goed bezette zaal, een auemlooze stilte en ge spannen aandacht zelfs gedurende de 4 deelen der sym fonie, een geleidelijk crescendo in warmte en brio bij de executanten, unisoon met de wassende belangstelling en ingenomenheid van een uitgezochte schaar hoorders ziedaar zoovele verschijnselen, die er op wezen, dat goede muziek ook hier ter stede gewaardeerd wordt, en wel geschikt waren onzen muziekvrieuden een hart onder den riem te steken Waar de taak eens verslaggevers zich uitsluitend tot een verslag bepaalt, omdat hij de beoordeeling aan meer bevoegden wil overlaten, zou hij dus kunnen volstaan met hen te beklagen, die door hunne afwezigheid van een degel,jk kunstgenot verstoken geweest zijn. Kunstgenot toch kan alleen worden gesmaakt door ben, wier zintuigen rechtstreeks de uitingen der kunst waarnemen, doch nimmer in woorden beschreven worden. Toch ligt er iets aantrekkelijks in, om een gesmaakt genot nog eens in bijzonderheden voor het geheugen terug te roepen. Dat eenige der uitgevoerde nummers oude bekenden waren, strekte slechts tot verhooging van genoegen en om de voortreffelijkheid der uitvoering te beter te doen uitkomen. Behalve bij de „Geschöpfe des Prometheus" van Beet hoven, kwam dit niet het minst uit bij de bekende Oxford-Symfcnie van Haydn met haar zangerig adagio en geestig presto. De goedmoedige, gulle vroolijkheid van de menuet vormde een eigenaardigen tegenhanger met den schulkscben en dartelen humor, die in de aan de meeste hoorders zeker niet bekende menuet van Boc- cherini, Haydn's tijdgenoot, viel op te merken. De uit voering bracht deze tegenstelling volkomen tot haar recht. De uit Schumann's Kinderseenen zoo geliefde Trau- merei bleek, hoezeer voor klavier geschreven, voor dub bel strijkkwartet (con sordino) althans zeker niet minder geschikt te zijn dan voor piano en lokte daverende toe juichingen uit. Het albumblad van Wagner mag wegens de uiterst teedere en fijne toetsen die er in voorkomen met recht een proefstuk voor een orkest genoemd worden. Uit den diepen indruk, die bet blijkbaar op de hoorders maakte, mag worden afgeleid, dat dit orkest het met glans volvoerde. Het tweede gedeelte van het concert, uit minder klas sieke nummers bestaande, bood een welkome gelegen heid aan, om met de afzonderlijke kunstenaars nader kennis te maken. Ook zonderde wetenschap, dat de heer Jakobs een der gimstig bekende solisten van het vroegere Parkorkest geweest is, en zich solo-trombonist van Z. M. mag noemen, zou de fraaie, mollige toon, die zelfs bij de krachtigste aanzwel'.ing nimmer ruw klonk welke hij aan zijn zoo moeielijk te bespelen instrument wist te ontlokken, de overtuiging gewekt hebben, dat men hier met een meester op zijn instrument te doen had. De uitbundige toejuichingen van het publiek al mochten zij hier en bij andere nummers liever tot na den afloop van het geheele stuk uitgesteld zijn be wezen weldat de hoorders die overtuiging deelden. De heer Hofmeester is als A'kmaarder hier een te goede bekende en heeft ook hier reeds dikwijls genoeg bewezen dat hij van zijn leermeester Jozef Cramer diens edel spelen stouten streek beeft overgenomen, dan dat bet verwondering kon wekken, dat hij in het cantilene van den directeur en den gemoedelijk naieven Landler van Lange nieuwe lauweren oogstte en deze nummers moest herbalen. In tweeërlei opzicht hadden de hoorders gelegenheid den heer Mann te leeren kennen en waardeeren. In de eerste plaats als directeur van een orkest uit leden van het vroegere Park- en Paleis-orkest en eenige andere kunstenaars saamgesteld, dat onder zijne leiding reeds een prijzenswaardige eenheid en zelfstandigheid verkregen heeft en naar wij hopen een schoone toe komst te gemoet gaat. In de tweede plaats als componist. De „scènes dt genre" uit zijne „suite d' orchestre" waren wel geschikt om naar kennismaking met het geheel te doen verlan gen en zoowel het zangerige cantilene als de hoogst karakteristieke en bevallige „Bohemiènne" deden de uitstekende krachten waarover dit orkest beschikken kan, en waaronder de hobo afzonderlijke vermelding verdient, zeer goed uitkomen. Het was dan ook een welverdiende hulde aan den directeur-componist, dat herhaling dezer nummers ge vraagd en welwillend gegeven werd. Na al het gesmaakte genot roepen wij dan ook den Yereenigden Toonkunstenaren geen „vaarwel", maar naar wij van harte hopen een „tot weerziens" toe. Aan het examen voor hoofd der openbare school voor meisjes, alhier, werd den 2 door 4 dames deelgenomen. De luitenant ter zee le klasse J. P. Lubbe Bakker, uit Oost-Indie teruggekeerdis op nonactiviteit gesteld. BURGERLIJ KE STAND. GEBOREN. 1 Dec. Jacobus, Z. van Simon Antonius Sistermans en Vero nica Johanna Bosch. OVERLEDEN. 30 Nov. LeonardusZ. van Adrianus van Viersen en Femi» Lukretia Weeber, ruim 2 jaren. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 1 Dec. Door den Notaris P. VAN LEEUWEN. Heerenbuis en tuin, n.z. Lanaestraatsectie A 2722 en 2723. Str. G. J. van Leeuwen f 11525, J. Opgehouden op 450,- Avondzitting van den Gemeenteraad van 22 November 1882. De heer Bruinvis de Langedie een woord wenscht te spre ken over deze voor de gemeente zoo gewichtige zaak begint met de verklaringdat het rapport der vaste commissie van linancien hem zeer heeft te leur gesteldomdat dit rapport in het vraagstuk der belastingen zoo weinig licht aanbrengt. Was hij van meening dat er nu van niets anders sprake kon zijn dan van eene inkomsten-belasting, hij ontwaart, dat de meer derheid dier commissie de bestaande verordening wit bestendi gen. Zijne gevoelens zijn te goed bekend om nog eens te ver klaren aan welke zijde bij zich schaart; mogen aan eene inkom stenbelasting bezwaren verbonden zijn zij zal toch vrij zeker in groote mate vele nu bestaande onrechtmatigheden opheffen of verminderen. Hij wil trachten het door de meerderheid aangevoerde in een zuiver daglicht te plaatsen; of liet hem ge lukken zal, andersdenkenden te overtuigenweet bij niet. De zaak is deze. Op herhr-alde klachten van ingezetenen,op aanhou dend aandringen van leden van den raad hebben Burg. en Weth. indertijd toegezegd eene nieuwe verordening te zullen ontwer pen. tsedert tal van jaren was hier eene verordening in werking naar zijn en veler inzien op verkeerde grondslagen rustende; gedurig en veelvuldig waren de klachten over ongelijkheid en onrechtvaardigheid; alle pogingen, om verbetering aan te bren gen mislukten, hetgeen ook zeer natuurlijk was, omdat het beginsel niet deugde. Toen de uitnoodiging aan de commissie van financien, om eene nieuwe verordening te ontwerpenon beantwoord bleef, ontwierpen Burgemeester en Wethouders zeiven eene verordening, begrijpende, dat de bedoeling van den Raad wasals beginsel aan te nemen eene belasting op de inkomstendaar de bestaande verordeningzooals de on dervinding bewezen had met alle verbeteringen toch nooit van de daaraan klevende leemten en gebreken gezuiverd zou kunnen worden. De commissie van financiën heeft nu een rapport uitgebracht, dat de taak van Burg. eu Weth. zeer gemakkelijk maaktdoor volstrekt niet in bizonderbeden der voorgeschre ven verordening te treden. Het bepaalt zich alleen tot het weder aan de orde stellen der vraag over het beginsel, inkom stenbelasting of niet. Het schijntdat de commissie dit eerst door den Gemeenteraad uitgemaakt wil zien; zoo doende ver loopt de tijd en hoogst waarschijnlijk zullen Alkmaar's ingeze tenen met de tegenwoordige verordening gezegend blijven. Hij hoopt, echter, dat bij aanneming van het beginsel om eene in komstenbelasting te heften, de verordening zelve onmiddelijk aan de orde zal komen. De meerderheid der commissie veroordeelt kortaf de veror dening en zegt bereid te zijn, mede te werken tot verbetering der bestaande verordeningzoo daarin verbeteringen moeten worden gebracht. Wat wordt daarmede bedoeld? Is die meer derheid onbekend met al hetgeen in den loop der jaren ge schied is? Telkens bleek toch het onbillijke. Wat had men nu mogen verwachten Dat die meerderheid, bestendiging van het bestaande beginsel voorstellende, ook de middelen aange geven had, om de gebreken zoo mogelijk op te heffen of althans daaraan te gemoet te komen, door de lasten gelijkmatiger te doen dragen. Niets daarvan. Of is het al voldoende te zeggen, de klachten zijn zoo erg nietzijn zoo algemeen niet. Hij durft zeggen: de klachten zijn gesmoord; uitgezonderd enkele abuizen zijn de ingezetenen naar de verordening t.e recht aan geslagen aan den aanslag is niets te veranderen. W ij, voor standers eener inkomstenbelasting, ontkennen nietdat er bij de invoering bezwaren zullen voorkomen maar wij wijzen er op, hoe het getal der gemeentenwaar die belasting geheven wordt, jaarlijks klimt; ware dat beginsel veroordeeld, men was er zeker al lang op terug gekomen en zouden er onder die ge'meenten wel gevonden worden, waar men tot het ver ouderde stelsel wenscht terug te keeren Hij betwijfelt zulks. Het door die meerderheid aangevoerde beaamt bij nietzij schroomt ontevredenheid bij de invoering eener inkomsten belasting maar zij is doof voor de klachten van onbillijkheid over de tegenwoordige verordening. Zij wijst op de ingeze tenen in de buitenwijken: zij schijnt overtuigd, dat die in gezetenen wel wat weinig betalendoch vreest, dat bij invoe ring der voorgeste 1de belasting velen hunner deze gemeente zul len verlaten. Bij hem bestaat die vrees nietbehalve dat zij overal, zelfs op dorpen, wel eens liooser belast kunnen worden, staat het bij hem vast, dat velen hunner hierheen gekomen zijn, juist omdat zij elders te veel betalen moesten. En al mocht eens een boogere aanslag hen treffenzouden zij niet recht- en regelmatiger aangeslagen of behooren aangeslagen te worden in verhouding tot hnntie medeburgersdie nu te veel betalen? Onder de velendie nu te boog aangeslagen zijnnoemt hij slechts één hem van natbij bekend. Deze is volgens de tegen woordige verordening aangeslagen naar een inkomen van/3700,— en beeft slechts een werkelijk inkomen van f 2000,Zoo zullen er velen zijn. Han delaars en kooplieden weten dikwerf hun inkomen nietwordt gezegd. Zeer zeker weten verschei dene bij het vooruit- of ipckteruitgaan hunner zaken wel ten naasten bij de hoegrootheid'- van hun inkomen en zullen verschei dene kooplieden ook nu te'veel betalen. Deweleens aangevoerde beweering tegen eene inkomstenbelastingdat kooplieden in hun crediet benadeeld .zouden worden, indien zij eens door onverhoopt, werkelijkverlies minder verdienden en dus lager aangeslagen moesten \jvordenwordt door hem niet ge deeld. Wanneer werkelijk kooplieden of fabriekanten door rampen worden getroffenciie drukken op hunne inkomsten dan za! ten allen tijde bij (elke belasting hun crediet wel in dezelfde mate gevaar loopenen wordt hij door tegenspoed en lage inkomsten gedrongen, zich lager aan te gevendan kan hij zich niet voorstellen, dat zijn crediet daardoor benadeeld zal worden. Yan bet openle ggen van zaken wordt maar al te veel een kreet opgeheven. Er wordt eene billijke er. recht matige opgave verlangdmaait niet het alleruiterste geëischt. Bezitters van groote kapitalen ''of personen met groot inkomen kunnen gemakkelijker (en dit i»s ook billijk) meer betalen, dan zijdie een klein inkomen nebbenvan een inkomen van f 8000,en hooger kan meer .afgeworpen worden dan van een van 2000,en minder. Mien zegge ook niet, de rijk be middelden die stil zittenmc'ieten meer betalen dan zijdie met werken veel verdienen. Hem: komt het voor, dat het volko men gelijk staat, hoe en op welke wijze men zijn inkomen tracht te vergrooten. Hij zal stfemmen voor de invoering eener inkomsten-belasting. Wordt vervolgd.) Alkmaar 1 Dec. Kleine fcaas J 36,50, Commissie 135, Mid delbare f 36,50, aangevoerd 3hJ9 stapels, wegende 82217 F-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6