m m m m m Cosier van Leeuwen, V E 1 L 1 N G. Wei- en Bouwland, ST. HIC0LAAS CADEAÜL ïö1/.. Openbare Verkooping Voorloopige Aankondiging. Openbare Verkooping Te Alkmaar Openbare Verkooping Oproeping. illlWIIIIIWISft Obttxrlctittcn. Openbare Verkooping le Sint Pancras, te Grootscberiner Lokaal voor Publieke Verkoopingen. Langeslraat, wijk B, No. 71. Ter graanmarkt aangevoerd 5160 mudden. Tarwe/- 6,75 a 9, Rogge f 5,75 a 7,50, Gerst f 5 a 5,50, idem ckev. /"5,75 a 6 50, Haver /3a 4,75 Paardenboonen f 6,25 a 7,25, bruine idem /10 a 14,50, witte dito f 16, duiven dito f 8, Kanarie zaad 10,25 a 11, Karweizaad /12, Erwten: groene 16 a 20, grauwe 16 a 22, vale 12 a 16. jjg 2 Dec. Aangevoerd 7 Paarden 75 a 180,10 Koeien, f\70 a 240, 16 nucht. Kalveren 14 a 28, 292 Schapen /12 a 29, 79 magere Varkens 13 a 26236 Biggen 6 a 11, 10 Bok ken en Geiten 4 a 9. Boter per kop ('s middags 12 uur) 80 a 90 ets- Amsterdam 1 Dec. AardappelenZeeuwsche sp. jammen /4a 5,40dito flakkeesche 3,80 a 4,50, dito poters /2a 2,50, friescke jammen 3,40 a 3,60 dito engelscke 2,30 a 2,40, saks. jammen 4 a 4,25, pr. roode 2,70 a 3,20hamb. t 3,25 a 3,80. Raap- en Lijnkoeken onveranderd Peterolie vast, loco en Dec. 9,75, Jan.—Maart 10,50 entr. gehouden. Delft 30 Nov. Boter per kwartvat 60 a 76, per pond 1,50 a 1,90. Aangevoerd 370 achtste en 143 zestiende vaten, wegende 8830 P. Edam 29 Nov. Aangevoerd 232 stukken boterper pond 1,30 a 1,38, Kippeneieen 9 a 10 per 100. 1433 Lam meren 19 a 33. Enkhuizen 29 Nov. Kleine f 33,50, aangevoerd 14 stapels. Gerst 5 a 6 Haver /4a 5,70, grauwe Erwten 16 a 21 vale 12 a 15, groene 13 a 16, Bruine boonen 10 a 15, platte boonen 7 Paardenboonen 7, Karweizaad f 12, Mos terdzaad 17 a 22 Maanzaad 12. Hoorn 30 Nov. Aardappelen: Hamb. 2,00 a 3 40, friescke jammen 2,90 a 3,40, zeeuwsche dito 3,90 a 5,50, saksische f 3,90 a 4,65, pr. roooe 2,70 a 3,10 per mud 1 Dec. Aangevoerd 400 Schapen 30 a 52, 300 Lammeren 18 a 26 145 Varkens 46 a 5S ct. per Pond. 2 Dec. Tarwe 9,50 a 10, Gerst 5,50 a 6, Haver 3,75 a 4,50, Erwten: witte 16 groene dito 15 a 18, grauwe 118 a 21, vale 13 a 15,50, bruine Boonen 12 a 15,50, 15 Paarden 80 a 190, 70 Schapen 30 a 38, 350 Lammeren 16 a 26 20 Kalveren 16 a 28, 40 Varkens 16 a 27, 3 Zeugen 30 a 50290 Biggen 5 p 9, 150 Kippen 1 a 2, 750 Kip-eieren /6 a 6,50 per 100, 1701 koppen Boter 0,65 a 0,75 ct. Krommenie 30 Nov. Aangevoerd 271 pond Boter. Per pond f 1,34 a 1,40, 100 Kippeneieren /8a 8,50. Medemblik 29 Nov. Kleine kaas 35, aangevoerd 24 stapels, Boter 1,50, Kippeneieren 7, Eenden dito 5. Meppel 30 Nov. Boter per achtste vat le soort 27,50 a 28 2e 25 a 26 3e 22 a 23, per P. /1,20 a 1,40. Aan gevoerd 10500 pond. Leeuwarden 1 Dec. Aangevoerd 496 kwart22 twaalfde en 738 zestiende vaten Boter. le Soort 58,50, 2' 50,50, 3'. 464« 40. Schiedam 1 Dec. Moutwijn 12,75, Jenever 18,25 p. vat. Texel 30 Nov. Hooi /14 a 17, per 500 P., ongewasschen Wol 0,86 per pond. Bereid gemaaid Zeegras 9 a 11, dito gevischt 2.50, per 100 P. Aardappelen 2,50 a 4,25, per mud, Tarwe /8a 10, gerst 5,50 a 6, Haver 3,75 a 4,25, groene Erwten 9 a 10,50, grauwe /10 a 12,50, vale/10 a 11. Zaandam 30 Nov. Kleine kaas /34,50 aangevoerd 24 stapels. Zwolle 1 Dec. Boter per achtste-vat 22 a 30,50, per Pond 1,10 a 1,45. Londen 30 Nov. 500 Runderen 4.2-6.2, 1000 Schapen en Lammeren 5.9-7 S, Kalveren 5.-6.8, Varkens 4.-4.9. AMSTERDAM. hetIerland, Cert. N. W. Schuld. Dito, dito Dito, dit Dito, Obligation dito 1S78 Oostenrijk, Obl. inpap. ii. 1000 Mei-Nov. Dito, dito Febr.-Ang. Dito, zilver Jan.-J ali Dito, dito April-Oct. Italië, 1831 Rutland, Ob.H.&C.1798/1815 /1000 Jan. Cert. Iiischr. 6e eerie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct, Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct. Dito 1S66 Dito 1877 X 20-100 Jan.-Jnii Dito ditoOost.ZR.100-1000 13JuIi-13Dec. Dito dito 2c serie 13 Jan.-13 Juli Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. Dito 1800 2e leeuing 100 Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. Dito 1880 gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. Spanje, Obl. Buit. 1867/71, 75P.200-4800 Dito, dito 1876 200-1200 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 Turkije, O.A.S.1865 50-100 L3Jan-13Jnli Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obligation 1851 Dito, dito 1864 Peru, Oblig. leening 1870 Dito, dito 1872 Venezuela, Obligation 1881 Nederland, Ned. Iud. Handelab. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 1875 Balie, Znid-Ital. Spoorweg Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatscb. Aand Dito, Hypoth. Obligatien Dito, Baltische Spoorw. Aand Jelez-Griasi Oblig Jelez-Orel dito Morscbansk-Sysran Aand Orel-Vitebsk Oblig Poti-Tiflis Oblig. f 1000 Riaschk-Wiasma Aand Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canad-.-South Cert. v. Aandeel ChV. Cert. v. Aaodeel Preferred Il'iaois Cert. v. Aand Louis San Fr. Aand. le Pref. dito Preferred Mich. Centr. Cert. v. Aand Miss. Incomebonds N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... Dito, dito dito f 100.... Hongarije, Theiss Spoorweg Oostenrijk, Staatsl. 1854 Dito, dito I860 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsieening 1864 Dito, dito 1866 Turkije, Spoorwegleenmg pCt. 4 4 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, 1 Dec. 66% 79'%, 102'/» 102% 64'/, 63'/, 64%, 65'/i. 84'/, 96'/, 76'U 93"/,, 94 88'/,, 51'/, 52 83"/i« 82 75'/,, 66' 745/, 27 43 V, 25 10 H"/„ 67 23»/, 1""/,, 13'/, 10'/, 86s/, 111 23 34'/, 68'/,, 46", 51s/, 52'/» 119%, 60» 4 49'/, 82 87'/, 64'/, 85'|, 86'/, 62'/, 56s/,, 37'/, 66s/, 153 144'/, 96'/,, 53'/, 99 57 36'/, 106'/, 55",, 105»/, "I11/,, 91'/, 100'/, 110'/, 146' 105 126 121»/, 12'/,, 2 Dec. 66»/, 79"/,. 102»/, 102'/, 64'/,, 64'/,. In 76»,» 93»/, 94 88'/,, 52 52 '/a 83'/, 82'/» 75'/,. 66'/, 74»/» 10 11"/., 68'/» 24 10'/, 37 112 23'/, 34 51'/, 52'/» 119 61'/, 82'/, 85'/,, 86»/, 56'/, 37 65% 94 53 97'/, 55'/, 37 106% 53'/,, 105'/» 1111/, 92 100 110% 144 126'/, 121'/, 12'/,, »8j|iipige Echtvereeuiging |f§ L. VAN DER SLUYS VEER en A. VAN DER WART. Wormerveer, 2 December 1882. Ondertrouwd J. W. TIJSMA en PLANTETJDT. Egmond aan Zee, 24 Nov. 1882. Getrouwd: JACOB VAN DEN BERG en JOHANNA HEIDENRIJK. Alkmaar, j &Q l8g2_ Hoorn 1 die ook namens wederzijdsche familie hunnen harte- lijken dank betuigen voor de talrijke blijken van be langstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Heden overleed mijn geliefde Zoon ADRIANUS CORNELIS, in den jeugdigen leeftijd van bijna 22 jaar, diep betreurd door zijne moeder en zusters. Wed. C. SLIJPER-MOLENAAR. Alkmaar, 24 Nov. 1882. De Heer en Mevrouw NUHOUT VAN DER VEEN—TOE LAER betuigen hunnen hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van belangstelling betoond bij gelegenheid van de herdenking hunner 12|jarige echtvereeniging. Voor de blijken van belangstelling ontvangen bij het plotseling overlijdenvan hunnen geliefden echtgenoot en vader, betuigen de ondergeteekenden hunnen har telijken dank aan vrienden buren en bekenden. Broek op Langedijk M. BAKIIEMAN 3 December '82. en kinderen. te Koedijk, in de herberg van J. Diepsmeer op Woensdag, 20 December 1882, voormiddags 10 uur, van Zes akkers Stouwiaildgelegen in de Vuile Greb, gemeente Oudcarspel, kadaster sectie A, Nos, 272, 79, 80 en 254, groot 1 hectare, 3 aren, 70 centiaren. Eigenaresse T. BLOM, wed. J. HABBEE, te War- menhuizen. Aanvaarding bij de betaling. Inmiddels uit <lc huilt! te koog». A. VONK, Notaris te Schoorldam. Men is voornemens om op nader te bepalen dag in de maand Januari 1883, cïus Sliet op 13 De cember 1882, zooals vroeger was geannonceerd, te Broek op Langedijk in de herberg van P. Vet, in het openbaar te verkoopen Tien akkers BOUWLAND met WATER, te Broek op Langedijk, groot 3 hectaren 16 aren 60 centiaren. Twee perceelen WEILAND, te Sint Pancras groot 1 hectare 45 aren 55 centiaren. Een akker BOUWLAND met WATER, te Zuid- scharwoude groot 14 aren 20 centiaren. A. VONK, Notaris te Schoorldam. op Woensdag, 20 December 1882, voormiddags 11 ure, in de herberg »de staande Leeuw" van J. Hocgvoust te Schoorlvan Een ISuis en Erf(boerderij te Groet), groot 0,08,20 heeteen stuk eiland daarachter ge legen groot 38 aren een Sluis en Erf, aldaar, zijnde wageumakerij, groot 0,04,80, met daar achter gelegen '3'uill, groot 0,08,70, twee stukken IBoU Vo lant!, als voren, groot te zamen 27 aren, 80 centi aren. Een stuk best WcEiand aldaar in den Groeterpolder groot 1,63,80 Een stuk $%'ei en SBotswIantlin de ge meente Bergen, helend Jan Oldenburg ten zuiden en Corn3. Bogtman ten oosten, groot 2,59,50. In eigendom bebcorende aan C. HEINSTMAN cons. Breeder bij biljetten terwijl nadere infor mation zijn te bekomen te Alkmaar ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te ALKiltllt belasten zich met het koogicn en verkoopen van Effecten en Wisselsnemen gelden a deposit» plaatsen en bezorgen gelden op hypotheek, en sluiten assurantiën op roerende en onroerende goederen. worden in deze maand December, in het openbaar verkocht: de Ifindkorenilio- 'en *de WOLF" met Inventaris, Pakhuis, Stalling, SAneeht* woning, en vrije Erven, samen 2 aren groot, a'les bij elkander staande en gelegen te Alkmaar, aan de Stads vest en Gedempte Keetkolk bi hoorende aan EVERT SCHOEN te Egmond binnen De kooper kan 2/3 der koopsom tegen eerste hypotheek behou den. Alles terstond te aanvaarde n. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen bij den Notaris J. G. A. VERHOËFF te Alkmaar. in de herberg van den Heer KAMPER, op Woens dag, den 6 December 1882, voormiddags elf uur, ten overstaan van den in de Rijp gevestigden Notaris P. J. LAU, van eene welbeklante lir<tittl!)itkkcr9 te Sint Pancras en van 11 uiaees en Erven en eenige perceelen 11 ei- en Bouwland, in de gemeenten Sint Pancras, Koedijk, Oudorp en Heer Hugo Waard te zamen groot 5 bunders, 9 roe en 6 el. Alles behoo-ende aan DANIËL MULLER. Be koopers kunnen 2/3 van de kooppenningen tegen. 4| °/0 als le hypotheek op de perceelen verkrijgen. Uitvoeriger bij biljetten en nadere inlichtingen te bekomen bij den Heer CORNELIS MADDEROM te Sint Pancras en den Heer AR1E JONGKIND te Heer Hugo Waard. GBEWEBNE, Notaris te Bergen, zal verkoopen: Te WARM EN HUIZEN, in de herberg „de Ooievaar," van F. LLNGERaK, op 6 December 1882, 's morgens II uur, diverse perceelen u i t m ci n (end liggende te W armenhuizen, ter grootte van 13 96—50 hectaren. Nagelaten door den heer K. Jz. GROOT. in de herberg de Jonge Huiler op Donderdag den 7 December 1882 's voormiddags ten 10 ure van: BSrae huizen en erven en bouwter rein te Grootschermer, alsmede diverse perceelen wdiailii in den Eilandspolder, in de gemeen ten Zuid- en Noordschermer en Schermerhornte samen groot 4 hectaren 89 aren 80 centiaren, alles nagelaten door L) KI EFT Lz. en uitvoeriger in de biljetten omschreven. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris DE GELDER, i:i de Scherineer, gemeene Oterleek. VERKOOPING op Maandag, 11 December e.k des namiddags ten 5 ure en volgenden dag van MeubelenHuisraad en Inboedel. Later breeder te vermelden. Gelegenheid tot bijvoe ging van goederen tot en met Vrijdagden 8 De cember ek. Zij die vorderingen of borgtochten hebben ten laste van of iets verschuldigd zijn aan den boedel en de nalatenschap van GERRIT SIJPHEER, in leven landbouwer te Noordscharwoudeworden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 12 December I8S2 ten kantore van den Notaris DUKER, te Zuidscharwoude. BiwriHriiimasidpes van wit vlechtwerk H.9xc rdraudsnnnd jesJardinïères smaakvol met bloemen en mos opgevuld benevens SSouquetten van f 0,75 tot f 5,— en hooger. Alles uitstekend geschikt voor ST. NTCOLAAS- CADEAUX, zijn in ruime keuze voorhanden aan de Bloemisterij nïLORAvan JAC. G. v. GARDE REN, firma J. H KOTTMANN. Bij vonnis der Arrondissetnen s Rechtbank te Alk maar van 30 November 1882 is KLAAS BAAN, landman te Hoogcarspel, verklaard te zijn in staat van kennelijk onvermogenmet benoeming van den E. A. Heer Mr. Ph. SCHOLTEN, rechter in gemelde rechtbank tot Rechter Commissaris en van den on- dergeteekendeAdvocaat-procureur bij die rechtbank tot Curator. De schuldeischers in dezen boedel worden opge roepen om op Woensdag, den 20 December 1882, des namiddags te 12 uren de eerste vergadering ter verificatie hunner vorderingen bij te wonen, die zal srehouden worden in een der localen van het Stadhuis aan de Langestraat te Alkmaar. Alkmaar, De Curator, 1 Dec. 1882 F. H. G. VAN DER HOEVEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 7