H OPEÏOG EMSER PASTILLES, voor ongekend lage prijzen. 5, LÏÏ70Z Si ISOI, Zaadmarkt 09 Alkmaar, erloting en Smakken den 13 December a.s. Leestvoor 80 Cents. St. Nicolaas-Cadeau. Verkooping Hoofdloterf j-Kantoor Isenthal C\, HAMBURG. Eerst voor korten tijd betaalden wij 80,000 gulden aan een gelukkigen winner te Amsterdam. Er bestaat geen Loterij, welke grootere kansen biedt!! y. Boerenplaats, MiW.www'Nv I)c trekkingen beginnen onwederroepciij k VEÏia/IIST, te CASTRICUMop Maandag, 4 December e.k, des voormiddags te 10 ure, van eene partij Scheeps hout, bestaande in eiken Dekbalken en Deelen Kromhouten eu Planken, 5 Boomstukken, Ijzerwerk, en Brandhout, liggende op het erf van K. VAN DEN BERGaldaar. É^jjL Er wordt TE KOOP aangeboden een on- lang8 nieuw gebouwd en van vele gemakken voorzien fllurger Woonhuis met Erve en wel aangelegen IBoestuillsamen groot 16 roe 70 el, staande engelegen aan den Rijksstraatweg te Limmenbijzonder geschikt voor renteniers of lieden met een klein gezin Dit perceel is door ver andering van woonplaats voor zeer matigen prijs uit de hand te kuup en dadelijk of wel naar verkiezing te aanvaarden. De kooper zal des verkiezende ook eenige LAN DERIJEN tegen een billijken prijs in huur of wel in eigendom kunnen bekomen. Te bevragen bij A. ADMIRAAL Kz, te Limmen. van de voorhanden naar B4rentebolIen op Zondag, 3 December 1882 's avonds 7 uur, bij P. WIT, aan den Stom pen Toren in de Schermeer. De '283ste Hamburgsche Geldloterij bestaat uit Loten en 43,Prijzen alsook eene Premie van 25©,©©© Mark al deze Prijzen worden in 7 Klassen of Afdeelingen uitgeloot 1. Klasse 4000 Pr. M. 116,000. 2. 4000 210,620. 3. 4000 331,150. 7. Klasse 27,600 Prijzen en 1 4. Klasse 4000 Pr. M. 452,100. 5. 2500 415,600. 6. 1500 351,655. Premie met M. 6,757,150. Bijzondere tczamenstelling der 47,600 Prijzen en 1 Premie Marlt. Mark. Mark. Mark. Premie 250,000 - 250,000 54 Prijzen 5000 270,000 prijs k 150,000 150,000 5 4000 20,000 100,000 100,000 108 3000 324,000 60,000 60,000 264 2000 528,000 50,000 50,000 10 1500 15,000 2 prijzen 40,000 80,000 3 1200 3,600 3 30,000 90,000 530 1000 530,000 4 25,000 100,000 1073 500 536,500 2 20,000 40,000 101 300 30,300 2 15,000 30,000 25 250 6,250 1 prijs 12,000 12,000 85 200 17,000 24 prijzen 10,000 240,000 100 150 15,000 3 8000 24,000 27069 145 3,995,005 3 6000 18,000 2400 124 - 297.600 15725 Prijzen a 100, 94, 67, 50, 40, 20 M. De prijs der Loten is ambtelijk vastgesteld en bedraagt voor de eerste klasse of afdeeling 3,t»0 cents voor een geheel Origineel Lot. l,£j© n nu hult n n n 0,90 n vierde Ieder Lot is met het Ambtelijke Wapen voorzien, alsook de halve en vierde Loten. Bij iedere bestelling gelieve men het bedrag in Nederl Muntbiljetten of in Postzegels bij te voegen. Het gemakkelijkste is het bedrag per Postwissel te zenden. Bij iedere bestelling voegen wij het Ambtelijke Trekkingsprogramma bij waaruit de nadere verdeeling der prijzenalsook de inleg der verschillende klassen te vernemen is In geval de ontvanger der loten met het trekkings programma niet tevreden is, zijn wij bereid voor begin der trekking der eerste afdeeling de loten terug te nemen en het betaalde geld te retourneeren. Ook zonder loten- bestelling verzenden wij franco het uitvoerlijke trekkingsprogramma. De naam van iedereu be steller noteeren wij in onze boeken en wordt de ofïieiëele trekkïngslfjst dadelijk na elke trekking aan iederen houder van een lot toegezonden, Over de gewonnen sommen kan de winner dadel||k disponeereu. Op wensch wordt het bedrag ook ter woonplaats van den winner uitbetaald. Men gelieve de bestellingen direct aan ons te adresseeren Onze Eirma bestaat reeds langer dan eene halve eeuw, en zijn wij reeds vaak in de gelegen heid geweest in Nederland de grootste prijzen te kunnen uitbetalen. Wij danken het geëerde publiek voor het tot nu toe aan ons geschonken vertrouwen, en hopen wij ook in de toekomst door prompte en nauwkeurige uitvoering der bestellingen dit ver trouwen toonen waardig te zijn. 1 m 1 Het verlotingsprogramma der 47,600 Prijzen is door de Hamburgsche Regeering goedge keurd en buitengewoon belangrijk voor den speler samengesteld wij] de winner van den hoofd prijs van 150 000 Mk. gelijktijdig ook de premie van 250,000 Mk. winnen kan, zoodat de grootste Prijs in het gelukkigste geval bedraagt. In het laatst der maand December dezes jaars zal ten yerkoop worden aangeboden Eene uitmuntende gen aam d BR UGWIJK, bestaande uit kapitale BSuismnnswoning eu beste tkLIeigrOudet)alles gunstig staande en gelegen aan de Burgerbrug en Zijpervaart, in de Zijpe, ter grootte van ongeveer 15 hectaren Ook is deze plaats lilt de hand te koop. Notaris G. VAN OS. een flink logeabelvan alle gemakken voorzien WOOÜIBUIS, aan het Verdronkenoord, bewoond geweest door wijlen den WelEd. Heer J. NAGEL- HOLT. Te bevragen bij den Heer A. P. BURGER of BAKKER SCHUT, Notaris, Alkmaar. eeue partij dakpannen, steenengrove puin afkomstig van de Aschschuur en aldaar te bevragen. Wordt gevraagd, tegen 1 Januari e.k, f Ifcggj voor eene DAME van middelbaren leef tijdP. G., eene vr||e kamer met kosten bediening, bij eene fatsoenlijke familie, liefst in het midden dezer stad. Aanbieding met voorwaardenschriftelijk onder letter R, aan L. D. C VAN DOBBEN. Boekh. alhier. op Maandag-avond, 4 December, van den NIEUWEN WINKEL in Tabak, Si garen kodieThee en Chocolade. Hopende, zich door nette bediening, concurreerende prij zen en puike kwaliteit ieders gunst waardig te maken. BB. J. LOIIHAA, Alkmaar, Laat, No 69, over het Payglo Allen die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of borgtochten onder zich hebben geteekeud door Mejuffrouw HHELLING, weduwe van den Heer J. A. VAN DEN BERG, gewoond hebbende te Alk maar en aldaar den 28 November 1882 overleden, gelieve daarvan opgave of betaling te doen vóór J5 December 1882, ten kantore van de firma DE LANGE en DE MORAAZ te Alkmaar. Ken doos marealstandpoeder, een fraaie (andborstel en een doosje pel lets met gebruiksaanwijzing. Deze Pellets zijn voldoende om 4a 5 holle kie zen te vullen en zoodoende menigeen van kiespijn te genezen Tn vele dezer doosjes zijn extra cadeaux gedaanterwijl zich in een derzelve een bon voor een gouden dames-horloge bevindt. Verzending tegen franco toezending van postwissel of 16 blauwe postzegels door HOLMAN, Drogist Utrechtschestraat te Amsterdam. 13 grauwe Kenden gemerkt K over den bek en een gaatje in het buiteuvlies van den rechter poot. Die daarvan inlichting geeft bij G. JONKER aan de Noordervaart of aan 't bureau van dit blad zal goed beloond worden. Prima kwaliteit geurige SIfi»ABBEM verpakt in 1/10, 1/20 en 1/40 kistjes. H. J LOHHtN, Laat, No. 69, Alkmaar, over het Payglop. alom bekend tegen verharding der slijm vliezenslijmhoest enz. Doos met gebruik ©O ct. Depot bij de firma J. Brongers Gz., Bazar. Stoomdrukkerij van Herm». Coster en Zoon te Alkmaar. Groote opruiming WINTERMANTELS, 283® GELDLOTERIJ 77 77 m f) u V n J) 77 V v V) 77 r> n 77 77 yf 77 77 71 y) 77 11 77 U yf 77 V T) 71 77 ff 77 77 77 •n 77 77 77 r> 77 •n 17 v;:i tl re?/. 400,000 Mark

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 8