l l wewwwtivww$mmmmwst& Uit de band te koop: Zinkingpoeder, Bouhée, frères, m Iicest dit. II SS» Si en Te huur of te koop: Faillissement. fatsoenlijk Dagmeisje, E 8N3 GROS H A N D El Wijn en Coggmsie. 5 i DIENSTBODE BOIiST-PASTILLES TEER CAPSULES, TEERUECEUR^ Qboerfetsttën QT#Ugtrafies JitósnthJen. Jitarfu- en liciu"9btruhien. iöï'/„ Hg 12-Jarige Sfichtvereeulging fSÉ van gg J. H O E K w. g. van den berg 11, UUUlIjLuiUllUUX GiUNtTs op llaandag, SS Brce«ssl»er s., in het te geven, ten voordeele der nagelaten we duwen en kinderen van de bemanning van het op 4 December j.l. bij Cal- lantsoog verongelukte reddingsvaartuig, in het locaal HARMONIE tegen eene bijdrage van 75 cents de persoon. Eene inteekenlijst zal dezer dagen circuleeren. Wij hopen dat velen ons in ons voornemen zullen steunen. OVERLEDEN. 13 Dec. Simon kieft,, 33 j. - Trijntje, D. van Jan Schrijver en Anna Habee, 9 j. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Correctioneele Terechtzitting van 12 December H. K., te Alkmaar, diefstal, vrijgesproken. J. B., zonder vaste woonplaats, geveinsde bedelarij, vrijgespr. J. S., laatst te Helder, desertie a's matroos vóór de reis, 1 maand gev, in eenzame opsluiting te ondergaan, en 10 boete, subs. 2 dagen gev, H. de W., zonder vaste woonplaats, bedelarij, lé dagen gev, en opzending naar een bedelaarsgestickt. 's Geayèkhage, 14 December. Eerste Kamer. Aangenomen is met algemeene stemmen bet ontwerp tot overdracht aan den staat van de bezittingen en lasten van de amsterdamsete kanaalmaatschappij en met 28 tegen 2 stemmen het ontwerp tot bekrachtiging der overeenkomst met de Hollaudscbe Uzertn Spoor wegmaatschappij. Tegen stemden de heeren Teding van Berkhout en de Raadt. De beraadslagingen over de indische begrooting zijn aangevangen de heer Schim- melpenninck van de Ove heeft fnianc'ëele bezwaren en de heer Maller bestrijdt bet bestaand koloniale stelsel. De minister heett ben beantwoord morgen te li ure voortzetting. Amsterdam 13 Dec. lf>6 vette Kalveren 0,90 a 1 per P 70 nucht. dito S a 14, 165 vette Varkens 0,47 a 0,54 per P.' Aardappelen - Zeeuwselie sp. jammen /4a 5,50, dito flak- keesche 4,70 a 4,75, l'riesclie jammen f 3,50 a 4,50, dito engelscbe 2,60 a 2.SO, Saksische jammen 4,75* a 5, pr roode 3,20 a 3,75, bamb. 3,50 a 4, gron. roode 2,50. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie. Loco soed gevraagd 9,62% entr., belaald Jan. en Febr.-April f 10 entr te koop. Haarlem 13 Dec. Kleine kaas f 35, aangevoerd 52 stapels, wegende 120t5 Ponden Aangevoerd 3 Koeien en Ossen 90 a 155. 1 Graskalfƒ65, 14 nucht. Kalveren 9 a IS, 6 Schapen f 22'a 25, 7 Biggen 11 a 18. Schagen 14 Dec. Aangevoerd 10 Paarden 30 a 110, 35 Geldekoeien f 190 a 260, 20 nucht, Kalveren 8 a 17, l'o60 Schapen 18 a 48, 10 magere Varkens /II a 16, 30 Biggen /7a 9, Boter per kop 0,80 a 0,85, Kip-eieren t 6 a 7 per 100. Schiedam 13 Dec. Moutwijn t 12.75, Jenever 18,25 p, vat. Texel 12 Dec. Melkkoeien 170 a 205, vette Koeien 210 a 285, Kalfkoeien /"ISO a 225 Geldekoeien 155 a 175, Vare- koeien 130 a 155, Kallvaarzen 135 a 177,50, Geldevaarzen 90 a 125, Graskalveren t 40 a 65, nuebt. Kalveren ƒ9 a 1), Rammen 20 a 34, Geldeschapen 26 a 32, Fokschapen t 28 a 40, Weide schapen 13 a 24, Biggen 9 a 9,50, Werk paarden f 150 a 210, oude Paarden 35 s 85, Kip-eieren 4 a 4,50 per 100. PE8 TELEGRAAF. Hoorn 14 Dec. Kleine Kaas 36,50, Commissie 36 50 Middelbare f 36. A M S T E R D 2j, 5 6 5 1 Nederland, Cert. N. W. Sehnld l)ito, dito Dito, dit Dito, Obligation dito 1878 Oostenrijk, Obl. in pap. 11. 1000 Mei-Nov. Dito, dito Febr.-Aiig. Dito, liiver Jnn.-Jali Dito, dito April-Oct. Italië18815 Rusland, Ob.H.&C.179S/lS15 /1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e sari® 1855 Z. R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amat. 1000 Apnl-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 20-100 Jan.-Juü5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13JuIi-13Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 6 Dito 1860 2e leening 100 4jl Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4/ Dito 1880gecons.ZR.125-625 18Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, OblBuit. 1867/71, 75P.200-4800 IJ Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 14 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13.!an-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Per*, Oblig. 'eening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika, Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. 1 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Balie, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatseh. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltische Spoorw. Aand8 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Dito, Jelez-Orel dito5 Dito, Morschan9k-Sysran Aand5 Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Dito, Poti-Tiüis Oblig. f 1000 5 Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canail'-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Loois San Pr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pao. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije. Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito I860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 'lurkije, Spoorwegleen ng3 A M. pOt. 13 Dec. 67 V, 79"/., 101'»/,. 644/s 64'/, 64"/,. «7"/lt 75"/,, 94% 94'/,, 87"/;, 52 51"/.. 83 82»/. 75 65"/,, 74"/,. 27 43'-1, 25 10 li"/,. 71 225,'s 10 13'/. 9'5/is 36'/, 112 25s/. 33", €9 46? g 51% 54' (g 118'/, 61'/. 49% 82'/, 86' 64",'. 85'/, 86', 63 55 36"/,, 68"/, 153 144'/, 95 52'/. 100 57 36"/,. 106'/, 535/, 104% 110 92'/, 100'/, HO'/. 143 105'/. 125 121'/, 12'/, 14 Dec. 67s/, 79'. 101'/. 102 64'/, 64 64'/, 64?/, 88"/,. 97 76 87?/, 53 51"/,a 82% 82% 74'/, «6*/u 74 43'/S 10'/,, li'7. 71'/, 23 10", 18*1,. 9?;, 25'/, 33'/, 69'/. 51"/,, 54'/, 49'/,. 86'/, 84?/, 86'/, 64 55?/, 37 00"/, 144 95 58 36 'Is 54'/, 109 917 Is 105'/, 125 Hoofd der School i! G. v. D. w O u D E. Oudorp, 15 December 1882. EÖ§ Bevallen van een Zoon D. VAN DER SLUYS VEER, echtgenoote van Cl JANSSEN Cz. Alkmaar, 11 Dec. 1882. Bevallen van een Zooti G. VAN AMMERS, ge liefde Echtgenoote van Alkmaar, 13 Dec 1882. W. BLAAUW. Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw SCHULLER 1 OT PEURSUM- DEKOCK. Alkmaar, 13 December 1882. Heden overleed onze geliefde Vader HENDRIK SPAANS in den gezegenden ouderdom van tachtig jaren. Uit aller naam R. SPAANS Winkel, 9 December 1882. Heden overleed te Wieringerwaard onze geliefde Vader en Behuwdvader TA MIS KOSSEN, in den ouderdom van ruim 69 jaren. Zuidscharwoude Uit aller naam 10 Dec 1882K KOSSEN De onbekendendie op St Nicolaas de Burgerweezen zoo aangenaam verrast hebben gelieven door deze den dank van Regenten en Regentessen aan te nemen. II. J. BRUINVIS. Secret. eene goed beklante Tiinniertnaiis aitulre welke sedert 18 jaren een llii.k burgerlijk bestaan heeft opgeleve d, op een groot dorp in Noord-Holland. Franco te bevragen bij B. POTVEER, Timmerman te Zuidscharwoude, op Langedijk. 2 «tukken WK1HTCU, in Je BERGER MEER en SLUISPOLDER samen groot 81 morgen, aan elkander gelegen vrij van unjer. Te bevragen bij Dadelijk te aanvaarden. te Bergen. Bij vonnis der Rechtbank te Alkmaar is SIMON GROOT Tz, kastelein en winkelier te Haringhuizen, gemeente Barsingerhornden 14 December 1882 in staat van fai lissement verklaard ingaande 13 Decem ber 1882, met benoeming van den Édel Achtb Heer Mr C P. E 11 AN EG RAAFF tot Rechter-Commissaris en den ondergeteekende tot Curator Alkmaar, 14 December 1882. Mr. J VERDAM, Advocaat en Procureur !*i Gelegenheid tot privaatlessen conversatie en tot opleiding voor examens door eene DAME, met acte Middelbaar €1 mies*wt§M. Brieven franco onder letter II aan de Erven LOOSJES, Boekhandelaars te Haarlem. beste middel tegen hersenen-verkoudheid en verstopping. Doos met gebruik 10 ct. Depot bij de firma J. BRONGERS GzBazar. Bij .S. Huigbrouwersteeg, kan terstond een fatsoenlijke geplaatst worden. Ten spoedigste gevraagdeen dat flink kan werken en goed met kinderen kan omgaan met beneden de 16 jaar. Adres bureau dezer Courant. De rangregeling in het faillissement van SIMON VEN, kastelein wonende te Alkmaar, opgemaakt door den Heer Regter Commissaris in genoemd faillisse ment, is door den ondergeteekende ter griffie der Arrondissements-Regtbank te Alkmaar nedergelegd ten einde aldaar gedurende veertien dagen ter inzage van een ieder te verblijven. Alkmaar, 14 December 1882. N. H. de LANGE. De rangregeling in het faillissement van J. BEU GELING, kastelein, gewoond hebbende te Alkmaar, opgemaakt door den Heer Repter-Commissaris in ge noemd faillissement, is door den ondergeteekende ter griffie der Arrondissements Regtbank te Alkmaar ne dergelegd ten einde aldaar gedurende veertien dagen ter inzage van een ieder te verblijven. Alkmaar, N. H. DE LANGE, 14 December 1882. Curator. Door vertrek naar elders worden alle fnUCfleren voor elk redelijk bod, van heden tot den 15 Janu ari verkocht. Ieder doe zijn voordeel. Bij SB. V COllEN, in de Hekelstraat te Alkmaar. SnflnpijjI™-™]™mD-,1 D lokaal „H armoni e," BALLOT voor Kunstl. Leden Zaterdag 16 Dec. a.s. Namens de Kamer, G. L. SCHUURMAN, le Secret Eene VEREENTGING van JONGELIEDEN alhier wenscht op Donderdag, den 28 December, eene Namens de Vereeniging, Alkmaar, M L. C POOL, President. December '82 L. J. GROOT, Secretaris. worden met goed gevolg gebruikt tegen iloCSt Schorheid, Keel en Borstpijn, in zak jes a 15 ets. en in doosjes a 30 en 50 ets. in flacons met 60 Capsu'es 60 ets. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth G«. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. II. VAN GIMBORN. BORDEAUX. Proeven en inlichtingen te verkrijgen bij den Ge neraal Agent voor Nederland en Koloniën. Adres: M. VA JM DUSSELUORP C.Gzn,, te Vlaardingen La !>5 Leverziekten.De deugden van deze onvergelijke lijke Pillen worden in elk deel der beschaafde wereld ten volle gewaardeerd. Daar zij in het algemeen door den bloedsomloop op het geheele gestel werken zijn er weinige kwalen, welke zij niet kunnen genezen, maar zij werken in het bijzonder goed op de lever. Daarvoor zijn zij een middel zonder wederga. Zij bezitten een weergalooze kracht van goed te doen terwijl zij daarentegen nimmer kwaad kunnen ver oorzaken. De zwakste vrouw of het zwakste kind kan dez^ Pillen gebruiken zonder het minste gevaar, behalve door het gebruik er van zoo te overdrijven, dat het van de meest gezonde spijzen ter wereld kwaad zou berokkenen Door de overvloedige gal te verdrijven de behoorlijke afscheiding daarvan te be werken en kracht aan de maag te gevenverschaffen zij eene volmaakte en voortdurende genezing. Eene proef is alles wat noodig is om hunne heilzame ei genschappen te bewijzen. Door het vermeerderd, debiet zijn de prijzen als volgt.' Doosjes pillen a 0,80, f 1,85, f 3,t 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf k0,80, 1,85, f 3, f 7,05, t 13,85, f 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. van RenesseApoth. te 's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch alsmede in Holloway s etablissementen te Londen 78, New Oxford Street. prima kwaliteit, tegen hoest%'Crsiystting httsrs^aaüïïlocitïïfig. Flesch met gebruik 45 ct. Depot bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4