'el. .at. ümtucnlanb. is het moordplan niet gevormd kunnen worden en zoo is men tot Parijs gekomen. Hij toont intusscben aan, dat geen enkele wetsbepaling Armard kan doen ver- oordeelen. Hij was niet op het oogenblik van den moord in de Wetstraat en hij kan het geld niet geleverd hebben dat Henry Yaughan verteerd heeft. Men moet toch weten van waar het geld komt. De beweering, dat de gevoerde briefwisseling vernietigd iskan niet voldoende de juryleden in staat stellen te oordeelen men moet bewijzen. Armand gaat met zijne vrienden de tentoonstelling voor eleetriciteit te Parijs bezoeken om daarover later eene lezing te houden dit blijkt waar te zijn. Er was volgens die vrienden niets vreemds aan hem te zien volgens de beschuldiging zou hij toen aan de afschuwelijkste voornemens ten prooi zijn geweest. En dit wordt beweerd van een man met zulk een vlekkeloos verleden. Men vergete bovendien niet de vraag welke zou zijn toestand geweest zijn, zoo Léon eens geweigerd had, den moord te begaan F Zij trachten zich te Parijs volstrekt niet te verbergen integendeel zij vertoonen zich overal. Eindelijk neemt de beschul- diging de toevlucht tot de pruiken, om zijne op alle punten reeds wankelende beweeringen te steunen. Hier trekt de verdediger zeer te velde tegen de beschuldi ging die geweigerd heeftden kapper Daumoucbe met Léon te vergelijken, niettegenstaande de verdedi ging aangeboden had, zijne reiskosten te zullen betalen, terwijl de beschuldiging Julie Raskart 9 maanden lang op 's lands kosten onderhouden heeftomdat zij in haar belang zou verklaren. De bestelde pruik is eerst op 2(5 November geleverd toen Armand die bij de goede vermomming van Léon het grootste belang had, reeds vertrokken was. Na zijn vertrek zijn tusschen de broeders geene telegrammen gewisseld samenkomsten hadden niet plaats. Alzoo geen enkel bewijsdat Armand vóór den dood van Bernays met Henry Yau ghan in betrekking stond. Dat Léon nieuwe knoopen aan zijn broek had laten zetten te Aken, was waar, maar dit is iets dat iedereen overkomt: dat zulks niet gedaan wasom de herkomst van die broek uit Parijs te verbergenblijkt daaruitdat de gespdie even goed die herkomst had kunnen verraden niet wegge nomen was. Vervolgens toont advokaat uitvoerig aan, dat er niets ernstigs gedaan isom Murray op te sporen. In het hotel te Londen, waar Henry Vaughan logeerde, verbleef gelijktijdig een Murray, maar zijn spoor is niet gevolgd geworden. Léon's mededeelingen omtrent dien persoon waren evenwel zoo duidelijk, dat men had dien Murray wel kunnen vinden. Men heeft ze echter ter zijde gelegd. Dat men geene brie,en of telegrammen van Murray bezit, bewijst niets: was hij wer kelijk een denkbeeldig persoon en waren de beschuldigden zulke behendige, siuwe moordenaars, dan zouden zij wel gezorgd hebben, een groot pak stukken gereed te hebben gehad. Zoodra Henry Yaughan Bernays had doen vallen, was zijn belang geweest, alles te doen verdwijnen wat Murray aanging. Men zocht Vaughan en deze moest zijn spoor geheel vernietigen Eu al werden stukken var» Murray overgelegd, de beschuldiging zou dadelijk door deskundigen hare valschheid laten uitmaken. En zoo Murray eens een schurk of bedrieger ware, zou hij dan geen belang hebben om zich schuil te houden F Nu zegt de beschuldiging, als gij geen Murray aan duidt, zoo als ik dien hebben wil, dan is het geld door Armand bezorgd, hoewel de gehoorde deskundigen het tegendeel uitgemaakt hebben. Van waar komt dan toch het geld F De beschuldigingniet de verdediging moet zulks aantoonen. Aan Léon is gevraagd, aanne men le dat uw Murray bestaat waarom wenddet gij u dan nog tot Bernays F Het antwoord is kort en duide lijk iedere engelsche stoomvaartmaatschappij heeft een raadgevend advocaat en te Antwerpen moest deze maatschappij er een hebben, omdat de booten van daar vertrokken. En tot wien kon men zich dan beter Wen- onbewegelijk, de oogen onafgebroken ais in betoove- r'DS gericht op het gloeiend roode westen. In span ning keek Winslow haar in het gelaat, dat aan geen der haar beheerschende gevoelens uitdrukking gaf. Op dat oogenblik klonk van de zijde van het kamp een heldere lach. Het gaf den eigenaardigen indruk alsof' het uit eene oneindige hoogte nederkwam. Kornely scheen er van te schrikken en wierp een biik van ver rassing voor zich uit. Haar gelaat behield echter de zelfde strakke uitdrukking maar weeker klonk hare stem toen zij zeide „Dat was uwe dochter Kate. Haar lach is die der onschuld zij kon anders moeielijk zoo warm zijn weg naar het hart vinden. Zegen het kind in mijnen naam; want beloofde ik ook om mijn bezoek te hervatten toch lag het in mijne bedoeling, om het bij de samen komst van heden te lateu. Ik zal haar niet wederzien. Zegen gij haar echter ook voor u en de uwen want aan hare lach is het te dankendat ik van besluit veranderde. Luister dus: Morgen in alle vroegte zend ik u Dick met het papier neen Dick nietmaar zijn broeders, opdat gij ook die leert kennen. Ga dan aan den arbeid, dat is te zeggen, nadat gij mijn zoons naar huis hebt gezonden en graaf het geld op bet is uw eigendom. Gij behoeft dan het leven der uwen niet in gevaar te steden. Een verzoek echter, John: ga weg van hier zoo ver mogelijk opdat wij elkander niet meer ontmoeten. Ga daar heen waar gij denkt uwe toekomst op goede grondslagen te kunnen vestigen en moge het geld onzer vaders u ten zegen zijn." „Ik zou alies nemen F" antwoordde Winslow onaan genaam aangedaan en op zijn zorgvol gelaat kwam eene uitdrukking van smartelijke verbazing„neen, Kornely, spreek zoo niet neem uw woord terug zeg mij dat ik uwen zoon het u toekomende aandeel kan mede geven „Nooit, antwoordde Kornely op strengen toon „ik verplicht mij zelfs, om tegenover de jongens geheim te houden welke zaak het geldt." „Nadat ik u, wel is waar, buiten mijne schuld, van uwe hoeve beroofde zou ik u ook dit deel van de erfenis uws vaders ontnemen F" vroeg Winslow half wanhopig, „neen, Kornely, zoo zwaar hau ik mijn ge weien niet belasten." den dan tot den bekenden invloedrijken advokaat Ber nays F Maar om bij hem te slagen moest Léon wel de gedaante aannemen van Henry Yaughan. Was Ber nays alleen geraadpleegd dan zou de vraag nog op gaan maar dat is niet zoo tal van advocaten heeft hij elders geraadpleegd. De heer Asser te Amsterdam bij voorbeeld, een hoogst kundig, achtenswaardig mau, bij wien men niet eens voor den vorm gaat. En op al die advokaten maakte Vaughan een gunstigen indruk: overal hield men hem voor een man met ernstige bedoelingen. Uit het antwoord van Bernays op den eersten brief van Yaughan blijkt ook, dat hij meende, met een ernstige zaak te doen te hebben. Vervolgens werden de telegrammen, geteekend door Armand, aan Wouters gericht, nagegaan. Een dezer telegrammen is nooit afgehaald. Dan^eeos beteekent C bij de beschuldiging Cologne (Keulen), dan eens Clason (Leons zwager). Het draadbericht naar Keulen beteekende stellig stuur mij geld. Wat het be- teekende, weet hij nie:, want hun woordenboek was hem onbekend doch behoeft niet onderzocht te worden want het is niet bewezendat Armand de verzender was. Ten aanzien van de beweering dat Vaughan te Bremen reed omdat hij zijn zwager niet zou ontmoe ten vraagt hij is er onderzochtof het dien dag te Bremeu ook regende F Ook vroeg hij nog of het aannemelijk is, dat Armand een zoo compromitteereud telegram aan een kantoor zou afgegeven hebben, waar hij sedert jaren bekend was. Da advocaat-generaal valt in de rede en zegtmen kan het bericht in de bus werpen dat door den advocaat ontkend wordt. Dade lijk wordt daarop een telegraafbode gehoord die ver klaart dat men eenvoudig het gefrankeerde telegram in de bus heeft te werpen. De advocaat krijgt dus ongelijkmaar redt zich er uit door de opmerking dat hij dan toch de zegels en de formulieren had moe ten halen. Vervolgens betoogt hij dat de keus van het huis waar de moord gepleegd werd ee- onge lukkig dan gelukkig was, een gaslantaarn voor de deur, de nabjjheid van den eigenaar enz Bernays moest on- middelijk gedood worden, anders was de misdadiger verlo ren. En om zeker vau zijne zaak te zijn, biest Léon een salon-pistool, een stuk speelgoed, zooals een der getuigen verklaart. Er wordt evenwel beweerd, dat er eerst proeven zijn genomen met verschillende wapenen; maar van al de gekochte revolvers is maar een in gebruik geweest: de overigen zijn nog nieuw Dat iu de door Armand te zijnen huize gehouden proefneming niets kwaads opgeslo ten lag, blijkt uit bet feit, dat niets gedaan is om bet spoor van den kogel te doen verdwijnen en eerst na het verboor voor de justitie wordt aan de dienstbode het zwijgen opgelegd. De keukenmeid zegt: Armand moet den moord bedreven hebben, want hij liet mij driemaal koffie zetten. Dus omdat Armand de koffie niet goed vond, moest hij moordenaar wezen! Armand is deskundige geweest in een onderzoek van patronen en zijn broeder was een liefhebber van wapenen en zij zouden niet weten, dat een pistoolschot leven maakt; is dat aan- nemeiijkF Waarorn moest het moordend wapen te Londen gekocht worden? zijn er geen wapenhandelaars genoeg te Brussel? Overtuigend bewijs voor Armand's schuld is vol gens de beschuldiging het vinden van eene doos patronen, merk Gaupiilatin de bestekamer. Leon bocht der gelijke patronen bracht ze niet terug en liet ze ook niet in het huis vau den moord achter. Ontkennende, dat het dezelfde patronen zijn, vraagt hij, kan Leon niet na de misdaad aan Armand gevraagd hebben, ze op te ruimen? Hij staat uitvoerig stil bij de verschillende ver klaringen, door de deskundigen omtrent de wapenen en patronen afgelegd en omtrent de daarin bestaande tegenstrijdigheden. Ten aanzien van het gat in den muur, bij Armand gevonden, vraagt hij, kan de dienst bode dat gat ook grooter gemaakt hebben, wanneer zij met hare vriendinnen bet bezichtigde? De slotsom is, dat van bet deskundig onderzoek omtrent de wapenen „Neem dan uw aandeel en begraaf het mijne weder, of beter nog, werpt bet in den Dniveispoel waar bet onpeilbaar diep in den modder zal verzinken; mijne han den zullen het geld niet aanraken, ook die van mijne zoons niet." Na deze scherpe woorden richtte zich Winslow hoo- ger op. Sombere vastberadenheid scheen zijn weifelen te hebben vervangen. „Behoud uw papier dan," sprak hij kalm, „of ver brand het liever, opdat gij zeker zijt, zelfs wanneer gij tot andere gedachten kwaamt, dat gij uw besluit niet ontrouw zult worden. Wie mij tot heden heeft gehol pen zal mij ook verder helpen bezwijk ik onder den last, dan ga ik den weg van al het vergankelijke, maar met een onbezwaard geweten." „John bedenk u wel denk aan vrouw en kind." „Ik behoef niets meer te bedenken. Aan vrouw en kind heb ik gedachtof ik zou met mijn voorstel niet tot u gekomen zijn óf deelen óf het begraven laten." „Dan moet het bij het oude blijvenantwoordde Kornely, met eentonige stem zij vervolgde echter op zachter toon terwijl zij een blik wierp op de iu het kamp opstijgende rook „Daar komt Dick hm, uwe dochter is met hem een goed kind. Zij komt haar vader halen. Des te beter: haar vroolijk gebabbel zal uwe sombere gedachten verdrijven. Maar verman u John, toon hun een vroolijk gelaat. Wat behoeven zij te weten, dat er ernstige zaken tusschen ons bestaan." „Maak u niet ongerustKornelyik ben te zeer gewoon, om mijne zorgen voor anderen te verbergen." Zwijgend beschouwden zij de jonge lieden. Zij gin gen hand in hand en praatten zoo vroolijk en vrij alsof zij onder hetzelfde dak waren opgegroeid. „Men zou hen om hunne vroolykheid kunnen benij den, merkte Winslow, als tot zich zelf' sprekende, op. Kornely fronste de wenkbrauwen sterker. De ver trouwelijkheid der naderenden scheen haar te mishagen. „Gun hun het geluk der jeugdantwoordde zij gedwongen bedaard. „Dat loopt met elkander, fladdert een poosje gedachteloos heen en weder en om elkander heen, evenals de vlinders boven een bloembed, totdat de eerste windstoot hen scheidt en ieder voor zich vroolijk weder naar andere bloesems omziet." W'jrdt vervolgd. niets overblijft: een ander wapen, andere patronen, eene andere opening. De beschuldiging weet niet eens, met welk patroon geschoten is 1 Toen de advocaat- generaal daarop antwoordt: met een balie eonique en de advokaat vraagt waar hebt gij die gevonden blijkt, dat die kogel geheel verdwenen is. Yoor het misdrijf werd geen revolvermaar een onschuldig pistool met slechts één loop gebruikt. Indien het schot' mistewas de moordenaar ontwapend en daaraan zouden zulke behendige slimme lui niet ge dacht hebben! Wie zal dit gelooven F Ten slotte wijst hij er op, dat de beschuldiging bet bewijs gegeven heeft, dat Leon op den aangenomen afstand onmogelijk zeker kon zijn Bernays doodelijk te treffen. Den 19 des avouds voerde advokaat van Calster bet woord waarop later terug gekomen wordt. FRANKRIJK. De begrotingscommissie nam den 18 bet regeeringsvoorstel aan om een nieuw crediet vau f 60,000,000 te openen, tot verbooging van de toelagen aan de lycaea en colleges en tot oprichting van Ge meente-scholen. Terugkomende op een vroeger besluit beeft zij ook goedgekeurd een deel van hetcrediet.dat voor het oprichten van scholen in gehuchten aange vraagd was. Den volgenden dag boorde zij den minister van buitenlandsche zaken die de noodzakelijkheid be toogde om de gevraagde kredieten voor het bezetten van Tunis in eens te verleenen opdat de mogend- heden overtuigd zouden zijn van Frankrijk's wil om in Tunis te blijven. Daardoor zouden ook de onderhandelingen over de afschaffing der capitulatiën vergemakkelijkt worden. Het geheele crediet van 11% miljoen guldens werd overeenkomstig des ministers verzoek goedgekeurd dat van 4 miljoen voor de ver- sterkingswerken en wegen werd verworpen. De bladen zijn zeer ingenomen met de benoeming van lord Derby tot minister van buitenlandsche zaken in Lagelandnaar aanleiding zijner in de vorige week gehouden redevoering, dat de uitbreiding van Frankrijk's koloniën volstrekt niet nadeelig voor Engeland zou zijn. Men zegt, dat de President der republiek zich sterk verzet tegen het plan van het ministerie om een tocht naar Tonk n te ondernemen. Tusschen hem en den minister van marine zou zelfs naar aanleiding daarvan in den laatsten ministerraad eene heftige woordenwis seling ontstaan zijn. In verband daarmede wordt gezegd, dat in het begin des jaars zelfs eene poging zou worden gedaan tot omverwerping van bet ministerie. Inmid dels is bericht ontvangen dat China zijne troepen uit Tonkin terugtrekken en zoo noodig met Frankrijk me dewerken zal tot uitroeiing der zeeschuimers. De be trekkingen tusschen beide rijken waren dientengevolge veel verbeterd. De gemeenteraad van Parijs besloot den 15 met 41 te gen 32 stemmen de begrooting voor de prefectuur van politie artikelsgewijze te behandelen, waardoor verviel eene door de voorstanders van zelfbeheer ingediende motie, om die begrooting iu haar geheel te verwerpen ten slotte is aan het bureau uit zijn midden e liter opge dragen des raads bezwaren tegen de tegenwoordige regeling der politie, als eene voortdurende oorzaak van botsingen, aan de vertegenwoordigers van het departe ment der Seine in de Kamer over te brengen. Senaat Den 19 zeide de oud-minister Léon Say bij de behandeling der begrooting, dat de buitengewone begrooting uoodig was, om Frankrijk te voorzien van de middelen die het niet ontberen kon. De toestand der geldmiddelen was beter, dan men zeide. Hij was slechts tijdelijk ongunstig. Nieuwe belastingen waren onnoodig. Uitbreiding der uitgaven was echter verkeerd. Men moest door eene goede staatkunde en een goed beheer der geldmiddelen het volk voor bereiden op de verkiezingen van 1885. ITALIË. De uiterste linkerzijde in de Kamer heeft voorgesteld den eed voor hare leden geheel af te schaffen. In een door den Paus aan de spaansche bisschoppen gericht herderlijk schrijven wordt verklaard dat bet verkeerd is de .Kerk aan eenige staatkundige partij welke ookte verbinden. De Kerk zweeft in een boven de menschelijke hartstochten verheven kring en veroordeelt geene meeningwelke godsdienst en ge rechtigheid eerbiedigt. SPANJE. In de Kamer van afgevaardigden is een voorstel der minderheid, om de houding van het minis terie af te keuren, verworpen met 216 tegen 68 stemmen. EGYPTE. De engelsche gezant bood aan de re geering een voorstel tot hervorming der inlandsche rechtbanken aan. Daarbij wordt voorgedragen benoe ming van europeesehe rechters alsmede het gebruik van een wetboek dat zooveel mogelijk overeenkomt met dat der internationale rechtbanken. 45 Engelsche officieren ontvingen van den Onder- Koning ridderorden. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Den 19 is een onteigeningsontwèrp ingekomen voor eene nieuwe sluis met verbindingskanaal tusschen den Hollandscken IJsel en de Gouwe en zulks tot verbe tering der gemeenschap te water tusschen Amsterdam en Rotterdamen tot tegemoetkoming aan de be zwaren in het belang van Goudavan de zijde van Zuidhoiland tegen het ontwerp van 1878 gemaakt. Aangenomen werden het hoofdstuk financiën met 66 tegen 7, de begrootingen van het domeinfonds en het burgerlijk pensioenfonds met algemeene het ontwerp tot bekrachtiging eener provinciale heffing van tolgel den in Overijsel met 65 tegen 1 en dat tot wijziging van hoofdstuk VII B voor 1882 met 60 tegen 6 stemmen. r(_~~ Den 20 '8 ve3tingbegrooting aangenomen met 5/ tegen 9 hoofdstuk VIII (oorlog) der staatsbegroo— ting met 39 tegen 26 stemmen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2