STAATS-LOTKIS IJ. Nr. 2639 7 1500, Ns. 5479 en 10411 RVO, Ns. 9706, 12808 en 17071 f 200, Ns. 205, 5653, 6164 en 6857 100. t£e*£ijvat'tin»ic ti«ru'tireu. SHabs-ficricfiten. Het toevluchtsoord voor honden te 's Gravenhage heeft in het maatschappelijk jaar 18811882 ontvan gen f 2232,55 en uitgegeven f 1790,94, Op 10 De cember waren er 47 honden en 1 kat opgenomen. Den 13 is te West-TerscbellRg het aan den terschellinger noordpoolvaarder Willem Barends gewijde nieuwe wachthuis, even als het vorige het „Wakend oog" genaamd, aan de schippersvereniging in eigendom overgedragen door den heer G. Eschauzier, voor wiens rekening het is opgericht. Eene boerenhofstede met bijna 20 bunders vrucht baar wei- en bouwland te Haarlemmermeer is den 13 publiek verkocht tegen f 12G0 per bunder. In den avond van den 15 is uit de voorkamer van den heer P aan den Schootersingel te Haarlem van de tafel ontvreemd een étui waarvan juweelen broche en oorbellen ter waarde van ongeveer f 900 De gymnastiekvereniging „Lycurgus" te Krom menie heeft den 16 haar tienjarig bestaan gevierd, met eene openbare uitvoering in de versierde zaal der socië teitgevolgd door een bal. Da gemeenteraad van Nijmegen heeft den 16 afwijzend beschikt op een verzoek van de afdeeling der Geld. Maatschappij van Landbouw, om eene bijdrage voor de internationale landbouwtentoonstelling te Am sterdam en 36000 tot den koers van 99 en daar boven gegund op de uitgeschreven leening van 7110,000 Op de begrooting voor 1883 is f 1350 uitgetrokken voor de in te stellen cursus tot opleiding van hoofd onderwijzers Te Oosterhout, in het gehucht Vrachelen, is den 16 in een onder water staanden stal verdronken ga- vonden eene alleen wonende 77jarige vrouw. Bij kon. besluit van den 16 zijn benoemd: tot dijk graaf van de Vier Noorderkoggen de heer O. Donker, tot heemraden van dat ambacht de heeren K. Commandeur Az. Wognuramer-kogge) en S. Laan (Middelkogge) tot hoofdingeland van Westfriesland van wege de Vier Noorderkoggen do heer P. de Boer tot plaatsver vanger de heer K. Winkel; tot dijkgraaf van Drechter- land do heer jr. mr. D. v. Akerlaken tot heemraden van dat ambacht d^ hoeren P. Schuurman (Oosterkogge) eu G. Rol (Middelkogge); tot hoofdingelanden-plaats vervangers van Westfriesland, van wege Dreehterland, de heeren J. Stuurman en S. Stapel tot hoogheemra den van den Hondsbossche van wege de kavel Water land de heeren jr. mr. D. van Akerlaken en J. Jz. Brasser. Een timmerman to Enschede, die den 16 opeen ladder bezig was eenige werkzaamheden te verrichten in de fabriek der firma Scholten Zn., is achterover geslagen en was onmiddelijk een lijk. Ds. Barbas te 's Graveland heeft den 17 van den predikstoel bekend gemaakt, dat eene collecte langs de huizen voor de oprichting eener christelijke school slechts f 14 had opgebracht zoodat het bleek dat men zijn geld liever voor amusementen besteedde dat hij zich daarom tot den Heere gewend en reeds den volgenden morgen een btiel met f 50 1 ontvangen had. In de 2e Egelantiersdwarsstraat te Amsterdam heeft den 18 „een vader" in dronkenschap de peter olielamp naar het hoofd van zijn dochtertje geworpen waardoor de kleeren der kleine vlam vatten en het kind deerlijk werd gewond. De dader is in hechtenis genomen. In den morgen van den 18 is op den weg aan het Noordsche hoofddiep gevonden het lijk der 75jarige Erederica Hendriks vermoedelijk tehuis behoorende te Ambt-Hardenberg die met kleinigheden ventte en aan den drank verslaafd was. Zij was den vorigen avond zeer beschonken in het water geraakt, maar gered, en schijnt zich later in hare natte kleediag ntêrgezet. te hebben en verkleumd te zijn. Aan let departement van koloniën werd den 18 aanbesteed de metalen bovenbouw van 34 bruggen voor de staatsspoorwegen op Java waarvoor, tegen 7 63.295, minste inschrijver was de Actien-Gesellschalt für Eisen- industrie und Brückenbau te Duisburg Te Haarlem is den 18 gearresteerd de werkman E. Jacobs, die in den nacht van den 17 een agent van polieie met een mes eene ernstige verwonding in het gelaat heeft toegebracht. De commissie tot het uitreiken eener nieuwjaars- gave aan behoet'tigen te Enkhuizen heeft den 18 bij de ingezetenen f 323,35% gecollecteerd. Door het gemeentebest uur van Monnikendam is den 19 aanbesteed het bouwen van 2 onderwijzerwo- ningen waarvan aannemer we: d de heer P. Karmelk, voor f 10,329. Bij den kolf- en biljardwedstrijd op 19 December bij C. Kos Pz. te Schagen werden bij het kolven de prijzen gewonnen door de heeren J. Koomen te Winkel 40), L. de Pater te Winkel (7 20) eu J. Kraakman te Beemster {f 10), eu bij het biljarten door de heeren D. v. d. Kolk te Beverwijk (7 45), J. Peetoom te Zijpe (7 25) en A. Wit te S. Maarten (7 17,50). Den 20 is te Amersfoort aanbesteed het bouwen op Rijks-grond van 20 woningen voor gehuwde mili tairen waarvoor minste inschrijvers waren Gebr. Lensing te Arnhem a 42,700. Het gerechtshof te Amsterdam heeft den 20 uit spraak gedaan in de zaak van het egmonder oproer. T. Koper Lz. en J. Gras zijn vrijgesproken, de 3 bel hamels bij den aanval op de Kijks-veldwachters zijn veroordeeld, de eerste tot 1% jaar, de tweede en derde tot 15 maanden celstraf, de 25 overige beschul digden tot gevangenisstraffen van 8 7 en 6 maanden, terwijl op allen boeten werden toegepast. Bij de verdeeling der nalatenschap van prins Hen drik zijn de luxemburgsche domeinen en het domein van Socstdijk gekomen aan den Koning, en den posen- sche domeinen en het paleis in het Voorhout te's Gra venhage (waarvan het gebruik aan prinses Hendrik blijft afgestaan) aan de Groothertogin van Saksen-Weimar. Een brievenbesteller te Smilde die, als verdacht van brieven te hebben geopendonlangs door den minister werd ontslagen isnadat de rechter van instructie een onderzoek had ingesteld op nieuw be noemd. Te Oostburg waar eene r. c. kerk gebouwd wordt, ook door protestantsche werklieden beijveren de pro- testantsche boeren zich om hunne knechts paarden en voertuigen kosteloos voor den kerkbouw beschikbaar te stellen. Met 1° Januari wordt het burgerlijk armbestuur te Beverwijk opgeheven en de functie daarvan opge dragen aan B. en W., die, volgens art. 21 der armenwet, alleen bij volstrekte onvermijdelijkheid hulp zullen ver- leenen. Het comiié der internationale koloniale tentoon stelling te Amsterdam heeft den heer Verhulst het maken eener cantate opgedragen. Het classicaal bestuur van 's Gravenhage zal aan de 2e. Kamer een verzoek indienen om, bij de regeling van spoor- en tramwegdiensten, het aantal treinen op zondag te verminderen opdat voor de geëmployeerden de gelegenheid besta ter kerk te gaan. Te Apeldoorn is gearresteerd J. M., wegens het lossen van een schot op zijne moeder, dat echter slechts het in brand geraken der muts ten gevolge had. De heer Pruys v. d. Hoeven gouverneur van Atchin is eervol ontslagen en gepensioneerd, en ver vangen door den resident te Palembangden heer Tobias. Het bestuur van het heemraadschap van do Mark en Dintel heeft zich tot den Koning gewend met ver zoek dat, evenzeer als door de provincie gesch'edt van Rijks wege 3 zal worden bijgedragen in de kos ten van een uitwateringskanaal van Terheyden naar den Araer tot verbeterde waterlozing in het arrondis sement Breda geraamd op f 686,000. Het centrale comité in zake de Adder heeft be slist dat er geen blijvend fonds zal worden gesticht maar al de ingekomen gelden voor de nagelaten betrek kingen blijven voor zoover door de subcommissiën eu gevers geene beperkende bepalingen zijn gemaakt. Te Hoevelaken is een molenaar door liet breken van een touw, waarmede iiij do zeilen der wieken vast maakte van eene hoogte van 70 voeten gevailen en aan de gevolgen overleden. Uit de Zuid-Willemsvaart te Neerveteren is op gehaald het lijk van een onbekend manspersoon dat geheel naaktvele wonden aan armen hals en hoofd droeg. In de Jordaan aan de Willemstraat, te Amster dam is een goed ingericht leesmuseum geopend. Naar wij vernemen zijn de plakzegels, bestemd voor het met 1 Januari e.k in to voeren kwitantie zegel, thans aan de kantoren van legistratie verkrijgbaar. Deze plakzegels zijn tevens bestemd voor het zoogenaamd kort papier voor buitenslands betaalbaar papier en voor het binrenlandsch handelspapier beneden f 100. Bij het gebruik moet het volgende in acht genomen worden „Het zegel moet gaaf en ongeschonden geheel en al worden vastgeplakt. Geen papier of ander voorwerp mag zich bevinden tusschen het zegel en het stuk waarop het geplakt wordt. De dagteekeningwaarop het wordt gebruikt, woMt met inkt op het zegel ge steld en de onderteekening van den gebruiker moet met inkt op of over het zegel geschreven worden. Bij gebreke van dien wordt het stuk als ongezegeld be schouwd." De Eriesche Maatschappij van Landbouw heeft besloten een subsidie van 1000 te geven aan het comité van de internatiunale landbouwtentoonstelling te Amsterdam. Een beschonken man onder Zoeterwoude in het water geraaktwerd er uitgehaald en per handwagen naar Leiden gebracht. Daar aangekomen bleek hij overleden te zijn. Ds. P. v. d. Meulen te Driehuizen en Zuidschermer, heeft bedankt voor het beroep naar Krommeniedijk. Te Amsterdam is een man aangehouden, wiens vrouw, nadat hij haar ernstig mishandeld had te bed gegaan en den volgenden dag overleden «as. J. Gerber sjouwerman aan de engelsehe gasfa briek te Amsterdam vóór een paar jaren beschuldigd van een nachtwacht in de Looiersgracht geworpen te hebben doch bij gemis aan bewijs op vrije voeten ge steld is weder in hechtenis genomen daar een kame raad voor hem bezwarende mededeelingen heeft gedaan. Te Broek in Waterland is, onder beschermheer schap des burgemeesters eene sociëteit gevormd, die reeds 80 leden telt. „Heeren" d. w. z. personen die in de week een hoed dragen mogen geen lid zijn. Met de restauratie van het fraaie koor der S. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen is een aanvang ge maakt. Het Rijk draagt f 22000, de kerkelijke en do burgerlijke gemeente elk lluOO in de kosten bij. Te Velden (Limburg) heeft eene ÓOjarige vrouw bij vergissing gedronken uit eene flesch die vitriool olie bevatte. Zij stierf een paar uren later onder de hevigste pijnen. Te Vlaardingen is een matroos van eene noorsche bark, bij het uitbrengen van een tros, te water geraakt en, in weerwil van alle pogingen tot redding, ver dronken. Te Heerenveen zijn 3 jongens, die wegens het ijs de school verzuimden er door gezakt en 2 hunner verdronken Alleen de oudste wist zich zwemmende te redden maar mocht niet slagen in zijne pogingen om ook zijnen broeder te behouden. De gemeenteraad van Terseke heeftdoor den grooten nood gedrongen voor den tijd van 3 maanden tot onderwijzer benoemd iemand van 52 jaren, vroeger onderwijzer, chatechiseermeester, evangelist enz tegen woordig brood-depothouder. Te Scheveningen zijn in de vorige week 9 per sonen aan de mazelen overledeu. Door de gemeenteraden van Hoogwoud en Nieuwe Niedorp is tot hoofd der gemeenschappelijke school aan de Langereis benoemd de heer M. de Jong, te Zwaag. Tot onderwijzeres aan de naai- en breischool te Nieuwe Niedorp is benoemd mej. M. Mantelte Oterleek. Do heer E. W. Krüss, onderwijzer te Schagen, is benoemd tot onderwijzer der 3e. klasse in N. Icdië. De ingezetenen van Nieuw-Appelschadie nu reeds 7 t. h. van het belastbaar inkomen aan gemeente belasting betalen, zullen in 1883 ruim 10 t. b. moeten opbrengen. De gemeenteraad van Tiel heeft besloten om aan de beide coneurreerende aanvrageis voor een stoomtram TielKuilenburg te berichten dat de concessie zal verleend worden aan hem die het eerst bewijzen kan, dat er voor een kapitaal van 2 ton is ingeschreven. De definitieve opbrengst der in Augustus gehouden collecte voor de scholen met den bijb >1 is 104,577,68%, zijnde ruim f 8000 meer dan het vorige janr. Ie. klasse, 20 Dec., 3e. lijst. 's Gravenhage 21 December. Tweede Kamer. Waterstaatsbegrooting de voornaamste punten van bespreking waren de uitsluiting van builenlandsche mededinging bij aanbestedingen, welke de heer de Bruin Kops met wenscht. De heer Schiramelpenninek wenschte aan de nederlandsche industrie de voorkeur te zien gegeven bij een klein verschil van den aanneming -prijs voorts de centraliseerende geest in waterstaatszaken de behoefte aan eene verbinding der Zuidbollansebe eilanden met den vasten wal de noodzakelijkheid van eenige rivierverbeteringen; eene wettelijke regeling van stoomtramdiensten ter verzekering der publieke veiligheid; de houding van den minister tegenover het verworpen voorstel van den heer Rombach betreffende de ijk van gasmeters de weuschelijkheid eener verhoo ging der rente van inlagen bij de postspaarbank. De Minister van Waterstaat wenscht do reglemen- teeriDg van stoumtramdiensten vooralsnog aan de ge westelijke bestnren over te laten. Hij is vooralsnog tegen eene reuteverhooging bij de postspaarbanken verklaarde te handelen in den geest van den heer Schimmelpeuninek nopens aanbestedingen en ontkent het ijkvoorRel van den heer Rombach te hebben be streden. Met zijne ambtgenooten is hij tegen eene vervanging der Kamers van Koophandel door een cen traal lichaam vaa bandeLvertegenwoordiging. De be handeling der onderdeden wordt morgen voortgezet. Naar wij vernemen is het heerenhuis aan de Lan- gestraatonlangs bewoond door den heer Lotsy, van z. ed. aangekocht ten behoeve eener nieuw op te richten societei' Woensdag-avond trad voor de afdeeling van den Protestantenbond alhier ds. P. v. d. Veen als redenaar op. De zaal was goed b^zet. Spreker had tot onder werp gekozen „De golsdienst in de maatschappij", hetwelk èn om de actualiteit en op de wijze waarop spreker het behandelde, het gehoor van het begin tot het einde boeide. Hij schetste eerst met korte trekken den oorsprong en de ontwikkeling der maatschappij den wederkeerigen invloed van huisgezin en maatschappij, daarna de verschillende opvattingen van godsdienst en hetgeen hij er onder verstond. Godsdienst is volgens hem het algemeen streven naar vrede verzoening voor protestanten ook streven naar zedelijk idealisme zij buigen zich voor zij wijden zien aan de zedelijke macht. Nu sprak hij over den invloed dien de gods dienst op de maatschappij moest hebben weerlegde het gevoelen van hen die beweren dat godsdienst en maatschappij niets met elkander te maken hebben en toonde aan dat kunst en wetenschap wel groote waarde hebben voor maatschappij en leven, maar den godsdienst nooit kunnen vervangen. Daarna teekende hij met keurige trekken de groote waarde van het huisgezin en den zegen daarvan wanneer het is wat het wezen moetdoch hoe juist gebrek aan godsdienst de reden is, dat het huisgezin helaas, zoo dikwijls niet beant woordt aan zijn bestemming. Spreker zou nu breedvoe rig kunnen spreken over den invloed van den godsdienst op de beschaving doch dat onderwerp was zoo rijk dat hij het onmogelijk naar eisch kon behandelen en daarom deed hij slechts een paar grepen o. a. zijn invloed op de wetenschap waarbij hij helder deed uit komen het verderfe'ijke van eenzijdige verstandsontwik keling. Na de pauze droeg spreker nog op boeiende wijze twee schoono gedichten voor „Bach te Dresden", van de Buil en „Ouöejaarsavondklokken" van Hase- broek. De voorzitter was zeker de tolk der vergadering, toen hij den heer van der Veen dank zeide voor al het goede en schoone hetwelk hij had gegeven. Tot bestuursleden werden in de plaats van de aftredende beeren Kater en Wicherink die niet herkiesbaar wa ren gekozen de heeren Graftdijk en Schreuder. Men maakt ons attent, dat het tarief van gefran keerde brieven (binnenlandsch vervoer), voorkomende in onze portefeuille-almanak, ni t overeenkomt met do opgave in den o'ficiëelen postgids. Dit is gedeeltelijk juist. Wij verzuimden namelijk daarbij aan te geven, dat dit verlaagde brieventarief slechts van toepassing is voor de postkantoren, waar de pakketpost is ingevoerd, zoodat het eerst met 1 April a.s., te gelijk met den nieuwen tak der postdienst, te Alkmaar in werking treedt. Tot dien datum blijft dus nog het oude brieventarief van kracht. Het verlaagd tarief voor drukwerk zooals het dan ook in de almanak is aangegeven is reeds voor alle kantoren van kracht. ARRÜNLtlSSEMËNTS-RECHTBANK Correctioneele Terechtzitting van 20 December J. L. V., te Texel, diefstal, 1 maand gev., in eenzame op sluiting te ondergaan. G. van W te Hoorn, hoon, f 8 boete, subs. 2 dagen gev. J. W., te Egmond aan Zee, spoorweg-overtreding, 3 boete, subs. 1 dag gev. J. de N. en P. A., beide te Alkmaar, wederkecrige mis handeling, ieder 8 boete, subs. 2 dagen gev. W. S te Alkmaar, mishandeling, 7 dagen gev. G. S-, te Hoorn, laster, f 15 boete, si^bs. 4 dagen gev.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3