CAFE mm KESTAURiïï, Kamfer Vaseline iSJll BONBONS, Boubéefrères BERNHARDINER Hennep- en andere Bnveloppes bevonden9 Openbare Verkooping Een dubbel Woonhuis en Erf, Weener Kerstkransen Dagelijks voorhanden bij J. van Zalinge, Oudkarspel. EN GROS HANDEL Wijn «hs ©©g/sisic. DR UIVEN-BORSTSIUOOP Hm YVallrad Ottmar Bernhard, ie Munchen ST'" Tli. SCHOOUT, Sïmvs- JiiarhibcttcfUsu Qbtuirfentiëw. (e Blarsingcrhorn versehe zuivere Sftouuthntcr, f 1,5© per kilo, bij 10 en 20 kilo. Brieven franco onder No. 1019, aan het bureau dezer Courant. gedempte Nieuweslooi, hoek Schapensteeg A 1 k sn a a r s e ia c 1JZEB- Ei ÈflEïAALGlEïEMJ, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen vervaardigt en herstelt alle gen benevens het maken en ropareeren van sioomketeis en het smeden van zware stukken voor moienwerken enz. gedurende de aanstaande feestdagen, F? AVO deie kamp*'» BOiJlfLA!Vi>uiet Hllli- HANS!» OAB.\€jiin den BU1KSLOTER HAM, groot te zamen ruim 8.5 Hectaren. Te aan vaarden met Kersmis aanstaande Information ten kantore der Nederlandsche Bouwmaatschappij hoek Amstel- en Maarten Janszoou Kosterstraat, No. 342, Amsterdam. e e Is I e Alpen Kruiden-Elixer, met in alle soorten tegen lage p r zen. Ter Stoomdrukkerij van HERM*. COSTER en ZOON te Alkmaar. J. de B., te Scliagen, diefstal, 1 maand gev., in eenzame op sluiting te ondergaan. J. li., te Alkmaar, mishandeling, 73 boete, sub. 1 dag gev. J. V. Wz., te Uitgeest, rebellie, 1 maand gev., in eenzame opsluiting te ondergaan. J. G., te Heer Hugo Waard, toedienen van sterken drank aan een beschonken persoon, vrijgesproken. J. E. Gz., te Oudkarspel, dronkenschap, enz., vrijgesproken_ BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 20 Dec. Jacob Hendrik, Z. van Johann Ludwicb Lutjeharms en Geertje Lingemsn. 21 h Maria CatharinaD. van Hendrik van Üoyen en Wil- helmina Maria Goossens. OVERLEDEN. 20 Dec. Anna Debora D, van Matthijs Matlbijszen en Anna Debora Hoesman, 5 j. en 9 m. AMSTERDAM. 20 Dec. 79% 10215 lit 1027/, 63% 63% 637/, 63'/, 75% 03'6/le 93% 87"/.6 52%. 743,, 651 '8 pet. Aederland, Cert. N. W. Schuld2| Dito, dito3 Dito, dit 4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oottenrijk, Obl. ia pap. fl. 1000 Mei-Nov. 6 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, lilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rutland, Ob.H&C.1798/18 J5 fl000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e nerie 1856 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amat. 7 1000 Aprtl-Oct.5 Dito 1866 5 Dito 1877 at 20-100 Jan.-Juli6 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eaerie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. AL 50-100 Juni-üec. 5 Dito 1860 2e leening at 100 4{ Dito 1875 gecons. at 50-100 Apr.-Oct. 4J Dito 1880gecona.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4' Obl.-leeuiug 1867/60 at 20-100 Mei-i\ov. 4 74%, Spanje, Obl Buit. 1867 71, 75P.200-4800 1^ 27 Dito, dito 1876 200-1200 2 43'/, Dito, Ilinnenland Pes 1000-5000 1} 25 Turkije, O.A.S.1865 at 50-100 13Jan-13Juli 5 9 6 Dito, dito I860 fr. 500-2600 Apr.-Oct. 6 Hs/, ËgyfteObl. leening 1876 4 71% Mexico, Obligatiën 18513 22% Dito, dito 1864 3 lO'/io Peru, Oblig. 'eening 18706 13ie Dito, dito 1872 5 9%, Tenezuela, Obligatiën 18813 <*7% Nederland, Ned. Ind. Handelab. AancLMl Amerika, Aand. Majwell Land Gr. C'omp. 24i/, Nederland, N. Ceutr. Spoorw. Aand. f 250 333/, Dito, dito gestemp. Oblig. i 235 60s Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 467/jj Italië, Zaid-1tal. Spoorweg Obl3 51% Polen, Wara.-VVeenen Aandeel54 Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 1167/, Dito, Hypoth. Obligatiën3 611/, Dito, Baltiscbe Spoorw. Aand3 49 Dito, Jelez-Griaai Oblig5 82' Dito, Jelez-Orel dito5 861/, Dito, Morachunsk-Sysran Aand5 62'%- Dito, Orel-Vitebsk Öblig6 Dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 83'3/i« 21 Dec. 66?/, 79"/,. 102 102% 63 63 63'/, 84% 75% 93% 93% 87% 517/„ 82%, 81?, 74%, 65%, 747, Dito, Dito, Dito, Dito, Kiaschk-Wiasina Aand5 Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo l'ittsb, W. Sp. G'. v. A. Dito, Canad -South Cert. v. Aandeel Dito, Ch'tCert. v. Aandeel Preferred Dito, II'Lois Cert. v. Aand Dito, Loais San Pr. Aand. Ie Pref. dito Preferred Mich. Centr. Cert. v. Aand Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg 4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1880 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18685 Turkije, SpoorweAoen ng8 O7/, 11%. 70'lu 22 10 ~97, 377, 24,'Is 337, 697, 51%, 54% 117'/, 49 7j 82 627 55%, «7 697/, 1607j 144 99% 53 102'/, 553, 89% 1063/, 55' u 1047/, 109/, 91% 100 109'/, 141 105 125 119/, 12' 55% 37% 69'/a 101 57*19 39 54% lOS3/, 1097, 91% 1007, 105% 125' 4 120 s/, 12% Amsterdam 20 Dec. 1 Koe, 217 vette Kalveren 7 0,85 a 0,95 per P., 63 nuekt. dito 8 a 14, 169 vette Varkens f 0,46 a 0,56. Aardappelen: Zeeuwsebe sp. jammen f 5,50 a 5,75, dito flakkeesclie t 4,50 a 5,80, friescbe jammen 7 3,50 a 4, dito engelscbe f 2,75 a 2,90, saksiscke jammen f 4,25 a 5, pr. roode f 3,20 a 3,60, bamb. 7 4, gron. zwarte 7 2,40 Raapkoeken 94 a 100, Lijnkoeken f 8,50 a 12,50. Peterolie flauw loco f 9.37%, Dec. 9,37Jan. 9,75 a 9,6'%, Eebr.-April 9.75 entr., in cons, f 10,75. Haarlem 20 Dec. Kleine kaas f 35,50 aangevoerd 80 stapels, wegende 17922 Ponden Aangevoerd 4 Koeien en Ossen 7 160 a 220, 27 nucbt. Kalveren 7 7 a 16, 57 Schapen f 16 a 34, 2 Biggen 6. Schiedam 20 Dee. Moutwijn/ 12, Jenever 17,50, p, vat. Sneek 10 Dec. Aangevoerd 49 achtste- en 52 zestiende vaten Boter le. soort f 52,50 a 60,50, 2». f 44,50 a 48,50, Vereeni- ging K soort t 60,50 a 61,50, 2c f 58,50 a 59,50, 37 f 56,50 a 57,50. Scha gen 21 Dec. Aangevoerd 8 Paarden 40 a 120, 38 Geldekoeien 160 a 260, Kalf koeien ISO a 220, 20 nucbt. Kalveren 7 12 a 19, 1248 Schapen 16 a 40, 22 magere Var kens 7 12 a 19, 20 Biggen 7 a 9, Boter per kop 7 0,85 a 0,95, Kip-eieren 6 a 7, per 100. PER TELEGRAAF. Hoorn 21 Dec. Kleine Kaas 7 36,50, Commissie 7 36. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan allen, die zoo bereidvaardig hulp verleenden bij den brand op zondag-avond 17 December, in zonderheid aan hunne huren H. SCHRIJVER en Echtgenoote en de ingezetenen van Koedijk. M. BIERSTEKER Bergen 24 December. en Echtgenoote. een Kruiwagen grijs geschilderd. mllnlr/xninn Inwnr* In Knl'n™, vvw *w mm pijiTB grijs geschilderd. Tegen vertentiekosten is dezelve terug te bekomen bij J. Bergerhout alhier. op Vrijdag, 29 December 1882, des namiddags één ure, in de herberg van den heer Si.otemaker van op Poolland gemeente Barsingerhoru kadaster A No. 476 en 477 ter gezamenlijke grootte van - ,04,94. Behoorende aan ARIS BUY. C. BOONACKER, Notaris. RITSEVOORT, ALKMAAR, voorheen A. «I. WALR.iVËlV, maakt kijne geachte clientèle bekend, dat bij hem van af heden de van ouds beroemde versch te verkrijgen zijn, alsmede verseli kSeiss Gplmk. wordt beleefdelijk aanbevolen tot het houden van ver gaderingen, verkunpingen partijen en hrgaikifien, alles op de BOVENZAAL" met vrijen opgang. oor nette en soliede behandeling wordt zorg gedragen In het Café de meest gevraagde dagbladen aanwezig. U. 1IOU1I t vroeger bewoner van de Poort van Kleef in, Schagen. is het nieuwste en doeltreffendste middel voor win terhanden en voeten, zelfs als ze open zijn. Men neme i flacon tot overtuiging. Prijs 45 cents Depot bij de firma J. BRONGERS GzBazar. stoom iandhouw- en andere soorten van werk tui- Afloop met 6 ballen 30 December e k, algemeen bekend en geroemd tegen hoesten heesehheid en horstgifjnvoor kinderen aan te bevelen. Doos met gebruik 60 cents. Depot bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. BORDEAUX. Proeven en inlichtingen te verkrijgen bij den Ge- neraal-Agent voor Nederland en Koioniën. Adres: M. VAN DUSSELDORP C.Gzn., te Vlaardingen MET FENKELHONIG. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit Druivensoiker en Zwitserschen honig met een af treksel van mout, oranje-bloesem en fenkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de an dere middelen die tegeu borstaandoeningen aange wend worden, als Borstthee, Drop, Malz Extract Borstbonbons, enz. Deze Borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heesehheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. In Ilacons a 30 60 en 100 ets. verkrijgbaar te Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth Ca In de andere plaatsen in de bekende depóts Èlmmerik. H. VAN GIMBORN VAÜStlSl? SSTtTF: Gal-aandoeningen. In de lente en tegen het einde van het jaar is inets meer algemeen en zijn weini» kwalen meer bedroevend dan die soort van ziekten" welke van eene van streek geraakte lever afhangen. Misselijkheid, hoofdpijn, lusteloosheid, slechte eet lust, worden dadelijk erkend teekenen van leveraan doening te zijn welke men spoedig kan genezen door de werking van dat orgaan weder in orde te brengen. De 1 i 11 en van ioliowaj oefenen renen heilzamen in vloed uit op de gal-afscheidingenen over geheel Groot-Brittannie en zijne koloniën zijn zij als zoo danig bekend en worden zij gewaardeerd. Deze Pil len genezen als ai het andere feilt. Menscheu die jaren lang aan galziektehoofdpijn en leverkwalen geleden hebben hebben door deze Pillen hunne vol komen gezondheid en eene goede spijsvertering weder gekregen ofschoon zij vroeger niets van het leveu genoten. Door het vermeerderd debietzijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen h f 0,80, 7 1,85, 3,—, t 6,7°5, 7 13,50, 20,50. Potjes zalf a 0,80, f 1,85, f 3,—, 7 7,05, 7 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. van llenesse, Apoth. te's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraalmanApotheker te 's Bosch alsmede in Holloway's etablissementen te Londen, 78. New Oxford Street. van Hofleverancier van Z M. den Koning van Beijeren. Fabiieken te Zurichin Zwitserlanden te Kufslein in Tyrol. Is bereid uit de meest bloedzuiverende en fijnste bergplanten der Tyroler en Zwitsersche Alpen bekroond op verschillende tentoonstellingen scheikundig onderzocht en aanbevolen door Autoriteiten der Medische Wetenschap, hetzelve regelt direct alle functiën der maag, is het beste middel bij gebrek aan eet- en slaaplust, slechte spijsvertering en maagcatarrh reinigt het lichaam van ziekelijke aandoeningen, versterkt zenuwen en spieren en is door zijn Aroma en smaak het fijnste Bitter-Elixer, Men neme slechts eene proeve. Verkrijgbaar in flesschen met uitvoerige gebruiksaanwijzing a. 7 2,75, f 1,50 en 7 1,—te Alkmaar: bij C. J DE WIT Wormerveer: B DILLEWIJN Enkhuizen C. P. DE JONG en Co Stoomdrukkerij van Herrn». Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4