fiuüculauö. SHtmettlattb. BBLGIB, Voor het uiteengaan der Kamer op den 22 werd de wet op de middelen met 56 tegen 39 stemmen goedgekeurd nadat overeen gekomen was de beraadslagingen tot na de kersvacantie uit te «tel len. Het overzicht van den minister van financiën omtrent den toestand der geldmiddelen was door de rechterzijde reeds heftig aangevallen. Haar hoofd de heer Malou had reeds verklaard dat de rechterzijde geen cent nieuwe belastingen zou toestaan zoolang de onzinnige uitgaven voor het onderwijszooals voor het bouwen eener school, midden op de hei, voor twee leer lingen die 20000 kostte niet werden gestaakt. Haar leus was die der voorvaderen: herstel van grieven en anders geen geld. Een ander lid der rechterzijde sprak de hoop uit, dat de nieuw in te voeren belastin gen ten minste zouden strekken tot vermeerdering van het aantal kiezers. DUITSCHLAND, Den 2G had een sneltrein, ko mende van üusseldorf, bij het station te Elberfeld halt moeten houden om aan een trein, bestemd naar Deutz, gelegenheid te geven zijne bestemming te bereiken. "Waarschijnlijk door het geven van een verkeerd signaal (twee ambtenaren werden althans gevangen genomen) bleef de trein niet stil staan waardoor eene botsing ontstondten gevolge waarvan 8 personen meer of minder ernstig gekwetst werden. Het spoorwegverkeer tusschen Mannheim en Neckar- liaveu is den 27 weder door overstrooming gestaakt moeten worden. In Baden was de waterstand zelfs hooger dan in de maand November. Volgens bericht van den 28 steeg het water op den Rijn en de neven rivieren van het meer van Constance tot aan Keulen voortdurend snel. Vele bruggen werden vernield en de dijken braken op verschillende plaatsen door het spoorwegverkeer geraakte geheel gestremd. Bij de in storting eener brug nabij Loerraeh in Baden geraakten 20 personen in den vloedwaarvan slechts enkelen gered konden worden. PRANKRIJK. De verkiezing van een lid der Kamer in plaats van Louis Blanc onlangs overleden zal den 21 Januari a. s. plaats hebben. Gambetta's toestand is in de laatste dagen verer gerd. Zelfs waren den 28 zeer verontrustende geruchten in omloop. Vier geneesheeren onderzochten hem en verklaarden, dat naar hunne meening eene verzwering in de ingewandstreek bestond. De vrees bestaatdat zijne ziekte van langen duur zal zijn. De nacht van 28 op 29 werd rustig doorgebracht. Senaat. Den 26 werd de door de Kamer voor de aalmoezeniers van het leger geschrapte post van ƒ1500 hersteld en de voor het lager onderwijs verleende onder stand met 500,000 verminderd. Den 27 werd de beraadslaging over de begrooting der gewone uitgaven voor 1883 gesloten. Vóór de eindstemming verklaarde de heer Presneau uit naam der rechterzijdedat zij zich van stemming zou ont houden omdat de op de burgers gelegde lasten te zwaar z'yn en de regeering niets doet, om ze te verlich ten en het land gewaarschuwd moest worden. Met 238 stemmen werd de begrooting daarop aangenomen. Den 28 werd het crediet van 12% miljoen gulden voor de kosten der bezetting van Tunis goedgekeurd. Kamer. Het nader voor de bezetting van Tunis aangevraagde crediet ten bedrage van f 12,500,000 werd met 424 tegen 52 stemmen aangenomen. De beweering van een lid, dat de tocht naar Tunis alleen het werk was van eenige effecten speculanten gaf tot beweging en protest aanleiding. Op verzoek van den voorzitter nam dat lid die uitdrukking terug. De vraag, of een transportschip van Toulon naar Tonkin vertrok ken was werd door de regeering bevestigend geant woord. De regeering zond troepen af tot versterking van het garnizoen vau Hanoi. Dit antwoord werd met toejuichingen ontvangeD. Den 28 werd in behandeling genomen de door den Senaat in de begrooting gemaakte verandering in den post voor toelagen aan scholen. De minister van finan ciën Tirard zeide het met zijnen ambtgenoot Duvaux tegenover de begrootingscommissie eens te zijndat die vermindering moest worden goedgekeurd. Laatst genoemde voegde daaraan toe dat hij in den Senaat „Dan zullen wij hem zelf de beslissing overlaten zeide zij Kate op het voorhoofd kussende „doch help mij nu op het paard j hoe eerder ik uw vader zie, des te beter voor ons allen." Spoedig daarop draafde zij weg. Hare trekken had den eene ongewone zachte uitdrukking. Haar oud eerlijk hart was zoo vol dat hare gedachten haar on willekeurig over de lippen kwamen. „Zottin die ik wasom te rneenen dat het in mijn tijd alleen zoo was maar het schijntdat het herhaald zal worden zoo lang de wereld bestaat. Daar zijn twee harten brandend van verlangen en toch zijn zij angstig voor elkander. Bene wonderlijke inrichting. Zijt gezegend in alle eeuwigheid tot in het duizendste gelid 1" Sneller dreef zij haar ruigharig paard aan. De kudde voorb'j rijdende riep zij den ongeveer veertienjarigen knaap een vriendelijken groet toeen troostte hem dat zijne zuster spoedig bij hem zou zijn. Zij keek omKate scheen geen haast te hebben met gebogen hoofd liep zij langzaam voortals zocht zij iets in het gras. Kornely schudde het hoofd. „Heden als voor dertig jaar," zeide zij zachten vroolijker draafde baar paard voort. Na een korten rid kreeg zij een vrij gezicht over een uitgestrekt dal. Een beek met licht begroeide oe vers stroomde er door heen. In de schaduw van eenige breedgetakte katoenboomen stonden de wagens. De van hunne tuigen ontdane paarden weidden in de nabijheid. De tent was intusschen niet opgeslagen daar na verloop der heete middaguren de reis zou worden voortgezet. Wordt vervolod. de vermindering bestreden had maar met het oog op de door zijnen ambtgenoot gemaakte bezwaren de be slissing aan de Kamer overliet. Ten slotte vereenigde de Kamer zich met die vermindering. ITALIË. Den 27 werd de nieuw benoemde fransche gezant door den Koning ontvangen tot het overhandi gen zijner geloofsbrieven. De plechtigheid duurde een half uur. De gezant verklaarde dat hij eene zending van vrede en verzoening kwam vervullen, waarop door den Koning zeer voorkomend en hartelijk geant woord werd. De radicale bladen zijn vol van scherpe gezegden en hatelijke uitdrukkingen tegenover den Keizer van Oosten rijk wegens het ter dood brengen van Oberdank. De russische minister van buitenlandsche zaken von Giers machtigde den berichtgever van een te Palermo verschijnend blad om de beweering tegen te spreken, als zouden zijne reizen eene bizondere zending bij som mige regeeringen ten doel hebben. Den 28 werd door den Senaat het handels- en scheepvaartverdrag met België goedgekeurd. Den 28 's middags werd te Rome een steen gewor pen tegen het rijtuig van den oostenrijkschen gezant, toen bij van het Yaticaan terugkeerde. Niemand werd gekwetst. De dader die gevat werd verklaarde ou- middelijk dat de nood hem gedreven had en hij niet geweten had wat hij deed hij wist zelfs niet eens dat het een rijtuig van een gezant was dat door den steen getroffen werd, OOSTENRIJK-HON GARIJE. De herdenking van de 600jarige regeering van het Habsburgsche stamhuis is overal in het land met groote feestelijkheden gevierd. EGYPTE. Arabi-pacha antwoordde aan den ver slaggever der Daily-News te Cairo, die van hem af scheid ging nemen vóór zijn vertrek naar Ceylon dat Tell-el-Kebir het eind zijner loopbaan was, maar dat hij uit niet hetreurde want de zaak waarvoor hij ge streden had zou die nederlaag overleven. De engel- schen waren zedelijk verplichtde zaak der egyptische vrijheid te ondersteunen en in het gobeele land zouden zij een oprechte medewerking ondervinden want het gebeele land was met hem. ZUID-AMERICA. De onderhandelingen tusschen Bulivia en Chili ziju mislukt, tengevolge van de weige ring van Chili om twee peruaansche commissarissen tot de bijeenkomst toe te laten. STATEN-GENERAAL. Eerste Kamer. Den 29 zijn aangenomen de ontwerpen tot verhoo ging der begiooting wegens den arbeid der gevangenen voor 1882 en van het voorschot uit 's Rijks schatkist aan de geldmiddelen van N. Iudie; tot wijziging en verhooging der begrooting van Suriname voor 1881 en vejhooging van hoofdstuk X voor dat jaar; tot wijziging van art. 60 der indische comptabiliteitswet, der iudische begrooting voor 1881 en van hoofdstuk VIIB voor 1882 (aankoop van een huis te Utrecht); tot bekrach tiging eener provinciale heffing in Groningen tot verlenging van den termijn genoemd in art. 1 der wet tot wijziging en aanvulling der wet aangaande de hef fing en verzekering der invoerrechten en accijnsen tot vaststelling der begrootingen voor den arbeid der gevangenen, de Lands-drukkerij, het domeinfonds, het pensioenfonds het Huis des Konings en de Nationale Schuld voor 1883, alle met algemeene stemmen, en de wet op de middelen voor dat jaar met 28 tegen 2 stemmen. Voorts is besloten met 1 Januari alle van de Kamer uitgaande stukken zooveel mogelijk in de nieuwe spelling te stellen. De Kamer is tot 18 Januari uit eengegaan. De gouverneur van Suriname heeftbij besluit van 30 November, den heer J. E. Muller ontslag ver leend als hoofdmachinist bij de koloniale vaartuigen en len luitenant bij de schutterij te Paramaribo, op grond van zijne adressen aan de 2e Kamer in de zaait der goud-concessie van L R. C. en J. E. M. de Jong. Het „Vaderland" wijst er op dat bij eene nieuwe meting van het betwiste terrein, van wege het bestuur gedaan, gebleken is, dat i binnen het terrein van de heeren de Jong en binnen dat van den heer Mans valtmaar dat de gouverneur alvorens het rapport te publiceeren en de heeren de Jong in het bezit van het hun toekomende te stellen een der adressanten uit 's Lands dienst ontslaat. Den 24 is te Rotterdam het aangekondigd con gres gehouden van den Soeiaal-democratischen Bond. Tot de sprekers behoorde de heer v. Beveren, uit Gent, die de gematigdheid van het Nederl. Werkliedenver bond betreurde en aansluiting bij den Bond verlangde. Een ander spreker, v. d. Burg genaamd, had vele middelen tot verbetering hooren noemenmaar men scheen het eigenlijke middel niet fe noemen, n, 1. ge weld. En toch zou dat het noodzakelijk gevolg moeten wordenals er geene minnelijke schikking tot stand kon komen. De heer Domela Nieuwenhuys vond liet noodig op deze toegejuichte bewering te antwoorden dat er van geweld niets te verwachten wasmen zou gemakkelijk in één dag de maatschappij omver kunnen werpen maar den volgenden dag zou een nieuw gebouw opgetrokken moeten worden. Daarom moeten de soci alisten zich vooreerst beperken zich aaneensluiten zich voorbereiden en zoo eene politieke macht worden. Dan eerst kunnen de grondslagen gelegd worden voor een nieuw maatschappelijk gebouw. De heer v. d. Stad, van Zaandam droeg een socialistisch gedicht voor. In den morgen van den 25 is te Burgerbrug ver brand het huis van den heer Overduin, bewoond door 2 gezinnen, die slechts even den tijd hadden aan het gevaar te ontkomen. 3 Koeienvarkens en eenige kippen zijn door de tegenwoordigheid van geest van een voorbijganger den jongenheer W. Gutkergered. Het huis en de beide inboedels waren verzekerd. Een bediende van een makelaar te Amsterdam, den 27 belast met het ontvangen van f 1200 in geld bij de Twentsche Baukvereeniging laat zich met dat bedrag wachten. Door het wassen van de Mark is de benedenstad van Breda overstroomd en moesten in den nacht van 2728 de bewoners dier wijken hunne huizen ont vluchten. In de ijzerfabriek van de heeren Backer en Rueb is het werk gestaaktdaar ook zij onderge- loopen is. Ook te Nijmegen stonden den 29 aan de Waalkade weder vele huizen in het water, zoodat men de voorzijde niet dan per roeiboot bereiken kon. Bij de aanbesteding op den 28 van eene kerk en toren te Genemuiden was minste inschrijver de heer E. Schippers aldaar voor 49,874. Aan het ministerie van marine is den 28 aanbe steed het maken en leveren van 8 bebakeningsboeien en 19 corps morts bestemd voor de haven te Tandjong Priok. Het minst was ingeschreven door de heeren Penn en Bauduin te Dordrecht voor 27850, Den 28 is bij den burgemeester der gemeente Petten bericht ontvangen, dat van wege de engelsche regeering aan den bij de jongste ramp te Callantsoog omgekomen zeeman G. Doornte Petten, is toegekend eene gouden medalje met eene gratificatie van f 60,50, voor zijn moedig gedrag bij het redden van een schip breukeling van het verongelukte schip, „Gulf of Panama." Geen der leden van de tegenwoordige redactie en administratie der Amsterdamsche Courant blijft aan de nieuwe uitgaaf van dat blad door den heer D. Nootho ven van Goor verbonden. Te Schagen is de inning der marktgelden voor 1883 verpacht van koeien a 10 c. per stuk voor f 600 van schapen a 1% c. per stuk voor f 550. Te Westgrafdijk isnevens de rederijkerskamer „Oefening volmaakt" en de gymuastiekvereeniging „Voorwaarts", onlang3 nog eene vereeniging opgericht, die haren naam „Jeugdige Opklimming" thans veran derd heeft in „Het Madeliefje." Te Blokker is een adresuitgegaan van den predikant en door een groot deel der ingezetenen on derteekend aan het gemeentebestuur gericht, verzoe kende de policie-verordening tegen den tram iri te trekken. Het dividend der Scheveningsche Bouwvereeni- ging is bepaald op 73/s t. h., het voorloopig dividend der Rijnspoorwegmaatschappij op f 9,10 per aandeel. De oorzaak van den zelfmoord van een jongeling in het weeshuis te Grootebroek moet gezocht worden in zijne vrees voor gevangenisstraf, waarmede hij door de justitie bedeigd was, als verdacht een zilveren tabaks doos van zijnen meester te hebben gestolen. Het ge rechtelijk onderzoek heeft evenwel zijne onschuld aan het licht gebracht. Het bericht, dat de Rotterdamscbe Lloyd voortaan hare schepen uit Viissingen zou laten varen wordt door de N. Rott. Ct. onwaar genoemd. De Koning heeft, ter gelegenheid van het Kers feest, aan een honderdtal arbeiders van het Leo ham men doen uitreiken. Tot hoofd der school te Akersloot is benoemd de heer P. G. Appelboom, onderwijzer te den Helder. De normaalschool te Zuidscharwoude in 1879 opgericht, wordt met 1 Januari opgeheven. De afdeelings- onderwijzer zal op dien datum zijne betrekking van hoofd der school te Lutjewinkel aanvaarden terwijl de leerlingen (7 jongens en 5 meisjes) na afgelegd examen over de verschillende normaalscholen in Noordholland verdeeld en in het genot van beurzen gesteld zijn. Eene tooneelvoorstelling door de onderofficieren der infanterie te Deventer ten voordeele van de nood lijdenden door den watersnood gegeven heeft na af trek van alle onkosten ruim 260 opgebracht. - De 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Ne derland kondigt tegen 4 en 5 Januari eene inschrijving aan van f 500,000 4% p. ets. pandbrieven. Aan den heer D. Stam Pz. is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van W ijdeues. Het wrak en de inventaris van het op Terschel ling gestrande schip Northern Chief hebben f 1393 op gebracht het wrak van het stoomschip Marna aldaar f 192 en dat van het schip Leonard 515. Als ledeD van het banbestuur van S. Maarten zijn herkosen de heeren J. Biaauboer en C. Bos. Vier dames, bestuurderessen der vereenigingen „Arbeid adelt" en Tesselschade" hebben den minister van binn. zaken bij adres verzochtdat aan de Rijks school voor kunstnijverheid te Amsterdam eene afdeeling moge worden verbonden waar practisch onderwijs in kunstnaaldwerk wordt gegeven tof aanvulliug van het theoretisch onderwijs, en als vervolg op hetgeen in de industriescholen voor vrouwelijke jeugd wordt geleerd. De verordening tot heffing eener beursbelasting te Amsterdam is door den Koning goedgekeurd doch voorloopig slechts voor één jaar. Tot directeur van het postkantoor te Bloemendaal is benoemd de beer W. E. L. Oudenhoven commies der posterijen te 's Gravenhage. De prijs van 500 voor een school- en leesboek over de zuivelbereiding door de Buma-stichting uitge schreven is toegekend aan de heeren v. d. Maen en Boersmahoofden van scholen te Beetgum en Leeuwarden Eenige leerlingen der Rijks-Landbouwschool te Wageningen hebben 182 ingezameld voor de in 1884 te Amsterdam te houden landbouwtentoonstelling. De gemeenteraad van Kampen heeft den 28 eene subsidie van f 200 voor dezelve verleend. Door ingezetenen van Akersloot is f 101,15 bijeengebracht, De christ.-geref. Kerk telt bier te lande thans 370 gemeenten en 283 predikanten terwijl 93 predi kantsplaatsen vacant zijn. Aan de theologische school te Kampen zijn 83 studenten ingeschreven. Christ.- geref. scholen bestaan er 73 waarvan 29 worden ge subsidieerd door de Vereeniging voor gereformeerd schoolonderwijs. Te Delft zijn in 1882 ter markt gebracht 709,680 ponden boter en 778,<344 ponden kaas. Te Zaandam 246642 ponden kaas.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2