Hakhout te koop, Houtveiling Te koop of te huur: TABAKSFABRIEK Schipperszaak. Café „Marktzicht, Gezondheidsgort. Openbare Vcrkooping Twee Huizen en Erven, Mout ver kooping. Houtveiling te Ileilo, Hout veiling te Ileilo Openbare Verkooping ggH Te koop of te huur: Uit de hand te koop: Uit de hand te koop: de Rookende Amerikaan Tweed© Meid 9 fatsoenlijke Tweede Meid. Bitjarten om Wild. "fowelits beroemde Anijs-Balsem 21b»erteutien. te SHrkshorn lllïS1"' een Sluis, Erf met Boomgaard en fersche groote Tex Oesters en B&oroesters 9,— per 100 stuks, 44'inlerzalin, Paling in gelei, Sprot, groote Spekbokking, Sardines, Kreeften, fijne Kuren en alle soorten Comestibles, voorhanden bij Wed. 14. 44. U.lkStEll, 3© mud Koewortelena 8© ets. per mud, bij P. KUYPER, te Castricum. eene Vleesehhouwerijj en Spekslagerij» eene kamer-serre met planten. Wijftiende Jaargang. fl§83. nieuwe Soepgroentes! OORm De ondergeteekende maakt zijne begunstigers bekend, dat den Ou denjaarsdag zijn winkel geopend zal zijn van des morgens 9 uur tot des avonds 7 uur. CORNs. KEG, J. DE LANGE Corns. Jolu.zn van die IVIaatsoliappij tot be- vordering dier* Toonkunst, Aldeeling ALKMAAR e. o. f.czondhcids- of HSnsjesgort a 38| ct. O. KEG, op Woensdag, 3 Januari 1883, des voormiddags 11 uur, in de herberg van N. Govers, van: eene Hnkiiiansnonliig met Erf en diverse stukken best 44 ei- en Bouwland te Haringcarspelin den Schagerwaard kad. sectie C Nos 523 tot en met 528, samen groot 5 heet. 98 aren 10 cent. In eigendom behoorende aan den heer P. GELDER. BAKKER SCHUT, Notaris te Alkmaar. ip De Notaris DUKER gevestigd te Zuid- ÉÈfd'"' scharwoudeis voornemens op Woensdag, fiFSs 10 Januari 1883 des avonds 6 ure in de herberg 1)E BURGte Noordscharwoudepubliek te verkoopen benevens twaalf tikkfirs BOEWLAlill, onder Noordscharwoude en een akker onder Zuid- scharwoude, te zamen groot 2 h., 68 a., 41 c.a. Behoorende aan de weduwe en erven GERRIT SIJPHEER, te Noordscharwoude. Zie de biljetten. Op Vrijdag, 19 Januari 1883 voorin, elf ure, worden te ZIJDEWIND, in het Jonge Paardvan W. Schilder, in het openbaar verkocht: Een nieuw Huis met Tlüïn Weiland en Erf en vier akkers Hom wSiïassI in het Waarland, gemeente Haringcarspel, groot 1 hectare, 19 aren, behoorende aan JELLE Gz ME1JER1NG Bij betaling te aan vaarden. Breeder bii biljetten eu inlichtingen bij den Notaris J. G. A. VERHOEFF, te Alkmaar. bij de erven C. K. BLOM, te Veenhuizen in de Heer Hugo Waard aan den Middenweg, op 2 Janu ari 1883. %gden 3 Januari 1883, des voormiddags ten 10 ure, op de hofstede CR ANENBROEKin de ge meente HE1LO, van a 9© parken eiken, essehen en elzen Hakhout. Donderdag, 4 Januari 1883, zullen a, contant publiek worden verkocht€5© a 9© parken extra zwaar eiken en herken Hak hout, liggende gehakt in het Kraaienbosch, aan den Straatweg naar Schoor! op Dinsdag, den 2 Januari 1883 des voormiddags ten 10 ure, van 60 parken eiken Hakhout, liggende in de bosschen aan de Kapellaan en de Nieuwe laan, alsmede eenige ffpen en populie ren Hoornenstaande om het land achter de Hervormde Kerk; te beginnen aan de Kapellaan. op Vrijdag, den 5 Januari J883 des voormiddags ten 10 ure, van 119 parken elzen-, eiken-, esschen en wilgen Hakhoutliggende in de bosschen op lJpestein, ter Coulster en aan den Ilollenweg te beginnen op lJpestein. van 40 50 parken HAKHOUT, b.j J. AK KERMAN, in de Sc her meer, op Maandag, 15 Januari as 12 bunders goed Land. Te bevragen met franco brieven aan het Hulppostkantoor te H. H. Waard. een modern IBeereaihuEs met Tuin, staande op een der hoofdgrachten van Alkmaar. Franco brieven onder No. 80 bij de Uitgevers dezer Courant. eene SUaüEing voor 4 koeien en borging voor hooi met Tuin te zamen groot 11 roeden en 20 ellenbenevens een stuk 44'eilandgroot 1 bunder en 7 roeden. Te bevragen bij P. KI EFT, te Heilo. staande en gelegen te WORMERVEER, aan den weg en Zaan, nabij de Zuidersluis. Dit perceel is ook zeer geschikt voor andere doel einden Franco brieven aan den Makelaar JAC. FOR TUIN Pzoon te Wormerveer. Te bevragen met franco brieven onder letter C bij de Uitgevers dezer Courant. Verschijnt Maandags- en Donderdagsavonds. Prijs per jaar 8,50, fr. p. p. 9,50. Buitenland ƒ12,50. Het bevat de officiëele kennisgevingen der Keizerlijk Russische regeering, alle uitlotingen, dividend- en coupon betalingen de prijzen der coupons en losbare obligatiën de wissel-, specie- en geldkoersen; de dagelijksche officiëele noteeringde prijscourant voor het recht van successie en de prijzen van incourante fondsen; den afloop der effecten veilingen te Amsterdam en elders; de volledige en vergelijkende bruto- en netto-opbrengst der binnen- en buitenlandsche spoor wegen de prospectussen der nieuwe leeningenhet jaarverslag der voornaamste Maatschappijen enz. enz. Het onthoudt zich van beschouwingen. Men abonneert zich bij alle boekhandelaren en post directeuren, alsmede bij den Uitgever M. M. OLIVIER, Slok In 9©, Amsterdam Proefnummers op aanvraag gratis. Sellery en Julienne ft f 4,per 5 ons, nieuwe G"ecrenA 4© en 5© ct. de 5 ons. firma J H. D1EDERIKS. van S8. W ITT, KOOLTUIN, C 3, ALKMAAR. In bovengenoemd fabriek zijn verkrijgbaar alle onderstaande soorten Tabak, tegen coucurreerende prijzen. Zuiver Tabikskort (geen stelen) 10 ct het pond. Lange Krulfabak 20 ct. het pond. Bruine Maryland 40 Blanke 50 u u u n Heere-Baai 50 n n Extra blank Maryland 60 ct, het pond. Ordinaire Portorico 40 ct.het pord. Portorico 60 Portorico metVarinas van af 80 ct tot/2,50 het pond. Schac 60 70 ct. Pruimtabak 45 50 n n Negrohead 4 en 6 ct. per stukje. Bij 5 pond 2^ ct. lager. SLIJTERS FLINK RABAT. JE"*»*' ^et naar ^en ,iaam van zijnen uit- vinder, den Apotheker 1« klasse en leverancier BULLRICH te Berlijngenoemde echte C. W. BULLRICH'S UNIVERSEEL ZUIVERINGS-ZOUT is door duizende dankbe tuigingen en verzekeringen bewezen te zijn een verrassend geneesmiddel voor maagkwalenzuur slechte spijsverteringbrakinghartwater enz 't is echt en onvervalscht verkrijgbaar gesteld in verze gelde pakjes van kilo 25 kilo 48 en van kilo 90 Cts., te Alkmaar bij Bruinvis en Bakker, Apoth. Amsterdam, hl. Cléba» O*. (Heiligeweg). HoogcarspelP. de Wit. Hoorn C. Schuit Jzn. N. Diep, WV. Bruinvis. Rijp, Wed. B. de os. W leringen, J. Bruut. Zaandam, Am. Dorpema. Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alkmaar van den 21 December 1882 is ARIE VAN DEN BERü, gedo micilieerd te Bergen, wegens krankzinnigheid verpleegd wordende in het geneeskundig gesticht Meerenberg te Bloemendaal, we gens krankzinnigheid gesteld onder curateele. Ten deze is kosteloos Voor Extract. geprocedeerd. J. C. VONK Procureur. Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alkmaar, van den 21 December 1882, is DIRK DAALDER, gedomicilieerd op Texelverpleegd wordende in het geneeskundig gesticht Mee renberg te Bloemendaalwegens krankzinnigheid, gesteld onder curateele. Voor Extract.^ Ten deze is kosteloos J. C. VONK, geprocedeerd. Procureur. firma J. H. DIEDERIKS. Commissionair in Effecten en Kassier, Agent der Arnlieniscbe Hypotheekbank, te ALKMAAR, belast zich met het knopen en verkoopen van EffectenCoupons en ander geldswaardig papier, het incassccren van 44'isselshet bezorgen van Leiensverae- keringen en Assurantiën tegen brand schade, neemt gelden a «téposito. KantoorPastoorsteeg. Mevrouw G J. VAN LEEUWEN ver langt primo Februari eene van de P G. Mevrouw T. L. KOORN vraagt tegen 1 FYbruari eene Wasch buitenshuis De nieuwe cursus begint met 1 Februari a s. Het jaarlijksche schoolgeld bedraagt: in de koorzangklas10, n n solozangklas50, n u pianoklas40, Degenenwelke hunne kinderen van het onderwijs op deze school wenschen te laten gebruik maken, wor den verzocht daarvan vóór 14 Januari aan den Di recteur, Langestraat 36 schriftelijk keunis te geven. De Commissie De ondergeteekende bericht bij deze aan zijne ge achte begunstigers, dat hij zijne zaak, het veer van Z.-ZUpe op Alkmaar vice versa, heeft overgedragen aan zijnen neef i®. I®E8,j4B0S&, die dit voortaan voor eigen rekening en op denzelfden voet zal continueeren. Onder dankbetuiging voorde genoten gunst en het vertrouwenhem gedurende elf jaren zoo ruimschoots geschonken beveelt hij zijn opvolger minzaam aan. Inmiddels hoogachtend UKd. Dw." Dr., Z.-Zijpe. J F DELVER. In verband met bovenstaande kennisgeving, betref fende de overname van het veer van Z. Z ij p e op Alkmaar, gedurende elf jaren bevaren door mijn neef J. P. DËLVfiR, neem ik bij deze de vrijheid mij voor bedoelde zaken beleefdelijk bij stad- en land- genooten aan te bevelen. Door eene flinke eu accurate uitvoering van alle voorkomende orders hoop ik het zelfde vertrouwen te verwerven, door mijn voorganger zoo onbeperkt genoten en door civiele behandeling de algemeeue gunst mij waardig te maken. Na aan alle vrienden en toekomende begunstigers „een voorspoedig nieuwjaar" te hebben toegewenscht noem ik mij met achting en aanbeveling Uw Dw. Dr., 1 Januari 1883. P. I) E Ij V E R Schipper te Z.-Zijpe. ALKMAAR. Zaterdag 30 December en Zondag 31 December, J. KUYS. de 5 ons bizonder aan te bevelen voor zwakke ge stellen en voor kinderen verkrijgbaar bij firma J. II. DIEDERIKS. onfeilbaar werkend bij Hoest, Verkoudheid, Asthma, Borstdrukking enz.prijs per flacon met gebruik 8© cts. Depot bij de firma J. Brongeks GzBazar. 17 4 hoofden worden van haren voorzien, roos en uitvallen geneest door Extrait Ninonfl. ©,4©. Onmisbaar tot het verkrijgen d Dépöth. J. BRONGERS Gz. (Bazar). eener goede baard

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3