N. H. RIGTER, Wijnhandel. t 11 iiiH.e. li Likdoorn Tinctuur APPELEN, WIJJf IIAIVHEL. Het Depot der echte Singer Machines COMESTIBLES. de Lange de Moraaz, Buitengewone Yoorsiellino Prijsbiljarlen CHOCOLADE Bessenwijn per flesch f 0,35. Bessensap 0,30. W. J. BLITZ, Tandarts, S. DE LANGE P.AZ. Snij- en Slaboonen en Soepgroenten nieuwe Smyrnavijgen en prachtige Abrikozen. Blooker's oplosbare Cacaopoeder, warme Saucijsenbroodjes, Berliner Bollen, Botersprits, Sneeuwballen, ilooinsprits eii nog vele andere soorten van Gebakalsmede lijne soorten van Poeder-Chocolade, Cacao en Chocolade-Koekjes. Sirop de Punch van rum a f 1,- f 1,15, f 1,30, f 1,50 p. flesch. arac a f 1,15, I' 1,50 p. flesch. Cognac a f 1,30, f 1.50, f 1,75 p. flesch. Ukc*ureii9 Wijn9 lis- en JBiiiteailstmlscli Ge destilleerd. Verkrijgbaar bij: 103 Langestraat lOS. Schouwburg „Harmonie BOOMKWEEKERIJ, ALGE1H LEVKi\SVEKZËREUL\G-fflAATSCHAPPIJ. F. J. KOK, BOBST-PAST1LLÊS TEERCAPSULES, Banketbakker, LANGESTRAAT, ALKMAAR, beveelt zijne Slemslroop en de fijne Poe der- en K.00I4chocolade, uit de Fabriek van de Erven DE JONG, voortdurend aan, en is bij hem verkrijgbaargedurende de Oudejaars- en Nieuwjaars dagen, warme Appelbollen en Saucijsen broodjes doch liefst vooruit te bestellen. Verkrijgbaar bij C. K©$5,*9 firma J. II. Iliederiks. Uit zuiver oplosbaar Poeder van Cacao, dat zoowel met water als met melk kan worden toebereid, is een ver sterkend voedsel voor zieken en zwak ken en tevens een aangename drank voor gezonden de menigte attesten waarborgen de uitmuntende hoedanig- O. en M. heid. Verkrijgbaar in heele en halve GKOOTES, bussen h,25 en 0,65, alsmede los Westzaav t ]'10 Per 5 °"s' bi-i H. W. HOLSMULLER, Voordam. Alkmaar, buiten de Heiloërpoort. van Flinke keuze in Vrucht-, W oud- en Sler- boomcn Heesters, Conlfeeren Ho zen etc. Aanleg van TUINEN en PARKEN volgens teekening. Catalogus op aanvrage verkrijgbaar. CL S11IT Cz., Gediplomeerd Tuinbouwkundige. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhieren iederen Zaterdag in bet hötel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope- ratiën en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. VERDRONKENOORD, D, No. 108, ALKMAAR. Weder ontvangen eenige kisten inhoudende IS II. roode Port a Port, van zeer fijne kwaliteit f 15,per kist a contant, met inbegrip van kist en ilesschen. Tevens verkrijgbaar RATAFFIA. Bestellingen worden ook aangenomen door den Heer Jb. Portuin Hz., aan de Kaasmarkt te Alkmaar. C»e d'Ass. Grén. sur la Vie. OPGERICHT in 1819 te PARIJS. Waarborgfonds 85© miljoen fratlCS. De Directie van bovengenoemde Maatschappij heeft de eer te berichten, dat bij den ondergeteekende, Hoofdagent voor Alkmaar en omstreken, voortdurend inlichtingen te bekomen zijn en verzekeringen kunnen gesloten worden op de meest solie.de en billijke voorwaarden. Directeur VAN GEND LOOS. van dr. Cunuath te Karlsruheovertreft alle be staande middelen tegen die plaag. Onschadelijk bij eiken leeftijd. Genezing zonder piju bij oude lik doorns wratten en eksteroogen. Flacon met penseel en gebruik 60 et. Depot bij de firma J. Brongers GzBazar. Ter bereiding eener geurige Erwtensoep zijn mijne nieuwe Spliterwlen bizonder aan te bevelen. Nog ontvangen: nieuwe gedroogde door stoom gedroogde voor MOES in blikken van 1,60, 85 en 45 ets. C. KEG firma J. H. DIEDERIKS. BENEVENS DIVERSE ANDERE SOORTEN VOORDAM, C 8. PREIJER. Mil. Prijscouranten op aanvrage gratis. (de beste en meest gezochte 18 A Al .11A CHIN 13 der wereld), FABRIKAAT der SINGER MAATSCHAPPIJ te New-York, bevindt zich te AGIAMAAK uitsluitend Machines o|» proef en gratis onderricht. Degelijke garantie. Gemikke- lijke betalings-conditiën van af f 1,per week aan desverkiezenden. Ilooge korting voor contante betaling. Slieraspergesper blik f 2, Stoof «1,40. Doperwten*1,25. per halve 0,70. Snijboonenheele 0,85. n halve 0,50. Worteltjes0,70. Peulenper blik 1,—. Tuinboontjeshalve 0,70. Julienne Soepper blik 1,- Julienne voor Soep 0,70. SchildpadsoepI, per halve 0;60. Ossentongblik 1,70. Corned beef1, Zelfrijzend Bakmeel per pak 0,25. Pudding poeder. Chocoladeper pakje 0,20. Vanille 1 Oranje "0,16. Amandel Roode en witte Gelatine. Kreeften blik 0,65. Zalm0,65. Sardines h Thuile 0,70. Japansche Soija kruikje 0,85. Cayenne Peperheel fiescbje 1, Kerryhalve 0,30. Vleesch extract 1/8 potjes 0,75. 114 "1,50. Augurkenper flesch 0,80. Mixed Pickles en Piccalilly's"0,70. Uien0,80. Zoutbroodjesstuk 0,20. Mostaard h 10, 20 en 25 ct. per potje, vrij van bederf. Verkrijgbaar bij CL H. E Cï firma J. H. DIEDERIKS. De Commissionairs in Effecten te ALKMAAR, bevelen zich aan tot het li ««pen en verkoopen van binnen- en buitcn- landsche Effectenhet plaatsen en af schrijven van kapitalen in het Gro«t- hoek der Nationale Schuld en verdere werk zaamheden tot den handel in gelds waardig papier betrekkelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspondenten en Agenten van de Brandwaarborg-Ilaat- SChappU gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. worden met goed gevolg gebruikt tegen Hoest Schorheid, Heel- en Borstpijn iu zak jes it 15 ets. en in doosjes it 30 en 50 ets, in flacons met 60 Capsules 60 ets. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depöts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. TË ALKMAAR. Maandag, 1 Januari, te geven door het gunstig bekende NOORD- E\ ZDIDHOLLANOSGH TOONEELGEZELSCHAP. onder directie van Mevr. de wed. BAKKER. Beroemd drama in 8 tafereeleu naar het Fransch va:i Uennery en Cormon, volgens de oorspronkelijke brochure vertaald door Ie Taf. De aankomst der weezen. 2e Taf. De soirée. 3e Taf. Een bladzijde uit het zwarte boek. 4e Taf. Het kerkportaal. 5e Taf. Liefde en Plicht. 6e Taf. De Sal- petrière. 7e Taf. Kaïn en Abel. 8e Taf. Moeder en Dochter. Entrée le rang 75 ets., 2e rang 50 ets., 8e rang 25 ets. Kaarten zijn verkrijgbaar en plaatsen te bespreken op den speeldag, van 12 tot 2 uur; er zullen geene kaarten meer afgegeven worden dan er zitplaatsen in de schouwburgzaal zijn. Aanvang precies 71 uur. A. L. SW1TZAR. Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoeningen enz. Het kind van ondergeteekenden4 jaar oud is door het gebruik van eenige flesscheu RIJN- LANDSCI1EN DRUIFEN-BORSTHONIO vol komen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoening. Utrecht, Mei 1876. W. MUNGERT. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van 2 Gulden, 1 Gulden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstem- pel, te Alkmaar bij Bruinvis en Bakker t Apoth Avenhorn bij J. N ieuwenhuizen; Broek op Langedijk bij GWagemante Driehuizen, gem. Grootschermerbij K. KluftKolhorn bij J. Paalman Oudcarspel bij M. Hart; Rijp bij B. Caton; Schermerhorn bij J.H.Geerke; Uitgeest bij K. Karmelk. Ten huize van J. STAPEL, te Ursem in contanten, op Zondag 7 Januari. Aanvang 's namiddags 2 uren. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar. SFLimïïTEN. Twee Weesen. a Oi O O O j©

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4