No. \W. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. ZONDAG 31 DECEMBER. Biuuenlattb. jSfabö-öerirftten,. maandag;1 Januari 1883 van 12 tot 1 ure gelegenheid tot aangiften voor den Burgerlijken Stand. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 28 Decenber. Itlsrki- eu fiuutsberithlt n 6 si'/. 81'/, 74'/, 65/, 74'/,, bT"/,. immnsui: courant. Uit het hoofdbestuur der Yereeniging van En- brieks- en Handwerknijverheid heeft zich eene commissie gevormdbestaande uit de heeren dr. J. T. Mouton te 's Gravenbuge J. J. B. J. Bouvy te Dordrecht en J. Duivis te Utrecht, die zich belast met de taak om, bij eventuëel verschil tussclien patroons en werklieden, te dienen van advies over de vraag, of bemiddeling zal worden aangeboden en, indien zij gevraagd wordt, zal worden verleend. Te Wassenaa gaat een adres rond aan den prins en de prinses v. Wied ter betuiging van ingenomen heid en gelukwenschingdat de vaste goederen van wijlen prins Erederik aan H. H. K. K. H. H. zijn overgegaan. Te Oosterend op Terschelling is den 28 een schip gestrand. Door de directie der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen werd den 28 te Utrecht aanbe steed het maken wijzigen en verplaatsen van verschil lende gebouwen en inlichtingen op de station Breda waarvoor minste inschrijver was de heer J. A. Mol te Breda voor 64,684. Door het prov. bestuur van Noordholland werd den 28 aanbesteed het driejarig ondeihoud van de werken der Rijks-zeehaven bet Nieuwediep. Minste inschrijver de heer R. Kroon te Buiksloot, voor 22,200 per jaar het onderhouden gedurende 1883 en 84 van en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan a. de leerschool bij 's Rijks-kweekschool voor onderwij zers te Haarlem, b. het Paviljoen aldaar, c. 's Rijks Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam de gebouwen van 's Rijks Museum van schilderijen en prenten en van de ;von. Academie van Wetenschappen aldaar en e. 's Rijks kweekschool voor vroedvrouwen aldaar. Minste inschrijvers de heeren a. A. v. Niel te Haarlem, f 3000, b. J. P. A Nelissen, te Haarlem f 7097, c. H. de Jong, te Amsterdam, f 1697, d. dezelfde, f 2299, e. dezelfde f 899 c. d. en e. f 3890 beneden de raming.) De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft den 28 de redactie van het in de vorige vergadering aan genomen voorstel tot verhooging van het schoolgeld voor het meer uitgebreid lager onderwijs eenigszins gewijzigd zoodat jaarlijks 20 voor de fransche, 20 voor de duitsche f 20 voor de engelsche taalf 20 voor de wiskunde f 20 voor het handteekenenf 20 voor de beginselen der landbouwkunde, f 30 voor 2 en f 40 voor 3 der bovenvermelde vakken betaald zal moeten worden. Eene dame die dezer dagen te Gorinchem over leed liet aan hare erfgenamen o. a. na: 25 parapluies, 70 japonnen en 200 paar konsen. In de leening van f 75000 voor het bouwen eener remonstrantsche kerk te Groningen is voor 13000 te weinig ingeschreven. Dien ten gevolge zal men zich te vrede moeten stellen met eene kerk van 700in plaats van de gewenschte 1000 zitplaatsen. Het onlangs den Koning en de Koningin aange boden huwelijksgeschenk uit Suriname bestaat uit een prachtigen met massief goud geïncrusteerden pu geor- neerden zilveren bijoux-koffer in renaissance-stijl. De weekbladen zijn weder vermeerderd met een, dat onder den naam van „Het Nieuwe Weekblad. Alge meen Zondagsblad voor Nederland" en onder redactie van mr. G. W. Schimmel te Amsterdam (bureau Blauwburgwal 18) zal verschijnen. Het zal zich onder scheiden door systematische indeeling en korte en degelijke behandeling der onderwerpen en trachten nuttige kennisgoeden smaak en gezonde begrippen te bevorderen en te verspreiden. In handig formaat en met duidelijke letter geeft elk nummer in 16 bladzijden eene verscheidenheid van artikelen op allerlei gebied, met de gebeurtenissen van den dag kunst en weten schap handel nijverheid enz. enz. in verband staande, benevens een onderhoudend feuilletoD. De prijs per 3 maanden franco per post is f 1,25 Gunstig belsend is het tijdschrift „Voor 't jonge Volkje", onder redactie van P. Louwerseuitgaaf van Joh. IJkema te 's Gravenhage. Van tijd tot tijd werd daarin een verhaaltje of gedichtje geplaatst naar de bevatting van zeer jeugdige lezersmaar op den duur bleek dit minder goed te zijnwaarom alsnu een af zonderlijk tijdschrift, onder denzelfden redacteur, zal verschijnen voor kinderen van 4 tot 7 jaren. Elk maan delijkse!) nummer van „Voor.de Kinderkamer" zal één vel groot zijn en een dozijn plaatjes bevatten het eerste, reeds verschenen, is in den rechten kindertoon geschrevenen helder en groot van druk. Prijs per jaargang f 1,80. CORRESPONDENTIE. Onze correspondent te Winkel verzoekt ons te be richten dat een den 24 aldaar door de z.ingvereeni- ging „Crescendo" gegeven concert goed geslaagd is dank zij de medewerking van eenige heeren der mari nekapel van Nieuwediep. Hem en anderen correspon- ten zij nogmaals gemeld dat wij geene verslagen op nemen van uitvoeringen door muziek-, tooneel- of andere gezelschappen buiten deze stad tenzij daaraan bijzondere feestlijkheden waren verbonden, b. v. 25- of 50jarig bestaan aanbieding van eene banier of van een geschenk aan den directeur enz. Niet alleen ontbreekt het ons in den regel aan plaatsmaar wij achten de optelling van voordrachten, doorgaans vergezeld van een woord van lof voor de uitvoerenden zoo onbelangrijk voor onze lezers dat wij ze hun besparen willen. Onze correspondenten gelieven zich steeds af te vragen of eenig bericht de moeite waard is dat men er elders kennis van neemt. In 1882 zijn ter waag gewogen 19453 stapels kaas, wegende 4617999 ponden, 5276 varkens, we gende 612592 ponden11593 ponden wol en 17906 ponden diverse goederen. De aanvoer van kaas over trof die van 1881 met 943 stapels en 506677 ponden. De prijzen bedroegen voor graskaaskleine 32 a 36,50 commissie f 30 a 35,50 middelbare 29 a 37 voor hooikaaskleine 11 a 36,50, commissie f 26,50 a 32 middelbare 27 a 33. De tooneelvoorstelling, donderdagavond door eenige jongelieden gegeven ten voordeele van de betrekkingen der omgekomen mannen van Callantsoog en Petten heeft zuiver f 158 opgebracht. Door de policie alhier is j.l. donderdagavond te Oterleek opgespoord en aangehouden zekere J. D., stal knecht aldaar die zich in de laatste dagen hier ter stede aan verschillende oplichterijen bij goud- en zilver kashouders had schuldig gemaakt. Hij is ter beschik king van de justitie gesteld. Op de Zaterdagsche veemarkt alhier zijn in 1882 aangevoerd 237 paarden 4 ezels, 973 koeien 2 vette en 1738 nucht. kalveren, 17808 schapen, 6463 lammeren, 408 bokken, 94 kl. bokjes, 5339 magere varkens en 11894 biggen, te zamen 44960 stuks; in 1881 was de aanvoer 282 paarden 897 koeien, 1509 nuchtere kalveren 17034 schapen, 6242 lammeren, 4857 magere varkens, 9677 biggeu 382 bokken en geiten en 2 ezels te zamen 40882 stuks of 4078 minder dan in 1882. Op de 3 groote veemarkten werden aangevoerd 782(5 runderen op de 3 groote paardenmarkten 1059 paar den en 3 ezels op de Maandagsche veemarkt werden, zooals reeds opgegeven isin het geheel aangevoerd 40093 stuks veealzoo op alle markten 93941 stuks, tegen 88532 in 1881. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. 26 Dec. Christina Jacoba, D. van Petrus Josephus Vogel en Christina Gijbels. Aanvangende 1 Januari 1883 wordt te Alkmaar door den ambtenaar van den Burgerlijken Stand bij de voltrekking van een huwelijk gratis afgegeven een trouwboekje, waarin gelegenheid bestaat, om elke verandering, die in den burger ijken staat der gehuwden voorvaltals geboorte en overlijden van kinderen enz., aan te teekenen. Ieder, wiens huwelijk hier vroeger werd voltrokken en die prijs stelt op het bezit van een dergelijk boekje kan zulks op aanvrage tegen betaling van 10 eenten bekomen ter Secretarie der gemeente. Door den Notaris BAKKER SCHUT. 1 Winkelbuis, o.z. Mient, sectie B, 379 en ged 1518. Str. H. Lijnbacb t 6910, 2. Slachterij, achter het vorige perceel, B, 1518 ged. Str. H. Lijnbach 1060,— 3. Huis, z.z. VerdronkenoordB, 2009 Str. P. H. M. Ibink Meienbrink 3265,— 4. Winkelbuisz.z. Luttik-Oudorp B, 259. Str. H. Lijnbacb 2500, 5. PakhuisAchtervenisseB, 530. Str. H. Lijnbacb 630, (Afslag 4 Jan.) POLICIE. Ter terugbekoming is aan bet Commissariaat van Policie het volgende gevondene voorhanden: eene grijze mansbroek, een stalen knipbenrsje, waarin een paar centen; een paar blauwe kinderwantjeseen zolderluikeen zilveren tabaksdooseen knipmes, een springtouw, een huissleutel, een zijden dames handschoen een mahoniehouten breibakjeeen mandje met eenige kleedingstukkeneen prof. kerkboekeen lap bruine kleedjesstoftwee hondjes, waarvan een zwart en wit en een voskleurig. Alkmaar 30 Dec. Aangevoerd 2 Paarden30 nucht. Kal veren /12 a 18, 390 Schapen /15 a 40, 64 magere Varkens 14 a 26 218 Biggen tl a 10, 5 Bokken f 4 a 9. Boter per kop ('s middags 12 uur) 75 a 85 ets. Amsterdam 28 Dec. 115 vette Kalveren ƒ0,90 a 1,10 per P., 23 nucht. dito 7 a 12, 71 vette Varkens f 0,50 a 0,57. 29 Dec. Aardappelsn: Zeeuwsche sp. jammen ƒ5,50 a 5,75, dito flakkeeselie 4,50 a 4,80, friescke jammen 3,50 a 4, dito eng. 2,75 a 2,90, saksische jammen 4,50 a 4,75, pr. roode 3,20 a 3,40, bamb. 3,25 a 4gron. roode 2,40. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie vaster, loco 9,12% a 9,25, Jan.9,25 entr., Febr. April 9,50 entr. In cons, 10,50. Delft 28 Dec. Aangevoerd 272 achtste en 134 zestiende vaten Boter. Per kwartvat 62 a 79, per pond 1,55 a 1,97%, wegende 6780 P. Enkhuizen 27 Dec. Kleine kaas 31, aangevoerd 18 stapels, Gerst ƒ536, Haver 1 a 4,50grauwe Erwten 16,50 a 21, vale 14 a 15, groene 14,50 a 17, Bruine boonen ƒ12 a 15, Paardenboonen 7 a 7,12%, Karweizaad 12 a 12,50, Mosterdzaad 18 a 23,50 Maanzaad 12, Kanariezaad 21, Hoorn 28 Dec. Kleine Kaas 37, Commissie 34,50, Mid delbare 34,50, aangevoerd 302 stapels wegende 89776 P. Aardappelen: Priesche jammen 3,50 a 4, dito eng. 2,80 a 2.90, zeeuwsche jam, 3,60 a 4,10, Saks. 4,50 a 4,75, bamb. ƒ4, pr. roode 3,30 a 3,70. 29 Dec. Aangevoerd 70 Schapen 27 a 36, 150 Lam meren 16 a 24, 16 Varkens 0,48 a 0,55 per Pond. 30 Dec. Tarwe 8,50 a 10, Rogge 7 Gerst 5,25, a 6, Haver f 3,75 a 4,50, Erwten: witte 12 a 14, groene 14 a 16, grauwe ƒ18 3 22, vale 12 a 15, bruine Boonen 12 a 15, 15 Paarden 70 a 220, 30 Schapen 30 a 34,150 Lam meren, 16 a 28, 18 Kalveren 11 a 28, 40 Varkens 16 a 26, 215 Biggen 5 a 9, 90 Kippen 1,25 a 2,25, 1050 Kip-eieren 6 per 100, 949 koppen Boter 0,65 a 0,72% ct. Leeuwarden 29 Dec. Aangevoerd 446 kwart, 239 twaalfde en 25 zestiende vaten Boter. le Soort t 60, 2e 50, 3'. 43 4C. 36. Leiden 29 Dec. Aangevoerd 130 Runderen Meil koeien 154 a 260, Kalfkoeien 180 a 278, Varekoeien ƒ132 a 248, vette Koeien 172 a 320, 25 Kalveren, vette 48 a 92, nucht. 7.50 a 19, 348 Schapen, veile 22 a 36, magere f 18 a 24, 22 magere Varkens 15 a 31, 64 Biggen 5,25 a 15. Medemhlik 27 Dec. Kleine kaas 34, aangevoerd 25 stapels, Boter 1,20, Kippeneieren 7. Meppel 28 Dec. Boter per achtste vat le soort 28 a 29, 2e 25 a 26 3e 23 a 23,50 per P. 1,25 a 1,45. Aan gevoerd 12,975 pond. Schiedam 29 Dec. Moutwijn 11,25, Jenever 16,75, p. vat. Texel 27 Dec. Vette Koeien 220 a 280, Kalfkoeien f 200 a 225, Geldekoeien 160 a 180, Vare koeien 130 a 145, Kalfvaarzen 160 a 190, Gelde Vaarzen 90 a 110, Gras- kalveren 40 a 55 nucht. Kalveren 7 a 12,50, Geldescha- pen 24 a 28 Pokschapen 30 a 45, Weide schapen 14 a 23Lammeren 14, Schrammen 16 3 20, Biggen fis. 9,50, Werkpaarden 160 a 225 oude Paarden 35 a 72,50, Veu lens 57 a 93, Kip-eieren 5 3 6 per 100. 28 Dec. Hooi 14 a 17, ongewasseben wol 0,85 per pond, Bereid gemaaid Zeegras ƒ9,50 a 11, dito gevischt 2.25 a 2,75 per 100 P. Aardappelen /3a 4,75 per mud. Tarwe /7a 8,75, Haver/2,90 a 3,90, groene Erwten/7 a 10, grauwe 9 a 11,50, valo 9 a 9,50Koeboter f 1,30 a 1,50, Schapen boter 1,10 a 1,20. Zaandam 28 Dee. Kleine kaas 35, aangevoerd 3 stapels. Zwolle 29 Dec. Boter per achtste-vat 21 a 31 per Pond 1,10 a 1,50. Londen 28 Dec. 600 Runderen. 4.4-6.2, 1000 Schapen en Lammeren 6.4-8.2j' Kalveren 5.8-6.8, Varkens 4-4.8. AMSTERDAM. pCt. 29 Nederland, Cert. N. W. Schuld2) Dito, dito8 Dito, dit 4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenryk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Ang. 6 j Dito, xilver Jan.-Jnli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië18815 j Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.600 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amat. 1000 April-Oct.... 5 j Dito 1866 5 Dito 1877 ut 20-100 Jan.-Juli6 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-lSDec. 5 Dito dito 2escrie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Jnni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4j Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4) Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/71, 75P.200-4800 1* Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 lp Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 6 Dito, dito 1869 fr. 500-2600 Apr.-Oct. 6 j Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 18643 Peru, Oblig. 'eening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatien 18813 j Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika, Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig... t 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 [talie, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Hypoth. Obligatien3 Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Dec. «6 79%, 101"/,. 102 64 63% 64 64'/,. Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Orel-Vitebsk Oblig Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 I Riaschk-Wiasma Aand.. Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canad->South Cert. v. Aandeel Dito, Chit. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 8 Hongarije. Theiss Spoorweg 4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Jurktje, Spoorwegleening8 97 75" 93'/, 93»/,, 88 52 51% 82 81'/, 74% 65'/» 74' 27 43»/, 25 9"/i, ll7/i« 70'/, 22'/, 9% 12'/,, 9"/i. 2,3»/, 31'/, 67'/, 46'/, 61'/, 63'/,, 11SV8 61'/, 49'/,. 82 86% 63'/, 84*/,. 85 62'/,, 66'/ 86'/, 160% 142 99 52'/, 100»/, 56'/, 38»/, 105'/, 54 103'/, 109'/, 92'/,, 102'/, 110'/, 141 104'/, 127 121'/, 12'/, 30 Dec. 66 79% 102'/, 102»/,. 64 64 83"/,. 76'/, 94'/, 94 88'/, 52'|, 10'/,, 11% 70'/, 22'/, 9"/,, 12'/, 9'j, 37% 23'/, 82 67'/, 54 V. 118% 61'/, 49 81'/, 64% 841/, 55»/, 37 67'/, 142 93% 52 100'/, 56»/, 39 53'/, 103% 109'/, 92 105 12%

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5