Hootveiling, lloutveiling NATUUR-BOTERHANDEL. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Verkoop bij Executie. Openbare Verkooping, Veiling te tleiloo Houtveiling Openbare Verknoping, VERKOOPING, De ondergeteekende wenscht bij den aanvang van het nieuwe jaar zijne vrienden en begunstigers veel geluk toe. Onder aanbeveling J. VAN DER HAAGEN. De ondergeteekende brengt zijne gelukwenschen aan vrienden en begunstigers bij den aanvang van het nieuwe jaar. R. BOSSERT. JOHs, PAUW en Echtgenoote, 111 tapijten, matten Boterslraat te Alkmaar, wenschen hunne vrienden enz., en begunstigers voorspoed. met en in 1883 veel geluk en Veel heil en zegen in het Nieuwe jaar 1883 aan vrienden en bekenden. H. LIJNBACH, BreedstraatAlkmaar. i§§3. Bij het begin van dit jaar wordt aan vrienden en bekenden veel heil en zegen toegewenscht door de Wed. M. TELLEMAN en ZOON. Veel heil en zegen bekenden en vrienden. in het nieuwe jaar aan alle A. STUURMAN. Veel geluk en voorspoed toegewenscht aan mijne geachte begunstigersvrienden en bekendenbij de hernieuwing des jaars. 1 Januari 1883 J. SPIJKERMAN. De ondergeteekende féleciteert met 1883 wenscht zich de clientèle van '82 terugmet een beetje nieuwe er bij. R TW1SK. Bij den aanvang van 1883 wenscht Mejuffrouw de wed.'J. F. WIJN KAMP hare geachte stadgenooten en begunstigers een gelukkigen voorspoedig Nieuwjaar. te SCHOORL, in de herberg van H. Goudsblom, op Dinsdag, 16 Jauuari 1883 De ondergeteekende biedt bij den aanvang van het nieuwe jaar kennissen, vrienden en begunstigers zijne beste wenschen aan. H POST Deurwaarder. Ondertrouwd C. VAN DAM te Oterleek en HENNEMAN 1882. van Drie akkers Bouwland, lleerenweg groot 0,63,60 en Een Bosch, te Schoorlgroot 0,24,10, nage laten door ARIE KLAASzoon PRAAT. Aanvaarding dadelijk. A. VÓNK, Notaris te Schoorldara. 28 C. S December te Bergen. eene kortstondige ongesteld- Heden overleed na w heid mijn dierbare echtgenoot, de Heer ANTONIUS ADRlANUS ERANCISCU8 HOUT, in den ouderdom van 65 jaren. J. M. E. HOUTBOOIS. Hoorn 21 December 1882. Na eene ongesteldheid van slechts weinige dagen overleed heden onze dierbare Oom, de Heer A. A.E. HOUT. Namens de Familie, S. E. KRAMER, Hrorn 21 December 1882. Ex. Test Heden overleed maanden oud. onze jongste lieveling ruim j; AKKERMAN. M. AKKERMAN—OL1J. London 23 December 1882. 22 Manor Rd. New Cross S. E. Algemeene kennisgeving. 13 <GEEG» ril €0. wenschen hunne clientèle vrienden en kennissen veel geluk en zegen toe met de intrede van het jaar. In Amsterdam is op den 24 Decemberna een langdurig lijden kalm ontslapen, onze geliefde moeder en behuwdmoederJOHANNA WILHELMINA WILDEBOER—EVERS. Heilo Ds. G. WILDEBOER predt. 26 December 1882. D. M. WILDEBOER Hoos. 's middags 12 uur, te Schoorlaan den te DIRKSHORN, in de herberg van den heer K.Gc vers, op Maandag, 22 Januari 1883, voormidd 10 uur, ten overstaan van den te Schoorldam resi deerenden Notaris A. VONK, van: Eene kapitale Boerenplaatsbestaande in eene hechtegoed onderhouden Boerenwoning me Erf, Schuur, Kroft en Tuin met 80 vruchtboomen aan de noordzijde vau den Middelweg en eene ka pi tale Boerenwoningmet Erf, Werf eij Tuinaan de zuidzijde van den Middelwegbe nevens Bouw- en Weilanden alles in dei Schagerwaard gemeente Haringcarspel, kad. sectieC Nos. 129 151, 152, 153, 257*, 258, 277, 276, 278 467, 501 en 466, groot 26 hectaren, 38 aren, 6 centiaren. Eigenaarde Heer R. BIJPOST. Aanvaarding: Huizen 1 Mei 1883, Landerijen b; de betaling. A. VONK, Notaris. De ondergeteekenden wenschen familiën vrienden en bekenden vele zegeningen toe in het jaar 1883 M. BOD1SCO H. BODISCO, geb. Coster. De ondergeteekenden wenschen aan begunstigers, vrienden en bekenden een gezegend en voordeelig nieuwe jaar. C. BAAN^ en Echtgenoote. Heden overleed te Arnhem 11a een langdurig lij den tot onze diepe droefheid, onze geliefde vader en behuwdvader, de WelEdelGeboren Heer C. VAN SANTÉ VAN SPRANG. A. E. WIELING, Alkmaar van Santé van Sprang 28 Dec 1882. J. P. WIELING. Veel heil en zegen worden familievrienden en begunstigers toegewenscht door J. H. DE REUS. Alkmaar, 1 Jan. 1883 Bij den aanvang van '83 vele gelukwensche vrienden en begunstigers van ondergeteekende G. A. BOSSERT. aan Op Woensdag, den 3 Januari 1883, des voor- middags te 11 uren, zal door HENDRIK POST deurwaarder bij de arrondissements rechtbank te Alk maar, ten huize van NEELTJE RENSES huisvrouw van J. VISSER, broodbakker te Schermerhorn worden overgegaan tot den openbaren verkoop der tei haren laste en ten verzoeke van ADRIANA NAT weduwe van K. SCHELLTNGER, wonende oude; Schermerhornin conservatoir beslag ge< nomen BflEBENDE f.OEBEBEif bestaande inTafelsStoelen Kleeden Pendule. Bedden Porcelein Glas en Aardewerk KoperTi en Ijzerwerk en hetgeen meer zal worden aangeboden De Heer en Mevrouw SCHULLER TOT PEUR- SUM betuigen hunnen vriendelijken dauk voor de vele bewijzen van belangstellingbij de geboorte van hun dochtertje ondervonden. Kraamvisites worden ontvangen Woensdag 3 en Donderdag 4 Januari Oprechten hartelijken dank aan burenvrienden en bekenden voor de vriendschappelijke bewjjzen ons betoond bij onze vijfentwintigjarige echtvereeniging. Alkmaar, Jb. DELVER 28 December 1882. en Echtgenoote. De ondergeteekende wenscht vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. Alkmaar, C. KATER Cz. De ondergeteekende brengt bij den aanvang van 1883 aau al zijne begunstigers en vrienden zijn wel- gemeenden heilwensch. Alkmaar, 1 Januari 1883. A. CREFELD. Vele gelukwenschen bij den aanvang van het jaar 1883 aan familie, vrienden en kennissen, van J. D. PREIJER en Echtgenoote. J. B IIIS4Z ld ft wenscht zijne vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. Alkmaar, 30 December '82. De ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen welgemeenden dank aan allendie hebben medege werkt tot het welslagen van de Liefdadigheids-Voor stelling van j 1. Donderdag waarvan de opbrengst (na aftrek van eenige onvermijdelijk j onkosten) 158,— bedraagtwelke som bereids aan den Heer Burgemees ter van Gallantsoog is overgemaakt. M. L. C POOL. L. J. GROOT 11. C. C. IIACKSTROH. Ch A. E. POOL. C. L. MOLENAAR J. BAKKER SCHUT. S. N. DU CROIX. C. VAN DER POL. aan den HUIGEN DIJK, gemeente O u d o r p, te huize van DANIEL MULLERop Vrijdag den 5 Januari 1883, des voormiddags te 11 ure van BOSBAAO en I1BOEOEL, h staande in een KabinetHangkast{Gortlade Ti fels Stoelen Porcelein Glas en Aardewerk en he geen meer zal voorkomen. Voorts een TilburyWagenses Paard, een Boe, ongeveer 20U00 kil Hooi alsmede een partijtje Stroo en Biet ailes behoorende tot den faillieten boedel van genoemde D. MULLER. op Dinsdag, 23 Januari, 1883 des voor middags 11 ure, in de herberg „de Rustende Jager, te Bergen van Een Buis, ingericht tot Broodbakker ij, me Schuur en Erf, op het Woud te Bergen kadastraal bekend in sectie F, No. 225 en 226, t zamen groot 11 aren 20 cent. In eigendom behoorende aan de echtelieden CORih BRUIN en AALTJE NOTTELMAN. BAKKER SCHUT, Notaris. BIBI4ZEN ÏOOÜ wenschen hunne clientèle een gelukkig Nieuwjaar toe. Gods beste zegen toegewenscht aan begunstigers vrienden en bekenden zoo binnen als buiten de stad. Wed J. LIND—VAN DOESBURG. De ondergeteekende maakt bij de intrede van het nieuwe jaar het compliment van den dag. J. BURGER, agent der Alg. Mij van Levensverzekering en lijfrente, en der brandwaarborg-maatschappij (directie O v. d. VIES, Amsterdam.) J, H, HENDRIKS en Echtgenoot bieden bij den aanvang van het jaar hunne beste wenschen aan vrienden, bekenden en begunstigers. $eel Ifieiï en legen wordt bij den aanvang van dezen jaarkring hunnen begunstigers hartelijk toegewenscht door 8 M. A WOLZAK Luttik-Oudorp, 1883. en Echtgenoot. Notaris GOTVEBNE zal verkoopen op Woensdag, 3 Jauuari 1883 te 1 uur, in het koffie huis „de Rustende Jager." te HEILOO Het Buis met «tailing en Boolherglng, Erf', Tuiu en Weiland, te Heiloo, aan den Straatwegin sectie D, Nos 225 en 226 samen groot 0.89 70. Behoorende aan H. SCHAVEMAKER. Tabak* fabriek DE ROOKENDE AMERIKAAN. De ondergeteekende wenscht bij de intrede van het jaar 1883 aan zijne begunstigers veel^héil^en zegen Langs dezen meer gebruikelijken weg complimen teert de ondergeteekende zijne vrienden en clientèle zoo binnen als buiten de stad, met den aanvang 18 F. L. VAN BOMMEL. in het bosch SCHERPENHEUVEL, aan den Westdijk, te Heer Hugo Waard, op Vrijdag, Januari e.kdes voormiddags 10 uren, koine ten ïuize bij Jb SWAAG. te Siciloop den huize NIJENBURG, op Maandag, 8 Januari 1883 des voormiddags 10 ure van 192 payken extra zwaar eiken en es gchen ISAflttOTT. op Woensdag, 24 Januari 1883, des voo middags 11 ure, in de herberg van Jan Delvei aan de Burger Vlotbrug, in de Zijpe, van Een kapitale Sluisinanswoning, met Boe Tuin en Erveaan den Belkmerweg in de polder M gemeente Zijpe met de daarbij behooren diverse stukken best Welland, kadaster sect G. Ns 823 483 484 485 488, 489, 490, 49 te zamen groot 14 hectaren 65 aren. De landerijen dadelijk en de huismanswoning aanvaarden 1 Mei 1883. In eigendom behoorende aan de echtelieden COR BRUIN en AALTJE NOTTELMAN. BAKKER SCHUT, Notaris. op ure te Dinsdag van SB eer flu go Waard, 2 Januari 1883, des voormiddags c;rca 185 parken in het bosch naamd de BASSEWERKEN, NOTE BIN G op kilo en vaatjes p. m. geus marktprijs. Adres ALKMAAR heden fline SwoSsche Winterboter 55, 5», «5 en «O cents p 1 0 en 20 kilo, verzend wekelijks vei'SChe Eeltlsclie B&OOölbötCFj, v Kantoor Langestraat J. A NETTEN. Stoomdrukkerij van Herm. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6