No* Een en Negentigste Jaargang. 1889. 329ste Staats-Loterij. f DINSDAG Prijs der gewone Advertentiën: 1 JANUARI. Plaatsgebrek noodzaakt ons het Penilleton achterwege te laten. Officiéél REKENINGEN wegens in 1888 aan de gemeente Alkmaar gedane leve ringen worden ingewacht vóór 10 Ja nuari 1889, wat betreft de gemeente reiniging bij den directeur en wat betreft de overige dienst ter gemeente-secretarie ol bij den gemeente-architect. Hondenbelasting. fintttnUnb. ITALIË. De Koning heeft toegegeven aan bet herhaald verzoek van den heer Magliani om ontslag als minister van financienop grond van den slechten staat zijner gezondheid en benoemd den heer Grimaldi, thans minister van landbouw, tot zijnen opvolger, den heer Perigi tot minister der schatkist en den heer Mueli tot minister van landbouw. £imu ttiattb. Nr. 1448 5000nr. 8709 2000ns. 3528 en 15950 1500 ns. 24597639 en 11085 1000 nr 3577 f 400; ns. 3902, 13756 en 15393 ƒ200; ns. 1668, 3593, 9665, 12663, 16789, 19214 en 20368 f 100. Op de graan- en zaadmarkt zijn in de jaren 1886, 1887 en 1888 aangevoerd: ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk 1, De 3 nummers 0,06. Per regel 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. sm BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren belanghebbendennaar aanleiding der op 20 Sep tember 1882 vastgestelde verordening op de heffing eener be lasting op de honden dat ieder eigenaarbezitter of houder van een of meer aan de belasting onderworpen honden verplicht is, daarvan jaarlijks vóór 31 Januari ten kantore van den gemeente-ontvanger aan gifte te doen. Die aangifte geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en door den belastingschuldige onderteekend biljet kosteloos ten kantore voornoemd verkrijgbaar. De betaling der belasting geschiedt dadelijk bij de aangifte tegen kwitantie en afgifte van een penningonverminderd het recht, om, zoo de aangifte onjuist bevonden wordt, herziening te doen plaats hebben. Burgemeester en wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 28 Dec. 1888. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BELGIE. De Seoaat cam den 29 bet wetsont werp betreffende bet gebruik der vlaamscbe taal in strafzaken na eene kalme beraadslaging, met 38 tegen S stemmen aan. FRANKRIJK. De onder-prefect van Roanne, de heer Riffard is afgezetomdat hij zijnen zwager, den efiecten-makelaar Bexhad helpen ontvluchten. De Senaat nam den 29 de staatsbegrooting ongewij zigd aan. De minister-president Eloqnet las daarna het besluit voor, waarbij de zitting gesloten werd verklaard. Kamer. Den 28 des avonds werd het krediet van 1.000,000 voor militaire pensioenen dat door den Senaat geschrapt was, weder op de begrooting gebracht. Gelijk besluit werd genomen met de overige door den Senaat geschrapte kredieten. De minister van oorlog heeft aan de korpskomman danten een vertrouwelijk schrijven gericht betreffende de verpleging der soldaten bij eene eventueele mobili satie. De afgevaardigde Le Hérissé, majoor, aanhanger van Boulanger, was in het bezit gekomen van een exemplaar van dat schrijven en had dit in een boulan- gistiscb blad laten afdrukken. De minister verweet hem den 28, toen hij verklaarde dat gedaan te hebben, zijn gebrek aan vaderlandsliefde en verzekerdedat indien hij den persoon ontdekte, die dat schrijven uit leverde hij dezen ten strengste zou straffen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De jongste dochter van den Keizeraartshertogin Maria Valeria 20 jaren oud, is verloofd met haren neef, aartshertog Erans Salvator, 22 jaren oudwiens moeder eene doch ter was van Koning Eerdinand 11 van Napels. De militaire autoriteiten hebben besloten, eene oor logsvloot op den Donau in het leven te roepen. De gemeenteraad van Zaandam heeft den 27 met algemeene stemmen de instructie van den gemeente ontvanger aangevuld met de bepaling, dat hij het kas geld boven tien duizend gulden moet beleggen by de rente-cassa te Amsterdam of by eene nader door den raad aan te wijzen dergelijke deposito-kas. In die vergadering bleek dat by de laatste kasopneming van de ƒ48133.05, welke in kas waren, 45720 reutegevend belegd waren. De Geneeskundige Raad van Zuidbolland heeft den 28 beslotenhet vraagstuk van het schadelijke of onschadelijke der saccharine te laten rusten, maar aan den minister van binnenl. zaken als zijn gevoelen uit te spreken, dat er voor het oogenblik voor de regeering nog geen reden bestaat om tnsscben beiden te komen en het gebruik of den verkoop daarvan te verbieden. Bij kon. besluit van den 28 is met 1 Januari herbenoemd tot directeur van het Entrepotdok te Amsterdam, belast met de dagelijksche leiding van zaken, de heer jhr. H. O. Wichers, aftredend directeur. Den 28 des avonds omstreeks 9 uur is brand uitgebroken in de nog betrekkelijk nieuwe boerenplaats van C. van der Oord te Alkmaar, bewoond door de weduwe G. Boontjes Fz. aan de Pettemerkluft te ZijpO. Binnen een paar uren was zij tot den grond toe afgebrand; de 24 stuks vee werden gered. Uitgezonderd de weduwe waren de overige bewoners reeds te bed. De boeren plaats was verzekerd by de Brandverzekeringmaatschappij te Zutpben. Den 28 is te Zaandam aanbesteed bet ver- grooten, uitdiepen, beschoeien en het uitvoeren der ver der bijkomende werken der houthaven van de firma William Pont aldaar. Dit werk werd gegund aan den laagsten inschrijver, den heer de Jong van" Amerstol voor 17950. Aan de heeren Dukernotaristen Bosch, arts, beiden te Zuidscbarwoude en Brinkman, industrieel te Nooidscharwoude, is door den minister van waterstaat, handel en nijverheid vrijheid verleend eene telegraphische verbinding te maken tusschen"Winkel en Broek Op Langedijk met de vestiging van kantoren voor tele- phoonbediening te Broek op Langedijk, Noord- seharwoude en Oude-Niedorper ver laat. In het laatste kwartaal van 1888 is door de leer lingen van de school te St. Pankras iu de scbool- spaarbank ingebracht 88.08, terwijl door 2 spaarders is teraggevraagd 34.63, zoodat rentegevend is belegd 53.45. In 1889 zal ook van Zaandam tot Uitgeest dubbel spoor worden gelegd gelijk tusschen Amster dam en Zaandam reeds het geval is. Eigelijk ligt het tusschen Zaandam en Uitgeest reeds, doch dit wordt alleen voor zandtreinen gebruikt. Het nu bedoelde is bestemd voor den gewonen dienst eu zal belangrijk bijdragen tot den geregelden loop der treinen. De zaanlandsehe kamer van koophandel, die reeds geruimen tijd geleden het leggen van dubbel spoor verzocht ziet dus nu hare pogingen met goeden uitslag bekroond. De nieuwjaarscollecte te Zijpe beeft opgebracht 369,60, welke onder 308 huisgezinnen zal worden ver deeld. Te Scheveningen is eene bende van zeven knapen, die iu den laatsten op verschillende tijdstippen haring onder verzwarende omstandigheden ontvreemdden, aan gehouden. Te Nieuwe Niedorp heeft de collecte voor eene nieuwjaars-uitdeeling ƒ313,55 opgebracht. Den 9 zal het lid der Tweede Kamer, de heer dr. J. Zaaijer, te Schagen in eene openbare vergadering behandelen het onderwerp vrijhandel of protectie". Met 2 Januari wordt te Hoedekenskerke een rijks-telegraafkantoor, ingericht met telephoondienst, voor het algemeen verkeer geopend. De arr. rechtbank te Utrecht heeft den 29 baron Thoe Schwartzenberg en Hoheulansberg schuldig ver klaard aau het misdrijf van valsohheid in geschrifte en het desbewuBt gebruik maken daarvan en veroordeeld op grond van art. 225 wetboek van strafrecht tot 5 maanden celstrafzullende de ondergane voorloopige hechtenis in mindering strekken, alsmede in de kosten van het geding of 14 dagen gevangenisstraf. Vanwege de Noord- en Zuidhollandsche Redding- maatschappij is te Scheveningen eene reddingsboot, nieuw model, geplaatst. Bij kon. beslnit van den 19 is de heer Guiseppe Vitali, kapitein der artillerie van het italiaansohe leger, benoemd tot ridder in de orde van den Nederl. Leenw. Op de 70 algemeene vergadering der Algemeene Vereening voor Bloembollencultuur, den 24 te Haar lem gehouden, is met 26 tegen 15 stemmen van de afdeelingen Beverwijk, Heemstede, Oegstgeest, Sassen- heim-—Voorhout, Uitgeest en Wassenaar op voorstel van het hoofdbestuur besloten het ten vorigen jare genomen beslnit, om geen handel in afgesneden bloemen te drijvente bestendigen, zullende zij, die zich daartoe eenmaal verbonden hebben, geacht worden, voor het jaar 1889 zich daartoe ook verbonden te hebben, tenzij zij vóór 31 Januari 1889 aan den alge- meenen secretaris kennis geven, dat zij hunne verbinte nis intrekken. Uit de door den voorzitter gegeven toelichting bleek o.a., dat in 1887 nit Nederland naar Groot-Britannië ongeveer 100,000 kistjes met afgesneden bloemen verzonden waren en dat dit getal in 1888 tot ongeveer 30,000 gedaald wbb. Ging men op den ingeslagen weg voort, dan sou men voor 1889 den uitvoer misschien verminderd kunnen krijgen tot op 10,000 kistjes. Uit door den voorzitter verder gedane mededeelingen bleekdat thansj droge bollen zonder certificaat vrij in Italë kunnen worden ingevoerd. Het hoofdbeBtnur werd gemachtigdna het antwoord des ministers op het kamerverslag omtrent het wetsontwerp tot het tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige personen en van vrouwen na te gaan of het noodza kelijk was, zich te dien aanzien namens de Vereeniging tot de Tweede Kamer te wenden. Onder Sint Maarten is den 30 eene boeren plaats bewoond door Commandeur, geheel afgebrand. In de staatscourant van den 23 zijn medegedeeld de verslagen van de in 1888 gebonden examens ter verkrijging der akte van bekwaamheid als hoofdonder wijzer en hoofdonderwijzeresmet een overzicht van den uitslag dier examens. Van de 1186 mannelijke adspiranten trokken zich terng 87 werden afgewezen 782 en toegelaten 317; van de vrouwelijke: opgekomen 94 teruggetrokken 7 afgewezen 41toegelaten 4© In het geheel dus van de 1280 adspiranten toegelaten 363, tegen 329 van de 1254 in 1887. Den 26 vierde de heer J. Elorens, bij den aanvang der Heusdenscbe Stoombootmaatschappij haar eerste kapitein, te Elshont (Noordbrabant) zijn 100 verjaardag. Op verzoek van bestuurders dier boot deed hij dien dag als kapitein by eene feestvaart te zijner eere met be- staurders en gastendienst. De heer A. F. Gerlingshoofd der afdeeling Beweging bij de Maatschappij tot exploitatie van Staztaa spoorwegen te Utrechtis benoemd tot lid van hQt comité van bestuur te Samarang van de Nederl. indische spoorwegmaatschappij. 4e klassele lijst31 Dec. 1886. Mud. 1887. Mud. 1888. Mud. Haver 39.845 28.208 23.736 Tarwe 8.860 12.369 11.049 Gerst 15.048 14 224 12.080 Rogge 4420 5195 4684 Boonen 7249 8663 6107 Erwten 5508 6722 6068 Mosterdzaad 1869 2434 2377 Karwijzaad 4790 4819 7116 Koolzaad 632 2123 987 Kanariezaad 882 1738 1464 Lijnzaad 10 7 9 Samen 89.113 86.502 75.677 Het betaalde marktgeld bedraagt alzoo f 2270,31 of ƒ324.75 minder dan in 1887. 10243 mudden werden op verzoek op de markt gemeten en 6390 mudden gewogen. Een bedrag van f 17,05 werd ontvangen voor opzetgelden van granenalzoo voor 341 mud. Op 51 maandagsche veemarkten werden in 1888 aangevoerd 307 koeien, 7167 vette- en 1006 nuchtere kalveren, 14359 schapen, 1 lam, 4 bokken en geiten, 8385 vetteen 1376 magere varkenssamen 32605 stuks tegen 37326 in 1887. In dat jaar 1887 werden 9140 vette kalveren, 18186 schapen etv 7248 vette varkens aangevoerd. Betaald marktgeld /2398.02ftj Op 52 zaterdagscbe veemarkten, 268 paarden, 10 ezels, 974 koeien, 2509 nuchtere kalveren, 16798 schapen, 8015 lammeren, 484 bokken en geiten, 113 kleine bokjes, 4717 magere varkens en 12263 biggen, samen 46151 stuks tegen 44473 stuks in 1887. Betaald marktgeld f 1797.65. Op de drie groote paardenmarkten 1058 paarden en 2 ezels, op de drie groote veemarkten 8122 stuks, alzoo op alle mark ten samen 87938, tegen 91506 in 1887, 90289 in 1886 en 86278 in 1885. Het gezamenlijk bedrag van het betaalde marktgeld is 5113.87 ft. Gedurende 1888 werden ter stadswaag gewogen 18618 stapels kaas, wegende 5053524 ned. pd.; 8007 varkens, wegende 830993 ned. pd.; 1449 nd. pd. wol en 19326 nd. pd. aan verschillende artikelen. De prijzen van hooikaasvan Jannari tot en met 8 Juni, wisselden af: kleine van 31 tot 34.50o o m m i s s i e van 26.50 tot 30 middelbare van 26.50 tot 29.50. Die van de graskaas, van 15 Jnni tot einde des jaars, kleine van 27.50 tot 34; c o m- missie van f 27 tot 31.50middelbare van 26.50 tot 31.50. Yan de hooikaas bedroeg de aan voer 3842 stapels of 1025136 ned. pd., van de graskaas 14776 stapels of 4028338 ned. pd. Gedurende 1888 werd alhier tegen 123 pereonen procesverbaal opgemaakt ter zake van openbare dronkenschap.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1