TATJANA No. 2. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ASSCHEPOETSTER V RIJ D A G ti JANUARI. BEHJCHT. VOOR DE BEIDE DEELEN TE ZAAIEN: ©ffictëel (Scheelte. Inschrijving voor de Nationale Militie op het Stadhuis op Dinsdag en Vrijdag, 's avonds van 5 tot 7 uur, tot '20 Ja nuari 4889. FEUIT ,T .ETOIST, Prijs der gewone Advertentiën: Wij stellen voor onze lezers verkrijgbaar een boeienden roman in twee deelen getiteld door Joseph Lnbomirski. Verbaal uit de russische ambtenaars wereld. a contant zestig cents. Naar buiten tegen inzending van een postwissel vijfenzeventig cents. De oplage is beperkt. De ondergeteekenden verbinden zich dus slechtste leveren tot zoover de voorraad strekt. DE UITGEVERS. finittnlAnb. BELGIE. De Koning heeft ais Souvereiu van den Congostaat eene ridderorde ingesteldnamelijk de Afrikaansche Ster die zal worden toegekend aan hendie zich bij het beschavingswerk in Afrika bui tengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Zij is eene vijfhoekige geëmailleerde ster, met een gouden ster op een blauw veld (de vlag van den Congostaat) in het midden. Op de keerzijde staan de naamletters des Koningsterwijl het eereteeken gedragen moet worden aan een hemelsblauw lint met een gele streep in bet midden. H. SCHOBERT. FRANKRIJK. Te Parijs zal een republikeinsch congres gehouden worden tot het stellen van een kan didaat voor lid der Kamer tegenover Boulanger die door de bonapartisten gesteund wordt. ITALIË. Den 29 is de heer Gladstone zijn 80 jaar ingetreden. Hij ontving tal van blijken van belangstel- ling 'uit Engeland. PORTUGAL. Den 2 is het Parlement geopend met eeue troonrede waarin hij onder andere ontwer pen de indiening aankondigt van voordrachten tot hervorming der kieswettot versterking van de oor logsvloot en het leger, tot opbenring van den landbouw en het cpenen van markten voor de landbouwvoort- brengselen. fUiittenlimö. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. COURANT. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. DUITSCHLA.ND. Uit Berlijn wordt bericht, dat de regeering het onnoodig vindt, het buitengewoon krediet voor de bespanning der artillerie aan te vragen, dat voor ongeveer vier weken door den minister van oorlog in nitzicht was gesteld. ENGELAND. Den 29 is te Bradford in York shire een achtjarige koetsiersjongendie sedert den 27 vermist wasnadat hij in den ochtend van dien dag mat een melkboer meegereden was, die hem op de plaats zijner bestemming terng gebracht had, vermoord gevonden in een schuurtje achter een pakhuis in de nabijheid van de woning zijner ouders. Het lijk was afschuwelijk verminkt. Dienzelfden dag werd te Kilwick, DOOS 18) Güntherdie veronderstelde dat het belangstelling in de zaak was, die den officier aanleiding gaf tot deze vraag antwoordde „Onze sociale toestanden zijn tamelijk trenrig voor den landman gebrek aan werkkracht beeft dikwyla groote schade ten gevolge. Sedert de groote steden aan zooveel handen werk geven, trekt allea daarheen. De arbeideloonen stijgen verbazend en toch woelen de sociaaldemocraten onvermoeid, ook in onzen tot nn zoo conservatieven, tevreden kring, voort.'* „Daar begrijp ik niets van", zei Blancheterwijl ze een geeuw onderdrukte„als ik iets te zeggen had en 't volk gehoorzaamde mij nietdan gebruikte ik de woordeneens door een beroemd man gesproken en zei„„Schiet dat canaille neer dan zon ik dadelijk rast hebben."" Wat willen die menschen toch F Kan men niet overal genoegelijk leven Leo Günther zweeg een oogenblik, by was getroffen door het radicale middelzoo onbevangen uitgesproken door die roode lippen, 't Was een te groot contrast met het zachte madonnakopje. Zij was zich zeker nauwelijks bewastdat zij met die weinige woorden getoond had een vreeaelijk ongevoelig hart te bezitten. Hij trachtte haar te verontschuldigenomdat zjj zoo opgewekt waa en hem zoo goed beviel en toen zij zeer vergenoegd er bijvoegde „Vertel ons liever iets van Gusserow zoo heet immers uw landgoed en zeg eens of ge ook zoo'n groote liefhebber van oude boeken zjjt, als onze Willy. A propos, hoe bevalt het n thans op Warnitz P" toen was hij het volkomen met zich zelf eens dat hij een dorp, dat eeUige mijlen ten noorden van Bradford ligt, mede het lijk gevonden van een knaap, die geheel od dezelfde wijze verminkt was. Volgens de Standard hebben de drie souvereinen van het Drievoudig Verbond onderling hartelijke gelukwen- schen met het uieuwe jaar gewisseld en moet de Keizer van Rusland zijn vast vertrouwen in het behoud van deD vrede gedurende het jaar 1889 te kennen hebben gegeven. De Koning heeft bij de ontvangst der afgevaardigden van Kamer en Senaat zijne tevredenheid geuit over den verrichten parlementairen arbeid. Hij zeide verder, dat zijn vurigste wensch was de handhaving van den vrede, en dat met den goeden wil en het ernstig streven der groote mogendheden deze wensch ook nog voor 1889 zou worden vervuld. SERVIE. De Skuptscbina boos den 30 den heer Tauschanovitzgematigd-radicaal, met 478 stemmen tot voorzitter. De minister-president las daarop een besluit voor, waarbij de zitting geopend werd verklaard. Na de benoeming eener commissie voor het onderzoek van het ontwerp der grondwet ging de vergadering uiteen. Den 2 werd dat ontwerp reeds goedgekeurd met 494 tegen 73 stemmen. Misdrijven op niet gemeenschappelijk ingedeeld gebied. Ingekomen is een wetsontwerp ter voorziening in het geval, dat een misdrijf wordt gepleegd op niet gemeentelijk gebied (Zuiderzee, Wadden, Lauwerzee, Dollart en liet territoriaal water langs de Noordzeekusten) van het Rijk in Europa. Als bevoegde rechters in die gevallen worden aangewezen de rechtbank of het kantongerecht, onder wier ressort de ver dachte woontgevonden wordt of zijn laatst bekende verblijf plaats heeft gehad. Indien de verdachte niet in een dier ge vallen verkeert of wanneer meerdere van hetzelfde feit verdachten in de ressorten van verschillende rechtbanken of kantongerechten wonen enz., zijn aangewezen de rechtbank te Alkmaar of baar naar die woorden van straks niet mocht beoor- deelen. „Voortreffelijk Iemand van fijnen smaak heeft hier den scepter gezwaaid." „Na Gert, neem je hoed af!" zei Blanche en tikte haar broeder op zijn schouder. „Hij heeft namelijk alles in orde gebracht, moet n weten", voegde zij er lot nadere opheldering bij. „Gij stemt dus niet in met de ontsteltenis van freule van Malknitz." „Neen, ik houd wel van comfort en weelde en mijn oud Gnsserow is een leengoed, dat naar alle eisehen van den nieuweren smaak is ingericht." „Is het 's winters niet eenzaam F" „O, 's winters ben ik altijd eenige maanden op reis; ik bezocht reeds Italië, Griekenland en Egypte. Dit jaar ben ik van plan na mijn vierweekache oefening te Berlijn, Spanje te bezoeken." „Waarna?" vroeg Gert, opmerkzaam wordend. „Na mijne oefening. Ik heb nu en dan de eer, den- zelfden jas te drageD als gij, mijnheer van den Broek." „Is dat toeb zoo zei Gert triomfantelijk. „Ja, die honding die dril verloochent zich nooit." „Mag ik vragenbij welk regiment F" „Ik ben reserve-officier bij de cavalerie te „Zoo F" vroeg de huzaar verbaasd, om dadelijk een zeker iets, niet nader te omschrijven, nit zijn toon te laten varen, wat hij, als dienstdoend cavalerie-officier tegenover allen wiBt aan te nemen, die hij niet voor vol aanzag. „Maar dat is prachtig Vergun mij uw hand te drukkenge zijt dus toch mijn kameraad. Heb ik niet een fijnen neus? Uw offioierencorps telt voortreffe lijke ruiters." „Er zijn er onderdat is zeker. Wat mij betreft ik ben een groot liefhebber van paarden. Mijn stoeterjj is mijn trots." „Gij zjjt van Gusserow hierheen gereden; mag ik nw paard eens zien F" Günther lachte in zich zelf. Hij gevoelde zeer goed het onderscheid in bet gedrag van Gert en deze dacht het kantongerecht te Hoorn. Behalve deze wijziging van art. 24 van het wetboek van strafvordering is art. 26 van dat wet boek aangevuld met eene bepalingdie de vragen omtrent de bevoegdheid oplost voor het geval, dat een strafbaar feit door meerdere personen is gepleegd buiten het Rijk in Europa, niet aan boord van een nederl. vaartuig en deze personen verschillende woon- of verblijfplaatsen hebben gehad. Den 22 is te AEQSt8rdafD onder voorzitter schap van den heer mr. M. W. P. Treub eene verga dering gehouden van deelhebbers in de vennootschap, die het Dagblad voor Nederland sedert een paar jaar exploiteert, met voorkeur op uitkeering van winst boven deelhebbers in vroegere leeningen. Die vennootschap is blijkens gedane mededeelingen, na een verlies van ruim f 150000sedert 1 Nov. 1888 in Btaat van likwi- datie, daar het consortium, dac gelden voorschoot, ge bruik gemaakt heeft van haar recht de courant te ver- koopen. Kooper is de heer V. C. Gerritsen. Tot likwi- dateur is benoemd de heer mr. N. A. Calisch. Door het ophouden der vennootschap is de betrekking van directeur vervallen, zoudat de beer Dietz als zoodanig is afgetreden. Bij kon. besl. van den 28 zijn, met ingaDg van 1 Jan., ter vervanging van de op 31 Deo. aftredende en niet herbenoembare leden van de Geneeskundige Radentot leden dier raden benoemdvoor Noord- Holland: P. H. Vorstman, beel- en vroedmeester te Amsterdam, dr. J. Mulder, te Zaandijk, M. L. Q. van Ledden Huisebosch apotheker te Amsterdam dr. J. Penn, te Hilversum en dr. H. D. Kruseman, apotheker te Haarlem; en tot plaatsvervangende leden voor Noord- Holland: P. van Vollenhoven, heel- en vroedmeester, te Amsterdam, dr. C. J. van Persijnte Bloemendaal J. Swens oud-apotheker te Haarlem, en dr. P. An kersmit, apotheker te Amsterdam. In eene den 29 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de vennootschap „De Kleine Courant" (Nieuws van den Dag) werd met algemeene stemmen besloten: de vennootschap te ver lengen tot 1939, het bestuur te machtigen, in overleg met commissarissen, eene obligatieleening groot /225,000, uit te schrijven en eenige wijzigingen in de statuten te brengen. Den 29 waren de heeren A. D. van Seters en N. van Haren te 's Hertogenboeoh voor ƒ481.000 laag ste inschrijvers voor het maken van de aardenbaan kunstwerken enz. voor bet gedeelte Vlijmen'a-Her- togenbosch van den spoorweg Zwaluwe*'s Hertogenbosch, geraamd op f 482 009. Den 29 werd te Amsterdam de gewone ver gadering gehouden van de leden der vereeniging Noord holland van het Nederlandsch onderwijzersgenootsehap. De volgende jaarlijkscho vergadering zal Zaterdag vóór Pinkster te Schagen gehouden worden. Tot leden van het gewestelijk bestuur werden, in plaats van de heeren G. Kappenburg Pz. te Amsterdam en A. P. Zeilmaker te Alkmaar gekozen voor een lid te Amsterdam de „Hij moet rijk zijn zeer rijk 1 Een burgerman en reserve-officier bij de cavalerie; dat zegt zoo iets." Hij zuchtte, terwijl zijn eigen berooide financiën hem voor den geest kwamen en een gevoel van afgunst ten opzichte van den knappen onbezorgden kameraad maakte zich van hem meester. „Ik ga mêe", riep Blanche en voegde zich bij de beide heeren. „Dan moet gij Scheven ook kennenmijn besten vriendbaron Konstantin von Scheven, hij dient in hetzelfde regiment F" vroeg Gert vergenoegd, bereid om zoo spoedig mogelijk zich over het onaangename gevoel heen te zetten, dat de herinnering aan zijne geldzaken steeds bij hem deed opkomen. Leo Günther aarzelde een oogenblik, alvorens hij ant woord gaf. „Ja 1" zei hij toen kortweg, zander er verder iets bij te voegen. „Een buitengewoon mensoh A dear old fellow I" Ook daarop gaf Günther geen antwoord en Blanche daebt bij zich zelf: „Hij kan hem klaarblijkelijk niet uitstaan ik moet Scheven eens naar de reden vragen." Op den geheelfn weg naar bet plein zag Günther te vergeefs naar Willy om. Zij was zoo even ook niet op bet terras teruggekomen met freule van Malknitz, die met het onverschilligste gezicht ter wereld weder naast mevrouw Angela was gaan zitten. Willy had blijkbaar zich nog niet over het gebeurde heengezet. Misschien had zij iets van huishondelyken aard te dceD. „Arm kind!" dacht hij met medelijden. „Als zij wist, hoe weinig beteekenis ik hechtte aan de woorden van freale van Malknitzzij zou tevreden zijn." Op het terras zei mevrouw van den Broek intussehen tot haar bnnrvrouwHet is toch eigenlijk hoogst ongepast, dat Willy geen dame d'honneur by zich heeft, terwijl op Warnitz zooveel heeren komen. Het drniseht te zeer in tegen het decorum en de inzichten, waarin ik ben opgevoed en mijne dochters heb groot gebracht. Hoe zouden de menschen in de stad daarover oordee-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1