329ste Staats-Loterij. f s De uitslag der examens in boekhouden en handelscorrespondentie voor de praktijk, vanwege de vereeniging van leeraren in het boekhouden te Amsterdam den 18, 19 en 20 gehouden, is als volgt: boekhouden 40 candidaten niet opgekomen 3 geslaagd 18, te weten de heeren H. Lamsvelt, G. Ie Gras, J. "W. Neuman, P. J. van Maarschalkerwaart, N. Gillot J. Win., H. Sluijter, J. Meewis, E. H. Lampen, D. Teixeira de Mattos, A. D. E. Jerphaaion, A. J, An- dries Th. Jr.zn. en E. Stieltjes van Amsterdam, Th. J. Houtman van Weesp, C. G. Winkel van Apeldoorn en de dames A. W. F. Hesselink, J. M. S Andersen, A. Bakker en A. E. Fischer van Amsterdam. Te Kolhorn werd in het jaar 1888 in de rijks postspaarbank ingelegd f 4733.21. Het getal inlagen was 961, dat der nieuwe inleggerB bedroeg 20. Amsterdam. Nr. 18135 f 25000 Ns. 12091 en 15758 f 1000 Ns 955 en 18847 f 400 Na.' 8809 en 19789 200 Ns. 899, 10116, 11398, 12268, 14837, 15047, 17485, 18000 en 20837 f 100. St«b«"fiertcHten. Gedurende 1888 zijn aan het telegraaf Kan* tOOr alhier ontvangen 11893 en verzonden 12344 telegrammen, te zamen 24237. De volksbibliotheek van het Nut. jglarhl- cu ficargbcricfttcn. 9.950.371 ia 1887. Het Panopticum werd bezocht door 96000de gruwelkamer bovendien door 33000het Panorama door 41000 en het Rijks-museum door 460.54^ personen. De staatsbegrooting voor 1889 is na de behan deling in de 2 Kamer vastgesteld in uitgaven op 133,596,613 21% in ontvangsten op f 120,852,965 alioo overtreffen de uitgaven de ontvangsten met 12,743,648,21%. De door de Tweede Kamer in de 'begrooting gebrachte verminderingen bedroegen f 160 760, de verhoogingen f 35.160. Bij kon. besluit van den 25 November is de jaar wedde van den commissaris van politie te Hoorn vastgesteld op 1500. De Vereeniging van Glasfabrikanten in Neder land heeft aan den minister van justitie verschillende bezwaren kenbaar gemaakt tegen het wetsontwerp tot het tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. De aandeelhouders in den kon. west-indiachen maildienst hebben den 28 besloten, eene leening van 1.200 000 te sluiten tot uitbreiding van materieel en aflossing van obligatiën. Eene boerderij te Oterdnm (prov. Groningen), bijna 50 bunders groot, ongeveer 70 jaren geledon aange kocht voor f 7000, in 1876 voor bijna f 100000 ver kocht is dezer dagen in andere handen overgegaan voor f 46000. De burgemeesters der zeebadplaatsen Z&nd- voort, Katwijk, Wijk aan Zee en Duin, Noord- wijk en Loosduinen hebben aan den Koning een adres gericht, waarbij zij, met het oog op den buitengewonen toestand, welken die gemeenten als badplaatsen innemen, verzoekeD, de gemeentewet zoodanig te wijzigendat zij, evenals op buitenlandsche badplaatsen geschiedt eene kurtaxe mogen heffen, waaronder zij verstaan een hoofdgeld van hen die langer dan eene week tijdelijk verblijf houden binnen hunne gemeenten tussehen 15 Mei en 15 September. Te Zaandam zijn in 1888 aangevoerd 821 stapels kleine kaas, waarvan 758 stapels, samen 82334 stuks, wogen 161576 P. Bij de Rijks-postspaarbank werd in November ingelegd 813.96191%, terugbetaald f 618.421.76%, zoodat op het einde der maand het gezamenlijk tegoed der inleggers bedroeg f 13.562.611.23. 3922 nieuwe boekjes werden uitgegeven 1132 geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand in omloop waren 199294 stuks. De gemeenteraad van Kampen heeft besloten tot het aanstellen van een landbouwkundigen opzichter over de gemeente-landeryen op f 1200 jaarwedde. Bij de hervormde gemeente te Driehuizen 6D ZuidSChermer is beroepen ds. S. Steenmeijer te Middelie en Axwijk. Gedurende het jaar 1888 zijn te Amsterdam aangekomen van buitenlandsche havens 213 zeil- en 1353 stoomschepen, samen 1566 tegen 266 zeil-en 1219 stoomschepen, samen 1485 in 1887. De meeste stoom- sobepen kwamen van Londen 204, Huil 105, Hamburg 100, Leith 63, Kroonstad en Petersburg 54, Bilbao 50, Newcastle 48, Stettin 37, Taganrog en Middell. Zee 36, Frederiksstad en Java 32, Riga en Nieuw-lork 31, Danz'g 30, Bremen en Bremershavon, en Liverpool 27, Bordeaux 26, Middlesbro' 23. Sundsvall 19, Rouaan 16, Koningsbergen en Pillau 14, Suriname 13 en Galatz 11. De meeste zeilschepen kwamen van Hamburg 24, Nieuw- York 22, Drammen 13, Riga en Sundsvall 10. J. de Haan, onderwijzer te Zaandijk, is benoemd tot onderwijzer te Arnhem aanvankelijk op f 600 jaarwedde. Aan het postkantoor Winkel en de daartoe be- hoorende hulpkantoren werd gedurende de maand December in de Rijkspostspaarbank ingelegd f 552,25 ©n terugbetaald f 631,80. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 135. Den 15 zal de afgevaardigde voor dit district naar de Tweede Kamer, de heer mi". "W. Van der Kaay te Wieringer waardop uitnoodiging van de liberale kiesvereeniging aldaarin het openbaar spreken. Vermoedelijk den volgenden dag te Dirkshoru. De viBschery aan de kust van Texel beeft in de afgeloopen maand over 't geheel goede winsten opge leverd. Vooral de Noordzee-visschers hadden reden tot tevredenheid. Zij besomden f 40 tot f 150 per week per schuit. Vooral de vangst van bot en schol was overvloedig. Aan gelegenheden tot ontspanning heeft het in de laatste week op Texel niet ontbroken. Te Oosterend trad de heer Bottinga van Harlingen als „declamator'* op te Den Burg werd eene openbare uitvoering ge geven door de leden der gymnastiekvereniging „Texel", terwijl te Ondescbild eene aan zang en voordracht ge- gewijde feestelijke bijeenkomst plaats had van de ver- eenigingen „Amicitia" en „Neptunus". Was bet vorige jaar de opbrengst van de ver- haring der zitplaatsen in de herv. kerk te Uitgeest reeds merkelijk gedaald, n.l. tot f 122, bij de nu ge bonden verhuring was die opbrengst slechts f 57. Voor de meer dan 350 onvervulde predikants plaatsen bij de berv. kerk is geen enkele kandidaat meer beroepbaar, terwijl de 29 in dit jaar tot de evan geliebediening toegelatenen reeds allen een beroep of toezegging van beroep hebben aangenomen. Beroepen naar de ned. herv. gemeente te Krom menie ds. A. W. van Kluyve te Sobagen. Bij kon. besluit van den 31 is de heer S. M. S. de Ranitz, adj. en particulier secretaris des konings, met alle zijne wettige zoo mannelijke als vrouwelijke af stammelingen in den Nederlandscben adel verheven, met praedikaten van jonkheer en van jonkvrouw. Den 31, des avonds ongeveer tien uren, is de te Nuntpeet geplaatste rijksveldwachter brig. tit. D. Piersma bij het doen der ronde, onverwachts door een geweer schot in beide beenen getroffen. Er wordt aan per soonlijke wraakneming gedacht. Den 2 des avonds ongeveer 6 uur is te 's Gra- venhage in het oafé-cbantantbekend onder den naam van „Alcazar", even vóór den aanvang deravond voor telling brand ontstaan. De bovenverdieping is geheel uitgebrand. Den 2 des avonds omstreeks half acht is te Haar- lem de 23jarige wisselwaohter C. van der Ham, die, niettegenstaande waarschuwing, op een trein, bestaande uit vier wagens, wilde springen, gevallen en overreden. Hij was dadelijk dood. Volgens den regenmeter der Rijkslandbouwschool te Wapeningen zijn gedurende het jaar 1888 afgetapt 783 streep water tegen 561 in 1887 en 618 in 1886. De Koning heeft tot ridder-grootkruis in de orde van de Eikekroon benoemd den beer jhr. van Rensse- laar Bowierzijnen adjudant, gepens. vice-admiraal, te In 1888 werden te Amsterdam 6603 personen wegens dronkenschap aangehouden. De eerrte aflevering van het populaire tijdschrift Vragen van den dag bevatdr. H. Blink de woeste gronden in Nederland en de keide-ontginniDg. I. bosschen en heidevelden in historisch verband; Henry Argien aristocratie en democratie W. van Roekei statenbond en bondstaatL. R de bijl en hare ont wikkeling in voorhistorischen tijd In de Pampas van Argentina; Werking van het inslaan van den bliksem op gesteenten; Vraagbus; Geschiedenis van de maand. Nederland-Buitenland; W. F. Andriessen, de Islam in Afrika. 4e klasse, 2e lijst. 2 Jan. 4a klasse, 3e lijst, 3 Jan. Nr. 11700 f 400. In 1888 zijn alhier geboren 240 jongens en 235 meisjes, te zamen 475 kinderen, waarvan 3 jongens en 1 meisje buiten huwelijk; 1 jongen en 4 meisjes werden alhier geboren uit elders woonachtige ouders terwijl 2 jongens en 3 meisjes elders werden geboren nit ouders die bier woonplaats hadden. Als levenloos aangegeven werden ingeschreven 12 jon gens en 7 meisjesallen in huwelijk geboren 5 paar tweelingen werden geboren5 jongens en 5 meisjes waarvan 3 jongens als levenloos werden aangegeven. Overleden zijn 96 ongehuwde mannen en 82 onge huwde vrouwen 53 gehuwde mannen en 32 gehuwde vrouwen, 14 weduwnaars en 31 weduwen, te zamen 163 mannen en 145 vrouwen 4 mannen en 2 vrouwen zijn alhier overleden, die elders woonplaats hadden en 5 mannen en 3 vrouwen overleden elders, die hier woonachtig waren. Het getal huwelijken bedroeg 107te weten 84 tussehen jonkmans en j jngedochters3 tussehen jonk mans en weduwen 14 tussehen weduwnaars en jonge- doehters5 tussehen weduwnaars en weduwen en 1 tussehen weduwnaar en gescheiden vrouw. 2 1 chtscheidingen werden ingeschreven. Ingekomen zijn 585 maDnen en 556 vrouwen en ver trokken 543 munnen en 491 vrouwen. De bevolkingdie op 31 December 1887 7297 man nen en 7932 vrouwentotaal 15229 bedroeg vermeer derde door geboorte en vestiging in de gemeente met 826 mannen en 790 vrouwenterwijl zij verminderde door overlijden en vertrek uit de gemeente met 707 mannen en 637 vrouwen, zoodat zij op 31 December 1888 be stond uit 7416 mannen en 8085 vrouwen, totaal 15501 personen. De geboorte bedroeg 1 op 32 er stierven 1 op 50 de geboorte bedroeg 3de sterfte 2 percent van de bevolkinghet sterftecijfer bleef 258 beneden het gemiddelde (1 per dag op 10000). Er weiden 2 huwelijken voltrokken in de le kl. ad. f 30, 5 7 2e 3e „20. 10. Den 2, in den namiddag, woedde een felle brand in het perceel aan het Groot-Nieuwlandbehoorende aan A. Keesie. De brandweer was sooedig ter plaatse zoodat het vuur tot deze woning beperkt bleef. De door Burgerplicht bediende spuit gaf het eerst water. Wij vestigen de aandacht van belangstellenden op de voordracht, den 10 alhier te houden door den heer Justus Van Maurik Jr. in eene vergadering van het departement der Maatschappij tot Nat van 't Algemeen, waartoe ook aan niet-leden tegen betalicg toegang wordt verleend. Gedurende het najaar van 1888 zijn van hier naar BueilOS Ayros (Zuid Amerika) verzonden 132 stuks rundvee, daartoe in deze omstreken aangekocht. Gednrende 1888 zijn op de Zaterdagsche kleine kaas- en botermarkt aangevoerd 101178 ponden boter, 154 stapels kaas van meer dan 10 stuks en 8486 kaasjes. Betaald marktgeld f 501.76. De tijding van het overlijden van onzen verdien stelijken stadgenoot, den heer dr. C J. de Lange die in den morgen van den 2, plotseling, zacbt den laatsten adem uitblies, zal velen in en buiten deze ge meente smartelijk hebben aangedaan. Als geneesheer had hy door kennis en naastenliefde eene uitgebreide praktijk verworven, die steeds met de meeste nauwge zetheid en opgewektheid door hem werd waargenomen. Altijd was hij voor zijne zieken tot helpen gereed; nooit was hem iets te veel. Op een nuttiger besteed leven kan zeker moeielyk worden gewezen. Ook in velerlei andere betrekkingen stelde hij zijne krachten en talenten beschikbaar o. a. was by lid van den geneeskundigen raad van Noordholland en van de gezondheidscommissie alhier en voor tal van verdere vereenigingen en ge nootschappen een ijverig en gaarne gezien medewerker. Zijn heengaan laat in vele kringen eene leegte na. die diep zal worden gevoeld. Hij bereikte den leeftijd van 68 jaren. Op den 1 September 1786 werd ook to Alkmaar een departement van de Maatschappij tot Nut Van 't Algemeen opgericht. Niet alleen inwoners der stede Alkmaarmaar ook lieden uit de omstreken konden lid zijn. Zoo werd de eerste vergadering op 1 September 1786, door tien leden bijgewoond, en door drie buitenleden te BergenBarcingerhorn en Oostgraftdijk woonachtig. Weinig waren de bemoeiingen van dit departement. Men heeft wel eens de opmerking gemaakt, wij zullen daarlaten of het toeval dan wel een opzettelijk streven geweest is dat met uitzonde ring van den notaris E. J. Daey al die nutsleden Patriotten waren. Yeel richtten zy niet uit. Toen de Franscbe broeders ook Alkmaar waren komen bevrij den bad men geen tijd om schoolexamens te houden of nutsvergaderingen bij te wonen Men besloot den 13 November 1795 het departementwaarvoor men in het geheel niet meer dan 39 inwoners van Alkmaar en 8 buitenleden had kunnen wervente ontbinden. Maar op den 9 Maart 1802toen men de gevolgen der heillooze partijschappen reeds ondervonden had werd het departement hersteld en kon reeds vier jaren later, 1807, een aantal van 175 leden aanwijzen. Maar de leden bezaten ook ijver en werkkracht. Op den 11 Januari 1804 werd door Timon Henrieus Blom het voorstel gedaan, om ter verlichting van den zooge- uaamden gemeenen manin navolging van andere departementen eene kleine leesbibliotheek op te rich ten. De vergadering stelde de zaak ter beoordeeling en voorlichting in handen van eene commissie, bestaande uit de leden Jacobus David VisseringJacob Klink hamer, Hendrik Vlasblom Az. en den voorsteller T. H. Blom. In de vergadering van den 8 Februari 1804 droeg het lid J. D. Vissering haar rapport voor. Zij gaf der vergadering den raadom de beslissing aan te houden tot de laatste helft van den aanstaanden zomer (1804). Voorstel eu raad werd door de verga dering aangenomen en dezelfde commissie verzocht om werkzaam te blijven. Toen eindelijk op 15 April 1807 de regenten van het Gasthuis een lokaal tot berging en uitgifte der boeken aan het publiek hadden aange wezen eu het nut de middelen had werd de volks bibliotheek 15 April 1807 gesticht en sedert 1806 tot 1880door het nutsdepartement voor hare instand- houding f 4297,46 geschonken. Dr. J. J. DE GELDER. ARRONÜISSEMENTS-RECHTBANK. Behandeling van strafzaken op 28 December 1888. J. R., Helderdiefstal2 maanden gev. J. P., Texel, beleediging, 1 maand gev. W. R, Helder, beleediging, 4 maanden gev. F. d. R., Hoorn, deelneming aan samenscholing, 14 dagen gev. W H., Hoornwederspannigheid1 maand gev. A. H., Hoornbeleediging 3 dagen gev. C. J.. B v. H. en A. H., Hoorn, huisvredebreuk, ieder 3 weken gev. J. A. en K. S., Hoorn, huisvredebreuk, vrijgesproken. S. F., P. S. J., J. d. J. en G. J., allen Enkhuizen, ver storing eener openbare vergadering, ieder f 12 boete, of 6 dagen hecht. C. W., Medemblikdiefstal5 maanden gev. L. V., Sehagenrijks belastingzaak, f 38 boete, of 25 da gen hecht. Tevens werden 15 bedelaars tot verschillende straffen ver oordeeld. 3 Januari. J. L., K. S„ C. B., P. J. M. en J. A.f allen Hoorn, sto ring eener openbare vergadering, enz., 14 dagen hecht. H. B.. 3. B., D. M. v. K., J. E. S„ P. v. d. G. enW.H., allen Hoornstoring eener openbare vergaderingenz., ieder f 15 boeteof 8 dagen hecht. J. S., Sijbecarspel, huisvredebreuk, 8 dagen hecht. K. G., Hoorndiefstal5 maanden hecht. A. Z., Hoornwederspannigheid4 maanden hecht. Jd. G., Hoorn, bedelarij, 3 dagen hechl. en opzending naar een bedelaarsgesticht voor 4 maanden. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 2 Jan. Gerrit Veenwednr. van Helena Meijer en Gerardina Hendrica Ringerswed. Daniel Eversdijk. GEBOREN. 29 Dec. AdrianusZ. van Willem Beemsterboer en Gerritje Bleeker. 30 Pieter, Z. van Cornells de Goede en Antje Pietertje Luijt. Jacobus, Z. van Gerrit Buijsman en Enge- lina Schoen. 31 Dieuwertje, D. van Thijs Appel en Anaantje van Essen. 2 Jan. Hendriea GeertruidaD. van Petrus Willebrordus van Dijk en Grietje Koning. Catkarina, D. van Klaas Doorgeest en Wilhelmina Koopman. OVERLEDEN. 30 Dec. Eldert Dubbeld, bijna 50 j. 2 Jan. Dr. Caspar Jacob de Lange, 68 j. Hendrik Hek- kert, 33 jaar. Amsterdam 2 Jan. Aardappelen. Friesche Dokkumer jammen /3a 3,30dito Franeker 1 2,90 a 3,20dito Engel - sche t 2,50 a 2,60Pruisische Hamburgers 4,60 a 4,80 dito Roode 2,50 a 3,10Saksische f 3,50 a 4,80Gelder- sche blauwen 1 2,20 a 2,40, dito spuische jammen f 4,50 a 5,10Flakkeesche 3,50 a 4,50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3