TEE 8 ZOON te YOOUÜIWCHT f JAN VAN REES ZOON te Zwolle IJZER- EN METAALGIETERIJ, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen Premieleening HET WITTE KRUIS. Voorhanden het nieuwe deel van Afsiag te Schoori. Gevraagd tegen 2 Februari I zindelijke KEUKENMEID. Prima platte Tafelbeschuit, Cho colade Anijsbeschuit Achterstraat B No. 24. Justus van Maurik Jr., op Donderdag 10 Januari 1889, Boekii. v. Herms. Coster Zoon, Bij II. J. JANSEN, Bergerpoort, Een Boerenknecht BECKER BUDDM, GETITELD: TWEE JAAM VA CA ATI E. DE MISLUKTE PLEIZIERTOCHT. A. COJMIJN Az., Alicnt, C N°. 11. ALKMAAR. SCHEURKALENDERS, 12!7'« !3t>orrtentiën. Heden overleed tot mijne diepe droefheidmijn innig geliefde echtgenoot HENDRIK HEKKERT in den onderdom van 33 jaren. Alkmaar, C. KRIJT 2 Jan. 1889.Wed. H. Hekkxbt. Alkmnarsehe verwaardigt en herstelt alle soorten van Stoom-, landbouw- en andere werktui gen, benevens het maken en repareeren van stoomketels en het smeden van zware stnkken voor molenwerken enz Alle Aandeel en aflosbaar binnen 64 jaar net minelens f IA UITLOTING op 1 APRIL 1889, met prijzen van f 50,000,—8,500,—, f 250,- enz. UITLOTING op 1 AUGUSTUS 1889, met Prijzen van 200,000,-, f 8,000,-, 500,— enz. wwwV0.150. £r0mir!andrlen Zij" t0t den koers van J 18'5° verkrijgbaar ten kantore van den heer J. DE LAlkE; C. J.zooiv, te Alkmaar. Geïllustreerd. Prys ingenaaid 1 1.5O, gebonden f 1.75. 1500 tot 2000 fwuiden |aarl(|ks l»överdiensten kennen fatsoenlijke lieden van iederen stand bij eenige werkzaamheid verdienen. Offerten onder letters E. V. H. Algemeen Advertentie-bureau A. DE LA MAR Azn., Amsterdam. stellen hunne theeem, uitmuntende door kracht, geur en waterhoudendheid in verzegelde pakjes van 1, 2? en 5 ons, voortdurend verkrijgbaar bij BOERENPLAATS met BOET, ERF en uitmun tende LANDERIJEN, aldaar, groot ruim 12 hektaren, is ingezet op f 2*933,— De afslag en toewijzing blijft bepaald op Woensdag 9 Jannari 1889, 's morgens 10 uur, in »de Ooievaar", te Schoori. H. J. DE LANGE. Notaris, te Alkmaar. j op Donderdag 10 Jannari 1889, 's morgensten uur, van verschillende perceelen zwaar MMAti.- MtO Wj W, in de Duinen en Bosschen van H. K. H. Mevr. de Prinses v o n Wied en van Mevr. de Douairière Jhr. D. Th. GEVERS van ENDEGEEST en anderen, onder Castricum, Bakkum en Heemskerk. een BOEfi&EAKNECUT die goed kan melken. Adres letters H. F., by den Boekhandelaar NEDERKOORN, te Alkmaar. Mevrouw MIDDELHOFF alhier vraagt tegen 1». Februari eene dagelijks verseh verkrijgbaar bij G. S. GROÉNE1VOUU, Payglop. I». S. Door mij wordt geen Beschuit verkocht, die twee a drie maanden in den winkel staan. (Herplaatsing wegens misstelling.) Echtscheiding. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, den 20 December 1888 bij verstek gewezen tusschen JACOB HART, metselaar, wonende te Oud karspel als eischer en AARTJE HAGEN, zonder beroepwonende te Reeuwijkals gedaagde is het tusschen partijen bestaande huwelijk ontbonden verklaard door echtscheiding. Voor extract vonnis, De Procureur des eischer9, Mr. J. A. MIDDELHOFF. Bij vonnis der Arrrondissements-Rechtbank te Alk maar van 29 December 1888 is A. KOSSEN Pz., broodbakker en winkelier te Barsingerhommet in gang van 28 December 1888 verklaard in staat van faillissement. In dit faillissement is benoemd tot Rechter-Commissaris de Edel Achtb. heer Mr. G. WTTEWAALL en tot Curator JAN VAN DER MAATENDeurwaarder te Schagen. Schagen J. v. d. MAATEN 31 December 1888. Deurwaarder. Met 1». Februari gevraagd eene nette P. G., van goede getuigen voorzien. Inlichtingen bij de Uitgevers dezer Courant. Be 'sGravenbaagsche hypo theekbank voor Nederland verstrekt gelden ter leen on der le hypothecair verband tegen jaarlijksche rente met inbegrip van administratiekosten, van 4|70, terug te betalen in eensin annuiteiten of in termijnen en geeft 3| 0/o en 4 70 pandbrieven uit. Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank Gedempte Raamstraat lia te 's Gravenhage en te Ondorp bij Alkmaar, bij den heer S. JltlNGH. Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij. BESTELGOEDEREN. Het Ilulpbestelkantoor der Maatschappij te ALKMAARwordt op 1 Januari 1889 verplaatst van de Boterstraat A No. 3 naar de Aanneming en verzending van Bestelgoe- deren, (*eld en Geldswaarden naar alle plaatsen in NederlandBelgie en Frankrijk zal ook van het nieuwe kantoor geregeld plaats vinden zonder verhooging van vracht. DE ADMINISTRATEUR. Amsterdam28 December 1888. door den heer in het lokaal Harmonie des avonds te 7 uur, in eene vergadering van het departe ment Alkmaar van de HAAT- SCHAPPIJ TOT MVT VAM HET ALGEI1EEM. Niet-leden kunnen toegangskaarten a 75 cents bekomen hij den Pen ningmeester, den heer A. SIEBERT COSTER. als MemorandumBoni's humoristischeVeder- landsche, Wolff en Deken, Dichterlijke, Melati van Java, Auth. de Itop, Vederlandsck-IIumoristische, Vriend van den huize, MaandelijkscheTolstoi, E. Fremery Kalff en Landbonw. kan direct iemand geplaatst worden, die ook met paarden kan omgaan. gevraagd, die goed kan melken en met paarden omgaan, van den P. G., door de wed. C. KALIS, te Oterleek. Stoomd.. Herms. Coster Zoon Alkmaar, Raapkoeken 92 a 105, Lijnkoeken ƒ9,50 a 12,50 per 100 P. Petroleum Amerika loco zeer vast, loco en Jan. f 9,65 Febr. f 9,60, Maart 9,40, AprilMei t 9 entr. In cons. f 11.25. Russ. Nobel onveranderd. Aangevoerd 505 Runderen, vette f 0,50 a 0,70 per P., melk- en kalfkoeien /T20 a 130, 62 nucht. Kalveren 7 a 12, 315 vette Varkens f 0,40 a 0,44 per P. 2 Jan. Aangevoerd 170 vette Kalveren 0,65 a 0,85 per P., 49 Nucht. dito 8 a 13152 Vette Varkens f 0,42 a 0,45 per P. Haarlem 31 Dec. tVifte Tarwe 1 6,90 a 6,70 Haver 1 3 a 2,80, Duivenboonen 7,15 a 6, Paardenboonen 5,65 a 5,25. Haarlem 2 Jan. Aangevoerd 6 Koeien en Ossen 150 a 180, 4 Pinken 90 a 70, 22 nucht Kalveren f 6 a 12, 48 Schapen 17 a 216 Paarden f 30 a 250. Enkhuizen 2 Jan. Kleine kaas f 24. Aangevoerd 17 stapels. Karweizaad (nieuw) f 10 a 10,25, Mosterdzaad f 16 a 18, Maanzaad 9 a 10Erwten: Vale 13 a 15,75, Groene 11 a 14,50, Grauwe f 15 a 18, Wijker Vale 1 9 a 13 bruine Boonen AIO a 15 Gerst t 4 a 5 Haver f 3,25 a 4. Kampen 31 Dec. Boter per achtste vat t 25 a 29per zestiende vat f 11,50 a 14,50, per pond f 1,14 a 1,20. Aan gevoerd 200 achtste en 120 zestiende vaten. Schagen 3 Jan. Aansevoerd 10 Paarden A 30 a 150, 6 Geldekoeien t 150 a 200, 21 Nucbt. Kalveren f 6 a 15, 580 Schapen t 10 a 3010 magere Varkens 10 a 12, 20 Biggen 1 5 a 7Boter per kop 1 0.70 a 0,75, Kipeieren 1 4 a 4,50 per 100. Schiedam 2 Jan. Moutwijn t 8,50, Jenever 14 per v. tonden 31 Dec. Aangevoerd 1900 Runderen 2.4-5.4, 8000 Schapen en Lammeren 3.4-6.6, 20 Kalveren 3.8-5.4, 10 Var kens 3.4-4. PER TELECRAAE. Hoorn 3 Jan. Kleine kaas 28, Commissie 1 28. Aan gevoerd 26 stapels wegende 7007 P. AMSTERDAM Nederland Cert. N. W. Sohuld dito, dito dito, dito pCt. dito Oblig.3' Italië, Inschrijving 1861/81 6 Oostenrijk, Obl. in pap.1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Ang. 5 dito, zilver Jan.-Jnli 6 dito, dito April-Oct. 5 Portugal Obl. Buit. 1853/80 3 Rnsland, Ob. H en C. 179S/1815/lOOOJan. 5 Gert. lnsch. 6e seria 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Amst./lOOO April Oct5 dito, 1866 5 dito, 1877 20-100 Jan.-JnliE dito, Oostersche Leening 2e serie5 dito, 1873 gecons. 50-100 Juni-üeo. 6 dito, 1860 2e leening JL 100 4) dito, 1875 gecons. Jt 50-100 Apr.-Oct. 4) dito, 1880gecons.ZR.125-625 13 Mei-13Nov.4 dito, 1867)6» at 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 18836 Spanje, Obl. Buit Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert2 dito, dito 6 Pern, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881..,4 Nederland, Cultuur Maatsch. d. Vorstenl. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, N. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito gestemp. Oblig..., f285 Italië, Spoorwegl. 18873 dito. Zuid—Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen A andeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4' dito, id. 3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez-Griasi Oblig5 dito, Jelez-Orel. dito 5 dito, Orel-Vitebsk Oblig5 dito, Poti-Tiflis Oblig. f 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Lonisv.en Naahv. Cert. v.Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand dito, dito, Alg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. 8p. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarjjo, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 dito, dito 1860 dito, dito 18645 dito Stad Weenen 1874 Rnsland, 8taatsleening 18645 dito, dito 18665 Turkije, Spoorweeleenimr3 2 Jan. 7?%. 90%. 101% 101% 90% 68' 697),. 68? 63% 1°2 84'/. lOi',, l°l"/„ l01'/( JÜ0 96'/,. 94 8?' s 69 65% 7»'/, 15 15 83' '4 39% 92' 16% 15 62% 52% 47 99% 69'/, 257/1. 81'/. 56% 60 108%. H7\,. 71% 57'%. 95% 101 99'»,. 101' #3.1/,, 67'/, 64 34 17%. 1$/S 57%. 137/,. 56'/„ 26' 26*/, 53% 118% 108% 111% 116'/, 143 116% 167% 151»,4 19'/,. 3 Jan. 77 90% 101% 101'/ 90% 68»/, 68 63%, 68 64 1027 84% 101" 101% 101% 60 99»%. 97 94", 80' 4 87%. 6»/, 79%. 15% 15% 89%. 92% 16» 14%. 62% 48'7" 71 56% 60% 108»/, 118 97% 57% 10!% 99'/, 101'/. 67 '/.J. 637/, 84%. 17% 66% 13% 24'/. 51 114 104'), 111% 116% 167% 162'). 10»/, Koninklijke Fabriek Arnhem. WEEG- EN MEETWERK TUIGEN. Jules Verne's Wonderreizen, m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4