TATJANA No. 4. Een en Negentigste Jaargang. 1889. i WOENSDAG VOOR DE BEIDE DEELEN TE ZAMENI Inschrijving voor de Nationale Militie op het Stadhuis op Dinsdag en Vrijdag, 's avonds v,an 5 tot 7 uur, tot '20 Ja nuari 1889. FKTJIT mT .ETON, M>SCHEPOETSTER 9 JANUARI. I -fa. Wij stellen voor onze lezers verkrijgbaar een boeienden roman in twee deelengetiteld door Joseph Lubomirski. Verhaal uit de russisohe ambtenaars- -wereË^l sèe contant zestig' cents. Saar bniten tegen inzending van een postwissel vjjfenzeventig' cents. De oplage is beperkt. De ondergeteekenden verbinden zich dus slechts, te leveren tot zoover de voorraad strekt. DE UITGEVERS. (Officieel ©e&eelte. finitenhttb. H. SCHOBERT. Prijs der gewone Advertentiën: r ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordtDinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. t BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat beden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan ben ingediende verzoek, met de bijlagen, van G. VAN 't HOEE, om vergunning tot het oprichten van eene kalveren- en var kensslagerij in-bet perceel aan de St. Annastraat, oostzijde, wijk C, No. IS, en dat op dinsdag 22 Januari 1889, 's middags te 18 uren, ten raadbuize gelegenheid wordt gegeven om tegen bet oprichten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 8 Januari 1889. De Secretaris, NUHOUT vak DEÜ VEEN. De volgende personen worden in hun belang aangemaand, zich zoo spoedig mogelijk ter secre tarie dezer gemeente (afd. bevolking) aantemeldent Huisman, Benjamin, I. ve, lEaarlem. Stins, Elisabeth, Schagen. HoogvorstJanSchoorL Zandlover, Frederik Johannes, Koog a/d Zaan. BE'LGIE. Bij de ontvangst van den gemeenteraad van lUussei door koning Leopold op den 1 werd eene toespel ing in de toespraak van den burgemeester Buis op het noodzakelijke vtn de invoering van persoonlijken J500B 20) V. „Ben btief voor jou, Blanehe en een voor Gert!" zei Willy, op de ontbijttafel toekomende, die op het terras gereed stond waaraan de geheele Jamilie nog gezeten wa«. Te gelijkertijd overhandigde sy den pre sident couranten en ADgela tijdschriften. Beu gloeiend rood bedekte Blanche's gelaat toen zij den brief in ontvangst nam en haastig opende. „Van wien vroeg mevrouw Angela achteloos, van het modejournaal opziendewaarin ze ijverig gestu deerd had. „Van de modiste, mama." De roode lippen spraken deze leugen zoo kalm uit, dat niemand, behalve Isa, argwaan koesterde, die dan ook spottend zei „Ik zou er op gezworen hebbendat bet de band van een man en niet van mejuffrouw Gilbert was." „Wie weetwie het adres heelt geschreven I" sprak Blanche onverschillig, doch vond bet raadzaam, om het convert in kleine stukjes te scheureD en aan den wind prijs te geven. „En van wien hebt gij een brief, Gert Door deze vraag had Blanche zeer behendig de aandacht van zich afgeleidwant aller oogen waren op den officier gericht, die zijn gelaat achter het opengeslagen blad verborgen hield. „Scheven I" In zijn toon lag iets mismoedigs, gedrukts. „Lieve hemelwat moet bij zich vervelendat hij een brief aan je schrijft, om den tijd klein te krijgen'', spotte Blanehe, maar baar oogen verrieden groote belangstelling. „Hij laat je groeten" Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. zei Gert verstrooid en trok zijn langen knevel door de vingers. dienstplichtdoor den koning met in het oog vallende ingenomenheid overgenomen en in zijn antwoord beves tigd. De clericale bladen laten zioh hierover zeer hef tig uit tegen den koning en bij het stellen van een kandideat voor de aanstaande Senaatsverkiezing te Me- cfeelen heeft de clericale candidaat vooraf uitdrukkelijk moeten verklaren, dat hij tegen deu persoonlijken dienst plicht zou stemmen. Het Journal de Bruxelles, het orgaan van het ministerie, keurt dit af. DUITSCHLAND. De staatscourant van den 5 bevatte bet volgende schrijvengedagteekend 31 De cember, van den Keizer aan den rijkskanselier „Waarde prins! Het jaar, dat ons zulke zware beproe vingen en onherstelbare verliezen brachtspoedt ten einde. Met vreugde vervult mij intusschen de gedachte, dat gjj mij trouw ter zijde staat eu met frisscbe kracht bet nieuwe jaar intreedt. Ik wensch u vau ganseher harte geluk en zegen, doch vóór alles eene voortdurende gezondheid en bid God, dat het mij nog lang moge vergund zijn met u samen te werken ter bevordering van de welvaart en de grootheid van ons vaderland." De Köln. Zeituug is van gevoelen dat alle onbe vooroordeelde beoordeelaars, die van de stukkenzoo vóór als tegen den engelsohen gezant Morier bekend gewerden kennis hebben genomen zullen erkennen dat het blad gerechtigd was, hem te verdenken. Overi gens wordt herinnerd, dat Bazaine te Madrid in armoe dige omstandigheden verkeerde en met engelsch geld ondersteund werd en bedoelden brief schreeftoen hij reeds bijna op zijn sterfbed lag. Ook doen de taal en woordenkeus van dien brief meer denken aan een brief, door een engelschman geschreven en door Bazaine on derteekend dan aan een brief, door een franschman geschreven. Omtrent den toon van de brieven van den gezant, merkt dat blad op, dat deze minder gelijkt op de waardige verbazingwaarmede de gekrenkte onschuld deu aanklager pleegt te ontwapenen dan wel op de vulkanieche uitbarsting van grofheiddie het gevoel van schuld verraadt. Volgens uit Samoa ontvangen berichten, is de bevel- hebber van een duitsch oorlogschip aldaar met 120 man ontscheeptom den Koning van Tamesesedie onder Qaitsohland's bescherming staatte verdedigen. Er had een gevecht plaatswaarin van de duitschers 20 man gedood en 30 gewond werden. De duitschers wareu genoodzaakt hunne sloepen weder op te zoekeu. Prof. Geffcken, wegens de openbaarmaking van het dagboek «an Keizer Frederik vervolgd, is deu 5 op vrije voeten gesteld, daar bet ryksgereebtshof te Leipzig uitgemaakt heeft, dat de wet uitdrukkelijk opzet noodig acht voor het iaetellen eeuer vervolging wegens het openbaar meken van staatsgeheimen en uit het ingestelde onderzoek niet gebleken isdat genoemde heer het be sef gehad heeft, door die openbaarmaking landverraad te plegen. De kosten vau het rechterlijk onderzoek zijn ten laste van de schatkist gebracht. „Is dat alle»?" vroeg Blanche, die de stille boop bad dat de inhoud van den brief meer voor haar be stemd was, dan voor haar broeder. „Hij heeft treurige berichten ontvangen", zei Gert verdrietig. „De .arme kerel heeft eindelijk verlof ge kregen maar nu dit intreedttelegrafeert zijn moeder hem, dat een bacer bloedverwanten in bet vrouwen gesticht te Z...r ongesteld is en haar hulp volstrekt noodig heeft. Mannen hebben daar natuurlijk geen toegang, en daar .staat nu Kouta met het verlof in zijn zak en bij weet niet waar hij zal heengaan. Hij stelt mij voor elkaar ergenB te ontmoeten." „Laat Ly liever hier komendat zou veel aardiger zijn. Yindt gij ook niet, mama?" Angela wierp een tcotscben blik op haar eerstge borene en eeide„Het zou mij vreeselijk spijten, als gij heeDgingtGert „Maar, mama „Willy, zou bet niet beter zijn, dat gy Scheven een invitatie zondt om ook op Warnitz te komen Wat last zoudt gij vas. een persoon meer hebben En nu ik bier ben, kunt gij bet gerust doen." „Met genoegen, Angela. Schrijf het hem maar, Gert „Neen in geen gevalriep hij rood van toorn en hij stampte met den roet. „Wat een dwaasheid van Blanche", ging hij voort. Een zeker iets kreeg in dit oogenblik bij hem de overhand. „Wat bezielt je toch Gert 1 't Is toch geen dwaas heid, eeu kameraad uit te noodigen", zei de president op welwillenden toon „bet moet Willy toch om het even zijnals uw moeder en ik voor zijn persoon instaan." „Zeker, Gert", sprak Willy goedig, „schrijf maar aan je vriend dat het rijtuig hem eiken dag van de stad kan halen." ,.Is het jou dus ook goed Hij wierp een onzekeren blik op bet onschuldige meisje. Hoe grooter de kansen werden dat zijn plan zou gelukken des te angstiger werd het hem om het hart. Het liefst zou hij nu ENGELAND. In de bladen komt de briefwisse ling voor, gevoerd tusachen den engelscben gezant Robert Morier te St. Petersburg en graaf Herbert von Bismarck naar aanleiding van de beschuldiging door de Köln. Zeitung tegen dien gezant ingebrachtdat hij in 1870 aan generaal Bazaine de bewegingen der duitsche troepen verraden had. Daaruit blijkt, dat de gezant, in Juli 1888 te Louden zijnde, vernam, hoe graaf Herbert aan verscheidene persouen ver klaard baddat Bazaine hem aangewezen had als den man die hem genoemde krijgsbewegingen verradeu had. Hij had daarop deu 25 Juli uit Londen aan Bazaine een brief geschreven om ophelderingwaarop hij den 8 Augustus ten antwoord ontving, dat Bazaine, die hem noch vóórnoch gedurende deo oorlog vau 1870 kendeuitdrukkelijk ontkendeeen gesprek te hebben gehouden, met wien ook, als hem toegeschreven werd. De gezant zond daarop den 19 December dat schrijven aan graaf Herbert eu verlangde daarbij dat deze in de Nordd. Zeitung zou lateu tegenspreken de beschuldigingden 16 December tegen hem geuit iu de Köln. Zeituug. Ouder dagteekening vau 25 Decem ber antwoordde graaf Herbertdat het hem leed deed, dat hij nooh in den inhoud noch ia den toon van dat schrijven aanleiding kon vinden aan zijnen vreem den eiscö gevolg te geven en de grenzen te buiten te gaan vau de houding welke hem iu zijne betrekking tegenover de duitsche pers was voorgeschreven. Daarop liet de gezant den 31 de mededeeling volgen dat hij de stukken openbaar zou makeo, nu hem de gevraagde voldoening geweigerd was. Als gevolg daarvan is de Köln. Zeiting overgegaan tot het noemen der namen van de personen die voir de waarheid van het den gezant ten laste gelegde instaan. (In het laatste nom- mer reeds medegedeeld.) De engelache bladen keuren vrij algemeen den vorm van den brief van den engel sohen gezant af, al vinden zij eene verschooning in het hatelijke van de beschuldigingenwelke zij ongegrond vinden. De Daily Telegraph is het heftigst: dat blad meoutdat het geheele ongelscae volk in den persoon vau zijneu gezant beleedigd is. In Liverpool, Birmingham en andere plaatsen zijn groote geldelijke verliezen geleden door het bijna waar deloos worden van de hoofdzakelijk in EogelaDd geplaatste aandeelen eeaer electrische suikermaat schappij te Nieuw-Yorkwaarvan groote verwach tingen gekoesterd werden, daar thans gebleken is, dat de bewering, dat de directeur, de heer Friend, het middel bezat, om suiker door middel vau electriciteit te ratfiueeren, geheel onwaar is. De heer Friend stierf onverwacht en zijne weduwe verdween zonder dat men haar spior vond, mede nemende eene belangrijke som. By het openbreken der geheime werkplaats in de tabriek ontdekte men, dat geraffineerde suiker daarin gebracht werd, en alleen door een chemisch middel, waar van men de samenstelling nog niet kent, eene fraaie heldere kleur kreeg. krachtig tegen de komst van Scheven geprotesteerd hebben. „Nu, schrijf nu maarliet Blanche er op volgen en bukte zich, om den gevallen brief op te rapen, „schrijf maar, dat bij spoedig moet komen." Gert zette een hoogst ontevreden gezicht. „Ik weet niet wat je allen bezielt", zei hij boos maar by gaf ieder verder verzet op en ging heen. „Het zal dan werkelijk gebenren Idacht hij en hij deed zijn best, om de gevolgen van zijne handeling van zich af te schuiven. „Ik kan er niets aan doen." Met den brief aan Scheven in de hand, zocht hij Willy nog eens op en vond haar alleen druk bezig een prachtig bouquet te maken. „Ik heb Scheven uitgenoodigd", zei bijterwijl hij met een zijner hakken in het zand woelde, „maar Willy, ik zie waarljjk niet in, waarom je je ter wille van ons zooveel last op den hals baalt. Nog is de brief niet verzonden, je hebt het maar te zeggen en ik werp hem in het vuur." De brief lag op zijne vlakke hand. Hij hield haar dien zoo voor. „Onzin, Gert, denkt ge, dat ik niet gastvrij ben?" „Neen, Willy, maar Scheven is, wat men noemt, een gevaarlijk man voor vrouwenharten." Zijn zuster keek hem verbaasd aan toen lachte zij en zeide „Gelooft gij, dat ik zoo lioht verliefd zal worden. Zijt gy voor mij bezorgd „Laat mij eerlijk zijn ja I" Hij beet op de rechter- pant van zijn knevel en fronste zijn wenkbrauwen; toen Willy echter, in plaats vau te antwoorden, op een bank ging zitten, werd hy boos. „Zondt ge 't misschien zoo onmogelijk vinden Neen, Willy, lach niet; een vroolijke jongen, Kouta is voor den duivel, boud toch op met lachen." Zij hield wel is waar op maar kaboutermannetjes gingen nog steeds voort in haar donkere, andera zoo ernstige oogenhun spel te spelen Gert moest be kennen, dat hij verrast was, nu hy bemerkte hoe jong, lief en aardig zij er uit kon zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1