No. 5. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ASSCHEPOETSTER V R IJ D A G 11 JANUARI. Prijs der gewone Advertentiën: (Sebeelte. H E R IJ K. SnittnUnb, DUITSCHLAND. De Staatscourant maakt een schrijven openhaar, door den kabinetsraad van Keizerin Augusta aan den geheimraad Eottenberg gezonden, met H. SCHOBERT. SPANJE. Den 8 des avonds bad voor het Escn- lera-paleis te Madrid eene buskruitontploffing plaats. Trap en vensters werden beschadigd doch niemand werd gekwetst. De Koningin verscheen terstond op de plek. De dader is onbekend. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien het kon. besluit van 30 November 1888 (Staatsblad n'. 165) en het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord holland van 2 Januari 1889 n°. 2 (Prov. blad n°. 2); Brengen ter kennis van belanghebbenden dat de gemeenten Alkmaar, Akersloot, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo Oterleek OudorpKoedijkLimmenSint Pancras en Schoorl voor den herijk der maten en gewichten zijn samengevoegd: dat het goedkeuringsmerk, gedurende 1889 te bezigen, zal zijn: bij den ijk en herijk der maten en gewichten de letter Z in den gewonen drukvorm, schuin gesteld; bij den ijk van gas meters de Koninklijke Kroon; dat die herijkwelke kosteloos geschiedt, zal plaats hebben in het IJklokaal in het Victoriepark te ALKMAAR, van des voormiddags 9 tot 12 en van des namiddags 1 tot 4 uur; voor ten verkoop bestemde maten en gewichtenop 2930 en 31 Januari e.k.; voor apothekers-goud- en zilversmidsgewicht en verdere gewichten, bestemd tot fijnere wegingen: op 4, 5, 6 en 7 Fe bruari e.k.; voor den herijk in het algemeen: voor de bewoners van: wijk A, op 11, 12, 13 en 14 Februari; B, op 18, 19, 20 en 21 Februari; C, op 25 26, 27 en 28 Februari D, op 45 en 6 Maart E, op 7 en 8 en wijk F, op 11 Maart. Voor de ingezetenen van Akersloot op 12 Maart, Bergen op 19 Maart Limmen 13 Oterleek 20 Oudorp 14 Heerhugowaard 21 Sint Pancras 15 Schoorl 26 Koedijk 18 Heiloo 27 van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur. Aan de belanghebbenden wordt herinnerd dat: 1. ieder verplicht is zijne maten en gewichten te doen herijken; 2. de maten en gewichten behoorlijk schoondroog en roestvrij ten herijk moeten worden aangeboden, en indien dit niet het geval isonherijkt, worden terug gegeven 3. de verificatie van milligram-gewichten uitsluitend aan de ijkkantoren kan plaats hebben 4. ingevolge aangehaald kon. besluit van 30 November 1888 de termijn voor den herijk in dit jaar eindigt op 1 October en dat voor hen, die verzuimd mochten hebben hunne maten en gewichten op tijd ten herijk aantebieden, alsnog de gelegenheid bestaat, die voorwerpen te doen herijken op de dagen en uren, waarop het ijkkantoor voor het publiek geopend is. Belanghebbenden worden dringend verzocht niet tot de laatste voor den herijk bepaalde dagen te wachten met de aanbieding hunner maten en gewichten, ten einde den geregelden loop van den herijk te bevorderen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 11 Januari 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN BELGIE. In 1888 zijn te Antwerpen aangekomen 3502 stoom- en 769 zeilschepen. DOOR 21) Knauer zorgde voor de privaatspeculaties van zijn chef aan de beurs Knauer peinsde, maakte combinaties en rekende, alles om den president voor verlies te vrijwaren; Knauer vervulde bij de bank al de plichten, die anders op de schouders van den president matten doch die deze hem gaarne overliet. Kwam hij's avonds vermoeid tehuisdan gaf het zalige gevoel, zijn aangebedene ten minste middelijk van dienst te zijn geweest, hem kracht voor den volgenden morgen. Verder dacht hij niet, dat zou heiligschennis geweest zijn. Bovendien had Blanche zelf den kassier heimelijk en met de grootste lieftallig heid om zijne bemiddeling in een kleine aangelegenheid verzocht en hij was er maar al te gaarne toe bereid geweest. Het was immers een tastbare band die hem met de geliefde verbond. In het begin ging alles goed. Hij overhandigde baar kleine sommen gelds en toen hare vingers daarbij voor het eerst de zijne vluchtig aanraakten, terwijl zy het geld in ontvangst nam en zij hem een schalkschen blik toewierp, was bij geheel betooverd. Ter wille van deze vluchtige, elektrische aanraking bracht hij haar telkens den eerste van de maand geld, onverschillig of hij winst of verlie3 te boeken had ja zelfs al moest hy het nemen van zyn klein traktement en zich daardoor ontberingen getroos- ten. In den iaatsten tijd echter waren de verliezen toe genomen, ook voor den president; Knauer manoeuvreerde, manipuleerde, keerde en wendde zioh doch te ver geefs De fortuin lachte hem niet meer toe en in zijn wanhoop schreef hij aan Blanche. Ook voor den president kwamen er meer jobstijdingen hoe dichter men den verzoek, dat de rijkskanselier op geschikte wijze het bericht moge tegensprekendat wijlen de kabinetsraad Brandis in 1870 geheime dépêches uit het groote hoofd kwartier, gedurende het verblijf der Koningin te Hom burg vertrouwelijk mededeelde aan den engelschen gezant Morier, met wien bij bevriend was en die zich destijds te Darmstadt bevond. De Koningin ontving in het geheel geene geheime militaire berichleD, maar slechts de zoodanige, welke voor openbaarmaking bestemd waren. Buitendien verbleef zij toen de troepen in 1876 de Moezel overtrokken, te Berlijn en begaf zich eerst in October naar Homburg. Volgens olficieele, te Berlijn ontvangen berichten uit Apia van 28 December hadden de opstandelingen van Samoa zich schuldig gemaakt aan vernieling van dnitech eigendom en beleediging van sehepelingen die zich met verlof aan wal bevonden. Een landingskorpa der Olga werd daarop afgezonden tot begeleiding van den duitschen consul naar de plaats, waar de inboor lingen bijeen waren en waar de consul onderhande lingen over de ontwapening wilde aanknoopen. Op weg derwaarts werd dat korps door de opstandelingen onder aanvoering van een amerikaan Klein genaamd over vallen en aangegrepen. Bij eene daarop gevolgde landing, waarbij zich behalve manschappen van de Olga ook die van de Adler en Eber bevondenwerden de in boorlingen teruggeworpen en eenige aan het strand gelegen dorpen vernield. De lnitenant Sieger en 15 man werden gedood de luitenants Spengler en Bur- ohard, benevens 36 man gewond. De lijst der ver liezen zal openbaar worden gemaakt, zoodra de namen met zekerheid bekend zijn. De toestand der gewonden was bevredigend. Volgens de Post is tegen Paschen de verloving op handen van prinses Alice van Hessen, geb. 6 Juni 1872, met den kroonprins van Ensland Nicolaas geb. 18 Mei 1868. ENGELAND. Minister Salisbury heeft eene com missie ten gehoore ontvangen, bestaande uit invloedrijke vertegenwoordigers der havensteden aan de Tynede Forth de Mersey de Tees en de Clydeom aan te dringen op het aanleggen van behoorlijke verdedigings werken. Zij meenden dat het aanleggen dier werken eene nationale zaak was, waarvan de kosten dus door den Staat gedragen moesten worden. Wat de kosten aangaatmerkte de minister in zijn antwoord op dat hij zich daarover niet met zekerheid kon uitlaten, zonder zijnen ambtgenoot van financiën en het Lagerhuis te hooren. Maar daar in ieder geval de regeering voor alle havens en kusten gelijk te zorgen had en alles toch niet tegelijk kon geschieden, kon zich de vraag voordoeD, of sommige plaatsen, die meenden bijzonder belang bij de verdediging te hebben, niet verstandig zonden deen, zoo zij geidelyken bijstand aan den Staat verleenden. De beer Gladstonedie voor ongeveer vier maanden schreef, dat hij eene internationale scheidsrechterlijke uitspraak over de zaak van het wereldlijk gezag van den Pans wenschelijk achtte, heeft thans iD het itali- laatste der maand naderde, doch Knauer verzweeg die DOfJ i hij deed zijn bestverzon allerlei middelen en martelde zioh afmaar de hoop op een vertroostend briefje van zyn geliefde, waarnaar hij smachtte, als een dorstende naar lafenis, maakte hem tegenover Blanche openhartiger. Het betrof immers maar kleine sommen 1 „Blanche! Blanche!" mompelde hij. „Zij heeftgelijk; hoe durfde ik bij haar daarmêe aankomen zij begrijpt er immers niets van deze engel van schoonheid en deugd." Hy wischte zich het zweet van het voorhoofd, draaide de lamp op en werkte werkte verder in dienBt van de familie Broekeven dweepziek en tot offers bereid, als een Fakir, die zijn leven aan zijn God heeft gewijd; zonder daarvoor dank of wederdiensten te verwachten alleen maar om aan eigen aandrang gehoor te géven. VI. Willy stond in den melkkelder die haar trots was en roomde de melk af, toen er geklopt werd en een onzekere stem vroeg „Mag ik binnenkomen? Stoor ik je niet?" „Neen, Isa, wanneer gij het hier voor lief wilt nemen Groot was Willy's verbazing, toen zy hare znster zag, doch zij liet net niet blijken. Alle bitterheid en spot was uit haar gelaat geweken en in plaats daarvan lag 6r ef.? ^Üna w0emoedige trek om haar gesloten mond. „Wat ben je toch gelukkig", zeide Isa met een diepen zucht, terwijl zij op den kant van de tafel ging zitten, met haar handen op de knieën. „Gelukkig „Gy leeft niet geheel te vergeefs, gij hebt iets te doen vervolgde Isa, baar hoofd bnigend, „ik daaren tegen ik doe niets Of noemt gij het soms werken als ik iederen dag een of twee bloemen op pluche bor duur heeft iemand daar voordeel van Zou het iets beteekenen indien het niet gebeurde En toch is 't het eenige wat ik doen kan wil ik niet geheel wer. aansche blad de Riforma verklaard, dat Daar zyn oor deel die wereldlijke macht niet over een te brengen is met Italie's eenheid. Toch zou hij gaarne den Paus met al het aanzien en den laister omgeven zien die hem toekomt wegens zyn hoog ambt. Het bezoek, dat hij aan den Paus daoht te brengen stond niet in verband met de zaken der ieren, wier katholiek geloof niet te maken heeft met hnnne staatkunde. Ierland. In de laatste dagen wordt met kracht voortgegaan met het uiteetten van niet betalende pach* ters. Dit geeft tot veel verzet aanleiding o. a. moest de politie door 500 soldaten bygestaan worden. Ver* scheidene pachterswoningen werden belegerd en meer malen werden de agenten en soldaten met steenen en kokend water ontvangen. Toen men dreigde te schieten, gaven de belegerden zich op aanraden van geestelyken eerst over. FRANKRIJK. Den 6, den sterfdag van Gam- betta is door de republikeinen te Ville d' Avray als bewijs hunner hulde eene krans in de kamerwaarin hij stierf, nedergelegd. De door de republikeinen voor lid der Kamer aan bevolen kandidaat, de heer Jacques, is 60 jaar oud destillateur van beroep en sedert 1887 voorzitter van den raad der Seine. Hy is de zoon van een werkman nit St. Omer en werkte zich door eigen kracht tot een vermogend industrieel op. Op staatkundig gebied is hij een onbekend persoon. Twee bladen te Lyon hebben voorgesteld in de de partementen eene anti-boulangistisohe betooging te houden om Parijs te steunen in de vernietiging van het césarisme. Kamer. Den 8 werden by de eerste stemming 181 stemmen uitgebracht op den heer Méline, 116 op den heer Ciémenceau en 103 op den heer Andrieux. Bij de daarop gevolgde herstemming werd de hter Méline herkozen met 293 stemmen tegen 147 op den heer Andrieux. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Keizer heeft twaalf nienwe leden in het oostenryksche Heeren- hnis benoemd waarvan zes niet tot de regeeringsparty behooren. Voor vijf jaren ontving de burgemeester van Weenen van oen onbekende met een kruier 100000 florijnen aan staatspapieren met de mededeelingdat de nadere be stemming van kapitaal en rente eerst na vyf jaren zou worden bekend gemaakt. Op nieuwjaarsdag bracht een bode van denzeltden gever 20000 florynen met de mede deeling, dat de 120000 florijnen 5 jaren moest en bewaard en uitgezet worden voor de nog te bepalen stichting, indien niet reeds vroeger nader bericht werd gegeven, keloos zyn. Slechts deze bezigheid past voor onzen Btand. t Is mij onmogelijkevenals mama en Blanche den geheelen dag met de banden in den schoot te zitten. Het is nog beter in schyn iets te doen dan in 't ge heel niet te werken. En ik voel een onuitsprekelijke behoefte om een nattig, verstandig lid der maatschappij te worden vooral sedert ik je hier heb gadegeslagen. Zeg mij toch eens wat ik moet doen om te worden, zooals jij Willy keek haar verbaasd aan. By de knorrige zuster, op wie niemand ooit lette, had ze dus sympathie gevon den iets, wal zij in het geheel niet had verwacht. „Mij zijn overal de handen gebonden", klaagde Isa en tranen vloeiden over haar wangen. „OveralHet eenige wat men ons vergunt, is, zoo gemakkelijk mogelijk te leven, zoo spoedig en zoo voordeelig als 't kan te huwen en er zoo elegant mogelyk nit te zien. Werkelykeen benijdenswaardig bestaan „Lieve Isa je familie „Jaje hebt gelijk", sprak Isa snelen viel bijna heftig haar znster in de redeterwijl zy van de tafel sprong„myne familieHoe zou ik het recht hebben anders te willen zyn dan zij die met znlk een leven tevreden zijn. Ik behoor immers tot hen ik ben een Broek Haar stem klonk weer als van onds, toornig en hard, doch ditmaal hinderde 't Willy niet. „Ook ik ben een Broek", zeide deze ernstig „en toch word ik niet begrepen en gevoel me eenzaam onder hen die my het naast moesten zijn." „Trek je dat niet aan", sprak Isa onstuimig en vleide zich tegen haar zuster aan, „zy zyn zoo kleingeestig zoo eng van hartzoo egoïstischzoo ledig en onver- uu.g „Isa Je spreekt van je vadermoeder broeder en zuster viel Willy haar verschrikt in de rede. „Natuurlijk 1 En toch herhaal ik het nog eens. Zelf zucht en lichtzinnigheid zijn de dryfveeren bij al hun doen. O, Willy Heb mij lief, zooals ik jou wil lief-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1