No. 7. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 16 JANUARI. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: (Officieel (Sebeeltc. NATIONALE MILITIE. Inschrijving voor de Nationale Militie op het Stadhuis op Dinsdag en Vrijdag, 's avonds van 5 tol 7 uur. tot '20 Ja nuari 1889. BuiieulanD. DUITSCHLAND. Als bewijs, hoe ver de bedoe lingen van wijlen keizer Frederik afweken van de rich- ting der vrijzinnige partij, vermeldt de Nordd. Allg. Zeitang een eigenhandig schrijven van dien keizer aan prins Bismarck, ter geiegenheid dat deze op 25 Maart 1888 den dag beleefdewaarop hij vóór 50 jaren in bet leger .trad. Men leest in dit schrijven o. a.„Ik wil mij heden niet bezig houden met lange beschou wingen over de staatkundige dienstenwelke uwen naam blijvend samenvlechten met onse geschiedenis, maar alleen wijzen op dit éóne feit dat overal waar bet de verhooging gold van het welzijn des legers van de weerbaarheid en slagvaardigheidgij ni nmer hebt nagelaten den strijd te aanvaarden en door te zetten. Het leger dankt u derhalve de verkregen zege ningen en krijgseer." H. SCHOBERT. Pruisen^ Den 14 is de Landdag door den Keizer geopend met eene troonredewaarin er op gewezen wordt, dat de betrekkingen van het koningrijk Pruisen tot alle andere mogendheden vriendschappelijk zijn. Bij de bezoeken aan de met bem bevriende vorsten had de keizer de overtuiging verkregen, dat met vertrouwen de hoop kan worden gekoesterddat de vrede ook voortaan worde gehandhaafd. Nu reeds doet de vrede zijn gunstigen invloed gevoelen in den vooruitgang, die in handel en nijverheid te bespeuren is en de ver betering van den toestand der werklieden. Verder wordt aangekondigd, dat de nu bestaande en op de verdeeling in klassen berustende inkomstenbelasting (de zooge naamde klassensteuer) tot eene algemeene inkomsten belasting zal worden hervor nd, Bovendien zal het spoorwognet uitgebreid de zegelbelastiog hervormd en de bestaande administratieve wetgeving ook in de pro vincie Posen ingevoerd worden. ALKMAARSCHE COURANT. Li Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franeo door het geheele rijk f 1, De '3 nummerB f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeen-c kennis, dat het register der in 1888 voor de nationale militie ingeschrevenen en de alpha- betische naamlijst ter gemeente-secretarie ter inzage liggen van den 11 tot den 25 Januari e k., van des voormid dags 9 tot des namiddags 2 uren, binnen welken tijd daartegen bezwaren kunnen ingeleverd worden bij den heer Commissaris des Konings in deze provincie door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschriftop ongezegeld papieronderteekend door hem, die ze inbrengt. Deze brengt het verzoekschrift in tegen bewijs van ontvang bij den Burge meester zijner woonplaatsdie het terstond opzendt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 11 Januari 1888. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN Ter gemeente-secretarie is tegen betaling van tien centen verkrijgbaar de verordening regelende de begratenisreehlen op de gemeente begraafplaatsvastgesteld 10 November 1888. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomeneen fransch woordenboekeen zwart gehaakt dasjevijf sleutels aan een touwtje of koordje een gouden kinderoorbelletje; een kwitantie; eene portemonnaie met eenig geld; een gouden damesvingerringetje; een onder stukje van een gouden oorbelletje; een zilveren oorbelletje; een zilveren brocheeen huissleutel (nieuw model)een melkmaat met koperen oor. De gemeenteraad van Keulen heeft besloten tot con- DOOB 23) Zij zag er zoo bekoorlijk uit, dat Konta van Scheven het verlangen bij zich voelde oprijzen, die lieve, kleine gestalte op te heffen en aan zijn borst te drukken doch hy bedwong zich. „Freule Blanche!" zeide hg vriendelgk en zag haar met gloeiende oogen aan. Zij nam da handen voor bare ooren weg, trad dichter op hem toeliet zich op den naastbijstaanden stoel vallen en strengelde hare slanke vingers in elkaar. „Ik schenk je elke rechtvaardiging", zeide zy koel. „Lieve hemelOver den smaak valt niet te twisten en een menschenhart is veranderlijk.'' „Je gelooft dus werkelijk werkelijk Blanche Hg beet zich op de lippen dat was domop zijn minst onvoorzichtig. „Wat „Dat ik den winter zou kunnen vergeten, en daarmêe den korten, zaligen droom, dien ik gedroomd heb Zij lachte. „Ik houd het er voordat op dien droom het ont waken gevolgd is", zeide zij sarkastischnam een van hare armbanden en draaide den schitterenden ring haastig heen en weer. „Ja, een ontwaken Een treurig ontwaken, Blanche Om mijn toekomst te reddenmoet ik zelfs mijn hart het zwijgen opleggen ik ben arm doodarm Blanche. Kunt ge je voorstellen wat ik te stryden heb Zij voelde weldat zijne woorden hem uit het hart kwamen en was een weinig bleeker geworden by de versie der 4 pet. geldieeniog van 6100.000 mark in eene -3% pet. leening. Den 13 is bij den Eijksdag ingekomen het vervolg van het Witte Boek, bevatïende al de stukken, over Oost-Afrika van het midden van November tot den aanvang van Januari gewisseld. Over het algemeen bieden zij weinig aan dat van bjzonder belang kan geacht worden. Men vindt er berichten in van den consul- generaal van Zanzibar over het toltarief en over ver betering vac den algemeenen toestand verder mede- deelingen uit Lissabon, 's-öravenhage, Weenen, Rome en Bruseel omtrent bet verhinderen van den uitvoer van wapenen en krijgsvoorraad naar Oost-Afrika en de toetreding binnen zekere perken tot de blokkade. O. a. is daarin opgenomen eene mededeeling van den gezant Saurma Jeltsch aan den rijkskanselier dat de neder- landeche regeeringovereenkomstig het verzoek van Duitscblandzich bereid verklatrde den uitvoer van wapenen ©n krijgsvoorraad uit nederlandsche havens naar de kusten van Oost-Afrika en den Congostaat te ver bieden en maatregelen in dien geest te nemen. Tot dat doel was een koninklijk besluit in gereedheid gebracht en met uitvoerige toelichtingnaar 't Loo ter onder- teekening gezonden. De toe tand der geldmiddelen wordt gunstig genoemd. Bij het binnenkomen des keizers in de Wittezaal stelde de voorzitter van het Heerenbuis, de hertrg von Ratiboreen Hoch inwaarmede alle aanwezigen met geestdrift instemden. Toen de keizer heenging, ge schiedde hetzelfde, nadat de heer Reichenspeiger die ais oudste lid van het Huis van afgevaardigden als voor zitter optrad het sein had gegeven. Prins Bismarck woonde de plechtigheid niet bij. Na afloop werd de zitting van het Heerenhuis ge opend door den hertog von Ratibor en die van het Huis van afgevaardigden door den heer Reichensperger. Beiden hielden een toespraak, welke met een algemeen Ibm de Keizer werd besloten. rlij acclamatie werden tot voorzitter en ODder-voor- zitters van het Hoerenhuis herkozen de heeren van opgewonden woorden van Scheven; hare vingers plukten zenuwachtig aan de kanten van haar morgenjapon daarop zag zij bem vragend aan. „Ik begrijp je niet geheel", zeide zijterwyi een vreemd gevoel, dat het midden hield tusschen toorn en plotseling wakker geworden onrast, zieh van haar meester maakte. „Blanche ik bemin je." Nu stampte zij heftig met haar voet op den grond en haar oogen fonkelden weder. „En je waagt het mij dat te zeggen? Terwijl je mijn stiefzuster het hof maakt op een wijze, waarin men zich niet kan bedriegen Hij zuchtte diep, „Ik waag het, Blanche, omdat ik zonder je vergiffenis niet leven kan. Maak jij mij den last, dien ik reeds te dragen beb niet nog zwaarder. Ik ben diep diep ongelukkig." „Maar waarom dsn toch in 's hemels naam 1" Zij zag hem bijna uitdagend aan. „Je doet mij in één adem een liefdesverklaring en vraagt mij vergiffenis omdat gij het hazepad kiest. Dat is op zijn minst genomen zeer vreemd." „Ik heb schulden vee! schulden Zooals de toestand nu is, kan ik niet bij mijn regiment blijven", bekende hij neerslachtig. Zij zweeg een oogenblik en dacht even na; toen zeide zij langzaam als overwoog zij ieder woord „En als ik mij in het hoofd gezet had je lief te hebben en te huwen geloof je dan niet dat papa in staat zou zijn de schulden van een lui tenant te betalen Verwachtte zij een jubelkreetbem aan haar voeten te zien Niets van dat alles geschiedde. Konta van Scheven zat met een hoogrood gelaat doch bijna onbewegelijk en met neergeslagen oogen op den stoelwaarop by zich nu had neergezetzijn hand beefde een weinig, maar dat bemerkte zij nauwelijks, zij wilde slechts zijn antwoord zjjn antwoordHem Ratiborvon Rochow en Miquol. De verkiezing van een voorzitter door het Huis van Afgevaardigden werd op den 15 vastgesteld. ENGELAND, De Times zegt, dat de omwen- tel'ng van Uganda te wijten is aan de handelwyze der duitschers. Het blad herinnerthoe prins Bismarck zelf erkend heeftdat de duitscbers in voorzichtigheid en men8chlievendheid te kort schoten. De samenwer king van Engeland met Duitschland in Oost-Afrika is voor Engeland noodlottig geweestdat beloond is ge worden door het gebeurde met den engelschen gezant Morier en dat, tengevolge tan laster en uitvluchten, thans den omvang Echjjnt aan te nemen van eene be- leediging van het engelsche volk. Dit is niet het middel, om zich Engeland's samenwerking te verzekeren in eene onderneming waarbij Duitschland meer heeft te winnen van Engeland dan omgekeerd. Den 7 heerschte te Londen zulk eene zware mist dat den geheelen dag het gaslicht moest ontstoken wor den. Eene gasmaatschappij leverde dien dag I05.04G.000 bub. voet gaszijnde de grootste hoeveelheiddoor haar op éónen dag ooit geleverd en tegen 79.978.000 kub. voeten op 7 Januari 1888. FRANKRIJK. Te Saint-Brieux is den 13 de conservatieve kandidaat tot lid van den Senaat gekozen met 845 stemmen tegen 369 op den kandidaat der republikeinen. Te Ajaccio werd gekozen de beer Borelli met 363 stemmen tegen 356 op den heer Pitti Ferandi. De heer Muracciola bad zicu terug getrokken. \'an de 180.000 a 200.000 vreemdelingen, die in Parijs woDenhebben 170.262 de vereisohte aangifte gedaan. Hiervan zijn 43712 nederlanders en belgen 26109 duitsohers, 25144 Zwitsers, 24178 italianen, 8488 russen, 7688 ^ngelsehen, 5758 oostenrijkers, 2763 Span jaarden en 2302 ameribanen. Een tegenstander van Boulanger had besloten een spotschrift tegen hem uit te geven onder den titel van le brav' gécéral Barbenzingue. De voorstanders van Bou langer kwamen achter dit plan en lieten dadelijk een werkje drukken met dezen titel, waarin de spot gedreven wordt met de Freijcinet, welk werkje nog uitkwam véér eerstge noemd boekje. De republikeinen hebben te Parijs een stuk aan de kie zers verzoaden waarin zij hun aanraden op den heer Jacques te stemmen ter vermijding van een tweede Sédan. Generaal Boulanger vaardigde daarop onmid dellijk eeue bekendmaking uitwaarin hij den kiezers mededeelde, dat een tweede Sédan nu niet meer moge lijk is, want Fiaukrgk wil den vrede eu was sterk ge noeg om zich te verdedigen, zoo het aangevallen werd. Jacques antwoordde daarop onmiddellijk „luistert niet, kiezers naar de woorden van een soldaat, die wegena ongehoorzaamheid uit de gelederen is weggezonden. Gebrek aan krijgstucht is het ergste gevaar dat het land bedreigt. Met een republikeinsch leger behoeven wij geen Sédan te vreezeo, maar wel met het leger van een César, aangevoerd door een oproerig soldaat Een Willy, die misschien reeds zeker is van hare verovering te ontnemen, dat wenscht zij vurig, hartstochtelijk Hy zwijgt nog altijd. „Nu r vraagt zij en staat plotseling vlak voor hem opgewonden en met een kloppend hart. En als hg haar aanziet, weet ze, dat zg dien man lief beeft en bereid is hem haar gansche begeerlijke persoonlijkheid te schenken. Zijne oogen echter ataan droevig. „Het ban n et, Blanche. Ik heb te groote schulden." Buiten zich zeil van woede, balt zij baar hand. ,,'t Is niet waar", zegt zij buiten ademhalfluid en bevend, „je bedriegt me. Ik ben ook rijk, even rijk als Willy een andere beweegreden drijft je, of is het niet zoo Ben ik niet de dochter van den president van den Broek ?'J „Blanche! Hij heeft haar banden gegrepen, zn'n stem beefde. „Blanche, ik bezweer je, geloof mij toch ik kan niet anders. Myn God, de beweegredenen de beweegredenenVraag er je broeder naar ik kan ze je niet ze3gen, maar wees niet boos op mij Zij onttrekt hem haar handenmet minachtenden trots in toon en blik. „Genoeg Ik verlang geen verdere verklaringen. Misschien heeft Willy een paar honderd gulden meer dan ik. Zulke goede rekenmeesters verdienen zeer zeker mijn hoogaehtirg. Wat mij aangaat ben je nu geheel vrij, baron Scheven." „Blanche! Blanche! Je miskent mij je begrypt me geheel verkeerd Nog een enkel woordik Maar het jonge, diep beleedigde meisje was reeds heengegaan hy bleef alleen hij was den Rubikon overgetrokken, nu kwam het er op aan. „Wat hebt ge met Blanche gehadKonta vroeg Gert, die uit den tuin kwam. „Zij liep mij daar juist, zoo rood als een kersvoorbij. Ik smeek jehaal toch geen domme streken uit 1 „Alles is tusschen ons uit", zeide Scheven en beet zich op de lippen. „God zij gedankt", zei Gert en stak zyn arm in de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1