No. 10. Een en Negentigste Jaargang. 1889. KIEZERSLIJSTEN. ASSCHEPOETSTER WOENSDAG Prijs der gewone Advertentiën: 23 JANUARI. mticxiti (öcöeclte. HONDENBELASTING. F H. SCHOBERT. VII. Met 1 Februari 1889 worden de hon den, niet voorzien van den penning voor 4889die op den openbaren weg aange troffen wordenovereenkomstig de voor schriften der verordening ter beschikking van de politie gesteld. NATIONALE MILITIE j&nitsttiwub. DUITSOHLAND. De regeering heeft den 18 bij dei> bondsraad een wetsontwerp ingediend betreflende de bescherming van de dnitsche belangen en het be strijden van den slavenhandel in Oost-Afnka. By art. 1 van dat wetsontwerp wordt voor dat doei f 1.200.000 aangevraagd; bij art. 2 wordt de uit voering der te nemen maatregelen en het toezicht op de duit ch oosb-afrikaansohe maatschappij opgedragen aan een Rijks-commissaris en art. 3 regelt de wijze waarop genoemde som van f 1,200.000 zal worden verkregen. FRANKRIÏK. Te Parijs is de maansverduistering van den 16 met goed gevolg bij fraai weder waargeno men kunnen worden. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franuo door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD te ALK MAAR noodigt bij deze, naar aanleiding van art. 7 der wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 37), gewijzigd bij art. VII der wet van 6 November 1887 (Staatsblad No 193), de man- nelijke inwoners der gemeente uit, om, zoo zij in eeneandere gemeente in de personeele belasting, dienst 1887/88 ter zake van hunne woning naar eene hoogere huurwaarde dan die, welke volgens art. 1 letter a en b van de wet van 24 April 1843 (Staatsblad No. 15), of in de grondbelasting, dienst 1888, in eene andere gemeente of in meer gemeenten t,e zamen tot een bedrag vau ten minste f 10,zijn aangeslagen, daarvan door overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór 15 Eebruari a.s. te doen blijken. Evenzoo worden uitgenoodigd de mannelijke inwoners der gemeente, hoofden van gezinnen of alleen wonende personen zijndedie van den inwonenden eige naar of eersten huurder van een woonhuis of afgezonderd ge deelte van het woonhuiswaarvan de huurwaarde voor de per soneele belasting ten minste op het dubbele gesteld is van het laagste in deze gemeente voor den vollen aanslag vereischte bedrag, zijnde 1 38,gedurende 9 maanden voorafgaande aan den 15 Eebruari a.s., een gedeelte in huur hebben gehad en bewoond waarvoor geen afzonderlijke aanslag in de personeele belastin? geschiedt, maar waarvan de jaarhjksche huurwaarde, ongestoffeerd, in verhouding tot de belastbare huurwaarde van het woonhuis of afgezonderd gedeelte van het woonhuis geschat, het voormelde bedrag van 038 bereikt, daarvan onder overlegging van de gevorderde bescheiden, vóór 15 Eebruari a.s. aangifte te doen. Ten slotte wordt herinnerd, dat de man geacht wordt te betalen den aanslag zijner vrouw in de grondbelasting, de vader dien zijner minderjarige kinderen, wegens de goederen, waarvan hij het vruchtgenot heeft, en dat aanslagen in de grondbelasting wegens onverdeelde onroerende goederen óók gelden voor den mede-eigenaarwiens naam niet bij den aanslag in het kohier is vermeld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste f 10 bedraagt. De modellen voor de aangiften, bedoeld bij art. 1letter c en het 4e lid van art. 7 in verband met art. 1, letter b der wet, zijn kosteloos ter secre tarie dezer gemeente verkrijgbaar. Alkmaar, De Voorzitter voornoemd, 22 Januari 1889. A. MACLAINE PONT. DOOE 26) „Mama, hebt ge een oogenblik voor mij vroeg Gert zijn moeder, die, in een schommelstoel, den nieuwsten, franschen roman zat te doorbladeren dien ze daarop achteloos in haar schoot liet vallen. „Natuurlijk, mijn beste jongen." Haar oogen rustten met trots op haar zoon. „Het rooken hindert u immers niet, mama? Eooken stemt altijd kalmer als men ernstige zaken te bespreken heeft", en hij stak een sigaar aan, Angela zag, dat op zijn vrooljjk bewegelijk gelaatzioh werkelijk op dit oogenblik een ernstige trek vertoonde, „O hemel, ge hebt zeker schalden, Gert?" vroeg zij zenuwachtig en nam haar boek op. „Ik begr.jp niet „Het betreft nu eigenlijk niet mij zelf. Ik verzoek u vriendelijk mij eens uitvoerig mede te deelen hoe het met papa's bank staat en met zijn andere financieels zaken." „Hoe kan ik dat nu doen Ik begrijp er immers zelf niets van", zeide zij op klagenden toon. „Je bebt bepaald weêr wissels en andere ongelnkkige geldzaken in het hoofd wees echter zoo goedmij daarmee niet lastig te vallen." „Mama", Gert blies den rook in dikke wolken in de heldere lucht, luister even naar mij „Neen, ik begrijp toch niet, wat je wilt. Vraag er papa maar naar", zeide zij opgewonden. Zij, die in aanmerking wensehen te komen voor onderwijzer op 700 jaarwedde, aan de openbare school voor onvermogenden te Alkmaar, hoofd de heer EE. van den Berg, worden verzocht zich vóór 1 Februari 1889 aan te melden bij het Gemeente bestuur. Bezit der hoofdaete is vereischte. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de loting der in 1888 albier voor de Militie ingeschre venen zal geschieden op Vrijdag 15 Februari aanstaande, ten raadbuize der gemeenle Alkmaar. Zij worden mitsdien opgeroepen om op dien dagdes voor* middags te 9% uren, zien aldaar te bevinden, om te loten en opgave te doen van de redenen van vrijstelling, die zij ter zake van de militie vermeenen te moeten inbrengen. Indien zij vermeenen vrijstelling te kunnen erlangen wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon moeten zij op Donderdag 28 Februari e. k,, des namiddags te 6 urenop het raadhuis verschijnenvergezeld van twee bij den burgemeester bekende en ter goeder naam en faam staande meerderjarige ingezetenen die het vereischte ge tuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuig schrift onderteekenenterwijl zij verplicht zijn daartoe de noodige opgaven ter secretarie te verstrekken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 19 Januari 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Den 19 des avonds is te Berlijn overleden de bevel voerende admiraal der duitsche vlootde vice-admiraal graaf Monts. Volgens in de Köln. Zeitang door prins Lodewijk van Solms gedane mededeelingen betreffende de zaak van den engelschen gezant Morier, verkeerde maarschalk Bazaine bij het in 1888 aan hem te Madrid gebrachte bezoek in znlk eenen treurigen toestand, dat de prins hem niet meer in staat achtte te beseffen wat hij deed. Hij houdt zich overtuigd, dat Bazsinedie in 1885 tijdens de met hem gevoerde gesprekken nog zeer helder van geest was, den in Augustus 1888 aan den engelschen gezant Morier gerichten brief alleen heeft hunnen schrijven naar hetgeen een derde hem oplas en dat het verschil tusschen den inhoud van dien brief en het gesprokene in 1885 alleen te verklaren is door de verregaande verzwakking zijner geestvermogens. „Weet u voor hoeveel papa bij de bank betrokken is", viel hij haar weder in de rede. „Neen, hoe sou ik dat weten Toen wij trouwden brachten wij beiden zulk een groot vermogen mede dat wijzender grootspraakaan iedere gril konden toegeven. Sinds dien tijd is er wel veel veranderd gij hadt allen zooveel noodig! Maar door papa's goede financieele operaties hebben wij tot dusverre niet het minste verloren en als de bank maar eerst tot bloei gekomen is, dan, beste jonpenbehooren wij in ieder geval tot de rijkste der residentie." „Weet ge dat zeker, mama? Ik kan de gedachte niet van mij zetten, dat papa even weinig verstand van zaken heeft, als gij en ik; dat gewetenlooze menechen hem exploiteeren en dat het einde van 't lied misschien treuriger zal klinken, dan het begin." Mevrouw van den Broek opende haar matte blauwe oogen zoover zij kon. „Maar Gert, wat moet dat beduiden vroeg zij buiten zich zelve van verbazing. „Waarom zijt ge op eens zoo bezorgd Dit staat je niet zoo goed, beste jongen, als da ridderlijke lichtzinnigheid die mij onafscheidelijk voor komt van jeugd en positie, en waarin ik nooit iets beris pelijks gevonden hen. Je weetdat ik nooit eenige aanmerking heb gemaakt." „Zeker mama, u zijt altijd zeer goed voor mjj geweest." De ridderlijkeknappe jonge man boog zich en kuste zacht de kleine hand zijner moederdie met den gelon omslag van Zola's roman speelde, „Ik heb steeds voor mijne kinderen gedaan wat ik kon zeide mevrouw Angela een weinig aangedaan, „en voor dat andere, Gert, zorgt vader. Zaagt ge hem ooit bekommerd of bezorgd Hg is volkomen zeker van zijn zaak, ook al laat het resultaat langer op zioh wachten, dan hij in den beginne dacht. Kleine rampen komen in het leven zoo dikwijls voorwaarom zou men dan direct het ergste denken En na niets meer over dit onaangename onderwerp, mijn jongen." „En toch, mama, verzoek ik u vriendelijk, 't mij te ENGELAND. Den 18 heeft te Hyde (Cheshire) eene mijnontplolflng plaats gehad op eene afstand van ongeveer een mijl van de opening der mijn, waar de mannen met veiligheidslampen en met gewone lantarens aan het werk waren. Men vermoedt, dat eene groote massa rotsgrond van het gewelf losgeraakt is, waardoor het mijngas vrijen uitweg kreeg en ontplofte. Reeds werden 25 lijken gevonden. In het Kanaal heeft den 18 bij kalm en helder weder voor Zuid-Foreland eene aanvaring plaats gehad tusschen de franscbe stoomboot Belgrano uit Buenos-Ayres en de Romulus eene engelsche boot welke midscheeps met znlk eene kracht getroffen werd, dat zij in minder dan tien minuten z:>nk. De franscbe boot kwam te Duinkerken binnen met ingedrukten boeg en met al de engelschen der Romulus, op één na, die waarschijnlijk verdronken is, aan boord. Op die engelsche boot waren 22 man gewee t. De Standard wijdde den 19 een lang artikel aan de troonsopvolging in Luxemburg na het overlijden van den tegenwoordigen Groothertog. Het blad acht het wantron- wen, dat sommigen in dit opzicht tegen Duitschlaad koes teren, ongegrond. Mochten onvoorziene moeielijkheden ontsiam, dan zou Duitsohland die met Btrikten eerbied voor het volkenrecht behandelen. De onzijdigheid van Luxemburg en Belgie verzekert de onschendbaarheid dier landen in geval van een nieuwen oorlog tusschen Duitscbland en Frankrijk. De staat, die hierop inbreuk zou willen maken, zou geheel Europa tegen zich in het haroas jagen. Het Parlement wordt tegen den 21 Februari weer bijeengeroepen. In het district Govan is Gladstone's aanhanger Wil son tot lid van het Lagerhuis gekozen met 4420 stem men, tegen 3349 stemmen op den heer Pender, behoo- reode tot de zich afgescheiden hebbende liberalen. Te Parijs loopt het gerucht;, dat het besluit, waarbij de hertog van Aumale verbannen werd, geroepen zal worden, mits generaal Boulanger niet herkozen wo^dt. Mocht Boulanger verkozen worden, dan zou het besluit van kraciit blijven Volgens de XIXe S èele is prins Roland Bonaparte gehuwd geweest met de doohter van den pachter van het speelhuis te Monaco Blancdie een zeer groot vermogea bezitde mau die Boulanger bet geld voor zijne verkiezingen geeft. Het verkiezingscomitó van republikeingche zijde heeft eene lijst bekend gemaakt, waaruit blijkt dat aan vrijwillige bijdragen voor de aanstaande verkiezing van republikeinen ontvangen is eene som van ongeveer f 23000. De hoogste inschrijver was de heer Czernushi voor f 5000 de kandidaat Jacques zelf beeft ingeschreven voor f 1500. GeDeraal Borgnis des Bordes heeft den 17 Chomai (in Tonkin) aangetast, omdat de zeeschuimers, die er zich ophielden, in de omstreken plunderden. Na een vergeveD, als ik u vraag, toch éénmaal openhartig met mij te spreken. Alles is niet zoo goed, als gij wel denkt. Scheven en ik hoorden reeds m'eermalen toespelingen op de bank, die ons ongerust maakten. Vandaag had papa, toen hij heen ging, veel geld misschien wel vijftig duizend gulden, die hij van Willy geleend heeft, hoogst waarschijnlijk om ze ook in den bodemloozen put te werpen en „En heeft zij ze gegeven vroeg mevrouw van den Broek, hare apathische houding latende varen; „dat had ik niet gedacht, ik had haar bepaald voor gierig gehouden, voor gierig en kleingeestig." „Gij doet baar onrecht, mama." „Ik begrijp je voorliefde voor dit jonge meisje niet goedGertmen zon werkelijk aan je goeden smaak beginnen te twijfe'en." „Mijn smaak heeft met deze zaak niets uit te staan, meer mijn gemoed en mijn gevoel van rechtvaardigheid. Zij heeft dus het geld gegeven en wij hadden het maar zoo niet mogen nemen. Doch ik wilde u iets anders vragen. Heeft papa over al uw geld beschikt „ZekerUitgezonderd de zestigduizend gulden uit onze oude familiestichting, waarvan ik echter alleen het vruchtgebruik heb en waarvan gij nooit iets erven zultdaar slechts mijn meisjesnaam mij daar recht op geeft." Gert beet even op zjjn knevel en zijn rechterhand die gedachteloos met een courant speelde beefde min of meer. „Dank n, mama." „Wees jij nn echter ook oprecht tegen mijGert. Waartoe dat pijnlijk examen „Omdat ik vrees", zeide hg opstaande„dat wg binnen kort zeker niet tot de rijksten zullen behooren, maar diep zeer diep zullen moeten zinken." Mevrouw van den Broek greep de hand van haar zoon en zag hem bevend, met oogen vol ontzetting, aan. „Zeg toch niet zulke vreeaelijke dingen, Gert. Waartoe ia je vader er dan Het ia toch eenvoudig dwaasheid,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1