No. 11. Een en Negentigste Jaargang. 1889 V RIJ D A G 25 JANUARI. HONDENBELASTING. Prijs der gewone Advertentiën: ©fficiëcl (Scheelte. Met 1 Februari 1889 worden de hon den, niet voorzien van den penning voor 1889die op den openbaren weg aange- troflen wordenovereenkomstig de voor schriften der verordening ter beschikking van de politie gesteld. finittnUnb. BELGIE. De student Gille, die voor eenigen tijd op straat de Koningin beleedigdeis tot zes maanden gevangenisstraf en 50 boete veroordeeld. DÜITSCHLAND. De bondsraad heeft bet ont werp betreflende Oost-Afrika goedgekeurd. KETJIXjXjETONr. ASSCHEPOETSTER H. SCHOBERT. fSitmcuUnb. SÏATEN-GENERAAL. Eerste Kamer. Regeeriags-antwoorden. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Dondordag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franeo door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de UitgeverB HEBMi. COS- TEE ZOON. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het kohier der grondbelasting op de gebouwde en onge bouwde eigendommen, dienstjaar 1889, op 21 Januari 1889 door den Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noord holland executoir verklaard, heden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. leder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voornd., 23 Januari 1889. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd bet aan hen incediende verzoekmet de bijlagenvan EREDRIK PIETER ADOLF, loodgieter, om vergunning tot het oprichten van eene loodgieters- en zinkwerkerswerkplaats in het perceel aan het Luttik-Oudorp, wijk C, No. 4, en dat op Donderdag 7 Februari 1889, 's middags te 12 uren, ten raadhuize gele- genheid wordt gegeven om tegen het oprichten van die inrich ting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 24 Januari 1889. De Secretaris, NUHOUT van deb. VEEN. ENGELAND. Bij de in de vorige week te Lon den gehouden verkiezingen voor den raad zijn twee dames tot lid verkozenmej. Cobden en mevrouw Sandhurst. Thans moet uitgemaakt wordenof deze verkiezing wettig ia. Dooa 27) „Een aardig, levendig schilderij niet waar vroeg Blanche met haar betooverenden helderen lach. „Wij zien dit schouwspel dagelijks, natuurlijk met changement des decorations. Eu denk na eenshoe onzelfzuchtig ik ben dat ik mijn vroegere vurige aanbidders zoo maar stilzwijgend afsta." Er lag een donkere wolk op Giintber's voorhoofd en hij beet zieh op de lip. Waarom was hij vandaag op Warnitz gekomen, nadat hij zichzelf zoo lang erns ig beproefd had? Om Willy's hand zacht in de zijne te nemen en tot haar te zeggen Ik heb u lief meer dan ik zelf tot dusverre vermoedde. Hij wilde haar meêdeelen hoe laDg hij reeds aan zoek om haar had willen doen en dan verder was hij met zijne gedachten niet gekomen. En nu zag hij een ander aan haar zijde; hij zag dat zij ook nog door een ander behalve door hem werd begeerdzijn hart stond plotseling stil en eene woeste ijverzucht maakte zich van hem meester. Hij kon het hoofd van den man nauwelijks onder scheiden maar zijn blik richtte zich op Willy's gelaat en plotseling sloeg zij haar oogen op en zag, niet naar haar buurman, maar keek Giinther, op wiens voorhoofd nog altijd een donkere wolk lagviak in het gelaat. Zij rees snelmet een half verschrikthalf verlegen gebaar overeind en bloosde tot achter de ooren. Hij kwam op haar toe. „Goeden avondfreule Willyik moest toch weêr In de zitting, welke den 22 door de Parnell-commissie werd gehouden, legde de getuige Forrigher verklaring af. Hij zeide, dat hij in 1879 door den .heer Davitt was overgehaald zijne pacbt niet te betalen ofschoon hij volkomen tot betalen in staat was. Hij werd daarop uit zijne pachthoeve gezet en als bode aangesteld bij het bureel van het agrarische ve-bond te Dublin. In die betrekking werd hij herhaaldelijk door den heer Egan, den penningmeester van den bond, naar Mutlett, een der moordenaars van Phoenixpark, gezonden met brieven, welke cheques inhielden. FRANKRIJK. Te Niaies is de ontslagen burgemeester Minna Gilly tot lid van den gemeente raad herkozen met 5717 stemmen tegen 3497 op den heer Bessongesteand door de republikeinen. De raadsledendie ais protest tegen zijn ontslag mede hunne betrekking nedergelegd hadden zijn tevens her kozen. VEREENIGDE STATEN. De Senaat heeft met 33 tegen 30 stemmen de tariefwet aangenomen. Den 23 werden aangenomen de wetsontwerpen tot bekrach- ging van provinciale heffingen in Overijsel en van eene provin ciale heffing in Zeeland. Het wetsontwerp tot bekrachtiging van de overeenkomst betreffende de scheidsrechterlijke uitspraak in zake de grensregeling tusschen Suriname en Eransch Guijana werd aan de orde gesteld tegen den 24. De dag der behan deling van de staats begrooting zal worden bepaald na de ont vangst van het antwoord op het verslag over de algemeene beschou wingen. Staatsbegrooting voor 1889. In het voorloopig verslag omtrent de algemeene beschouwin gen nemen de staatkundige beschouwingen eene groote plaats in. Het optreden van het tegenwoordig ministerie achtte men vrij algemeen eene constitutioneele noodzakelijkheid, na den uitslag der verkiezingen voor de Tweede Kamerdie tot eene meerderheid leiddewaardoor de staatkundige toestand zuiver der was geworden. \erschillende leden oordeelden, dat de regeering thans van de gemeenschappelijke overtuiging moest blijk geven, voorna- melijlc op het punt van het onderwijs. De samenstelling van het kabinet getuigde volgens de meeste leden van bezadigdheid en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden; volgens vele leden ook van bekwaamheid. Gaarne had men een ervaren diplomaat in zijn midden gezien. Onderscheidene leden vonden in de eigenaardige denkbeelden van den minister van koloniën grond voor bezorgdheid; zijne antecedenten ontnamen niet alleen aan het ministerie het karakter van verzoeningsgezindheid, zij deden overijlde stappen en eene eenzijdige richting duchten. Sommige regeeringsdaden wettigden die vrees. Men vroeg geruststelling van de> zijde der geheele regeering op het kardinale pnnt van de uit s lands kas te verstrekken subsidiën aan conventioneele scholen. Van den anderen kant meende men, dat genoemde minister, indien hij verdere stappen deed, door zijne ambtge- nooten wel tot bezadigdheid zou worden overgehaald. Naar veler oordeel bestaat er in het Kabinet geene eenstemmigheid op belangrijke punten, zooals de kwestie der plaatsvervanging, eens zien, hoe het op Warnitz ging goed, zooals ik zie." Zij begroette hem zonder een woord te sprekeDhij lette er niet op, daar zijn blik juist op Scheven viel en bij deed eene schrede achteruit. „Ha baron Scheven „Ik ben zeer verheugd hier onze kennismaking te kunnen hernieuwen", zei de aangesprokene gevat en stak zijn hand uit. Güntber bemerkte dit oogenschijnlijk niethij veegde een stofje van zijn mouwen Scheven deed, terwijl hij kleurde wat in deze omstandigheden het beste was, wat hij doen kon, by stak n.l. zijn hand een weinig verder naar vo^en en zette den ledigen stoelwaarop Isa tot dasverre gezeten had, eohijnbaar voor Blanche uit den weg. Niemand had op dit kleine voorval acht geslagen. Willy, die voor 't eerst in haar leven haar beraden- heid geheel had verlorenwel het allerminst. Giinther's oogen maakten haar verlegen. Iets vreemds en ongewoons straalde haar daaruit tegen en Schevens nabijheid was haar pijnlijk. „Papa is helaas van middag vertrokken", zeide Gert ongedwongen en hij maakte daardoor een einde aan de drukkende pauze; „maar daar is mama." „Dan zal ik eerst mevrouw gaan begroeten." Hij keerde zich om en trad met de beide zusters op Angela toe, met wrevel en zorg in het hart. „Sinds wanneer is baron Scheven hier?" vroeg hij Gert in bet voorbijgaan. „Wacht eens tien dagen geloof ik gij hebt u in een eeuwigheid niet laten zien." „Hij is doodelijk verliefd op Willy", lachte Blanche, „en zij „Nu, en zij?" yroeg Güntber snel. Blanche aarzelde. „Mijn hemel, iedere vrouw gevoelt zich gevleid als meu haar hulde brengt", bekende zij vrijmoedig „ik denk dat Willy daarop wel geen uit zondering zal maken." de belasting op het roerend vermogen, bij de verkiezingen op den voorgrond gesteld, bet beschermend stelsel, en het zitting- nemen van den minister van buitenl. zaken in een anti-revolutio nair kabinet. Velen zagen evenwel in de gemengde samenstel ling van het Bewind een waarborg tegen regeeren in eene eenzijdige richting. Omtrent de houding der Eerste Kamer tegenover het kabinet in de bestaande omstandigheden zij vermeld, dat de minderheid zich met het ministerie ingenomen verklaarde en de meerderheid bereid zou worden gevonden tot eene welwillende, zij het ook gereserveerde houding, met het voornemen alle voorstellen te toetsen aan de grondwet en 's lands welbegrepen belang met vervulling van den plicht van het parlementaire toezicht en bescherming van ieders rechten tegen partijzucht. De uitvoering van het zoogenaamde programma van actie verwachtte men van dit Kabinet niet; daarentegen werd het belang betoogd van het spoedig aan de orde stellen van de toegezegde herziening der schoolwet, dat bevrediging zou brengen in den jarenlangen twist. Was eenmaal de schoolkwestie afgedaan, dan zou met vereende kracht voldaan kunnen worden aan de door de jongste grond wetsherziening opgewekte verwachtingen. Velen meenden, dat drieërlei daarbij in aanmerking moest komen. Vooreerst de vervanging, zoo spoedig mogelijk, van het voorloopig kiesregle ment door eene nieuwe organieke kieswet, onafhankelijk van belastinghervormingten andere de spoedige oplossing van het delensie-vraagstuk, ten derde de hervorming van het belasting wezen. Eeuige leden wenschten het verband tusschen oorlog en marine beter te verzekeren en drongen aan op het op deug- delijken voet brengen van de levende strijdkrachten. Even algemeen als het gevoelen, dat de oogenblikkelijke toe stand der geldmiddelen niet ongunstig mag heetenwas de overtuigingdat er gebreken aan ons financiewezen knagen. Men vroeg wat deze minister tot verbetering zou verrichten. Eenige leden drongen aan op eene belasting op het roerend vermogenter vermindering of afschaffing van onevenredig drukkende belastingen De aandrang van een lid op eene alge meene inkomstenbelasting vond geen weerklank bij anderen die de voorkeur gaven aan herziening der personeele belasting, 's Ministers plan tot verlaging van den zoutaccijns vond bij velen instemming, die echter meenden, dat er nog andere druk kende aecijnzen op de levensbehoeften moesten verdwijnen, wat anderen echter weer minder dringend achtten. De regeling der verhouding tusschen Rijks- en gemeente-ünanciën bleef ook niet onbesproken. Een groot aantal leden wilden vóór alles breken met het stelsel om alle gemeenten op gelijke wijze te behandelen en op ééne lijn te stellen. De nooden in Eriesland en Amsterdam konden niet op dezelfde wijze worden gelenigd. Het gevoelen van hen, die zich tegen uitbreiding van het be lastinggebied der gemeenten verklaarden, ontmoette krachtige tegenspraak bij hendiemits onder behoorlijk toezichtde vrijheid voor de gemeenten om de middelen tot bestrijding der uitgaven te vinden wilden uitbreiden. Hoofdstuk VI (Justitie). De minister kan nog niet zeggen, of het onderzoek der eventueele staats-commissie voor de fa- brieks-enquête zich ook tot den veldarbeid zal uitstrekken. Herziening der Enquête-wet zal te gelegener tijd geschieden. Versterking der rijks-politie ligt op zijn weg. Binnen bekwamen tijd volgt de herziening der regeling van de faillissementen. De meeste der van de Kamers van Koop handel gevraagde adviezen zijn reeds ingekomen. Zoo spoedig mogelijk zal ook eene gedeeltelijke herziening van het eerste boek van het B. Wetb. ter hand worden genomen. Zijne aandacht blijft gevestigd op de trouwens zelden in de praktijk bezwaar opleverende leemte omtrent den bewijs last voor de volkomen echtheid van een olographisch testament. Ja, 't was waar bij had haar nooit zijn hulde ge bracht „maar" zei hij toornig tot zich zelf, „ik heb baar ook nooit voor zoo kleingeestig gehouden." Angela overlaadde hem met beleefdheden; Blanche week niet van zijn zijde en toch werd de jonge grondeigenaar van cogenblik tot oogenblik driftiger eu ongeduldiger. Hij wilde Willy, die zich nergens liet zien, volstrekt spreken al was het ook nu niet meer om haar te zeggen, wat hij eerst van plan was. dat scheen hem nu toch wat gewaagd maar toch om te zien, in hoeverre Blanche gelijk had met hare geheimzinnige toespelingen. Zij ergerde hem daar vreeselijk meê. Eindelijk verliet hij, tamelijk ongemotiveerd, de dames en trad naar de deur, die naar den tuin leidde. Weder zag hij Willy en Scheven te zamen. Zij stonden zeer dicht bij elkander en het begon buiten reeds vrij donker te worden. Scheven sprak met gedempte stem, waardoor hetgeen hij zeide dringender klonk hij wiet dit bij ervaring. Willy scheen naar hem te luisteren, doch werkelijk vervulde haar geheel de vraag„hoe zal ik mij tegen over Günther houden De twee donkere hoofden teekenden zich scherp af tegen het open venster en de spiegel, die, in een breede vergulden lijst gevat, aan de rechterzijde van het venster hing, weerkaatste hun beeld nog eens. Nu naderde het gelaat van den knappen officier nog dichter dat van het meisje daar viel buiten op het terras iets krakend tegen den grond. „Pardon", zeide Güntberterwijl hij nader trad „ik was wat onhandigfreule Willyen liep een stoel omver. Heb ik u erg doen schrikken „Neen, in 't geheel niet." „Dat kan bijna niet anders", meende Scheven, die onge merkt eenige schreden ter zijde was geweken. „Gij hebt toch ook zenuwen, freule, ik zag u schrikken." „Neen, neen", wierp Wiily tegen en zich tot Günther wendend, vroeg zij verlegen „Hebt gij tante Malwine intusseben ook gesproken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1