No. 12*. Een en Negentigste Jaargang. 1889. Herijk voor ten verkoop be stemde M a t e n en Gewichten TWEEDE BEAD. ZONDAG 27 JANUARI. KIEZERSLIJSTEN. #fftciccl <0ebeelte. op 29 50 en 31 Januari van des voor- middags 9 tot 12 en des namiddags 1 tot 4 uur. Bttitsttlaab. DUITSCHLAND. De commissie uit den Rijksdag voor het wetsontwerp betredende verzekering van werk lieden ter zake van ouderdom heeft voorgesteldde bepaling dat een verzekerde op zijn 70 jaar onver schillig of bij op dien leeftijd al dan niet nog in staat is om geld te verdienenin dien zin te wijzigendat dit recht reeds moet ingaan op het 65 jaar. ENGELA.NO. De Standard behelst een pleidooi ten gunste eener toenadering van Engeland tot Ensland. Indien de Keizer van Rusland zijn eigenbelang juist inzag, zon hij begrijpen, dat een verbond met Engeland het natuurlijkst zou zijn maar het zou van conserva tieven en vredelievenden aard moeten wezen, Beide landen hebben evenveel belaag by het behoud van het europeesch evenwicht. Engeland zal den soortgang van Rusland in Azië niet met leede oogen aanzien indien het overtuigd isdat die voortgang niet de verwezen lijking van eerzuchtige plannen ten doel heeft. Indien eene der mogendheden het evenwicht trachtte te ver breken, zooals Napoleon I in zijn tijd, dan zou men de plannen van zulk een verstoorder van den vrede weten te verijdelen. FRANKRIJK. Den 20 was aan het oordeel der 2354 kiezers te Riorn de vraag onderworpen, of er eene leening van f öOO.OGO door de gemeente zou worden gesloten ten einde er een garnizoen te krijgen. Zij werd met 887 tegen 725 stemmen ontkennend be antwoord. VEREENIGDE STATEN. De heer Sherman, verslaggever der commissie uit den Senaat voor de buitenlandsche aangelegenheden, heeft een krediet van f 1.500.000 aangevraagd voor de bescherming van Amerika's belangen en om de regeering in staat te stellen de haar door het verslag met Samoa opgelegde verplichtingen na te komen. De heer Sherman zegt dat da commissie van oordeel isdat m;n zoo nooaig met geweld tusschenbeide moet komen om de zelfstan digheid van Samoa te beschermen. BüiucuIauö. ALK1HAARS I! COURANT. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD te ALK MAAR noodigt bij deze, naar aanleiding van art. 7 der wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 37), gewijzigd bij art. VII der wet van 6 November 1887 (Staatsblad No. 193), de man nelijke inwoners der gemeente uit, om, zoo zij in eene andere gemeente in de personeele belasting, dienst 1887/88 ter zake van hunne woning naar eene hoogere huurwaarde dan die, welke volgens art. 1 letter a en b van de wet van 24 April 1843 (Staatsblad No. 15), of in de grondbelasting, dienst 1888, in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste f 10,zijn aangeslagendaarvan door overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór 15 Eebruari a.s. te doen blijken. Evenzoo worden uitgenoodigd de mannelijke inwoners der gemeente, hoofden van gezinnen of alleen wonende personen zijnde die van den inwonenden eige naar of eersten huurder van een woonhuis of afgezonderd ge deelte van het woonhuiswaarvan de huurwaarde voor de per soneele belasting ten minste op het dubbele gesteld is van het laagste in deze gemeente voor den vollen aanslag vereischte bedrag, zijnde 38,gedurende 9 maanden voorafgaande aan den 15 Februari a.s., een gedeelte in huur hebben gehad en bewoondwaarvoor geen afzonderlijke aanslag in de personeele belasting geschiedt, maar waarvan de jaarlijksche huurwaarde ongestoffeerd, in verhouding tot de belastbare huurwaarde van het woonhuis of afgezonderd gedeelte van het woonhuis geschat, het voormelde bedrag van f 38 bereikt, daarvan onder overlegging van de gevorderde bescheiden, vóór 15 Februari a.s. aangifte te doen. Ten slotte wordt herinnerd, dat de man geacht wordt te betalen den aanslag zijner vrouw in de grondbelasting, de vader dien zijner minderjarige kinderen, wegens de goederen, waarvan hij het vruchtgenot heeft, en dat aanslagen in de grondbelasting wegens onverdeelde onroerende goederen óók gelden voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij den aanslag in het kohier is vermeld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste f 10 bedraagt. De modellen voor de aangiften, bedoeld bij art. 1letter c en het 4e lid van art. 7 in verband met art. 1, letter b der wet, zijn kosteloos ter secre tarie dezer gemeente verkrijgbaar. AlkmaarDe Voorzitter voornoemd 22 Januari 1889. A. MACLAINE PON 1'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien art. 54 le lid der gemeentewet Brengen ter algemeene kennisdat de gemeenteraad den 23 dezer benoemd heeft tot lid der vaste commissie van bijstand in betrekking tot het beheer en onderhoud der plaatselijke werken en eigendommen gedurende 1889 den heer J. {4. DE SONNAVILLE, in de plaats van den heer H. J. BRUIN VIS, die door burg. en weth., na zijne benoeming tot wethouder in de vergadering van den 16 Januari, uit hun midden tot Voor zitter dier commissie aangewezen is gedurende het jaar 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 24 Januari 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. De Burgemeester der gemeente Alkmaa r maakt bekend, dat de landmeter van het kadaster op 2 Februari e.k. een aanvang zal maken met het opne men der kasdastrale veranderingen voor het dienstjaar 1890. Alkmaar, De Burgemeester voorn., 26 Jan. 1889. A. MACLAINE PONT- GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomen een gouden oorknopje met zwart steentjeeen vraagboekje (bijbelsche geschiedenis)een zwarte haarvlechteen portemonnaie waarin 30 centeneen blauw handschoentje; een gouden oorbelletje; een sleuteltje aan een kettingje; een driestrengs koralen ketting, met vermoedelijk gouden sluitingeen hondenhalsbandeen gouden medaljon met haarwerk aan een ketting; een melkmaat met koperen handvat; een gouden kinder-oorbelletjevijf sleutels aan een touwtje; een zwart gehaakt dasje; een fransch woordenboek van Dubois. Een verschil van gevoelen tusschen den minister van oorlog en den Keizer over de uitbreiding der artillerie geeft aanleiding tot het gerucht, dat deze minister, generaal Broneart van Scbellendprfi, zal aftreden. De Nordd. Allg. Zeitung sprak den 14 het bericht tegendat uit Londen en Washington nota's naar Berlijn gezonden warenwaarin wordt geprotesteerd tegen Dnitschlands overwegenden invloed op de Samoa- eilanden en het optreden der duitsche agenten aldaar. Er bestaan tassohen Duitschland en Noord-Amerika geene verdragen betreflende de onzijdigheid van Samoa. Dit zal echter voor de duitsche regeering geen beletsel zijn de rechten eerbiedigen welke andere Staten door hunne verdragen met de regeering der Samoa-eilauden hebben verworven. De vice-admiraal von Gjltz is benoemd tot bevel voerend admiraal en waarnemend minister van marine. Benoemd bij kon. besluit van den 21 tot ont vanger der directe belastingeninvoerrechten en accijnsen te Harlingen de heer Th. Koekthans te Geertruidenberg, vroeger te Alkmaar. Het gemeentebestuur van Horst (Limburg) heeft den 22 200 bunders veengrond in het openbaar ver kocht, onder voorbehoud dat ze slechts op een el diepte nitgeveend mogen worden en dan aan de gemeente moeten terug gaan voor f 209.000 aan de vertegen woordigers van de maatschappij Griendveen te Helena- veen. De begrooting was 70000 geweest. De arr. rechtbank te Haarlem heeft den 22 eindvonnis gewezen in de onteigeningszaak tusschen den Staat der Nederlanden en mevr. de wed. Bikgeb. Arnold, over de 5)4 bunders duin- en boschgrond van de hofstede „Velserbosch" onder Veleen noodig voor de nieuwe bij IJmuiden te maken sluiswerken. Het openbaar ministerie had den 15 geconcludeerd tot be noeming van nieuwe deskundigen daar de benoemden niet geheel hadden voldaan aan de hun verstrekte op dracht. De rechtbank achtte met den eischer de cijfer3 d or het nader verslag voldoende toegelichten zich daarmede vereenigendestelde zij de vergoedingdooi den Staat] te betalen, vast op f 10 959.10, nog even beneden het cijfer dat indertijd werd aangeboden en veroordeelde dus de gedaagde in de kosten met uit zondering van die op de tussohenkomst van den huurder van de jacht gevallen. Tegen dit vonnis zal waarschijnlijk door de gedaagde cassatie aangeteekend worden. Den 23 is te Amsterdam in den onderdom van 57 jaren overleden de heer jhr. H. O. Wichers oud-minister van marine, directeur van het Rijks- entrepótdok aldaar. In de den 23 te Amsterdam gehouden ver gadering van de afdeeling Noordholland van bet Neder- landsche Rundveestamboek is het jsarversl <g uitgebracht, waaruit bleek dat het ledental op 1 Januari j.l. be droeg 651 gewone, 14 begunstigers en 1 eerelid. De rekening sloot met een batig siot van 682.36)4 de begrooting werd in uitgaaf en ontvangsten geraamd op t 1863.86)4. Voor da Parijsche tentoonstelling waren opgegeven 37 stuks vee. Daaruit koos het hoofdbestuur 1 stier 4 pinkstieren, 4 koeien en 5 vaarzen, terwijl als plaats vervangende dieren werden aangewezen 1 koe, 2 pink stieren en 1 vaars. Als plaats voor de volgende jaarvergadering werd Hoorn aangewezen. De volgende vooratellen van het afdelingsbestuur voor de algemeene vergadering der Vereeniging werden goedgekeurd a. om maatregelen te nemen, dat de ledenna het inzenden der sprongbewijzen, een bewijs van ontvang krijgen van den hoofdinspecteur b. den hoofdinspecteur te wijzen op art. 24 alinea 3 der bepalingen, c. te zorgen dat de leden voortaan bij de sprong bewijzen van een- en tweejarige runderen (o. a. kalfvaarzen en schotten) geene schetsteekeningen van deze hebben te voegen. De heer J. Wit Az. bracht omtrent het laatste voorstel praeadvies uit. Het bestuur werd gemachtigd om op de wijze die het doelmatigst zal blijkenpogingen aan te wenden ter bevordering van het invallen der sprongbewijzen het maken der schetsteekeningen van kalveren en het tijdig inzenden van beide aan den hoofdinspecteur en hiervoor eene som van hoogstens f 250 te besteden. Blijkens telegram van den gouverneur-generaal van Nederl. ïndie van den 23 wordt de gouvernements- koffieoogst op Java voor dit jaar geraamd op 526.000 picols, De arr. rechtbank te Utrecht heeft den 24 den liedjeszanger A. J. van Hofwegen, die den 24 November 1.1. te Mijdrecht zekeren Beekman met een mes uit minnenijd opzettelijk vermoordde, veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Den 24 stond voor de arr. rechtbank te Am- sterdam te recht Jacob van Ameijde, oud 40 jaren, gehuwdvroeger weesvader in het weeshuis van de christ. geref. gemeente aan de Bloemgracht te Amster dambeklaagd dat hij op 31 Jnli 1888 met een aan zijne zorgen toevertrouwd 19jarig weesmeisje, na vooraf met haar gemaakte afspraak de reis naar België zou hebben aanvaard en in Antwerpen in een hotel met haar op dezelfde kamer zou hebben overnacht. De rechtbank vereenigde zich met het gevoelen van den hem ambtshalve toegevoegden verdediger mr. W. F. van Leeuwen, en verklaarde den officier van justitie niet ontvankelijk ia zijnen eisch, met bevel om den weesvader dadelijk op vrije voeten te stellen, op grond dat het misdrijf, gesteld dat het bewezen ware, in een vreemd land begaan was; dat het das bier te lande dan straf baar zou zijn, wanneer bet ook in Belgie strafbaar was, jocb in Belgie was znlks niet het geval. Den 24 trad in „de Vergulde Kikkert" te Den Burg op Texel voor de leden der vrijzinnige kiesver- eeniging aldaar als spreker op de heer S. T. Land lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Helder. Sprekerdie verklaarde voorstander te zijn van gematigd liberale beginselengaf in den aanvang zijner rede eene korte beschouwing van onze parlementaire geschiedenis in de laatste jaren en schetste de gevolgen van de grondwetsherziening, die de liberale partij tot de minderheid in de Tweede Kamer bad gemaakt. Deze party had na slechts eene afwachtende houding aan te nemen en er voor te waken dat de kiezers zooveel doenlijk voorgelicht werden terwijl ze in de Kamer tot heden met waardigheid hare taak had vervuldwat ook de tegenstanders eerbied moest af dwingen. Het goede, door de anti-liberalen aangeboden, worde steeds aangenomen en het verkeerde met kalmte en bezadigdheid bestreden. Na den uitslag van de verkiezing was het optreden van het tegenwoordig ministerie eene gebiedende nood zakelijkheid, de politieke toestanden waren nu zuiverder dan voorheen. De wijzewaarop de regeering optrad, toonde voorzichtigheid en gematigdheid. Ook van on rechtvaardigheid kon geen sprake zijnhoewel de ge dragslijn van den minister van koloniën wel eenige bezorgdheid inboezemde. Ministeriën te doen vallen is geene moeielijke zaak doch, zei spreker, wat wint men daarbij Wij zouden andere personen zien optreden doch de raken zonden blijven zooals ze zijn. Daarom is het beter, dat de liberale partij zoekt te behouden wat verkregen is, en, waar dit zonder verlooobening van beginselen geschieden kan met de regeering mee te gaan. De verantwoordelijkheid is dan aan de anti liberalen. Eene spoedige herziening van de schoolwet was een hoogst wenschelijke zaak in dier voege dat alle partijen bevredigd werden. Sabsidie aan bijzondere scholen te verleenen, moest noodwendig ten gevolge hebbendat het openbaar onderwijs in zijn bloei werd belemmerd. In ons land worden tot heden nog te weinig de be langen van den landbouw en de veeteelt behartigd. Elders was dit gunstiger. Aan Pruisen, Zweden en Denemarken kon men in dit opzicht een voorbeeld nemen. Hier worden de landslieden beter voorgelicht in zake bemesting, kennis van den aard des bodems, zuivelbereiding enz. Vermeerdering van proefstations is derhalve eene gebiedende noodzakelijkheidalsmede oprichting van vakscholen in verschillende gemeenten des lands waarvoor eene som van f 17500 beohikbaar was gesteld Oprichting dier scholen is echter aan het particulier initiatief overgelaten en aan de gevestigde inrichtingen van dien aard keert de regeering 50 pet. vergoeding van de te maken kosten uit. 't Is bedroevend, dat Denemarken met zijn grootendeels vruchtbaren alluvialen bodem driemaal zooveel zuivelproducten aan de engelsche markten levert als Nederland dat nog vruchtbaarder is. Ons defensie-wezen en met name ome zeemacht konden geen genade vinden in de oogen van den heer Land. Het drijvend materieel vertegenwoor digt eene waarde van 65 a f 75 millioen en niettemin zijn onze oorlogsschepen niet in staat een ernstigen aanval te weerstaan van wege gebrek aan zeewaardigheid. Zelfs in het buitenland had dit de aandacht getrokken, wat natuurlijk onze onafhankelijk volksbestaan nood wendig in gevaar moest brengen. Onze schepen zijn te licht gebouwd en kunnen de concurrentie met bui tenlandsche niet doorstaan. De houding van onzen minister van marine is af te keuren. Zij schijnt er op gebaseerd te zijn, in de Kamer eene numerieke meer- nerheid te verwerven omtrent de begrootingdoch is niet in het waarachtig belang des vaderlands. Ook ons belastingstelsel dient hervorming te onder gaan. De zoutaccijns dient verminderd of afgeschaft te worden èn om den geringeren klassen tegemoet te komen èu om demoraliseerende smokkelarij te doen ophouden. Zooals bekend is, zal de suiker-accijns eerlang vermin derd worden. Door de vermindering der acoijnaen zullen natuurlijk de inkomsten van 's rijks schatkist verminderen en daar inkomsten en uitgaven ongeveer gelijken tred houden, moet men een uitweg zoeken door invoering van eene inkomstenbelasting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 5