E Polaks Levens-Elixer, PUIKE OUDE MARKTVEEIk Per 1000 f 2.10; per 5000 f 9,- en hooger. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping V R A A C UIT DE HAND TE KOOP EEN BOERENKNECHT, Premie-AandeeleiTj „Het Witte Kruis", 1 APRIL a.s. Ih Stoomdrukkerij van HERMS. COSTER ZOON, Alkmaar. GSOOTE KEUZE met gedrukt HOOFD ot ADRES. OPENBARE VERKOOPING DE JA AA S SlbticrUtttiêu. Inmiddels Is alles uit de hand te koop. G. VAN OS, Administratiegeldelijk beheerschrijiwerk of iets dergelijks gevraagd door iemand van middelb. leeftijd, in staat borg te stellen. Adres lett. A Z bij de Uitgevers dezer Courant. op de hofstede Njjenburg te Heiloo, op Woensdag 6 Februari 1889des voormiddags 10 urevan ongeveer 75 jjpen Boomen, allé gerood lig gende, dik in omvang van 0,80 tot 1,60 meter, en eenige parken T op- bout en Takkebossen. TE B(I(JB, bij P. IIOUTKOOPER, 1 Vaag- plein, Alkmaar. van de Maatschappij „de BETUWE", te Tiel, Aardbeziën-Jam Frambozen-Jam Hoode Bessen-Jam Zwarte Bessen-Jam Kruisbessen-Jam Oranje Abrikozen-Jam Meikersen-Jam Zw. Preisselbeeren Jam 60 Te ALKI1AAII alleen verkrijgbaar in de Comestibles-Magazijnen van H. H. EEN HO RST, J. VANDEN BERG en C KEG (Firma J. H. Diederiks). een florissant KOFFIEHUIS De DIRECTIE der ROTTERDAMSGHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, 'gevestigd te Rotterdam, geeft Gelden onder 1ste flypothecair verband' op Landerijen voor tien jaar vastbenevens aflosbaar In jaarl{jksche termijnen. -g N -6 &Cr Vraag overal door deskundigen steeds als het gezondste en Üjnste Elixer aanbevolen, zoowel voor het gebruik in Spiritualiën als In Minerale watereu. Verkrijgbaar b\j Mejuffrouw Wed. C. REEKERS, firma O. M, S w a e r t s, aan de Bof erstraatA 1617te Alkmaar. IIST te LIMMEN, in de herberg van Dikk Nanne op Dinsdag 29 Januari, voormiddags 11 uren, ten over staan vap Notaris HENDRIK METMAN, te Alk maar van 1.Een stuk Weiland, genaamd »de Hemel" te Limmcnin het Oosterveldkad. sectie A No. 922groot 8.07.10. 2. Twee aaneenverheelde stukken *Sft eiIttnd, ge naamd «het Zuiderweidje" aldaar, kad. sectie C Ns. 461 en 457 samen groot 8.45.94. 3. Een stuk Weiland te Kastrikumaan den Uitgeesterweg, kad. sectie C No. 178, groot 2.70 90 4. en een stuk Weiland aldaar, nabij de Lim- merkoog, kad. sectie C No. 108, groot 1.10.40. In eigendom behoorende aan de heeren A. AD MIRAAL Kz. en C. MOOIJ en dadelijk te aan vaarden. Breeder bij biljetten omschreven en nadere in lichtingen te bekomen ten kantore van Notaris MET- MAN voornoemd. te ANNA PAULOWNA, in het Logement »Veer* burg", nabij de Kleine Sluis, op Woensdag 30 Janu ari 1889, voormiddags 11 uren, ten overstaan van Notaris HENDRIK METMAN, te Alkmaar, van: Een voor weinige jaren nieuw gebouwde Iluls- nianswoning met Arbeldergwonins, Erf, Werf en eenige perceelen vruchtbaar Wei en Bouwlandalles bij- en aan elkander te ANNA PAULOWNA, nabij het Noord llollandsch Kanaal en het ZAND, kad. sectie L, Ns. 779,843, 1235, 1236, 515 en 512, te zamen groot 19,70,40 Behoorende aan REMMERT SIPMAN en te aanvaarden de Gebouwen met Erven 1 Mei 1889 en de Landerijen dadelijk na de toewijzing. Breeder bij biljetten omschreven en nadere inlich tingen te bekomen ten kantore van Notaris MET- MAN voornoemdalwaar de verkoopsvoorwaarden gedurende 14 dagen den dag van verkoop voorafge- gaande, voor gegadigden ter lezing zullen liggen. te BAR8INGERHORN, in de herberg van Willem Groen op Dinsdag 5 Februari 1889des middags 12 urenten overstaan van Notaris HENDRIK METMAN te Alkmaar, van Een goed onderhouden Buis, ingericht tot B r o o d - b a k k e r ij met Erf, op zeer gunstigen stand, in het midden van het dorp te Barsingerhoru, kad. sectie C, No. 652, groot 7 aren, 25 centiaren. Behoorende tot den faillieten boedel van A. K08- 8EN Pz. en dadelijk te aanvaarden. Breeder bij biljetten omschreven en nadere inlich tingen te bekomen ten kantore van Notaris METMAN voornoemd, alwaar de verkoopsvoorwaarden gedurende 8 dagen den dag van verkoop voorafgaande, voor gegadigden ter lezing zullen liggen. Op Woensdag 6 Februari 1889, des voor- BLrtjf middags elf ure, ten huize van den kastelein A. Bruin, aan de SCHAGERBRUG in de ZIJPE na bekomen autorisatiedoor sterfgeval VAN 1! Een Markschuit, Friesch Jacht, groot 21 tonnen en Aak groot 7 tonmet Zeilen HakenBoomenKaasburries en verderen in ventaris benevens 4LOO a 500 Zaad- zakken, alles dienende ter uitoefening van het in volle werking zijnde, een ruim bestaan opleverende llarktveer van Stolpen in de ZUpe op Alkmaar. Meer dan 30 jaren door den tegenwoordigen eigenaar met succes uitgeoefend. 1. Eene Boerenwoning waarin Hooiberging Stalling voor Vee, Regenbak, Put, Kelder en verdere gemakken, waarin tevens Kruideniers winkel en recht van vergunning, met Erf, aan de Stolpen in de Zijpe. De kooper kan desverkiezende voor nader overeen te komen prijs overnemen de aanwezige Kruide- nlers- en Grutterswaren, Sterke Branken en Gereedschappen. 3. Een groot Pakhuis, bij voormelde Boerenwo ning gelegen, dienende tot berging van Brandstoffen, waarin Paardenstallen en daarbij behoo- rend Erf. 4. Een daarbij staand Burgerwooubuis, waarin drie Woningen, en Erf. Eigendom van den heer G. SMIT. No 1 kan terstond worden aanvaard, No. 2, 3 en 4 bij overeenkomst. Notaris te Zijpe. voorheen JH. li RUU N IS Sf Co., Koning, cent per pot. Z. M. den 50 50 50 50 50 60 60 Hofleverancier van Vraag ook de door stoom gedroogde Ap pelen, SMeikersen en Kruisbessen en geconlijte Peren, merk »de Betuwe",de schoon ste, de beste en daardoor op den duur de goedkoopste. Die iets te vorderen heeft van den heer' PIETER KI EFT, vroeger caféhouder te Limmen en later win-, keiier te Rijp, gelieve daarvan vóór 3 Februari 1889 opgave te doen ten kantore van DE LANGE en DE MORAAZte Alkmaar. met vergunningop een der beste standen te ALKMAAR, een flink burgerbestaan opleverende waarvan de bewijzen voorhanden zijn. Adres met franco brieven onder letter M. aan de boekhandelaars HERMs. COSTER ZOON te Alkmaar. tot dusver op eene kaasfabriek werkzaam, zoekt plaatsing op eene flinke Boerderij. Adres franco brieven lett. K.G. uitgevers dezer courant. gegarandeerd door een by de Nederlandsche Bank te Amsterdam gedeponeerd Waarborgfonds. JAARLIJKS 3 TREKKINGEN met prijzen van f 200,000, 100,000, f 50,000, I 35,000 enz. il De minste prijs, waarmede een Premieaandeel uitloten moet is f 14, en klimt deze op tot f 25. Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide en I gewaarborgde Premieaandeelen, op met een HOOFDPRIJS van f 50,000 enz. Origineele Loten zijn tegen beurskoers, thans f 12,75, verkrijgbaar bij JOH. KRAMER Co., Commissionairs in Wissels en Effecten, 1)AM, lioek Vijgendam 1517. Inlichtingen en tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H. DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROZENDAAL, Burgemeester van Zwaa». te Hoorn; G. P.NIJHOFF, Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM E. HOYER -ft. e h '"•«f S> 8, lR° ^g6*' Schiedammer Genever, p U. IVx. D w a e i tb, aan uc uuicionaou xi «v, SCHIEDAM, N g A]a bewij8 Tan ecbtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den paarn der firma P. Horra. HENNEPCOUVERTEN Stoomdr. Herms. Coster en Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 6