No. 14. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ;o ASSCHEPOETSTER V R IJ D A G 1 FEBRUARI. Prijs der gewone Advertentiën: (Officieel föebeeltc. fiait«ulaab. H. SCHOBERT. ITALIË. De zitting der Kameis is den 28 door den Koning geopend met eene troonrede, waarin hij de ont werpen opsomt, welke aangeboden zullen worden o. a, die betreffende de hervorming van het strafstelselde binnenlandsche kolonisatie en het lager onderwijs. De Koning verklaartdat de wetgevende arbeid bij uit nemendheid vredelievend ismaar dat een niet-gewa- pende vredestoestand gevaarlijk zon zijn. Indien de regeering niet voortging bare ernstige zorgen aan het leger te wijden, zou zij verraad plegen jegens het land. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door bet geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Zijdie in aanmerking wenschen te komen voor GENEES HEER in het Gasthuis te Alkmaar, in welke betrekking, opengevallen door bet overlijden van den heer Dr. C. JDE LANGE, krachtens raadsbesluit van 25 September 1872 voor zien wordt door den Gemeenteraad, op aanbeveling van Regenten van het Gasthuisworden verzocht zieb bij gezegeld verzoek schrift te wenden tot den Gemeenteraad van Alkmaar vóór 7 Februari a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat zij in hunne vergadering van den 29 Januari ingewilligd hebben bet verzoek van G. VAN 'i HOFF alhierom vergunning tot het oprichten eener kalveren- en varkensslagerij in bet perceel aan de oostzijde der St. Annastraat No. 18. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 30 Jan. 1889. De Secretaris, NU HO UT VAN DER VEEN. Ingevolge eene missive van Z. E. den Minister van Water staatHandel en Nijverheid, d.d. 26 Januari 1889, heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier de eer, handelaren en industrieelen uittenoodigenom, zoo mogelijk eenigszins spoedigmonsters, prijscouranten en catalogi van uitvoerartikelen te zenden aan den Consul-Gene raal der Nederlanden te Athene (Pyraeus) en wel in het bij zonder van geraffineerde suiker (goede en middelmatige kwali teit), koffie rijststijfselaardewerkplateel (faience), laken (ellen en gekeperde wollen stoffen), lood (pijpen en bladen), metaal (greuaille) en stroopapier. Deze uitnoodiging geschiedt naar aanleiding eener missive van voornoemden Consul-Generaal aan Z. E. den Minister van Buitenlandsche Zakenwaarin vermeld wordtdat door de verwerping van een Handelscontract met Frankrijkmen in Holland en in Duitschland tracht, handelsrelatiën aanteknoopen. Namens de Kamer van Koophandel en F'abrieken, T. L KOORN Voorzitter. Mr. J. A. MIDDKLHOFF, Secretaris. BELGIE. Ook te Brussel werd de tijding van het over.ijden van den oostenrijbschen kroonprins met groote deelneming ontvangen. De minister-president Beernaert en de minister van buitenlandsche zaken prins Cbimay verlieten terstond de Kamerwelke juist bijeen wasten einde onmiddelijk den Koning hun deelneming over het geleden verlies te betuigen. Evenals te Weenen werden ook te Brussel's avonds de schouwburgen gesloteD. DUITSCHLAND. Volgens de Nordd. Allgem. Zeitung is het besluit van het rijks gerechtshof lot vrijspraak van den heer Geffcken niet met algemeene stemmen genomen. Bij de herstemming te Breslan is de sociaal-democraat tot lid van den Rijksdag gekozen met ruim 1000 stem men boven den liberaal. Volgens de National Zeitung hecht men in regee- ringskringen te Berlijn aan de verkiezing van generaal Bonlanger geene bijzondere beteekenis. Men gelooft door 30) „Gij hebt mij gisteren gevraagd, of ik n van mijzelf wilde verhalen nu dat is de boofdinhoud van mijn leven tot nu toe." „En uw oudera uw zusters en broeder Heftig schudde zij haar hoofd, „Dat is het juist en dat ie zoo treurig 1 Ja, mynheer Hollteld, vraag mijn huisgenooten maar eens, hoeveel of hoe weinig ik voor hen ben! Mjjn ouders honden niet van mij; ik ben niet zoo innemend od, vooral, niet zoo Bchoon als Blanche; daarnaar meten zij hun liefde af. Alsof ik het helpen ban, dat ik leelijk ben Zij aarzelde een oogenblikbeet zich op de lippen en zag terzijde in de donkere hoornen. „Leelijk?" dacht Hollfeld verbaasd. „Neen, leelijk is zij waarlijk nietEen sterkegevoelige geest spreekt nit haar fijne trekken." „En mijn broeder en zuster? Neen, werk moet ik hebben, een of sndere inspannende arbeid, waar ik mijn hart aan hechten kan, iets dat ik kan liefhebben, geheel onbeperkt met al de warmte, die in my is. Ik ik verlang er vurig naar maar het moet ook geheel m ij n arbeid blijven Dagelijks zou ik moeten voelen, dat ik voor iemand in de wereld nood zakelijk onontbeerlijk ben. Dan eerst zal ik achting voor mijzelf kunnen hebben. Mijn GodIk ben immers geen pop, die men enkel behoeft te kleedenen te voeden. Ik wil leven Maar ik wil ook weten wasirtoe niet, dat daardoor de staatkundige toestand eenige ver andering zal ondergaan. Vooral is men niet van meening, dat de levenskracht der republiek door Boulangers verkiezing op bet spel wordt gezeten deelt dan ook volstrekt niet in de sombere beschouwing van het te Parijs gebeurde. De vooruitzichten op behoud van den europeeschen vrede worden ook nu als in hooge mate voldoende beschouwd. Rijksdag. Den 29 werd het voorstel betredende Oost-Al'rika bij tweede lezing aangenomen. Tegen stemden de meeste vrijzinnigen en de socialisten. In den loop der beraadslaging verklaarde de bondscom- missaris Wiszmann, dat het nemen van krachtige maat regelen onvermijdelijk was, doch dat, hoe strenger men optraddes te spoediger eene beslissing zou worden verkregen, waarvan de algemeene toestand geen nadeel zou ondervinden. Na eene onbelangrijke beraadslaging is den 31 bij derde lezing het wetsontwerp tot oprichting van een koloniaal leger voor Oost-Afrika goedgekeurd. ENGELAND. De onder-minister van oorlog Stan hope hield den 28 te Brigg eene redevoering, waarin hij als zijne meening te kennen gafdat een verschrikkelijke oorlog in Europa werd voorbereid. Hij rekende op het beleid der engelsche staatslieden en hoopte, dat Enge land buiten spel zou blijven. Iu elk geval was hij vau oordeel, dat het Engelands eerste plicht is in de aan staande zitting vau het Parlement 's lands verdedigings middelen zoowel te land als ter zee te verbeteren. De Times, de verkiezing van Boulanger besprekende, gelooft niet aan het slagen van de pogingen, die gedaan zullen worden om de boulangistische beweging tot staan te brengen. Nieuwe pogingen tot eene „republikeinsche concentratie" zullen schipbreuk Jjden gelijk de vorige, en een terugkeer van generaal Boulanger ak minister van oorlog zou eeu nieuwe stap zijn naar hetgeen dat blad beschouwt als bet onvermijdelijk nesluic van het tegen woordige hoofdstuk der fransche geschiedenis. Da Standard noemt deze verkiezing eene ernstige gebeurtenis, in veler oog gelijk staande met het luiden vau de doodsklok voor de republieh. Parys heeft nooit onwaardiger en zinneioozer daad verricht. Het hoogste gezag ligt nu binneu Boulangers bereik; maar voelt hij zich opgewassen tegen de ontzachlijke verantwoordelijk heid, die op hein rusten zal Dat blad wil niet zeggen, dat een oorlog onvermijdelijk op zijne verheffing zou moeten volgenmaar hij zal tegen Duitschland eeue houding moeten aannemendie stellig tot een oorlog leiden zaltenzij Duitschland een veel lageren toon gelieft aan te slaan. FRANKRIJK. Omtrent de verkiezing van ge neraal Bonlanger zijn nog enkele bijzonderheden ge bleken wel der vermelding waardig. Slechts in één arrondissement bleef hij in de minderheid overal behaalde hij de meerderheid zelfs in de revolutionaire wijken Montmartre en Buttes Chanmont. In de bui tengemeenten kreeg hij eene meerderheid van 27211 Zij drukte baar lippen stijf op elkander, als moest zij de woorden, die nog wilden volgeD, met geweld terug houden; haar oogen gloeiden, haar geheele lichaam beefde. „Ik ben ongelukkig I Mijn leven is niet waard een leven genoemd te worden Half weenende drukte zij haar beide banden voor het gelaat. „Freule IsaHij trok haar handen weg en boog zich tut baar over. Een warme teedere blik lag er in zijn oogen, toen hij zoo onder do donkere boomen tegenover baar stond. „Houd mij niet voor overspannen Zij drukte haar lippen op elkander. „Neenzeker nietdoch ik zou n wel willen ver zoeken wat toegevender voor uzelf en de overigen te zijn. - Gij hebt een heftig temperament, freule Isa." Haar diepblauwe oogen zagen donker en fier van onder de lange wimpers en om haar open mond lag een eigenaardige trek. Erich Hollfeld trok haar arm stil door den zijne en verliet langzaam met haar het donkere woud. Buiten op den landwegdie door de maan beschenen werd wandelden zij nog wat heen en weêr. „Zijt gij geheel gelukkig vroeg zij plotseling op de korte manier, die haar eigen was. „Wenecht gij volstrekt niets anders in de toekomst „Wanneer het mij vergund mag zyn, eens in de Warnitzer pastorie te wonen, met een lieve vrouw aan mijne zijde neen I" zeide hij kalm. Isa stiet heftig met haar parasol op den grond. „Natuurlijk hebt gij deze vronw reeds gevonden vroeg zij met half verstikte stem en wendde haar gelaat af. „Nog niet. Ik stel hooge eischen aan mijn toe komstige levensgezellin." „Rijkdom en schoonheidniet waar viel zij hem bijna heftig in de rede. „O neen, beiden zonden eer hinderpalen zyn. Een liefhebbend hart, dat met het mijne overeenstemt, dat is het, waarnaar ik verlang. Zij moet geheel in mij stemmen. Hij gebruikte den dag zijner verkiezing met zijne vrienden het middagmaal bij Dnraod terwijl de heer Jacques, zijn tegenstander, mot zijne aanhangers in een vlak daar tegenover gelegen lokaal gezeten was. In eene na afloop der verkiezing ten huize van graaf Dillon gehouden vergadering werd beslist, dat hij niet in de Kamer zon komen. Als reden voor dat besluit heeft hij in de bladen opgegeven, dat hij wist, dat een groot aantal zijner aanhangers hem zon vergezellen terwijl het geheele garnizoen te Parijs gereed stond, om bij de minste ongeregeldheid tegen de bevolking op te rukken. Ter vermijding van rustverstoring was hij thuis gebleven en zou hij zioh op een dag in de Kamer vertoonen, waarop men hem niet verwachten zoo. Den 27 ia in bet departement Crense bij herstemming de heer Sauton, radicaal, lid van den gemeenteraad van Parijs, met 320 stemmen tot lid van den Senaat ge kozen tegen 317 stemmen op den heer Leclerge matigd republikein. Generaal Bonlanger heeft tot de kiezers iu het departement der Seine een schrijven gericht, waarin ny hun dank zegt, dat zij tegen het parlementaire verbond opgetreden zijn. De republikeinsche partij, steunende op de eerlijkheid der ambtenaren is voor goed ge vestigd en de kamer van afgevaardigden heeft slechts eene ontbinding te wachten. De republiek staat voortaan open voor alle franschen van goeden wil. Men berekentdat bij de afgeloopen verkiezing te Parijs 1.200.000 plakkaten en 1.000.000 strooibiljetten verspreid zijn. De aanplakkers, die een bijzonder voor- deeligen tijd gehad hebben, vereenigden zich gezamenlijk om aan Bonlanger een prachtigen ruiker roode anjelieren aan te bieden. De toestand der geldmiddelen eischte vermindering der uitgaven, onder nakoming der verbintenissen, voor de openbare werken aangegaaa, en met handhaving der militaire maatregelen. De Koning verklaart te rekenen op de medewerking van het Parlement tot het verkrij gen van evenwicht op de staatsbegrooting. Het streven der regeering zal zijn, de economische krachten van het ryk te ontwikkelen. De ondervinding heeft reeds doen zien, hoe krachtig de instellingen des lands zijn door een tronwe nakoming der grondwet en door het toepassen van het beginsel der vrijheid. Gesterkt door zijne bondgenootschappen blijft Italië steeds een element van vrede. De Koning herinnert opgaan en geen andere gedachte hebben dan voor mij en de eenvoudige genietingen van mijn bestaan. Niet waar, freule Isa, dat zijn hooge eischen voor de meesten van uw geslacht Daar zij echter zweegging hij na een korte poos levendiger voortdan wel noodza kelijk was: „U zou zeker znlk een eentonige toekomst afschrikken, niet waar Tot antwoord schudde zij het hoofd maar daar zy zich niet omkeerde beproefde hij haar in het gelaat te zien tranen hingen aan haar wimpers en vloeiden in groote droppels langs haar wangen. „Gij weent, freule Isa vervolgde hij half verschrikt, half verbengdwant hy hoopte en geloofdedat dit onstuimige hart iets voor bem begon te gevoelen en deze gedachte maakte hem onuitsprekelijk gelukkig. „Ja Het was een innige blik die hem door hare tranen heen trof en het liefst bad hij baar aan zijne borst gedrukt maar hij beheerschte zich. Hij wilde niet bij verrassing nemen, wat hem zoo spoedig tegemoet kwam bij wilde haar tijd laten tot beraad. Zij gingen weder zwijgend naast elkander voort; geen van beiden beproefde een gesprek aau te knoopen. Het Warnitzer heerenhuis was weldra in het gezicht. „Goeden avond 1" zeide Isa eindelijk. Haar vingers beefden een oogenblik in de zijne, hy drukte ze innig, oprecht en hartelijk en zeide daarmee meer dan woorden hadden kunnen doen. „Tot weerziens Daarmee ging zij heen haar licht kleedje verdween spoedig achter de donkere boomen. Nu zij alleen was, doorkruisten allerlei gedachten haar hoofd en daartnsschen meende zij nog steeds zijn stem te hooren. „Tot weerziens Hoe innig klonk dat „Hy bij alleenfluisterde zij zachtjes en drakte de handen tegen de borst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1