J No. 15. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 3 FEBRUARI. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. BOULANGER. FEUIT ,T .ETOJNT, ASSCHEPOETSTER Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Prijs der gewone Advertentiën: Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Generaal Boulanger is te Parijs tot lid van de Kamer der Afgevaardigden gekozen met 244.070 van de 435.860 stemmen de heer Jacques de candidaat der republikeinen verkreeg er 162.526. Ziedaar onte genzeggelijk het belangrijkste en meest indrukmakende nieuws van de laatste week. Boulangerreeds in vijf departementen gekozenheeft niet geaarzeld zich ook in het departement van de Seine candidaat te stellen en terstond hebben alle republikeinsche groe pen haar oude veeten en jongste geschillen verge tende zich aaneengesloten en aan het land verzekerd, dat het thans gold een strijd voor of tegen de repu bliek dat bij gevolg de grootste eendracht noodig was en de heer Jacques was gekozen als de gemeen schappelijke candidaat van alle republikeinen. In dien strijd heeft Boulanger met ruim 80 000 stemmen de overwinning behaald. Wie zal dan aarzelen deze stem ming een gewichtige gebeurtenis te noemen Maar wie is dan Boulanger, dat de meerderheid aldus zijn banier volgt? Hoe is het mogelijk, dat ook de Bonapartisten en Koningsgezinden hem kiezen, die toch noch het Keizerrijk noch het Koningschap voorstaat Boulanger was de gemeenschappelijke candidaat van allen die met de bestaande orde van zaken willen breken die de parlementaire republiek willen afschaffendie iets anders willen dan het be staande. Omtrent hetgeen het bestaande zal moeten vervangen loopen de meeningen der kiezers van Bou langer wijd uiteen maar zij begrijpen dat in de eerste plaats het bestaande weg moet. Elke partij hoopt daarna op de leeg geworden plaats een staats gebouw op te richten in haren stijl en ingericht over eenkomstig hare wenschen. In welken stijl het nieuwe gebouw zal verrijzenaan welke bouwmeesters het werk zal worden opgedragen ziedaar vragen die later beantwoord zullen moeten wordenmaar vóór alles moet het bestaande gebouw gesloopt. Het is niet wel mogelijk, de geschiedenis van Bou- langer's optreden te lezen zonder te deuken aan de verschijning van Prins Napoleon, later Keizer Napo leon III, na de omwenteling van 1848. Het is waar, deze Prins werd gesteund door den grooten naam van den eersten Keizer; het leger verwachtte van hem herstel van den vroegeren roem en de vroegere macht van Frankrijk onder de staten van Enropa. Een roem rijken naam heeft Boulanger niet; maar men zou zich zeer vergissenindien men niet geloofdedat een H. SCHOBERT. 31) Leo Günther sprong op eens overeind. „De brandklok „Er is brand", riep Willy binnentredendterwijl zij in de richting van de deur van het terras wees, waar de hemel gloeiend rood gekleurd was", „ik heb alles reeds in orde gebracht „Waar? mijn God, waar?" steunde Angela. Günther was naast Willy gaaa staan; zijn gekrenkte ydelheid was vergeten; hij zag oplettend in de richting van den vuurgloed en zeide„Ik denkin Alt-Dame- row." Het luiden van de brandklok klonk huivering wekkend door de stilte van den avond. „Sluit toch deuren en vensters", zeide Angela met bevende stemmaar niemand sloeg er acht op. „De brandspuit zal dadelijk uitrukkenalle knechts gaan meê om te helpenik ga er zelf ook heen 1 Wat zult gij doen?" vroeg Willy, haar buurman aanziende. „Ik rijd dadelyk naar huis en ga met mijne mannen binnen door naar Damerow. Bij deze hitte zal het een kwade tocht zjjn." Hij ijlde weg en terstond daarop hoorde men het geluid van paardenhoeven op het plein. Hij reed in vollen galop naar huis. „Ik ga er ook heen", riep Gert, greep naar zijn hoed en liep Willy nadie reeds op het voorplein stond en hare bevelen uitdeelde. „Mag ik ook meê?" hoorde zij plotseling dicht by zich vragen en Isa's hand vatte daarbij krampachtig haar arm. groot deel van het leger en het oorlogzuchtige deel des volks in hem den man ziet, die eenmaal Frankrijk moet wreken over den smaad en de verliezen van Sedan; ook al predikt hij thans den vrede. «Wraak over Waterloo" was de kreet waarmede Prins Napoleon in zijn vroegere geschriften onder de Franachen optrad; maar toen hij voor de eerste maal te Parijs en nog in vier andere departementen tot lid der Nationale Vergadering werd gekozen, heeft hij evenals later, toen hij candidaat werd voor het Presidentschap der Republiek, toen hij President, ja toen hij Keizer werd, zich voor den vrede verklaard, gelijk thans Boulanger. Hij zou aan de maatschappij en aan den staat vaste grondslagen geven, aan de verdeeldheid en den partij strijd, waardoor Frankrijk verscheurd werd, een einde maken, den vrede bevestigen. Bij den staatsgreep van 2 December verklaarde hij alle macht terug te geven aan het volk, dat uitspraak moest doen tusschen hem en zijne tegenstanders; hij erkent in Frankrijk geen andere macht dan het volkdat spreekt door het algemeen stemrecht. Het laatste manifest van Bou langer 's avonds vóór den dag der verkiezing is geheel in denzelfden toon gesteld. «Stemmen voor mij" zegt hij daarin «is stemmen voor een man die zieh verbindt eerlijk de lasthebber zijner kiezers te blijven en steeds voor hunne eischen in het strijdperk te treden die het woord weer zal geven aan het land en dit de souve- reiniteit zal terugschenken, welke de voorstanders van den parlementairen regeeringsvorm tot hun eigen voordeel hebben misbruikt. Stemmen voor mijn tegen stander is den staat van nuttelooze beroering besten digen, welke alle groote ondernemingen tegenhoudt en den burgers de staatkunde van oneerlijkheid opdringt, waarmede het land te kamprn heeft en waarvan de Kamers ons reeds gedurende tien jaren het droevig schouwspel aanbieden." Prins Napoleon was aanvankelijk een even vurig republikein als thans generaal Boulanger. Waarom ook niet Zij erkennen geen andere macht dan die van het volkzooals het zich doet hooren door de stembusliefst in den vorm van een volksstemming, een plebisciet. Het volk heeft zich verklaard voor een republiek, welnu, hun eenig levensdoel is de bevestiging dier grootsche instelling. Morgen stellen zij het volk in de gelegenheid om hen tot President te kiezen en zij geven door zich met dat ambt te belasten slechts gehoor aan de volksstem. Toen Prins Napoleon volgens de constitutie als President moest aftreden, wist hij bij voorbaat de volksstem te raden, volbracht zijn staatsgreep en vroeg daarop de goed keuring des volks. Later gaf hij den steeds luider sprekenden volkswensch welwillend gehoor door zijn hoofd met de keizerskroon te bezwaren. Altijd er- „Daar is geen denken aan I Dames hooren er niet bij", antwoordde Gert beslist en Behoof zijn zuster op zijde. „Toch moet ik meê! Weiger niet, Willy!" smeekte Isa. Er lag zulk een doodelijke angst iu bare oogen, dat Willy het niet van ziob verkrijgen kon, haar terug te wijzen. „Wij zullen niets dan last van haar hebben", bromde Gert, terwijl hij den Holsteiner besteeg. „Je moet het zelf weten, Willy Plotseling kwam ook Scheven voor den dag en nau welijks een minuut later reed het voertuig snel op den roodeD, steeds helderder opvlammenden gloed afde Warnitzer brandspuit joeg vcor hen uit. Alles was reeds ia Alt-Damerow op de been alles liep door elkander, zonder dat er iemand waB, die orde op de zaken stelde. Ieder beproefde op zijn manier te redden. Het vuur greep inmiddels hoe langer hoe meer om zich heeu drie huizen stouden reeds in lichte laaie bet deed de uitgedroogde balken knetteren en als het de met stroo en planken gedekte daken bereikte, sloeg de vlam plotseling met geweld omhoog. DaartuBschen hoorde men het vee angstig loeien. De brandspuiten deden zooveel mogelijk haar best doch zij waren op verre na niet toereikend. Hier orde te brengenscheen onmogelijk; allen hadden het hoofd verloren en de vlammen breidden zich met ongeloofe- lijke snelheid uit. Niet alleen stonden er arbeidershuisjes in brandmaar ook eene groote hofstede was reeds aangetast en wild en angstig liepen paardenkoeien en varkeDB tusschen de menscben rond. Willy was snel uit het rijtuig gesprongen zonder zich verder om haar gezelschap te bekommeren. Midden door het gewoelen tusschen de verschrikte dieren heen baande zij zich een weg naar de plaats van den brand. „Als Günther maar kwam dacht zij en zij had een gevoel, alsof dan het ergste reeds voorbij zou zijn. kende hij het volk als zijn eenigen meester. Bou langer bewandelt voorloopig denzelfden weg. Hij ver klaart openlijk den oorlog aan de Kamer en den Senaat. Het volk moet uitspraak doen. Voor den Senaat is in zijn stelsel geen plaatsmaar bij de algemeene verkiezingen voor de Kamerdie in de maand October van dit jaar moeten gehouden worden, zal het volk gelegenheid hebben om zich te verklaren. Waarom zou hij niet in alle departementen candidaat kunnen zijn? Boulanger dringt reeds op een sneller beslissing aan en meent dat de verkiezingen vóór Mei moeten plaats hebben om het land rust te geven gedurende de tentoonstelling Maar wat wil Boulanger dan eigenlijk vraagt menigeen en het antwoord op die vraag kan naar onze meening eenvoudig dit zijn; de eerste man in Frankrijk worden, Frankrijk regee- reu volgens zijne inzichten hoe en in welken vorm dan ookal is het als Minister-Presidentmits hij geen President van de Republiek boven zich heeft die hem en den in hem geopenbaarden volkswil zou kannen breidelen en weerstreven. Tot in kleinigheden volgt Boulanger Prins Napoleon na. Toen deze de eerste maal tot lid van de Na tionale Vergadering werd gekozen, verklaarde hij liever weg te blijven dan aanleiding te geven tot onlusten. Boulanger wist dat zijne vrienden voornemens waren hem te begeleiden, wanneer hij daags na zijn verkie zing naar de vergadering gingen dat de troepen gereed stonden om bij den minsten oploop onmiddellijk uit te rukken. Hoe zal hij zich verheugd hebben over de beteekenis die aan zijn persoon werd gehecht 1 Minister-radenbesprekingen met den President der Republiekoverleggingen tusschen de verschillende groepen der republikeinsche afgevaardigden waren van zijne verkiezing de gevolgen en getuigden van de onrast, waarmede zij Regeering en Vertegenwoordiging vervulde, Intusschen hult Boulanger zich in den mantel der republikeinsche deugd en verklaart dat hij, ten einde alle rustverstoring te vermijden niet naar de Kamer is gegaan en zich daar ook niet zal ver- toonen dan op een dag waarop men hem niet zal verwachten. Maar generaal Boulanger kan geen gevaarlijk man zijnmeent menigeenen denkt daarbij aan zijn mooien baard, zijn prachtig paard, zijn blauwe bril en zijn ongelukkig duel. Toch is er vroeger met Prins Napoleon niet minder gespot en met meer reden. Wat is er gelachen om zijn aanslagen te Straatsburg en te Boulognewaar hij veischeen in de uniformde hooge laarzen en den bekenden hoed van Napoleon I, terwijl een goed gedresseerde zwarte adelaar boven zijn hoofd zweefdeToch heeft dit alles niet belet dat het volk later zijne zijde heeft gekozen. In elk geval blijkt, dat generaal Boulanger de kaart van het laud Gelukkig kwam ook de brandspuit van Gusserow spoedig aangerend. Ondanks de stikkende warmte en de heerschende verwarring, zag zij, dat Günther's beste paarden voor de spuit waren gespannen. Een oogen- blik later stond bij zelf naast haar. Verschrikt en verbaasd zag hij haar aan. „Gij hier En in het volle gedrang „Welnu wat zou dat, ik wil ook helpen „Dwaasheid 1" riep hij vol ergernis en tegelijk wilde hij haar voorbij gaan; hij bleef evenwel aarzelend staan. „Wees ten minste dan voorzichtig, freule Willy", vroeg hij op angstigen toon. De roode vlam bescheen helder baar gelaat, waarop vaste, rustige zielskracht te lezen stond, toen hij zich van haar afwendde. Ondanks de verwarring bleef zij kalm staan en zag hem na. Zulk een indrnk had hij nog nooit op haar gemaakthij stak boven allen uit toen hij op de manschappen toetrad. Zij boorde zjjn krachtige bevelende stem en haar hart zwol van trots. „De Warnitzer brandspuit hierheen en die van Gusserow ginds. Laat maar branden wat niet meer te redden is, mannenIn korte oogenblikken was aan zijn last voldaan en geregeld ging de arbeid zijn gang. Daar kwam Gert op haar toe. Zijn gelaat was met zweet en roet bedekt, hij droeg een kind in zijn armen. „Een flinke kerel, die Günther", riep hij laid. „Die verstaat de kunst zich te doen gehoorzamen, Willy. Ik kon met den besten wil nietB gedaan krijgen," „Eindelijk vind ik je toch", hoorde men eene zware stem zeggen en Malwine van Malknitz baande zich met haar ellebogen een weg door de menigte, met haar stok duwde zij een schreeuwend varken nit den weg. „Ik heb je overal gezocht, toen ik van Eadeke hoorde dat je hier waart. Ik vermoedde reeds, dat je in een brandend huis te vinden waart, dat is juist iets voor jou." Verrast wendde Willy zich om. Het goedige gelaat voor haar deed al haar wrok vergeten en verheugd over het weerzien viel zij haar oude vriendin om den hals. ALKNAARSCHE COURANT. DOOK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1