No. 16. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 6 FEBRUARI. FKUILLETOM. ASSCHEPOETSTER I Prijs der gewone Ad verten tiën Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Qbfttciitl (Bebeelte, Rationale Militie. ButtenlAub. BELGIE. De trein; welke den 3 des voormiddags 10 minuten voor half tien van Brnssel naar Namen vertrok, is op 1400 el van het stetion Groeneiidaal ontspoord. In volle vaart stiet de locomotief tegen een der pijlers van de brug welke even voorbij dat station ligt, waardoor de pijler geheel vernield werd, da boog der brug ÏDSlortte en de locomotief met de vier eerste wageus vernield werd. De zware ijzeren spanten kwamen mrt volle braoht op de spoorwagens en verpletterden ze letterlijk. Ont zettend was bet geschreeuw en bet gekerm der gewon den en stervenden, alsmede het geroep om hulp van hen, die in de wagens zaten, waarvan de portieren onwrik baar vast zaten. Spoedig werd om een hnlptrein geseind, waarmede verscheidene geneesbeeren aankwamen, als mede de minister van den Peerenboom. De gewonden werden naar de gasthuizen in de nabijheid en naar Brussel gebracht. Acht hunner stierven onderweg, o a een kind van 3 jaren, welks gelaat geheel verschroeid was. In het hospitaal St. Pierre te Brussel, waren des middags om 4 uur reeds 46 gekwetsten. Een boer, die in den eersten wagen had gezeten, vertelde dat hg, zoodra de trein nit de rails vloog, terstond het portier van den wagen opeugemaakt had en er uit gesprongen was. Dol van schrik had hij het tooneel van verwoesting aanschouwd en was hij op den loop gegaan na den eersten den besten hoed, dien hij op den grond vond liggen, te hebben gegrepen. Voor zoo ver men weet, zijn elf personen omgekomen en ruim 60 gekwetst, waarvan echter verscheidene zullen sterven. Als oorzaak van het onheil wordt genoemd, dat men bezig was de baan te herstellen en dat de machinist, die langzaam had moeten rijden, in plaats daarvan de snelheid vermeer derd had, daar de trein reeds een paar minuten te laat was. Zoowel de machinist als de stoker kwamen om het leven. H. SCHOBERT. PRUISEN. Huis van Afgevaardigden ENGELAND Den 31 is in de eerste vergadering van den nieuwen districtsraad van 118 leden te Londen de heer John Lubbock tot voorleopig voorzitter gekozen. ITALIË. De heer Nicotera heeft een wetsvoorstel ingediend tot wederinvoering der enkelvoudige kies districten. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. &RI7TVÜ Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COS' TER ZOON. De persoon van J. Schoonewille loteling der gemeente Deve, nter, wordt verzocht zich ter ge meente-secretarie alhier aantemelden. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le helft der maand Januari 1888. J. van Kesteren Scheltenbeek Alida van Weel, Amsterdam; W. Verkoen, Knollendam; W. Grootje, Schagen; Gebr. de Windt, Utrecht; Mej. M. KamphorstWijk bij Duurstede. Van O bd a m I. en H. van Deijl, Venraai. Briefkaarten: Wvan der PutteAmsterdamL. Swantser, Haarlem. Brieven: Verzonden geweest naar Amerika: Van Petten: PoolRoseland. DOOK 32) Toen Günther even daarna Willy met de oogen zocht, hinderde het hem blijkbaar, dat hij haar miste, maar op dit oogenblik durfde hij zijn post niet verlaten. Waar kon cij zijn Hare forsehe gestalte moest hem anders toch wel in het oog vallen 1 Isa was in- tnsschen nergens te vinden. Nauwelijks had het voer tuig, dat haar van Warnitz had gebracht, dan ook stilge houden of zij was er uitgesprongen en had aan den eerste den beste, die haar tegen kwam, naar de pastorie gevraagd. Deze lag stil en donker aan bet andere einde van het dorpmaar de bewoners waren wakker en druk aan het werk door alle veoBters schemerde licht. Isa ging op een bank zitten, onder een lommer rijken vlierboomvanwaar zjj het gezicht had op de pastorie. Zou hij binnen zyn of onder de menigte bij den brand Als hem eens iets overkwam bij het red dingswerk Zij vonwde de handen haar hart klopte laid. Kon zij hem maar gaan zoeken 1 Dit werkelooze wachten braoht haar half tot vertwijfeling. Daar zag zij in het donker een man de tuindeur naderendie het kleine grasperk der pastorie van de dorpsstraat scheiddein zijn armen droeg hij blijk baar een vronw. „O, mijn voet! mijn voet I" hoorde Isa deze jammeren. „Nu, Liese", zeide Hollfeld, terwijl hij tevergeefs be proefde, de dichtgevallen deur met zijn voet te openen, „nu moet ik je toch hier even neerzetten." „O neen o neen 1" kermde de arme half bewnstelooze oude vronwterwijl zij krampachtig den bals van baar redder omklemde. DUITSCHLAND. De Nordd. Zeitung zegt naar aanleiding van het bericht over de oorlogsverklaring die Daitschiand aan Samoa soa gedaan hebbendat eene oorlogsverklaring in den sin van het volkenrecht, dus ven de zijde der daar aanwezige consuls of bevel voerende officieren, niet waarschijnlijk is, wijl geen last daartoe gegeven is en bet daar ook aan een tegenstan der ontbreekt wien de oorlog zou kunnen verklaard worden. Konhig Tamasese is met Duitschland bevriend; de tegenkoning Mataafa is door Duitschland niet als Koning erkend. Door eene oorlogsverklaring zou men bom juist erkennen. Daarmede is natuurlijk niet gezegd, dat, zoo cijne partij een aanval doet, de op Samoa aanwezige duitsche krijgsmacht zich niet verweren en daartoe feitelijk in een oorlogstoestand geraken zon, welke toestand echter niet de volkenrechtelijke gevol gen van een internationalen oorlog zon hebben. By keizerlijk besluit van den 20 is prins Alexander van Battenberg, gewezen vorst van Bulgarijeop zijn verzoek ontslagen als generaal majoor a la suite van een regiment der garde en van de bessisohe dragonders. De prins bezit nu alleen nog den militairen rang van oostenrijksch kolonel. Den 2 des middags woedde te Berlyn een hevig onweder, vergezeld van sneeuw. Het door de regeering ingediende wetsontwerp tot ver- hooging der civiele lijst des Koniugs, die als Keizer van Duitschland geene bijzondere toelage genietvan f 7.200.000 tot f 9.300.000, wordt door de conservatie ven en nationaal-liberalen ondersteund. Onder de gron den, waarmede het bestreden wordt, behoort ook deze, dat Keizer Wilhelm Iook nadat hij Keizer was ge worden elk jaar nog meer dan f 1.000.000 kon overleggen. Ierland. De heer O'Brien, die den 28 te Man chester in hechtenis werd genomen, om de hem opge legde gevangenisstraf te ondergaan, heeft zich, toen hij van kleeding iD de gevangenis moest veranderen, daar tegen, zoo lang hij kon, verzet en met de gevangenis beambten geworsteld. Na die worsteling was hij zoo uitgeput, dat een geneesheer ontboden moest worden. De inspecteur van politie in het district Donegald is gedood op het oogenblik, dat hij pater Mao Toddef in hechtenis nam, die veroordeeld was wegens propaganda ten gunste van het nationaal verbond. FRANKRIJK Bij bet ontsporen van een zand- trein nabij Redon zijn 9 personen gedood en 21 gewond. Den 2 is generaal Bonlanger naar Royat vertrokken, waar hij ongeveer 8 dagen denkt te verbljjven. Kamer. Een voorstel van den bonapartist Cazeaux om het wetsontwerp tot wederinvoering der arrondisse- lsa sprong op ijlde haastig uit de duisternis te voorschijn en opende de deur. „Ik ben 'tmijnheer Hollfeld!" zeide zij met klop pend hert. v Van schrik zette hg nu toch de oude vrcuw op den grond. „Gij freule Isa riep hg half verwonderd half verheugd. „Ja! Ik maakte mij beangst om u Hij lachte bijna overmoedig. Plotseling was al de ontsteltenig van dezen nacht voor hem in vreugde ver keerd. „Blijft u even hier, ik kom zoo dadelijk weer!" riep hij haar toe en droeg de oude vlug in huis. Weldra kwam bij weder terug. „Isalieve Isa!" riep hij, greep haar hand en drukte er een vnrigen kns op. „Zijt ge om mjj hier gekomen Een stomme knik was haar antwoord, het was haar niet mogelijk iets te zeggen. „O Isalieve Isa herhaalde hg nog eens teeder trok haar zachtjes bij haar handen naar zich toe en drukte een warmen kas op haar voorhoofd. „Erich I Erich F Meer zeide zjj nietmaar zij sloeg snikkend beide armen om zyn hals. „Ik kan zonder jou niet leven", fluisterde zij eindelijk afgebroken. „Ik beb je zoo innig lief." „God zegene je myu lieveling I" zeide hg en zacht streelde hij Laar blond kopje, dat tegen zgn borst leunde. „Weet je, dat go nn de mijne zyfcde mjjne voor God en de menschen Zjj rich te zich plotseling op. „Wil ik dan meer?" vroeg zij half lachend, half weenend. „Maar is het wel waardat dit onuitspre kelijk geluk het mgne is Erich Erich I Ben ik het ben ik het werkelijk, die je bemint „Jou en jou alleen 1" Zij vergat alles om zich heen. Aan den brand dacht zij niet meer, evenmin als aan haar goede voornemens om te helpenGod had haar den man dien zy Hem afgebeden had, gegeven, zij rnette aan zgn borst. Ju- mentsgewijze verkiezingen spoedeisohend te verklaren, op grond dat dit voorstel eigenlijk niets was dan eene verklaring, dat de tegenwoordige kamer op eene mis dadige wijze is gekozen, is den 2 overeenkomstig den wensch der regeering verworpen met 359 tegen 174 stemmen, nadat de minister-president Ploqnet zich ver- eenigd bad met de bepaling, dat de commissie, welke over dat voorstel verslag moest uitbrengen, den 5 ge kozen zon worden. Volgens dat ontwerp zal elk arron dissement van niet meer dan 100000 inwoners één afgevaardigde verkiezen, de overigen één afgevaardigde meer voor elke 100.000 inwoners of deel van dat getal daarboven. In dat geval wordt het arrondissement in districten verdeeld, voor elk afgevaardigde eeu. De Kamer, welke thans 584 leden teitzal dan tien leden minder tellen. Het departement der Seine krygt echter 4 afgevaardigden meer. Het hof der Seine heeft den 4 de ontbinding der oude Panama-Kanaalmaatschappij gelast. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De kroonprins had reeds voor 2 jaren zijn testament gemaakt en daarbij zijn dochtertje Elisabeth tot eenige erfgename benoemd onder den last vad vruchtgebruik ten behoeve van hare moeder prinses Stephanie. Hij heeft brieven nagelaten voor zijn vader, zjjne moeder, zijne vrouw aartshertog Otto en den prins van Braganza. Het aanbod van den Keizer van Duitsebland en van andere vorstelijke personen, om de begrafenis te komen bgwoneD, is door den Keizer van de hand gewezen; alleen de nsaste familie, alsmede de Koning en de Koningin van Belgiedes prinsen schoonouders, die den 2 te Weenen aankwamen, zullen daarbij tegenwoordig zijn. De toeloop om het lijk van den prins te zien was den 4 zoo grootdat verscheidene personen in het gedrang ernstig gekwetst werden. De hongaarsohe Kamer van afgevaardigden hield na het overlyden van den kroonprins eene korte zitting. De voorzitter was zoo aangedaan, dat hg zijne toespraak niet ten einde kon brengen. De Neue Freie Presse geeft in een buitengewoon njmmer een uitvoerig verslag van het met den kroon prins gebeurde, dat op zeer vertrouwbare gronden berust. Aan dat verslag in hoofdzaak bevestigende het reeds gemelde, worden nog de volgende byzonderheden ont leend. Den 28 was het rytuig van den huurkoetsier, waar mede hy alleen naar Meijerling ging, bij Gaden blyven ste ken en had hij zelf moeten helpen om het wiel weder los te krygen, waarbij hij zich zeer ingespannen had en bezweet was geraakt. Dientengevolge was hij verkonden geworden en bij tijds naar bed gegaan, na het avondmaal gebrnikt te hebben in gezelschap van prins Philips van Ooburg en graaf Jozef Hoyos. Hij was toen zeer vrolijk. Als gevolg zijner verkoudheid nam hg den 30 geen deel aan de vastgestelde jachtpartij en hoewel hij zich des helend en vervuld met een gevoel van onuitsprekelijke dankbaarheid zag zij op naar den schitterenden ster renhemel die zoo kalm en onveranderlijk op haar nederzag. „Ik zal bij jou goed en vroom worden", zeide zij ernstig; „ik weet, ik gevoel het. O, Eriob, je hebt mijn ziel gered Willy liep te vergeefs naar Isa te zoeken. In haar oprust dat haar in het gedrang iets mocht overkomen zijn, keerde zg naar den brand terug, hopende daar by het schijnsel der vlammen Isa's kanten kleedje gemak kelijk te zullen ontdekken. Toen zg daar kwam, zag zij hoe Günther met krachtige vnist twee snuivende trappelende paarden in bedwang hielddie door de verwarring om hen heen schichtig waren geworden; hij stond met zgn rug naar haar toe en Willy wilde hem ongemerkt voorbij gaan. Zij week daarom zoo ver mo gelijk ter zijde en kwam daardoor dicht bij een brandend perceel. „Pas op klonk waarschuwend een forscbo man nenstem en op hetzelfde oogenblik stortte krakend cn knetterend het dak van een huis in. Fel sloeg de vlam omboogstukken hout en gloeiend ijzer vlogen naar alle kanten heen. Onder een luid gegil van vrouwen en kinderen W9ek de menigte terugook Willy wilde een goed heenkomen zoekenmaar er viel haar iets zoo hevig tegen het hoofd, dat zij wankelde; een bran dende pijn deed haar hare bezinning verliezen zij voelde alleen dat men haar opving en voor vallen behoedde. Meer gedragen dan geleid, werd zij ait het gedrang gebracht. Zg wist niet of het Günther of iemand anders was zy hoorde rondom zich sprekeD, maar de zin der woorden drong niet tot haar door en toch was het haar alsof zjj zich geheel alleen met hem bevond rondom hen mets dan vlammen, geen aarde noch hemel, dag noch nacht, niets dan vlammen die een rood licht ver spreidden. Weik een rust, welk eene zaligheid! Al dichter en dichter drukte zij haar donker hoofd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1