No. 18. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 10FEBRU ARI. FEmLLBTON. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. H. SGHOBERT. ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groots letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM". COS TEE ZOON. Reeds spoedig na de optreding van het tegenwoordig Ministerie werd een staatscommissie benoemd tot het instellen van een onderzoek naar de wenschelijke grondslagen voor de wettelijke regeling onzer strijd krachten en het uitbrengen van een advies daarover Het verslag van deze commissie is nog niet versche nen maar de vermoedelijke inhoud ten aanzien van een zeer belangrijk punt brengt reeds veler gemoederen in onrust. Het is genoegzaam bekend hoe de meer derheid der leden denkt omtrent de plaatsvervanging; ook het gevoelen van den Minister van Oorlog den Voorzitter der Commissiemag als bekend worden aangemerktdaarom verwacht men in het verslag der commissiedat weldra zal verschijneneen veroor deeling van het stelsel van plaatsvervanging met een voorstel tot afschaffing, en vreezen de voorstanders van het behoud der vrijheid tot plaatsvervanging, dat de Regeeringsontwerpen tot regeling onzer strijdkrach ten gegrond zullen zijn op den persoonlijken dienstplicht Dat er van de plaatsvervanging voorstanders en tegenstanders worden gevonden is bekendmaar op merkelijk is hetdat juist door de katholieken, wier partij met die der antirevolutionairen de meerderheid vormt waarop het Ministerie steunt, een algemeene beweging in den lande wordt voorbereid tegen de afschaffing der plaatsvervanging alzoo tegen hetgeen vermoedelijk het hoofdpunt zal zijn van de Regeerings- voorstellen. Onverwacht komt die tegenstand trouwens O t j met. Immers was het reeds vóór de verkiezingen gebleken dat katholieken en antirevolutionairen of schoon als bondgenooten den verkiezingsstrijd aan vaardende het niet eens konden worden niet alleen over een programma van beginselen dat sprak wel van zelf maar ook niet over een zoogenaamd programma van actie, dat is over de belangrijke maatregelen de men in de eerste plaats in 's lands belang noodig oordeelde. Er verscheen een antirevolutionair program van actie, maar van katholieke zijde is men er zelfs niet in geslaagd of, juister waarschijnlijk heeft men bet noodig noch nuttig geoordeeld, een katholiek program daarnaast te doen verschijnen. Toch is er iets gedaan: de lijd heeft eenige stellingen verkondigdwaarmedezooals althans dit blad meende te mogen aannemen, alle Neder- landsche Katholieken of ten minste de overgroote meer derheid zonder veel bedenken zouden instemmen. Terwijl DOOE 34) Verwonderd schudde Angela het hoofdvan zulke menschen had zij geen begrip. Voor hear was een onbezorgd leven een volstrekt vereisebte en baar eigen kind was zonder aarzelen bereid zich dit te ontzeggen, want duidelijk genoeg was het Isa aan te zien dat zii er niet het minste bezwaar in zag lief en leed met den geliefden man te deelen. „In Godsnaam danzeide zij eindelijk gelaten ter wijl zij haar handen vouwde „natuurlijk, als papa er niets tegen heeft." „Ik kom geloof ik juist op tijd om jullie te fele- citeeren", riep Gert vroolijk terwijl hij binnentrad „Willy wilde mij niet binnenlaten maar ook aan het grootste engelengeduld komt een einde. Wel, Isa, Isa, het is hier preeies gegaan, als er in den bijbel staat: de laatsten zullen de eerBten zijn „Leeringen wekken, voorbeelden trekken, freule!" merkte Scheven tegen Willy op. Beiden waren met Gert binnengetreden. „Ik kon de gelukkigen benijden die elkander zoo spoedig gevonden hebben", ging hij voort en hij zag Willy daarbij veelbeteekenend aan maar deze begreep hem blijkbaar niet of wilde hem niet be grijpen want kalm antwoordde zij „Ik hoop, dat zij recht gelukkig zullen worden Beiden weten wat zij willen beiden zijn zij onbaatzuchtig en beiden hebben liefde veel liefde!" Zij slaakte dsarbij een lichten zucht. Zich vooroverbuigend, vroeg Scheven zacht en dringend nu in het antirevolutionair program als No. 5 of 7 voor- kwum vMits onder behoud van de noodige vrijstel lingen afschaffing van de plaatsvervanging", luidde de 7de stelling van de Tijd»dat de vrijheid van plaatsvervanging bij de militie moet behouden blijven." Daarenboven heeft de Standaard dezer dagen een katholiek program van actie bekend gemaakt, dat ons tot nog toe onbekend was en waarin met geen woord van plaatsvervanging of persoonlijken dienstplicht wordt gewag gemaakt. Met bijzonderen nadruk komen thans de katholieke bladen tegen de afschaffing der plaatsvervanging op. De Tijd noemt er 23 die er zich uitdrukkelijk tegen verklaard hebben; ééa, de Nieuwe IJselbodeachtte de bezwaren niet onoverkomelijkindien maar de geestelijken en seminaristen van den militairen dienst worden vrijgesteld alleen het Centrum en daarin Dr. Sehaepmen verklaarden zich tegen de beweging, als in elk geval ontijdig, nn de Regeering niet alleen nog geen voorstellen tot regeling van den dienstplicht heeft ingediend maar zelfs de Staatscommissie haar verslag aan den Koning nog niet heeft uitgebracht. Deze bedenking was echter geenszins voldoende om de groote meerderheid der katholieke bladen van hun verzet terug te honden. Met de Tijd aan de spits gaan zij voort op heftige wijze den persoonlijken dienstplicht te veroordeelen. Hun afkeuring wordt niet uitgelokt door het gevaar dat ook geestelijken en seminaristen dienstplichtig zonden wordenzij be grijpen dat dit gevaar in Nederland niet bestaat omdat alle kerkgenootschappen prijs stellen op vrij stelling van godsdienstleerarea en van hen die daar toe worden opgeleid zij zijn er tegen uit beginsel. .Het VerAoasch Weekblad wil niets minder dan reeds du aan de antirevolutionaire leden der Tweede Kamer, die met medewerking van katholieke kiezers gekozen Eijnalzoo ongeveer aan alle, een ernstige waar schuwing toedienen en hun te kennen geven dat zij alleen dan voor de verkiezingen in 1891 op den steun der katholieken kannen rekenenindien zij zich voor het behoud der plaatsvervanging verklaren. Ook de lijd is zoc heftig mogelijk. Het blad is van mecning dat zelfs de indiening van een leger- wetwaarin de plaatsvervanging werd gemistmoet wosden voorkomen en vereenigt Eich geheel met de schets die een geestverwant heeft gegeven van de gevolgen van zulk een noodlottigeu stap. De libera len zonden iu hun vuistje lachen en voor de wet stemmen, ofschoon zij lang niet allen voor persoonlijken dienstplicht zijnde antirevolutionairen zijn er voor krachtens hun program; de wet zou dus met groote meerderheid worden aangenomen ook de Eerste Ka mer zoa haar aannemen en op hetzelfde oogenblik „Vraagt u alleen daarnaar? Alleen naar liefde freule Willy?" „Ik zou denken van ja 1" antwsordde zij ea in gedach ten verzonken beek zij nacr het vroolijke spel der zon nestralen tegen den wand der kamer, dat te levendiger werd naarmate de wind buiten de bladeren heen en W9er bewoog. Hij zucbtte eens zij ncm er echter niet de minste notitie van Blanche sloeg het paar onafgebroken gade. Hoezeer zij er zich ook tegen inzette, het bleef haar voortdurend geweldig hinderen, dat Scheven zooveel werk van Willy maakteofschoon zij zijn beweegredenen kende en van baar standpunt die in alle opzichten billijkte. Zij ver langde vurigdat ook Güotiser eindelijk eens ernst van de zaak zou maken. Zj zou dan steilig kalmer wor den, hoopte zijwant er was dan niets meer aan de zaak te veranderen en van zelf geraakte men er dan mede verzoend. Nog had echter Günther het beslissende woord niet gesproken, het was nog slechts by scherts gebleven. Maar vandaag op Gusserow misschien wilde bij baar wel eerst zyne omgeving laten sieD, vóór hij haar de gewichtig* vraag deed. Zy was toch altijd de scbcone veelbegeerde freule van den Broek, eene schitterende partij hij kon er wel eens tegen opzien zijne hand naar haar uit te strekben en Blanche trad voor den spiegel, maakte een bouquetje donkerroode rozen in de kanten van haar japon vast en riep over haar schouder been tct Willy „Jij nog niet gekleed? Wij znllen tocb spoedig moe ten gaan, denk ik „Ik blijf liever thuiswas Willy's antwoord. „Ik heb nog wat pijn aan mijn hoofd „Dan moet u mij toestaan u gezelschap te houden, freule", zei Scheven haastigdie dit een geschikte ge legenheid vond, om van het voor hem zoo pijnlijke be zoek bij Günther af te komen. „Niet waar ik mag immers blijven „Om mij nittl" „Waarom, is ook onverschillig, maar u vindt het zou »het doodvonnis der rechterzijde geteekend zijn"; want het zou voor de katholieke kiezers onmogelijk wezen voor antirevolutionaire candidaten te stemmen, die hen in hun teederste gevoelens zoo diep hadden gekrenkt. Daarom moet met allen nadruk door de katholieke kiesvereenigingen aan de Kamerleden der rechterzijde de eisch worden gesteld tegenstemmen of geen herkiezing. Zóó bar, zóó krenkend voor de bedoelde Kamer leden zal de waarschuwing we! niet gesteld worden maar een beweging in dezen zin schijnt toch niet te keeren. Enkele katholieke kiesvereenigingen hebben zich reeds tegen den persoonlijken dienstplicht doen hooren. De Algemeene Bond van katholieke kiesver eenigingen en de Noord-Zuid Hollaudsche Bond zullen vergaderen en beraadslagen over de te volgen gedragslijn. Dat het Centrum en Dr. Schaepman er in zullen slagen deze geesten te bezweren is niet zeer waarschijnlijk) het verzet is daarvoor te algemeen en te krachtig. Be Tijd noemt den dwang tot persoonlijken dienst plicht eenvoudig den mensch onwaardig, 't Is niet van een katholiek standpunt dat wij er ons tegen verklaren roept het zijn tegenstander toe wij doen het als Nederlandsche staatsburgers omdat wij Ne derlanders willen blijven en geen Pruisen worden omdat wij een afkeer hebben vau hetgeen daar ge noemd wordt Das Militdr een afkeer van den sol- datengeest. Het zou een leger wenschen uitsluitend uit vrijwilligers samengesteldmaar het begrijpt te recht dat dit ideaal voorloopig onbereikbaar isof schoon het er toe zou willen medewerkenal moest het millioenen kosten. Ons komt het voor, dat de Tijd bij eenig nadenken, als zijn drift wat bekoeld is, zelf zal begrijpen dat voor een leger van eenige beteekeilis, al is het tot niets anuers geroepen dan tot verdediging van ons eigen land, de toevloed van vrij willige Nederlanders wij kunnen toch niet, evenals voor het Indisch leger, vreemdelingen gaan aanwerven te eeuen male ontoereikend zou wezen, al maakten wij de dienstneming, ook door de daaraan verbonden voor- deelen na het ontslag, nog zoo voordeelig en aanlok kelijk. Inderdaad zij die een te talrijk leger noodig achten om het uit vrijwilligers te kunnen samenstellen, verdedigen den gedwongen dienstplicht alleen als een onvermijdelijke noodzakelijkheid en zij zyu voor de afschaffing der plaatsvervanging, omdat huns inziens eea behoorlijke vervulling van alle rangen in het leger militieplichtigen eischt uit alle klassen der maatschappij en inzonderheid omdat daardoor alleen een goede, krachtige nationale geest iu het leger kan worden bewaard. Het moet voor allen duidelijk, onmiskenbaar duidelijk, in het oog springend duidelijk zijn dat althans voor de verdediging des lands het immers goed Hij werd zoo dringend, zijn oogen spra ken zoo duidelijk, dat Willy er van schrikte. „Er is niet de minste reden voor, mijnheer Scheven." „Hoe kant u tocb zoo wreed zijn freule Blanche trok een pruilend gezicht. „Maar dat wordt toch wel wat al te vervelend", zei zij echter op aebte- loozen toon. „Willy, geef dien zuchtenden ridder toch zijn z n „Ik rijd meê", antwoordde deze kortaf. „Binnen vijf minuten ben ik klaar gij zult niet op mij behoeven te wachten." „Maar dat is afschuwelijk riep Scheven verwijtend toen zij hsaetig verdween. Het rijtuig van den schoot, waarin de vier dames zateD, bewoog zich langzaam over den weg naar Gus serow. Gert en Scheven volgden in een tw'eede rijtuig. Mevrouw Angela had haar lorgnet opgezet en monsterde met den meestea aandacht eiken boom, elk stuk land, dat reeds gemaaid was of nog met de rijpe aren prijkte' Zij deed dat sedert Willy haar had gezegd dat men reeds over de grenzen was en zich op het eigendom van Günther bevond. Zij had er wel geen verstand van, maar het was meer een zeker gevoel, alsof zij dit alles reeds met de oogen van een schoonmoeder kon bekijken en meer en meer maakte zich de overtuiging van Laar meester, dat de zaak slagen moest, naarmate zij verder kwamen en de landstreek al schooner en rijker werd. „Het ecbijnt mij een mooi landgoed", was eindelijk het slot barer overwegingen, terwijl zij haar lorgnet afnam. Haar gevoel van welbehagen scheen zich zelfs aan een leeuwerik meê te deelen, die zingend en steil- recht naast baar naar boven steeg. „Wat zingen de vogels hier allerliefst", voegde zij er bij. Blanche lachtede gedachten die achter het bleeke voorhoofd harer moeder opkwameo, waren voor haar geen geheimen. Weldra maakte de we<* eene kromming en het slot lag voor hen. „Prachtig riep nu ook het jonge meisje verrast. Op een hauyel verhief zich het slot, sterk en grijs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1