No. 19. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ASSCHEPOETSTER WOENSDAG 13FEBKU AKI. PEUILiIjETON. Prijs der gewone Advertentiën: ©fficiiel (Bebeelte. finitcnlAnb. DUITSCHLAND. Het spoorwegverkeer heeft op bijna alle hoofdlijnen groote vertraging ondergaan ten gevolge van de groote hoeveelheid sneeuw die in de laatste dagen gevallen is. Te Berlijn ligt de sneeuw een voet hoog; in sommige dealen van het beiersche hoogland zes voet. Te Keulen stonden spoor- en tramverkeer geheel stil. Te Meehernich liep tijdens eene sneeuwbui een losse locomotief op een ran»eerenden trein, waardoor een remmer gedood en twee andere beambten licht gekwetst werden. ENGELAND. De sneeuwstorm heeft vooral in het noorden van Schotland en in het kanaal groote schade aangericht. Te Little Levereen dorp nabij Bolston, viel de gevel eener fabriek op twee arbeiders woningen welke vernield werden, waardoor zes der bewoners doodelijk getroffen zijn. Twee hunner hadden kneuzingen bekomen. Bij Horse-eiland verging een ko- lenBchip met man en muis en in de Clyde-baai een schoener met de vier opvarenden. H. SCHOBERT. NOORWEGEN. Den 9 zijn de Kamers door een Koning geopend met eene redewaarin hij een wetsontwerp aankondigde tot uitb.eiding van de werk zaamheid der staatsbanken, betreffende de volksscholen, het register der koopvaardijschepenhet toezicht op den arbeid in de fabrieken den werktijd voor verschil lende takken van nyverheid. De inkomsten van den Staat nemen toe. De inkomsten werden begroot op - "I ALKMAARSCHE COURANT. T I Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. De onderstaande personen worden verzocht ter gemeente-secretarie te komen Bastiaan Adrianns BootHendricus Johannes Kanpers, J. SchoonewiUeEngel van Os, Johan nes Nicolaas Smet., GerardusBakker, Simon Bol, Jacs. Bel, Krijn Koster. BELGIE Bij Mecheien is de locomotief van een personentrein ontspoord en bij Cortenbergb de as van een goederenwagen gebroken. In beide gevallen zijn de reizigers met den schrik vrij gekomen. Rijksdag. Bij de behandeling der post- en tele graaf begrooting deelde minister Stephan den 8 mede dat door eene overeenkomst met Engeland van 1 April af de 40 pfenningen, die voor ieder telegram betaald worden, vervallen en dat het woordtarief van 20 tot 15 pfenningen verminderd wordt. Eene reohtstreekscbe verbinding met Engeland wbs tot stand gekomen en thans bad men over veertien, in plaats van vroeger acht, lijnen te beschikken. Onderhandelingen van gelijken aard werden met Nederland en Beigie gevoerd en het voornemen bestond Hamburg in rechtstreeksehe ver binding te orengen met Liverpool. Na goedkeuring der begrooting ging de Kijksdag voor onbepaalden tijd uiteen, PruiSQn. Het Huis van Afgevaardigden heeft den 9 zonder belangrijke beraadslaging bij tweede le.ing het voorstel tot verhooging van de civiele lijst van den Keizer aangenomen. Slechts 8 leden van de duitsch- vrijzinnige partij, 2 deneu en 1 lid van het centrum stemden tegen. ivabij Pembroke werd eene boot met 9 personen, meest boeren en boerinnen, die van de markt kwamen, omvergeslagen, waarbij allen omkwamen. DOOB 35) Ook Blanche koesterde blijkbaar gelijke gedachten voor de toekomst. Haar aardig kopje keerde zich met de bevalligheid en de vlugheid van een vogeltje dan hierdan daar heen en soms lag er zulk eene naden kende uitdrukking op haar gelaat, alsof zij in gedach ten reeds het een of andere voorwerp een andere plaats gaf. „Ik heb in de verste verte niet vermoed, dat het zoo schoon bij u was", zei Angela op haren vriendelijk- sten toon „Willy heeft er ons niets van verteld." „De gastvrijheid was ook steeds aan den kant van .Varnitz", antwoordde hij opgeruimd. Hij wierp daarbij een blik op Willy. Hoe vreemd kwam zij hem plot seling voor „Geheel anders en veel knapper", moest hij zichzelf bekennen maar al was ook de lijst ver anderd haar lief gelaat was toch hetzelfde gebleven. „Ed dat alles om een Scheven!" voegde hij er verach telijk bij. Zij voelde den blik, dien hij bij deze gedachte op haar wierp en bloosdehij kwam haar zoo koel zoo koud voor „Het lijkt mij een zeldzaam gevoelzich hier heer en meester te weten", riep Gert uit en vertrouwelijk schoof hij zijn arm door dien van zijn nieuwen vriend. „Nu begrijp ik den trots eerstwaarmee gij onlaDgs van uwe bezitting spraakt" en onbewust ontsnapte hem een diepe zucht. Angela had intusschen het wapen, dat ook in gedreven metaal boven den schoorsteen prijkte, aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Zj las er de zinspreuk op „Trouw en eterk FRANKRIJK. De minister van oorlog de Freij- cinet heeft aan de militaire gouverneurs van Parijs en Lyon en de generaals-bevelbebbers der legerkorpsen, het volgende, in de Staatscourant openbaar gemaakte schrijven gericht „Generaal „Ik versoek u den militairen onder uwe bevelen in herinnering te brengen, dat staatkundige manifestation, van welken aard ook, uitdrukkelijk verboden zijn. Wan neer de chefs mondeling of schriftelijk bet woord tot hunne troepen richten, moetea zij zich onthouden van elke zinspeling op de binnen- ol buitenlandsche staat kunde. Enkele afwijkingen heb ik reeds te keer gegaan en nog strenger zal ik die tegengaan, welke nog mochten voorkomen. In reken op den goeden geest van allen, opdat mij maatregelen gespaard blijven die ik met leedwezen, maar zonder aarzelen nemen zou." Den 11 is iu het district Cóte d' Or de republikein Ëargtj tot lid der kamer gekozeu met 39680 stemmen tegen 32514 op den monarchist Toussaint. De heer de Lesseps heelt den 9 ter algemeene ken nis gebracht, dat hij niet in staat is, thans de nieuwe maatschappij op te richten, welke zich de voltooiing van het Panamakanaal ten doel zou stellendaar de wet voorschrijftdat voor de vestiging eener maat schappij de storting van een vierde van het kapitaal op het geheele bedrag der uitgegeven aandeelen ver- eischt wordt en deze voorwaarde voer de uitgifte van den 2 Feb. niet vervuld is. Senaat. Met 192 tegen 163 stemmen is op aan raden van den minister van justitie het voorstel om het misdrijf van openbare beleediging onder de bevoegd heid der rechtbanken te brengen spoedeischend verklaard en vervolgens aangenomen. Kamer. Den 9 is met 308 tegen 243 stemmen in overeenstemming met den wenscb der regeering beslistdat de beraadslaging over bet wetsontwerp tot wederinvoering van ariondisjcmcntsgewijze vei kiezingen, waarvan de aanneming door de commissie werd voor gesteld, den 11 en met 504 tegen 9 stemmen, dat het wetsontwerp op de grondwetsherziening den 14 behan deld zou worden. Nadat den 11, toen generaal Bou- lauger in de zitting tegenwoordig wasmet 283 tegeiv 274 stemmen goedgekeurd was de onmiddellijke behan-'' deling van het wetsontwerp tot wederinvoering van ar- rondissementsgewijze verkiezingen werd, na eene rede van den minister-president Fioquet ten gunste van die wederinvoering, met 290 tegen 266 stemmen besloten, tot de behandelmg der artikelen over te gaan. „Trouw en sterk 1" herhaalde ook Blanche en zij zag daarbij Günther aan. „Is dat ook uwe leus?" vroeg zij op gedempten toon en met een eigenaardigen vreem den blik in haar blauwe oogen die hem, wien 't gold, tot nadenken had moeten brengen. „Twylelt gij daaraan? Het zal wel de lens zyu van ieder rechtschapen man." Blanche drukte de lippen op elkaareen vluchtige blik trof Scheven. „Niet altijd I" zeide zij bitter. „Aan wien behoorde Gusserow vroeger Het wapen schild komt mij bekend voor?" vroeg Angela belangstellend. „Aan de graven van en tot Eodeek." „Vreemdom zich van zulk een prachtige bezitting te ontdoen ik begrijp het niet zei mevrouw vau den Broek haar waaier openslaande. „Zij waren totaal geruïneerd. Hetgeen de vader nog heelt nagelaten beeft de zoon er doorgebracht." „Ik herinner mij, dat een Eodeek by de cavalerie diende", bracht Gert in het midden. „Hy nam indertijd zijn ontslag en wat er verder van hem geworden is weet ik niet." „Waarschijnlijk is hij naar Amerika gegaan, het toe vluchtsoord, voor een groot deel, van het uitschot der maatschappij merkte Günther schouderophalend op. „Voor zoover ik weet, was er maar éóa kind." „Jazoo gaat de oudefeodale adel langzamerhand te nietzuchtte Gert, met een zweem van melancholie. „Het noodlot springt wreed met de oude geslachten om." „Hun verdiende loon!" „Waarom?" vroeg Gert snel, wien het op dit oogen- blik te moede wasalsof by tot zijn eigen rechtvaar diging moest spreken, terwijl Schoven de wenkbrauwen fronste eu zich toornig op de lippen beet. „Wanneer de oude geslachten", antwoordde Güuther „zich meer lieten gelegen liggen aan hunne goederen, ze persoonlijk bestuurden en als een heiligdom be waakten dan zouden zij bestand blijken tegen den strijd om het bestaan; de grondslagen hunner vermogens gingen dan immers n et verloren 1" 44.950 000, de uitgaven op 44.750.000 kronen, alzo0 sluitende met een overschot van 200.000 kroneD. OOSTENRIJK HONGARIJE. De weduwe van den kroonprinsprinses Stéphanieheeft den 6 besloten, de verdere uitgaaf van het door den kroon prins ondernomen werk „Oesterreich-üngarn in Wort und Bild" te verzekeren door bet aanvaarden van bet beschermheerschap over die onderneming. Op den 15 wordt behalve de reeds voorbereide aflevering nog eene aflevering uitgegeven, welke uitsluitend gewijd zal zijn aan de herinnering van den kroonprins den stichter van dit prachtwerk en aan de inteekenaren kosteloos zal worden verstrekt. In sommige plaatsen heeft de geestelijkheid gewei gerd een lijkdienst voor den kroonprins te houden welke weigering bij de bevolking groote verontwaardi ging opwekte. Zoo werden te Laibach de ruiten in de woning van den bisschop ingeworpen waarna de lijk dienst alsnog gehouden werd. Het jachtslot Meijeriingdat vroeger een klooster was, wordt weder het eigendom van het klooster der Cistensermonniken van het nabij gelegen Heiligenkreuz. De kamerwaar de kroonprins gestorven iswordt tot eene boetkapel verbouwdwaar elk jaar op zijn sterfdag eene mis zal worden gelezen. Van belgische zijde wordt gemeld dat onjuist is de bewaringdat de Koning van Beigie met den Keizer van Oostenrijk van gedachten beeft gewisseld over het aan prinBes Stéphanie te verleenen jaargeld. ITALIË. Den 8 des namiddags begaven zich tal van werkloozen te Kome naar den linkeroever van den Tiber, na eerst de ruiten van bijna alle winkels in de Frattmastraat te hebben ingeworpen. Zij drongen daar deü winkel van een zwaardveger binnen en namen al de measeo weg. Te 4 uren kwameu de troepen tusseben beiden er werden 70 personen in hechtenis genomen en de menigte uiteengedreven. De avond was verder rustig. Aanleiding tot deze ongeregeldheden was het volgende. De namiddags te 2 uur zouden de werkloozen op het Cavourplein bijeenkomen, om het antwoord te vernemen, dat gegeven was aan, hen die zij afgevaar digd hadden naar den minister-president Crispi en den burgemeester van Komeom hun te verzoeken in hun onderhoud te voorzien. De burgemeester had ge antwoord dat hij natuurlijk geene openbare werken ten behoeve der werkloozen kon laten aanleggen, maar dat hij de verzekering had gegeven, een paar honderd man te zullen gebruiken bij het eloopingswerk der oude stad. De meerderheid was met deze belofte tevreden, doch de minderheid aangespoord door eenige raddraaiers, sloeg tot plunderen over. Minister Crispi heeft den 8 bij de beantwoording der intorpeliatie van den heer Ferrari over de te^Kome voor gevallen ongeregeldheden verklaard, dat de regeering, die deze uitspattingen ten zeerste betreurde, maatregelen had genomen, om eene herhaling daarvan te vooi komen. Alle openbare vergaderingen, zelfs die, welke een vredelievend „Ah Bij u is het alleen eene quaestie van rekenen en verd-enen", viel Scheven hem minachtend in de rede. „Maar niet iedereen is daar oe in staat „Verdienen en rekenen ia in mijne oogen zeker eene hoofdzaak; verkwisten is veel gemakkelijker, dat geef ik u gaarne toe 1" „Je hebt gelijk, Güuther!" bekende Gert eerlijk, met een diepen zucht. „Het is de eenige reden ging de jonge landheer voort. „Het is eenmaal niet anders, Broek De adel schaamt zich om te verdienen vandaar zijn verval. De zonen worden allen officier en leiden een verkwistend leven totdat de familie het niet langer houden kan. Laat hen echter een paar jaar het leven genieten; dat kan geen kwaad. Maar dau ook aan den arbeid En flink aan het werk ook. Ge zoudt eens zien, hoede toestand verbeteren zou." „En dat zegt gy zei Gert verwijtend, „iemand, die ook den uniform draagt? Alsof onze betrekking slechts voor de malligheid was? Als de oorlog uitbreekt, wie beschut dan buis en hof?" „Dan ben ik er ook nog I" viel Günther hem tier in de rede, „en waarachtig, al moest ik alles in den steek laten men zou mij evenzeer ten volle bereid vinden als u Hij had zich hoog opgericht en zag er met zijn koen, mannelijk gelaat, zoo edel en voornaam uit, dat Angela, die hem door haar lorgnet fixeerde het in stilte be treurde dat bij niet den naam van dat oude grafelijk geslacht droeg, dat hij zoo waardig zou vertegenwoordigen. „Onzin I" mompelde Scheven verachtelijk maar hij vond geen dankbaar publiek voor zijn uitroep allen schaarden zich om den jongen gastheer en Gert's goede humeur, dat hij auu tafel onder het genot van een glas fijnen wijn spoedig terugkreeg, droeg niet weinig tot eene zeer opgewekte stemming bij. „Eu nu gaau wij den tuin in", sloeg Blanche voor nadat men van tafel was opgestaan, „het zal nu buiten heerlijk koel zijn en bovendien wij moeten d&ar ook

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1