fitnueulatiö. DE SNEEUWSTORM. Den 5 werd te Bovenkarspel een stak land, groot 1 bunder 27 roeden, verkocht voor f 3725. Den 7 is te Wijk aan Zee en Duin de karakter dragen, zouden verboden worden.Hij beschul digde de ^vereeniging der zoogenaamde „vrienden van den vrede', van sleohts één doel na te jagen, n.l. het ver wekken van ongeregeldheden na te bebbeo mede gedeeld dat de inspecteur van politie Bartinelli verzuimd had overeenkomstig den hem verstrekten last de bijeenkomst der werklieden te ontbinden, eoodra er opruiende woorden gebruikt werden en in ieder geval te verhinderen, dat zij over de Repettabrng gingen. Hij was dan ook reeds geschorst. De heer Carti socialistviel den minister in de reden en riep nitdat de regeering niet het recht had de grondwet te schorsen. Hij kwam op tegen de be wering, dat de „vrienden van den vrede" de wanorde lijkheden hadden uitgelokt, en tegen het verbod om openbare vergaderingen te honden. Zijne woorden maakten eone levendige beweging onder de leden gaande. De beer Bonghi, zinspelende op hetgeen de vorige spreker bad verklaard, zeide, dat tot zelfs in de Kamer van Afgevaardigden personen werden gevonden die de oproerlingen in bescherming namen. Minister Crispi zette daarop zijne rede voort. Het aantal personen, tot den 9 in hechtenis genomen, beliep 163. De regeering wachtte met vertrouwen het oordeel der Kamer af. De heer Bonghi stelde de volgende motie voor„De Kamer, betreurende het voorgevallene, doch vertrouwende in de geestkracht der regeering tot onderdrukking der wanordelijkheden, gaat over tot de orde van den dag." Deze motie wordt den 14 in behandeling genomen. De minister heeft nog verklaard, dat de regeering geene schadeloosstelling kon verleenen aan henwier eigendommen vernield waren. De toegebrachte schade is zeer aanzienlijk. Op voorstel van minister Crispi heeft de Kamer met zeer groote meerderheid beslotenhet voorstel van den heer Bonghi tot benoeming eener commissie van onderzoek naar den iconomischen toestand des rijks niet in overweging te nemen. SPANJE Den 8 is een hevige brand ont staan in het militaire hospitaal te Madrid, waardoor groote verwarring ontstond onder de 500 lijders. Allen werden echter gered. Het grootste gedeelte van het gebouw is verbrand. De Koningin bezocht den 9 met den minister van oorlog de in verschillende zieken huizen opgenomen militairen. VEREENIGDE STATEN. De minister van buiteulandsche zaken heeft den heer Sewall, amerikaansch consul te Samoa, uitgenoodigd zijn ontslag te nemen omdat zijne zienswjjze niet in overeenstemming is met die der regeering. ZUID-AFRIKA. De regeering der Transvaal heeft het wetsoutwerp tot instelling van een volksraad, bestaande uit twee kamers, openbaar gemaakt. De leden van den tegenwoordigen raad zouden de leden van de Eerste Kamer vormen. De leden der beide kamers moeten protestant en twee jaren s!b grondbezitter in de republiek gevestigd zijn. Te Botterdam steeg het water den 9 zoodanig, dat varscheidene gedeelten der stad geheel onder "water stonden; de hoogste stand van het water was 3.57, zijnde 5 duim booger dan in 1825; de moeste kantoren ston den stil, de tram moest den dienst eindigen en de beurs trein van den Rijnspoorweg naar Amsterdam om 12 uur vertrok nietterwijl het spoorwegverkeer met Dordrecht moest worden gestaakt. De sehuit Cornelia Catharina, stuurmun Engel Paap, thuis beboorende te ZandVOOrt, is bij de Noordpier van lJmuiden aan wal gezet, waar de bemanning gered werd (een matroos Cornelis Zwemmer was door eene golf van boord geslin gerd, doch dooreen volgende weder op dek teruggebracht) en in de nabijheid van bet fort Kijkduin strandde de engel- scbe stoomboot Goldsborough, in ballast van Antwerpen naar Hartlepool bestemd, na eerst in deZuidergronden vast te hehben gezeten door het overboord werpen eenar D w*st de bemanning in gemeenschap te komen met den vasten wal, waarna langs een tros de schepelingen in een zak Daar bet strand werden gehaald op die wiize werden alle schepelingen gered. Op de Waal by Deest is een schip dat opgesleept werd door eene sleepboot, plotseling in de diepte verdwenen, waardoor alle opvarenden verdronken te Kralingen word te 9 uren de alarmklok geluid om hef, dijkleger op te roepen; hoewel het water 60 daim boven noodpeil steeg, bleef de dijk behoudente Kampen liepen bijna alle lan derijen en de polders om de stad tot Kamperveen onder water terwijl het Kampereilaod mede geheel onder water stond; te Haarlem woei van het station een gedeelte zinken dak af; te CallantSOOg is ge strand de te Nieuwediep thuis beboorende vischkotter Christina waarvan de schipper en 2 opvarenden met moeite gered werdenterwijl 2 man verdronkente Petton strandde een fransehe driemast schoener in ballastkomende van Antwerpen vier man der be manning verdronkende overige werden geredte Fijnaart woei eene schuur in waarbij vier stnks 'vee dadelijk gedood en verscheidene beesten gekwetst werden, terwijl de meid, die met melken bezig was ec de knecht door een in het dak gemaakt gat ontkwamen nabij Lemmer, op het Tjeukermeer, zonk een met rogge geladen schip, waarvan de bemanning gered werd; te Zwolle liepen tal van kelders en keukens vol water; eene schroef boot van Broekman uit Hardingsveld sloeg nabij Gorincbem boven op een krib aan den zuiderwal; te Amsterdam braken op het Weesperplein vier zware telephoonpalen in tweeënknapten ontelbaar veel telepboon draden woei een loodgieter, die op een dak in de ütrechtsche- straat bij het Frederiksplein werktenaar beneden en werd evenals een man, die getroffen werd door een uithangborddat afwoei van een perceel op den hoek van den Vijgendam, ernstig gekwetst; te Utrecht woei een goederenwagen van het terrein van den Staats spoorweg in snelle vaart in de riohting van de Jeremia- brug welke geopend stond en stortte in het water waardoor het verkeer zoo te land als te water gestremd' was; de sneltrein, die den 9 van Maastricht naar Aken vertrok, sneeuwde naby Bocholt in en tusschen Sim pel veld en Aken liep een hulplocomotief' op den trein, waardoor 3 personen licht gewond werden. Te Scheveningen is over eene groote lengte de dninvoet ter breedte van 3 el weggeslagen terwijl de oan de wal zijnde vloot deerlijk gehavend werd. De schuiten werden door en tegen elkander geslingerd, sommige op genomen en omhoog gezet. Alle waren beschadigd waarvan tien zeer zwaar. Op sommige punten is "het strand weggeslagen tot aan den rijweg; van den steenen toegansweg tot het paviljoen van de prins von Wied is ten minste een paar el in zee weggeslagen terwijl de zee nabij het Hotel Garni en het Kurbaus tot aan den dijk en de steenen trap stond. Het Hotel Garni bekwam belangrijke schade terwijl bet artilleriepark benoorden het Oranje-hotel geheel dooreen geworpen werd door spoedig aangebrachte hulp konden de artilleristen de kanonnen enz, zoodanig verplaatsen, dat bij tegen weg spoeling beveiligd waren. In den nacht van den 9 op den 10 strandde benoorden Scheveningen het te Glasgow thuis behoorende stalen barkschip Bon-Avon, van Ham- .Aurg naar Sydneij bestemd, geladen met stukgoederen ae bemanning bestaande nit den kapitein en 22 mani werd met de reddingsboot behouden aan land gebracht; de tweede stuurman was den vorigen dag reeds overboord geslagen. Men zal trachten dit schip af te brengen met het bergen der lading is reeds een aanvang ge maakt. Den II waren van de in zee zynde bommen reeds 18 aldaar teruggekeerd, over het algemeen met groote schade aan nettentouwen en masten. Eene schuit bracht het lijk mede van den matroos L. Mos sedert kersttijd gehuwd die door eene stortzee met het hoofd tegen den ijzeren stang geslagen en eenige oogenblikken later overleden was op eene andere schuit had één matroos het rechterbeen en een ander een rib gebroken. Men vreest uit berichten van enkele alles nog bekijken 1 Ik voel hoe langer hoe meer neiging tot bewondering, mijnheer Günther"; zij zag hem schalks san en nam zeer bereidwillig zijn arm. „Sta mij toe mevrouwdat ik eerst voor u zorg'', vroeg hij Angela en spoedig zat dez9 in zijn studeer! vertrek in een gemakkelyken schommelstoel en werkte zij half droomend het aangename denkbeeld verder uit, Blanche hier als meesteres te zien. Er mocht gebeuren, wat wildede kracht van den dreigenden slag zou worden gebroken. Toen Günther zich weer door de nu verlaten eetzaal naar het terras wilde begevenwaar hy het overige gezelschap had achtergelaten, kwam Blanche hem tege moet, zij zag er allerbevalligst uit, in baar crème kleedje; het was, alsof er om dat bevallige kopje, met zijn madonna oogen, een heiligenkrans zweefde. Toen hij haar gewaar werd, zooals zij daar stond, met den arm om de leuning van een onden, eikenhouten stoel, vroeg by zich verwonderd af „Waarom bemin ik dat schoone meisje niet? Ia het geen dwaasheid, dat ik mijn best niet doe, om my van baar bezit te verzekeren „Ik heb op n gewachtgij alleen moogt mij de ver dere heerlijkbeden van Gusserow laten zien." Ditmaal vergat Leo Günther geheel, om naar Willy om te zien. Hy had haar trouwens toch niet gevonden. Zij had zich onbemerkt verwijderd zelfs zonder dat Scheven het bespeurd had die na al zijn best deed om baar spoor te vinden. Zij was alleen naar het groote park gewandeld dat zich statig en trotscb uit- strekte achter den zonnigen, met allerlei kleuren schit terenden en met een fontein en witte beeldgroepen versierden bloementuin. Zjj wist, dat daar een meertje lagdoor riet omgeven met een paar zwanen en een kleinen gondel, waarvan het water er donker uitzag, als droeg het een geheim op zijn bodem. Daarheen richtte zy bare sobreden. Het was baar treurig en eensaam te moede, niettegenstaande het vroolyke gezelschap, dat haar hier omgaf maar misschien was bet juist daarom. Meer dan ooit gevoelde zij, dat zjj niet tot hen be hoorde. Zij verlangde terug naar het verledene en zag de toekomst donker in. Tusschen Günther en haar was iets vreemdsschier vijandigs gekomen zij wist niet vanwaar het kwam, maar het was er en nam de vriend schap onherroepelijk met zich meê. Troosteloos eenzaam lag de winter voor haar en dan de lente en de zomer zy voelde haar oogen branden misschien was Blanche hier dan meesteres. En haar hart klopte onstuimig; er was iets in haar binnenste dat er zich met alle kracht tegen verhief. Daar lag het meer en daar daar zag zij juist de gestalte van Scheven op een zijpad. Als zij verder ging moest hij baar zien en op dit oogenblik wilde zij hem allerminst ontmoeten. Instinctmatig sloeg zij rechts af, vervolgde een stijgenden weg en bevond zich eensklaps op een heuvelwaarvan de kruin door een laag ijzeren traliehek omgeven was en vanwaar men een fraai uitzicht op het meer had. De tafel en stoel, die daar stonden, deden zien, dat dit een lieve lingsplekje van Günther moest zijner lag nog een stukje sigaar in de nabijheid op den grond. Hier was zij voor haar vervolger veilig en bier bleef zy ook nog zitten, toen Scheven reeds lang voorbij was. Het was stil, dood stil om baar been. De bladeren der kastanjeboomen werden nauwelijks door den wind bewogen en slechts het piepen der krekels bereikte melancholisch baar oor. De zon was reeds onder maar een lichte schemering liet nog alles goed onderscheidenhoewel zich reeds op den grond schaduwen begonnen te vormen. Daar hoorde zij het geluid van stemmenhet wel luidend laohen van haar suBter en daarop betraden Günther en Blanche het breedeblinkende kiezelpad dat langs het meer liep, Blanche plaagde blijkbaar haar begeleider en nog nooit waren Willy bare bewegingen too coquet en het spel van het aardige kopje en de blanke banden zoo dartel voorgekomen als nuhaar afkeer van baar zuster werd zoo groot dat zy er zelf van schrikte. Maar Günther schiep behagen m haar gebaren, hy lachte en boog zich naar haar over hy schippers en nit aangespoelde voorwerpen dat twee schuiten, één van den reeder R. de Niet en één van den reeder Tnyt, vergaan zyn. De gemeenteraad van Zaandam heeft den 7 besloten tot den aankoop van hoogstens 1600 centiaren grond van C. de Boor Jz. tegen f 2.25 per el voor den bouw eener school op de Krimperren. Den 7 is door de fl.-ma William Pont aanbesteed het boawen van 2 hoatloodsen en bet graven en be- schoeien eener gracht enz. te Zaandam voor/19967 aan den laagsten inschrijverden heer M. Stam te Wormerveer. oudste ingezetene overledennamelijk mej. de wed. P. Duivenvoorde, in den ouderdom van 97 j. en 7 m. Den 8 is bij een zwaar onweder, vergezeld van storm en hagelboven Pattershoek, des namiddags te balt vijf, de bliksem geslagen in den dorpsloren, welke geheel afgebrand is; de brandweer kon de kerk behouden- By kon. besluit van den 8 zijn benoemd tot bur. gemeester, met ingang van den 15, van Ilpendam de heer B. van Dam, secretaris dier gemeentemet ingang van den 23, van Wijdenes de heer K. Zijp secretaris dier gemeente en met ingang van den 27 van Beets en Oudendijk de heer J. Daal wijk, secretaris dier gemeente. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft den 8 een krediet toegestaan van 500 voor muziekuitvoering en vuurwerk op 's Konings verjaardag. Den 8 zijn te BuSSUm twee zandtreinen op een wissel op elkaar geloopen een de? locomotieven en een viertal wagens werden verbrijzeld terwijl een der remmers aan het gelaat werd gewond. Door dit onge luk kwam de beurstrein, die anders om 1 uur aan het station te Amsterdam aankomt, eerst te 5 uur aan. Do arbeiders in de veenkolonie Appelscha zijn ontevreden over de regeling der werkzaamheden. Ge committeerden van de reservekas wenschten de arbeiders tot half drie te laten werken, in plaats van tot 2 nar. De gecommitteerden hebben voor banne betrekking bedankt. Den 9 zijn marechaussees en rijksveldwachters daarheen gegaan. Den 9 is de heer W. Druif, geboren te Lambert- schaag, gemeente Hoogwoud, aan de Rijks Univer siteit te Leiden bevorderd tot doctor in de gODeeskande ua verdediging van zijn proefschrift, getiteld Mutismus hystericus. Van den 3 tot en met den 9 zijn te Amster dam 16 kinderen aangegeven als overleden aan mazelen. De heer ds. P. H. Versteeg te St. Pankras is beroepen als predikant by de ned. herv. gemeente te Cats (eiland Noord-Beveland.) Tot afgevaardigde naar de voorjaarsvergadering der Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier is door de afdeeling TTrgftm en omstreken der Hollandscbe Maatschappij van Land bouw benoemd de heer J. Booten tot zrnen plaats vervanger de heer G. Vet. Het kerkbestuur der berv. gemeente te HenS- broek heeft het predikants-tractement met 100 'sjaars verhoogd, zoodat het nu op f 1400 is gebracht. Twee personen van Uitgeest begaven zich den 9 des middags naar lJmuidenom naar de onstuimige zee te zien. Zij hadden de onvoorzichtigheid zich op de zuiderpier te wagen. Al spoedig verloor de een zyn peten daarnaar omziende zag hij hoe zijn kameraad door eene golf meegesleept werd en in de diepte ver dween. Ook hy werd nu door eene golf overvallen maar had het geluk, intijds plat op den grond te gaan liggen en zich stevig vast te honden aan de op de pier liggende rails. Doornat kwam hij eindelijk bij een loods in hnisdie hem van droge kleeren voorzag. De ver ongelukte, wiens lijk nog niet gevonden is, was pas 21 jaar, bediende in eene manufacturenwinkel te Uitgeest, terwijl zijne ouders te Ootmarsum waren. had immers indertijd reeds verzocht ter wille van Blanche weder op Waruitz te mogen komenmaar niettemin waren er oogenblikken geweest, waarin Willy hoopte geloofde zich zelf met alle kracht wa pende, omdat zij vreesde - o! hoe overbodig was dit alles geweest sprak zij bitter, nu zij die beiden zag. Blanohe klom nn op een hoogenmet mos bedekten steenwaar een amorgroep naast stond die er boven uitstak. Rondom den schalkschen, kleinen god had rich clematis geslingerd; een blauw bloempje wiegde zachtjes op zijn marmeren voorhoofd heen en weêr. Zij ging op de teenen staan en strekte haar rechterarm omhoog om de bloem te grijpen. Het was een liefelijk beeld dat zy bood 1 Zorgvuldig sloeg Günther den arm om haar slank middelten einde haar voor vallen te be hoeden. Op haar hoog standpunt stak zij boven hem uit en kon gemakkelijk haar linkerhand op zyn schouder leggen. Hij zei iets en zag daarbij tot haar op zij lachte en boog zich naar hem over. Willy's hart stond stil. Het volgende oogenblik drnkte bij haar misschien aan zijn hart neen dat kon en wilde zy niet zien. Zy wist reeds lang dat Blanche hem liefhad en Günther aan haar niet dacht; zy wenschte of hoopte niets meerhoewel zij het juist niet noodig vonddat hij zoo barsch en koel tegen haar was, als in den laatsten tijd. Zij had hem nooit beleedigdhij haar wel. Aanvankelijk was zij geneigd geweestom daarin den invloed van Blanche te zien en zij had zich voorgenomen om geenerlei waarde meer aan de plotselinge vervreemding te hechten. Ja als men maar altijd konwat men wilde en iedere doorn uit het hart verdweenzoodra er slechts de wil toe was 1 Zij hield de hand voor de oogen en toch moest zy er weer naar kijken, terwijl zij de trillende lippen vast op elkaar dmkte en de ijskoude banden in haar schoot in elkander legde. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2