QUlerUi. fttabö-fierichteiu jflarfet- eu üeurueïticai<u Den 14 is de inschrijving geopend op 1200 obli- Statiën tot den koers van 95 pet. van de door de Ba- teviasehe Oosterspoorwegmaatscbappij uitgeschreven 414 pet. geldleening, groot f 1,500,000. In den nacht van den 10 op den 11 is te Rot terdam een pakhuis met speelgoed afgebrand. In den vorigen zomer heeft men op de boerderij der Btjkslaudbouwachool te Wageningen eene prcet genomen met het bewaren van groen veevoeder (gras) voor den win ter boven den grond, door het belasten met balken, ket tingen enz. Deze proef is uitnemend geslaagd. Onge veer 40,000 P. gras werd op deze wijze bewaard. Het voeder beeft thans een aangenamen reuk en wordt door het vee met graagte genuttigd. Door dese proef is de weg gewezen om ook op lage gronden, waar mer. het gras niet kan inknilen, dit met te laten verrotten doch voor den winter te bewaren. Het bewaren van groen voeder in steecen silo's zooals op genoemde boerderij reeds eenige jaren ge schiedt, is ook thans weder zeer goed geslaagd; 17,000 pond maïs werd ingekuild. Bij kon. besluit van den 9 is de heer mr. U. H. Huber, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Byka-advooaat te Leeuw», den, benoemd tot curator van de Bijks-Univergiieit te Groningen; - en aan den heer mr. E. H. s' Jacob, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als lid en voorzitter van het college van cu ratoren van de B'jks Universiteit te Utrecht, met dank betuiging voor de door hem in die betrekking den lande bewezen diensten, en zijn in dat college benoemd tot voorzitter, de curator de heer mr. H. Bejaards van Scherpenzeel; tot curator, de heer mr. W. I. M. Bosch van Oud-Ameliswaard, lid van Ged. Staten van Utrecht. By kon. bestuit van den 9 is de dagelijksohe leiding der zaken van het Entrepótdok te AmStör- dam tijdelijk opgedragen aan den directeur, den beer P. Bahusen. Den 10 des ochtends omstreeks half zeven heeft kusschen de aleepbooten Mark en Dintel II en Maria, die ieder twee Bijnschepeu sleepten, op de Waal bij Nijmegen eene aanvaring plaatsgehad, doordat de sneeuw storm het uitzicht belemmerde. Twee der Bijnschepeu kregen zulke averij, dat zij kort daarna aan den reebter- Waaloever zonken, terwijl de twee andere Bijusehepen en de sleepboot Mark en DiDtel II zoodanig lok waren geworden, dat zij de reis niet konden voortzetten en met de noodvlag in top te Nijmegen geankerd lagen. Al vorens te zinken kwam een der Bijnschepen nog in aanvaring met het aanlegvak der gierbrug te Nijmegen, dat daardoor zoodanig gehavend werd dat het met alle mogelyke middelen drijveude moest gehouden worden, totdat een andere ponton was ingelegd. De opvarenden der Bynschepen konden zich nog bijtijds redden. De Staatscourant van den 12 behelst het volgende bericht omtrent den toestand van Z. M. den Koning Volgens verklaring der genoesheeren des Konings is de toestand van Z. M. ook in de afgeloopen week betrek kelijk gunstig geweest. Di voeding is voldoende en daarmede in overeenstemming zijn de krachten. Het volgende bulletin zal verschijnen in de Staatscourant van 19 Februari a,s. De Tweede Kamer komt vermoedelijk den 26 weder bijeen. Benoemd tot onderwijzeres te Loenen (Veluwe) mej. M. B. ten Bosch te HensbroeiC. Aan het ministerie van binuenl. zaken wordt een wetsontwerp gemaakt tot wijziging der districten voor de verkiezing der provinciale stateD. Waarschijnlijk zullen in het laatst dezer maand de staten der ver- schillende provinciën bijeengeroepen worden om over eenkomstig art. 4 der provinciale wet over de nieuwe verdeeling der districten te worden gehoord. Het wets ontwerp zou met spoed door de Tweede Kamer be handeld en naar de Eerste Kamer gezonden worden opdat de periodieke verkiezing voor de prov. staten, op den tweeden Dinsdag iö Mei te houden volgens de nieuwe verdeeling der districten kunne plaats hebben. Zoo noodig kan de wet den dag der verkiezing voor de staten later stellen. Aan de kommandanten der dienstdoende schut terijen is van regeeringswege verzocht om voor zoover bij de schutterijen oefeningen op zondag- worden ge- honden, aan de schutters, die verhinderd zyn of gemoeds bezwaren hebben, daaraan op dien dag deel te nemen, de gelegenheid te geven tot oefening op een anderen dag. Het gesticht „De goede Herder" te Zoeterwoude wordt vergroot. Behoudens hoogere goedkeuring is de uitvoering van dat W8rk voor 4.3100 gegund aan den laagsten inschrijver, den heer C. P. W. Dessing te Gouda. Gedurende Januari zijn te Harderwijk bij het koloniaal werfdepófc 98 man aangenomen waarvan 62 nederlandersen 35 man van de korpsen hier te lande overgenomen. Uit het jaarverslag en de rekening over 1888 van de in 1884 te OostzaaU opgerichte naamlooze ven nootschap Onderlinge Stoombootdienst Oostzaan bleek dat tnsschen Oostzaan en Amsterdam vervoerd waren 89504 personen 34163 emmers melk 1782 koeien en voor f 1699.42 aan verschillende vrachtgoederen. De ontvangsten hebben 12490.74%, de uitgaven ƒ0726.11 bedragen, zoodat de winst f 5764 63^ beliep. Yan dat bedrag werd 5 pet. dividend uitgekeerd en f 4500 afge schreven ten behoeve van het reservefonds, dat daardoor geklommen is tot f 14500. Daar beide stoombooten te klein zijn voor het steeds toenemend vervoer, werd, op voorstel van het bestuur, besloten tot het doen bou wen eener stoomboot van grootere afmeting, tot verkoop der stoomboot Oostzaan 1 en tot het aangaan eener tijdelijke geldleeningaflosbaar in hoogstens 2 jaren. De arr. rechtbank te Leeuwarden heeft den boeren knecht onder Lieve Vrouwe Parochie, die terecht ge staan had ter zake van in den namiddag van den 26 November 11, in het wagenhuis der wed. S. P. Bouma, onder Lieve Vrouwe Parochie, een tweeloopsgeweer, terwijl bij wist dat kort te voren de zoon der wed. Boama dit geweer gebruikt had, doch niet wetende dat het geladen was, zonder zioh te vergewissen dat beide loopen ongeladen waren op eenige passen afstand vau den 14jarigen Joh. Dijkstra te hebben aangelegd ten gevolge van welke onvoorzichtigheid het schot afging en Joh. Dykstra in den buik getroffen werd, waardoor deze een paar uren later overleed, vrijgesproken, op grond dat niet bewezen was, dat beklaagde het ge weer op Dykstra aangelegd had, maar het schot afge gaan was, toen beklaagde het geweer in horizontale rich ting ter hoogte van zijne heup hield en dat de wetgever voor strafbare schuld als vereischte gesteld had grove onachtzaamheid en onvoorzichtigheidterwijl in dit geval slechts sprake kon zyn van de niet strafbare eenvoudige schuld. Den 15 Maart wordt in het Paleis voor Volksvlijt een feestconcert gegeven ter herdenking van het leit dat de heer Joh. M. Coenen zich voor 40 jaar als muziekdirecteur te Amsterdam vestigde. De commissie, die gedurende 1888 te Groningen belast is geweest met het afnemen der examens van apothekersbediende, heeft in haar verslag den wenscb geuitdat de wetgever moge besluiten voortaan den 20jarigen leeftijd als minimum te stellen om tot het examen te worden toegelaten wegens de groote verant woordelijkheid, aan de bevoegdheid voor die betrekking verbonden. De gemeenteraad van T6X61 heelt besloten de sehool in Zuid-Eierland op te heffen en die van Midden- Eierland te verplaatsen naar bet meest bevolkte deel van dien polder en daaraan eene onderwijzeres te be noemen. Aan mej. H. Enklaar werd met ingang van 16 Maart, eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de school te Burg en besloten sollicitanten op te roepen op 450 jaarwedde, in plaats van op f 650. De korporaal Eekke te Dtrecbt is zoodanig onder den invloed van sterken drank geweestdat daaraan zijne daad moet worden toegeschreven. Hij geeft voor aanvankelijk niet geweten te hebben wat hy deed en zeker niet voornemens te zijn geweest om zich ernstig op den soldaat Stavast te wreken. Hij heeft zich dien moord zeer aangetrokken en onder trenen verzocht, de zaak zoo voorzichtig mogelijk aan zynen voder mede te doelen. Omtrent het stranden van de fransche driemastschoe- ner Jaen Bartkapitein Bopers, thuis beboorende te St. Bnenx, met ballast van Antwerpen naar Sunderland, schrijft het Nieuws van den Dag Onmiddelijk begaf zich de plaatselijke commissie van de Noord- en Znidbollandsche Beddingmaatschappij te PettSU met de reddingtoestellen op weg om hulp te bieden. Toen zij op de plaats des onheils aankwam waren van de acht opvarenden nog slechts 4 op het schip aanwezig; de anderen waren reeds over boord geslagen. Terstond werden pogingen aangewendom met vuurpijlen eene lijn over bet schip te schieten maarhelaas zonder gevolg, telkens brak het tonw. Een der schipbreukelingen begaf zich daarop met eene lijn in de hand te water. Voorzeker zou ook deze afgetobde man verdronken zijn waren niet Teunis Brouwer en Pieter Boozing met ware doodsverachting in zee gesprongen. Wadende en zwemmende bereikte Brouwer den ongelukkige en onmiddelijk bijgestaan door Boozing en anderen mocht hij het genoegen smaken hem aan land te brengen. De schipbrenkeling had het touw echter moeten loslaten. Soms tot de borst toe in het water, te midden van' de hevige sneeuwbuien stonden daar nu weder de Petteners met hun moedigen burgemeester A. Eriks Kz. aan het hoofd zonder te kunnen helpen. Toch de moed niet opgegeven Na veel vergeefsohe moeite en inspanning kwam toch eindelijkvooral door de onvermoeide pogingen van T. Brouwer en S. Weg de verbinding van het vaar tuig met het land tot stand. Nu waren de ongeluk- kigen spoedig aan wal. Goddank want 't werd tijd. Behalve bovengenoemden hebben zich bij deze moeite volle redding vooral onderscheiden J. Giltjes, J. Brou wer, J. Timmerman, Gd. Timmerman, allen van Petten, en C. Knoef van Schoorl. Men meldt ons nader, dat een der geredde matrozen reeds overleden is. Men is thans bezig, den inventaris te bergen. Het schip is zwaar beschadigd en lek en zit hoog op het strand. Dezer dagen ontv.ng de postdirecteur te Nottingham een brief, waarin hem verzocht werd de ingesloten verzegelde enveloppe ter hand te stellen aan den „meest geachten man van middelbaren leeftijd in de stad." Hij vond dat de mayor der stad het meest in de termen vieltelegrafeerde er even over naar het generaal- secretariaat der posteryen en overhandigde, na bekomen toestemming, de enveloppe aan den magistraatspersoon. Deze vond er weer een enveloppe in, weer verzegeld, maar zonder adres er was een briefje bij waarin de afzender, in Amerika wonend hem verzocht de inge sloten enveloppeeen huwelyksaanvraag bevattendte overhandigen aan een „verstandig christenmeisje niet onder dan vijfentwintig jaar, goed van uiterlijk en vau fatsoenlijke af kornet." De briefschrijver geeft uitmuntende referentiën omtrent zyn reputatie en familie. Daar de goede stad Nottingham fatsoenlijke en knappe christen meisjes bij dozijnen telt, heeft de mayor l'embarras du choix-, hy zelf is nog ongehuwd, wie weet of hij, al zoekende, ook zijn eigen keus er niet bij vindt. Voor een toestelwaardoor op schepen het ondiepe vaarwater automatisch wordt aangeduid is door twee Mexicanen patent genomen. Hst bestaat uit een me talen cilinderwaarin eene half met kwik gevolde glazen buis besloten is. In het binnenste van de beide uiteinden der glazen buis komen geleiddraden uitwelke door een kabel in verbinding staan met eene battery en eene electrische schel op het schip. Zoolang nu de metalen cilinder onder het aehip ver ticaal hangtvult het kwik slechts de onderste helft van de glazen buisen is dit dus alleen met den on dersten geleiddraad in verbinding. Zoodra echter de metalen buis op eene ondiepte stootneemt zij een scbninen stand aan waardoor het kwik ook den bo vensten geleiddraad raakt. De stroom wordt dan ge sloten en brengt de electrische schel in werking. In de talryke warmoeieryen van het naar eyn eï- genaardigen vorm genoemde LoDg Island, dat Nieuw- York zoowel van de eenvoudigste en meest gewone als van de fijnste groentesoorten voorlietheelt zich in de laatste jaren eene eigenaardige manier van zaaien baan gebroken waarmede ook bier wellicht belangheb benden hun voordeel kannen doen. Zooals bekend mag worden ondersteld, maken zaailin gen te minder takken, naarmate zij korter bij elkaar staan en toch komen na het verplanten die verspeende plantjes bet best vooruitwelke de meest vertakte haarwortels hebben. Om deze goede eigenschap van de jonge planten te voorschijn te roepenzonder ze ver uit elkaar te zaaien, iets wan natuurlijk in bakken of kistingen niet gebeuren kan omdat men daarvoor te veel ruimte zou moeten opofferen gaan de warmoeziersdie voor de markt werken daarby op de volgende wijze te werk Op de mestlaag of in het algemeen op de broeiende laag brengen zij eene laag van goeden grond, die slechts 5-°6 duim dik is. Op deze grondlaag brengen zij eene laag van ternauwernood duim dikte uit zeer fijn gehakt en gedroogd sphagnum. Op deze laag van mos werd nu weer eene laag van 2 duim dikte aarde uitgestrooid en op deze laag wordt gezaaid. Wanneer nu de eerste paalworteltjes der zaailingen in den grond dringen, dan komen zij weldra in de moslaag en vertakken zich dan alle zooveel mogelijk, ook al staan zij nog zoo dicht op elkaar. De amerikaansche tuinier neemt nu zoodra'de beide zaadlobben nog vrij goed vol zijn, en het eerste blad duidelijk voor den dag is gekomen, de zaailingen stuk voor stuk op en plaatst ze in eenen anderen warmen bak 't laatste loopt uitnemend van stapelomdat elk plantje als het ware een mosballetje met zich draagt, dat gevormd is door de baarworteltjes die er zicb sterk in vertakt hebben en 't spreekt van zelf dat dit een zeer grooten invloed heeft op d kans van slagen. Vandaar dat ai hunne zaailingen vergelijkender wijze gesproken, uitnemend opkomen, zeer gezond zijn en de sterfte uiterst gering is. Zij varen er wel bij. Wat is eenvoudiger dan deze weini" kostbare manier te onderzoeken en na te volgen 1 (Tuinbouwblad.) De gewone jaarhjkscbe PaaSCtlu011tOOIlSt3l- ling, te Alkmaar, te houden van wege de daar gevestigde atdeeling der Hollandsche Maatschappij vaa (andbouw is dit jaar bepaald op den 12 April. In lichtingen geeft de secretaris U. Siebert Cjster aldaar. Het programma zal weldra verkrijgbaar zijn. Bb RGERLIJ KE STAN D. GETROUWD. t u 10 Febr. Pieter Admiraal, wednr. van Johanna Catharma Mm- leboom en Uucia Tuijnman. Anthomus Jacobus Smeets en Grietje de Munk. GEBOREN. t _Mi 10 Febr. Gerardus Johannes, Z. van Johannes W ïlhelmus Geuke en Cornelia Kamp. 11 Martinus, Z. van Cornelis Gerardus Wesselmg en Aafje Maria Ceoilia Spel. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Behandeling van strafzaken op 12 Februari 1889. S. M., Enkhuizen, diefstal met braak, 4 jaar heeht. W., Oost Souburg diefstal, 1 maand hecht. Tevens oordeeld. CUbt OUUUUIg t UlV-mioi v - werden 4 bedelaars tot verschillende straffen ver- KANTONGERECHT. Zitting van 8 Februari 1 88 9. J. K. Wz., Heilooopenbare dronkenschap bij herhaling 4 dagen hecht. P. G., Egmond aan Zeeals boven 1 3 boete of 1 dag hecht. S. K„ C. H., K. B. Jz„ P. B„ J. F., C. K., J. D., Broek op Langedijknachtelijk burengeruchtieder 1 5 boete of 2 dagen hecht. J. A., Alkmaar, als boven, f 0,50 boete of 1 dag hecht. K. S. Jz-, G. K. Jz., Uitgeest, als boven, ieder f 3 boete of 1 dag hecht. M. S, P. G., Alkmaar, J. N„ N. K. Pz., Heiloo, P. Jz., Egmond aan Zee, G. K. Jz., Uitgeest, C. D., Egmond- binnen, openbare dronkenschap .ieder f 0,50 boete of 1 dag hecht. D. H., zonder vaste woonplaatsals boven, 2 maal gepleegd, 2 boeten van f 0,50, of l dag hecht, voor elke boete. A. B., Alkmaar, rijden met een hondenkar, 3 boete of 1 dag hecht. J. S. Gz., als boven, f 1 boete of 1 dag hecht A. S., Alkmaar, des nachts onbeheerd op de openbare straat aldaar laten staan van een wagen1 0,50 boete of 1 dag hecht Alkmaar 11 Febr. Aangevoerd 4 Koeien en Ossen 200 a 240, 64 vette Kalveren 40 a 134, 27 Nucht. dito ƒ4 a 16, 5 Schapen 20 a 35, 145 vette Varkens f 0,38 a 0,53 per P., 17 Magere dito li a 13. Edam 9 Febr. Kleine kaas f 26aangevoerd 5 stapels, wegende 875 P. Haarlem 11 Febr. Roode Tarwe f 6,25, Witte dito f 7,40 a 6,85, Haver /3a 2,70, Gerst f 4,70, Duivenboonen t 7 a 6,60, Paardenboonen f 6,15, Groene Erwten f 7,50 a 7. Hoorn 9 Febr. Tarwe 9 8 6,25Gerst 5 a 4,25, Haver 4 a 2,25, Erwten: Witte 14 a 12,50, Groene 16 a 13,50, Grauwe 20 a 18,50, Vale 18 a 12,75, Bruine boonen 16 a 8,50, Witte dito t 17 a 13,50, Paardenboonen f 6 a 5,50, 15 Kalveren f 5 a 1622 Varkens 8 a 14, 40 Biggen 4 a 8, 1750 koppen Boter 0,67 a 0,70 per kop. Kampen 11 Febr. Boter per achtste vat t 34 a 37.50, per zestiende vat 16 a 18,50, per pond 1,40 a 1,60. Aan gevoerd 120 achtste en 50 zestiende vaten. leiden 9 Febr. Boter per kwartvat le soort 72 a 82, 2e soort 48 a 64. Schiedam 11 Febr. Moutwijn t 8,75, Jenever f 14,25 per v. Londen 11 Eebr. Aangevoerd 2400 Runderen 2.4-5, 9000 Schapen en Lammeren 3.4-6.450 Kalveren 3.8-5.920 Varkens 2.6-4.6. PER TBI.ECRAAF. Purmerend 18 Febr. Aangevoerd 10 Paarden, 111 Melk- en vette Koeien prijshoudend handel matig2 Stieren, 80 vette Kalveren f 0,80 a 1 per P., 165 Nucht. dito 6 a 20, 312 Schapen en Lammeren, geen handel, 184 vette Varkens 0,40 a 0,56 per P., 58 Magere dito 11 a 16162 Biggen 6 a 9, Kipeieren 3 a 3,50 per 100, 589% pond Boter t 1,50 a 1,60 per P. Kleine kaas f 28,50. Aangevoerd 95 stapels.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3