r Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar 1 BOËLÜÜIS Trekking Vrijdag e.k. L0CAALE00T „SIJPE." TOT ALKMAAR het tweede deel van Tweejaar vacantle, getiteld EENE KNAPEN-KOLONIE. Adr. BIERSTEKER, Tandarts, GELD gevraagd. Premie-Aandeelen „Hei Witte Kruis", 1 APRIL a. s. Trekking 1 Maart e.k. He dienst op IlinMda; TE KOOP: ff/» IV1' i01' 8#7," 60 36% Vï'l' 887 101% 101% if/. 387.» CïöorrUutiëu. P UI if! Er bestaat gelegenheid let het slatten wan Centraeten «p de letlngsdagen, op iedere plaats waar de loting wordt gehouden, zijnde de heer 91. BUT TER of een zijner Agenten aldaar tegenwoordigdoch ook kan men zich tttI de lotinff "V* oorbanden Geïllustreerd. Pr\js ingenaaid f 1.50, gebonden f 1.75. INBOEDEL EN HUISRAAD, Faillissement S. A. Preller le Helder. Welk particulier beeft een PA.AR DUI ZEND GULDEN liggen en wil die plaatsen op Huizen van meer dan dubbele waarde? Hiertoe genegen zijnde, wordt men beleefd verzocht zich te wenden met franco brieven, onder letters G.H Ban het bureau dezer Courant. JOH. KltAMER Co., Amsterdam, TANDARTS (nieuwe wet), ■lamstraal 13, Amsterdam, Abonneert familiën tot het regelen van. kinderlanden. Tandheelkundige Operatiën zonder pijn. der toten VOS rjïlXilMJFK (üroudcrediet), met hoofdprijzen van 50000,f 864IO,—, ÏOUO,enz., en der Loten OOS»'B'UrVS*U»4 18 64 met liet Hinsdag 19 Februari a.s. zal de dienst wegens gevorderde repa ratie der boot voorloopig worden geslaakt. Op dien dag vaarl de boot terugreis zal voorloopig door de „Alkmaar Packet" alleen worden waargenomen. Hervatting van den dienst wordt intijds bekend gemaakt. droge Takkebossen eu lijn gehakte droge Klokken. Te bevragen bij Jb. POOL, te Heer Hugowaard. AMSTERDAM pCU Ncdertawl Owt. N. W. SaholdH dito, dito 8 dito, dito Üj dito OUig3j lulie, Inschrijving 1881/818 Oostenrijk, OU. in pap.6. 1000 Mei-Nov. dito, dito Fefcr.-Aag. dito, zilver Jan.-Juli dito, dito April-Oet. Portugal Obl. Buit. 1858/80 Rusland, Ob. H en C. 1798/1815 ƒ1000 Jan. Cert. lnscb. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oot. 5 Obl. 1864 Amst. ƒ1000 April-Oct dito, 1866 dito, 1877 «e 20-100 Jan.-Jnli dito, Oostersche Leening 2e serie dito, 1873 gecons. 50-100 Jnni-Uec. dito, 1860 2e leening 100 dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oet. dito, 1880gecons.ZR.125-625 18 Mei-18Nov.4 dito, 1867/69 ot 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 18886 Spanje, Obl. Buit Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkye, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatièn geconvert2 dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligation 1881..,4 Nederland, Cultuur Maatsch. d. Vorstenl. Aand. 5 5 5 6 5 4è dito, Koloniale Bank Aandeel.... dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, dito gestemp. Oblig.f235 Italië, Spoorwegl. 18S78 dito, Zuid—Ital. Spoorweg Obl........ 8 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr, Sp.-Maat8ch. Aand5 dito, Hypoth. Obligation4' id. 3 Baltische Spoorw. Aand3 11 Feb. 77'/e 927, 102% 68 9 7e 69 65 89-/e i01»/, 6*'a l°l,/e 98 98 857 907 66 83 15» 'la dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, Jelez-GriaBi Oblig5 Jelez-Orel. dito 5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. 1 10005 Transcaus Spoorweg Oblig3 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedscbNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Loni8V. en Nashv. Cert. v.Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand dito, ditoAlg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v Aand. Lanada-Soutb Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1008 Hongarije, Theiss Spoorweg4 OostenrijkStaatsl. 1854 4 dito, dito 1860 dito, dito 1864i dito Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 dito, dito 18665 Turkije, Snoorweuleeuing3 15» 85i 931!( IR lot/ 1 A 148 r A 68s 27 841; 557 114'»/ l20i»(" 98/" 78 59/ 98 101'.. 100.,g lol 66./ 75». 60 115% 59", 541 2 i 26% 5d% 112% 104 111 116% 151 119 172 157 1 o7/,. 12 Feb. 77'/, 997, 102' 109";,. 69 69»/, 68»/, 65»/, 101% 627', 101% s>7'7 97V, 84% 89»,, 107»: 707'. v" 75ll 897 151,. 54 52; 100»; 681/ 28 '4 84»/ 55. i' 114.'' 120» 987. 72 59 96» 99'»/». 66 7 5% 60 167 li*1/, 607 12»// 27% 55 104 116»/, 10% Getrouwd A. J. SMEETS en G. DE MUNK, die namens wederzijdsche familiehunnen dank be tuigen voor de vele bewijzen van belangstelling on dervonden. Alkmaar, 10 Februari 1889. Op den 8 Februari 1889 is te Amsterdam overleden onze geliefde moeder en behuwdmoeder ANGÉLIQUE MARIE CAMPHIJIJSEN, weduwe GERR1T AN- DRIES LE JOI.LE. G. S. J. LE JOLLEGouwe. A. A; GOUWE Eenige kennisgeving. De ondergeteekendeu betuigen hunnen hartelijken dank aan allen die bi) het plotseling overlijden van hunnen vader JACOBUS KEURIS, op 3 Februari 1.1/, zoowel op de stoomboot, als te Alkmaar en te Schoorl, hulp en verzorging hebben verleend. Schoorl, P. KEURIS. 11 Febr. 1889.J. KEURIS-Keijzer. "Voor de menigvuldige en hartelijke bewijzen van deelnemingontvangen gedurende de ziekte en bij het overlijden van mijne geliefde jongste dochter, betuig ik, ook namens mijne kinderenmijnen harte lijken dank. Wed. S. D. LANSDORP. Alkmaar, 12 Febr. 1889. De Notaris P. G. DUKER, gevestigd te Y Zuidscharwoude is voornemens op Dinsdag '26 Februari 1889, des voormiddags 11 uur, in de herberg #de Hengstman" te Heer Hugowaard, publiek teverkoopen: De (wee naast elkander gelegene Boeren plaatsen genaamd ehet Leliehof aan de west zijde van den Middenweg te Heer Hugowaard, belend ten noorden de wede. Woltman Elpersten zuiden C. Pool, P. Appel, en de wede. P. Leidekker zijnde de noordelijkste plaats groot 5 83.59 h. en de zui delijkste groot 5.83.50 h. Breeder bij biljetten omschreven. Allen die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben vanof borgtochten onder zich hebbenge rekend door mejuffrouw A. OP 'T LANDT, den i2 Januari 1889 te Medemblik overledenworden v-rzocht betaling of opgave te doen, ten kantore van den Notaris Mr. W. J. DE FEIJFER te Medem blik, vó<5r 10 Maart 1889. voorzien van een tegen lagen prijs en gewaarborgde betaling bij den heer M. BUTTER te Amsterdam of bij zijne Agenten A. H. VAN DE WETERING te Wervershoof en J. HONING te Pnrmerende. Jules Verne's Wonderreisen, (nieuwe wet), Damrak 63, Amsterdam is eiken Wrjjdag te consnlteeren voor tand heelkundige operatienvullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebit ten in het hotel de 'JFoetaatGhoorstraat. Alkmaar. Spreekuren van 11 tot 2 uur. te BROEK OP LANGEDIJK, ten sterf huize van Mej. GRIETJE BOON, op Dinsdag 19 Februari 1889, des voorin. 10 uur, ten overstaan van den Notaris DUKERvan waaronder Bureau, Klokken, Bedden met toebehooren, Delftsch Aardewerk, enz. Te bezichtigen daags te voren van 10 tot 12 uur voorm. De schuldeischers worden opgeroepen ter eerste vergadering op Maandag 25 Februari 1889, des mor gens 12 uur, in de gehoorzaal der Rechtbank te Alk maar. De ondergeteekende verzoekt eenige dagen te voren opgave der vorderingen te ontvangen. De Curator, Mr. J. VERDAM. -IRn Geen wantrouwen. De publieke opinie spreekt met geene zwakke of onzekere stem over de verdiensteu dezer zuiverende Pillen ter zuivering van het bloed regeling der werking van de verschillende organen en versterking van het menschelijk lichaam in het alge meen. Holloway's Pillen hebben eene vermaardheid verkregen in het genezen van ongesteldheden der maag, jever en nieren en aandoeningen der hersenen en zenuwenvroeger zonder voorbeeld in de geschiedenis der geneeskunde. Eene belangrijke zaak ten aanzien dezer Pillen is, dat de zieke door het lezen der daar bij gevoegde *gebruiksaanwijzigingen" de behoorlijke dosis kan bepalen met eene juistheiddie niemand kon hopen te bereiken die niet sinds lang met de ge woonten en het herstel van den zieke bekend was Holloway's Pillen werken met de meeste veiligheid en de grootste kracht. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes pillen it f 0,80, 1,85, f 3,— 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf k f 0,80, ƒ1,85,/3,— f 7,50, f 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen h contant te bekomen bij J. M. van Renesse, Apoth. te 's Hage; B. Adema,te Amaterdam en bij Straatman, Apotheker te 's Bosch, alsmede in Holloway's etablissementen te Londen, 78 New Oxford Street. I gegarandeerd door een bij de Nederlandsche Bank te I I Amsterdam gedeponeerd Waarborgfonds. JAARLIJKS 3 TKEKKIVGEA, Imet prijzen van 200,000, ÏOO.OOO, f 50,000, 35,000 enz. De minste prijs, waarmede een Premieaandeel uitloten I moet is 14, en klimt deze op tot f 25. Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide en I gewaarborgde Premieaandeelen, op I met een HOOFDPRIJS van f 50,000 enz. I Origineele Loten zijn tegen beurskoers, thans j f 12,75, verkrijgbaar bij Commissionairs in Wissels en Effecten, DAMhoek Vijgendam 1517. is iederen V r f) d a g van 11—3 uur, te con sulteeren of te ontbieden in het Uötel Wö«- kamp, Paardenmarkt, te Alkmaar, voor Tandheelkundige Operatiën en het maken van Kunsttanden. hoofdprijzen van f 150000,30000, ftOOOO-, f 5 O WO,f 8000,- enz. Verkrijgbaar bij den boekhandelaar J. N. PL. VAN BA LEIN, Mient, C, No. 8, te Alkmaar. Een geheel Aandeel Grondcrediet met een geheel Aandeel Oostenrijk, alles te zarnen 8,Een half Aandeel Grondcre diet met een half Aandeel Oostenrijk, alles te zamen t 4,50, voor bovenstaande trekkingen enHoll. zegel voorzien, met na de trekkingen franco en gratis toezending der officiëele trekkinglijsten. Het vollo bedrag der bovenstaande prijzen wordt terstond door mij uitbetaald. Amsterdam. D. El. COSMAN Rokin, over de Nederlandsche Bank, 142. P.S. Naar buiten franco per keerende post, tegen toezending van postwissel. Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4