No. 20. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G 15 F E B II U A il I. Prijs der gewone Advertentiën: ©fficiêel (Bebeclte. BnttenUnb. BELGIE. De sneltrein, welke den 13 te 3 u. 50 min. des nachts van Parijs naar Brussel vertrok, is bij bet ver laten van het station te Maubeuge in botsiDg gekomen met den van Brosse! naar Parijs komenden trein. Een reiziger, een engelschman werd gedood terwijl 4 per sonen gekwetst werden. Door de goede werking der Westinghonse rem werd een grootere ramp voorkomen. FRANKRIJK. De Senaat heeft den 13 het wets ontwerp tot wederinvoering der arrondissementsgewijze verkiezingen met 228 tegen 52 stemmen goedgekeurd. BEIEREN. De aartsbisschop van Mnncben beeft bij herderlijken brief, die elk jaar zal moeten worden afgelezen, bekend gemaakt, dat dispensatie voor ge mengde huwelijken alleen dan gegeven kan worden wanneer de aanstaande echtgenooten niet alleen beloven hunne kinderen eene katholieke opvoeding te zullen gevenmaar wanneer ook de katholieke echtgenoot belooft te zullen trachten zijne of bare wederhelft „tot de ware kerk terug te brengen." Het protestantsche consistorie in Beieren is daartegen opgekomen er op wijzende, hoezeer zulk een eisch den vrede in de buis gezinnen bedreigtde predikanten tevens aansporende de aandacht van belanghebbenden of hnnno ouders op dien eisch te vestigen opdat zij de gevolgen van een gemengd huwelijk in znlke omstandigheden ernstig overwegen. ENGELAND. Te Swansea is den 10 bet vol gende gebeurd. Omstreeks 5 uur in den morgen KBUIXjIjETOKr. ASSCHEPOETSTER H. SCHOBERT. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Keizer en de Keizerin zijn den 11 des middags te Pest aangeko men zij werden aan bet spoorwegstation ontvangen door de leden van het kabinet, een groot aantal leden van beide Kamers de vertegenwoordigers van de aris tocratie en de (geestelijkheid en het gemeentebestuur. De Keizer en de Keizerin reikten de band aan den beer Tisza. De ontvangst van den kant der bevolking was zeer hartelijk. ITALIË. Te Rome is de rust geheel hersteld de stad heeft haar gewoon uiterlijk herkregen. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. De onderstaande personen worden verzocht ter gemeente-secretarie te komen Bastiaan Adrinnus Boot, Hendricus Johannes Kappers. J. ScboonewilleEngel van Os, Johan nes Nicolaas Smet, Krijn Koster. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien art. 1 2e lid der wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), luidende: .De militie wordt zooveel mogelijk uit vrijwilligers samen gesteld." Gelet op art. 11, 12, 13 en 14 van genoemde wet, alsmede op art. 9 van het k.k. besluit van 17 December 1861 (Staats blad No. 127), waarbij de wijze van indiensttreding wordt geregeld Brengen ter kennis van belanghebbenden dat zij de voor- deelen voor deze vrijwillige dienstneming hebben bepaald op 10,en noodigen hen die als vrijwilliger bij de militie wil len optreden uitzich ter bekoming van verdere inlichtingen te vervoegen ter secretarie dezer gemeenteop alle werkdagen van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uren gedurende welken tijd de aanbieding van vrijwilligers tevens kan geschieden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 12 Eebr. 1889. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. DOOR 36) Blanche had zich nn voorover gebogen en trachtte de bloem in Güntber's knoopsgat te steken. Haar schitterend haar raakte zijn voorhoofd aan en zjjn arm was nog steeds om baar middel geslagen. Toen tilde hij haar plotseling met beide banden omhoog bet kwam Willy vooralsof bij baar een eeuwigheid zoo hield en zette haar daarop voorzichtig voor zich neêr, midden op den weg. Haar kanten kleed was om een knoop van zijn jas geslingerd; zij trachtten beiden bet los te maken Blanche sptak en daarna klonk zijn heldere lach; hij vatte baar hand, hield die vast, lang, laDg terwijl hij zich daarbij over baar heen boog. Een kreet een bijna kermend geluid kwam over Willy's lippen. Hoe gelukkig moe ten die beiden daar beneden wel zijn Zij gingen geheel in elkander op Waarom maakte hij er geen einde aan, waarom drnkte hij haar niet aan zijn hart als zijn bruid als zijn vrouw Wilde Blanche dat werkelijk worden F Die koel berekenende, oppervlakkige Blanche, aan wier zijde hij nooit het geluk zou vinden dat bij zich zeker wel eens in overeenstemming met zijn karakter bad gedroomd. Het kwam Willy plotseling voor, als moest zij opspringen, om hem te waarschuwenhem terughouden van het schoone meisje en hem luide toeroepenzij is uwer niet waard En daarbij zonk zij al dieper en dieper ineen een rilling ging haar over de leden en zij zag baar leven voor zicb, zooals het nu zou moeten worden, troosteloos donker en ledig, zonder afwisseling, zonder den ver warmonden gloed zijner vriendschap. Was zij werden de heer en mevr. Kenteigenaars van het Gloucester Hotelgewekt door het geluid van het afstrijken van een lucifer. Uit hun bed kijkendebe merkten zijdat een man met zwart gelaat in bun slaapvertrek bezig was een kaars op te steken. De heer Kent sprong op en greep dien man bij de keel. Een worsteling ontstond, welke voor mevrouw Kent zeer angstwekkend was, daar de kaars uitgegaan was en zij dus niet kon zien, wie overwinnaar bleef. Plotseling herin nerde zij zieh dat haar echtgenoot een revolver onder zijn kussen bad. Zij stak de kaars aan schoot op den inbreker en bracht hem een wonde in de dij toe waarop bij op den grond stortte. Eerst toen bemerkte zijdat haar echtgenoot wien de inbreker met een scheermes een diepe wond in den hals en de borst had toegebrachthevig bloedende op den grond lag. Twee uren later blies deze den iaatsten adem uit De moordenaardie onderwijl ontsnapt waswerd terstond nagezet en eenige uren later gepakt. Hij noemde zicb Tom Allen en was een neger, vroeger hof meester op een schip. Het is zeker, dat hij vóór slui tingstijd in huis had weten te komen en zich zoolang verborgen had tot bij de gelegenheid schoon zag, om zijn slag te slaan. Den 9 en 10 was te Londen zooveel sneeuw gevallen, dat den 11 des ochtends vele omnibussen en trams nog niet rijden konden. Het Parlement is tegen den 21 bijeengeroepen. De Keizer ontving den 13 de voorzitters van beide Kamers, om hem het leedgevoel van het parlement over den dood van den kroonprins te betuigen. De Keizer antwoordde in hoofdzaak het volgende „Mijn vertrouwen in den Allerhoogste is onverzwakt. In den steun der Keizerin en in de sympathie mijner volken vind ik de kracht welke ik noodig heb tot het volbrengen mijner taak. 1b hoop, dat de leden van het parlement mij die taak door hunne bekende toewijding zullen vergemakkelijkenen mij ook in het vervolg zullen bijstaan bij het verwezenlijken mijner plannen. Ik zal nooit ophouden mijne plichten na te komen, en reken daarbij op de wetgevende macht van mijn geliefd koninkryk Hongarijedat de beboetten van de tegen woordige treurige omstandigheden zal beseffen en, ook uit het oogpunt van het gemeenschappelijk belang, zijn steun zal verleenen zoowel aan mij als aan mijne re geering, welke mijn volle vertrouwen bezit." Op eene aanspraak van den burgemeester antwoordde de Keizer„Ik hoop, dut gedurende de weken welke niet altijd bescheiden geweest in haar eischen voor de toekomst F Rustig voort te leven, nu en dan een vriend schappelijk bnnrtbezoek van hem te ont angen, daarmee was zij immers tevreden geweest I Maar dat nn een detde zich tusschen ken zou dringen, haar dit weinige zelfs zon ontrooven haar eigen zuster bovendien traan on traan druppelde baar uit de oogen. Zij zag de schoonheid niet van den naderenden nacht, bespturde den bloemengeur niet, die baar omgaf; het was haar diep rampza ig en eenzaam te moede een plotseling verlangen caar liefde ontwaakte in haar en overmeesterde het gezond verstanddat anders altijd haar denken bestuarde. Wat bad zij in dit oogenblik niet willen geven zoo zij op den ganseben aardbodem een enkel bart had bezeten, dat haar alleen had toebehoord, een menschelijk wezen, voor wien zij noodzakelijk was, om met de berinnering daaraan de leegte van haar leven te kunnen aanvallen. Maar hetgeen haar had toebe hoord had de onverbiddelijke dood weggenomen. Zij stond geheel alleen. „Eindelijk vind ik u, freule Willy 1" Het meisje schrikte. Was dat het antwoord op haar wanhopige klacht? Scheven bad haar reeds lang getoond, dat zij hem niet onverschillig was zelfs een zoo be scheiden natuur als Willy moest dat eindelijk wel bemerkenmaar was bij de rechte wel F Kon hij haar gevenwaarnaar zij tevergeefs verlangde F Hij sprak op verwijtenden, trenrigen toon. „Ik geloof, dat gij mij opzettelijk ontvliedt mag ik nu blijven F" vroeg hij ernstig. „Zeker 1" Zij moest nu plotseling hare tranen onder drukken, want tot geen prijs moebt hij haar zien weenen; bij scheen er echter ook niet op te letten. Hij ging op eenen boek van de tafel zitten en als het niet zoo donker was geweesthad Willy kunnen zien dat er eene vastberaden uitdrukking op zijn gelaat lag. „Eindelijk moet er toch klaarheid tusschen onB komen, freule Willy", begon hij kalm, maar onderdrukte harts tocht deed nogthans zijn stem beven. „Gy weet het ik met mijne gemalin in de hoofdstad van Hongarije gedurende den rouwtyd denk door te brengen gelijk tot dusver onze smart zal worden gelenigd door nieuwe be wij. en van trouw en gehechtheid." De familie Vetsera heeft uit Venetie eene kennis geving roudgezonden van het plotseling overlijden der jeugdige baronesse Marie Vetsera en hare begrafenis in die stad. In gewoonlijk goed onderrichte kringen echter blijft men het er voor houden, dat de baronesse tegelijk met den kroonprins gestorven en eerst te Heiligenkreuz, bij Meyerling, begraven is, vanwaar het lijk vervolgens naar Venetie overgebracht is. In eene toespraak, den II gehouden, verklaarde de Paus dat hij een geneesmiddel zocht voor de kwalen, waardoor de tegenwoordige maatschappij is aangetast en er naar streefde, de goede betrekkingen tusschen de staten onderling te herstellen. Op het oogenblik was bij in onderhandeling met Rusland en hij hoopte dat deze onderhandelingen zouden slagen. Zinspelende op de ongeregeldheden te Romezeide hij: „De vermetelheid der booze hartstochten keert zich tegen de grondslagen der burgerlijke maatschappij omdat het volk niet meer luistert naar de stem van den godsdienst. Vrede is boven alles noodig. De euro- peesche regeeringen weten ditwant men deinst terug voor de verschrikkelijkheden van den oorlog. Hij acht den godsdienst een waarborg voor den vrede 1" SPANJE. Generaal Salamanca is tot gouverneur- generaal van Cuba beuoemd. BULGARIJE. De oud-minister Karaveloff, die met Rusland zeer bevriend is, groette een dezer dagen prins Ferdinand toen bij hem op straat tegen kwam nietwaarop hij van een der bediendendie prins Ferdinand vergezelden een pak slaag ontving. De prins liet terstond bekend maken dat hij daartoe niet den last had gegevenintegendeel den bediende ge straft en ontslagen had. VEREENIGDE STATEN. Volgens het ver slag van hat ministerie van landbouw betredende den katoenoogst is de gemiddelde oogst 10 dagen achter bij dien van 1888 ten gevolge van de minder snelle ontwikkeling der plant. In vele districten van het zuid westen is de oogst nog niet binnengehaald wegens de vele regens. Men rekent op 84.30 pet Het gewas is korter en van bleeker kleur dan in 1888. De Senaat heeft het wetsontwerp aangenomen, waarbij aan de regeering een krediet verleend is tot bescher ming van de belangen der Vereenigde Staten op de landengte van Panama. reeds lang gy moet het sinds lang weten hoe het met mij gesteld is ik heb u lief!" Zij zag in de duisternis zijn blanke banden dicht voor zicb; bij had ze gevouwen en haar oogen vestigden zich er op als ware bet een rustpunt voor de onstuimige gedachten, die haar hoofd doorkruisten. „Ik heb u lief, Willy 1" Nu klonk het niet meer bedaard maar hartstochtelijk, wat te sterker uitkwam tegenover de kalmte en onbewegelijkheid waarmede Willy daar zat, met het hoofd in de hand en liefde liefde is een geweldige macht! Zij moet bij machte zijn, het hart van de ander te verwarmen het tot zicb te trekken met onweerstaanbare kracht „Ik heb u lief, Willy Geen antwoord. „Wie zon u lang in de oogen kannen zien zonder dat zijn blik verhelderd en gelouterd terugkeert. Dag aan dag nam mijne genegenheid voor u toe en gij gij waart altijd even koel en onverschillig jegens mij denzelfden blik, waarmede gy mij aanzaagt, badt gij voor Gertvoor de gebeele wereld - en toch verstout it mij tochtoch want ik ik heb u immers lief!" Hij had haar hand gegrepen vast en onwederBtaan- baar trok hij haar langzamerhand al dichter naar zich toe. „Zwijg toch niet langerWillyzeg ja 1 Maak mij niet nog ongelukkiger; gij vermoedt niet, welk wan hopig man u om redding smeekt. Hef mij tot u op word mijn vrouw!" Hij schreeuwde het bijna uit, angstig, dringend smee- kend met een bang voorgevoelen vervuld want toen zij nog altijd bleef zwijgen, beving hem plotseling eene ontzettende vrees, dat hij zich in zijn berekeningen kon vergist hebben. De hellende vlaktewaarop by zich bevondopende ziob voor zijn oogen tot een diepen afgrond, waarin bij verzinken moest, reddeloos voor altijdEen buivering liep hem over de leden zijn vingers beefden. „Mijnheer von SchevenHoe aarzelend kwam dit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1