No. 21. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 17FEBRU ARI. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Prijs der gewone Advertentiën: Plaatsgebrek noodzaakt ons het feuilleton achterwege te laten. '-3 g a w ISimisttiAub. Ook te NoordschormOOr heeft zich eene com missie gevormd, met het doel om de bedelarij in de Schermeer tegen te gaan. cit figqygbericfttctt. ALK1HAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM'. COS- TEE ZOON. PROVINCIALE KIESTABEL. De minister van binnenl. zaken heeft aan de Commissarissen des Konings toegezonden het benoodigde getal exemplaren van eene nieuwe provinciale kiestabel. Dij dat ontwerp is de volgende staat overgelegd O» OO c. ÊP a bD Provinciën 02 OO X-< 1 X O TH to ro O E 08 a a to -n -= a a <o to a r-H rH 63 H c8 se v c-i 05 Drente 129 153 3500 37 35 Zeeland 200,602 4500 45 42 Utrecht 215,958 4700 45 41 Limburg 257,408 5500 47 45 Groningen 273.524 5700 48 45 Overijsel 293.056 8000 49 47 Friesland 337,591 6300 54 50 Noordbrabant 505,380 7500 69 64 Gelderland 507,529 7500 69 62 Noordholland 803,460 10500 76 72 Zuidholland 927,209 11000 84 80 Wat de verdeeling in kiesdistricten betreft, is opgemerkt, dat de thans geldende verdeeling in kiesdistricten voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer is gevolgd, be houdens die wijzigingen, welke wegens de grenzen der pro vinciën noodzakelijk zyn. In overeenstemming met het aange nomen stelsel van enkelvoudige kiesdistricten voor de Se Kamer zijn in de nieuw ontwerpen tabel ook de groote gemeenten in kiesdistricten verdeeld en wel volgens de verdeeling, opgenomen in eene nota, den 9 Maart 1887 aan de Tweede Kamer inge zonden, behoudens eenige geringe veranderingen in de verdeeling der gemeente Rotterdamnoodig om eene in die neta voor komende onjuistheid te herstellen. In Noordholland is de verdeeling der 76 leden aki volgt: het hoofdkiesdistrict Hoorn zal voortaan afvaardigen 4, Enk- huizen 4, Alkmaar 4, den Helder 4, Amsterdam I. 4, Amsterdam II. 4, Amsterdam III. 5, Amster dam IV. 4Amsterdam V. 5 Amsterdam VI 4 Amsterdam VII. 5, Amsterdam VIII. 5, Amsterdam IX. 4, Haarlem 5, Beverwijk 4, Zaandam 4, Haar lemmermeer 3 en Hilversum 4 leden. Den 15 is de heer jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, in het hótel Apeldoorn te VolzOD. voor zijne kiezers opgetreden. Den 15 is te Arnhem na een langdurig lijden op b'jufi 62jarigen leeftijd overleden dc* heer G. J. Tbieme, drukker der Arnhemache courant, gedurende meer dan 40 jaren hoofd zijner uitgebreide drukkerij. Door eenige veehouders te VoonllUizon, gem. Heerhugowaard zei aldaac eene kaaefabriek worden gesticht. Aen de kusten der Zuiderzee s nabij Wiepin- gorwaard en Waardpoldor, zijn dezen winter nog geen rotganzen gezien. Thans worden op eenigen af stand groote getallaa waargenomen zij blijven echter op de in zee zijnde wierveiden zoodat van den dijk af nog geen jacht hierop ban worden gemaakt. Vorige winters wisten de vissehers met slagnetten, die van den dijk af werden neêrgeslagengroote getallen te be machtigen. Te Kolhorn «al eene uitvoering werden gegeven door de zangvereeniging Amicitia en de rederijkers kamer Sudwal, waarvan de opbrengst zal strekken voor eene schoolfeestviering op den 12 Mei. -*t Te Oudkarspol is onlangs eene vereeniging in het leven geroepeD, ten doel hebbende: 1°. den waterweg door de gemeente in den winter, bij vriezend weder, open en bevaarbaar te houden voor een geregeld ver voer van groenten en aanverwante artikelen naar bet spoorwegstation NoordSChaTWOU(l0en 2°. daar door een middel te verkrijgen tot werkverschaffing aan werkloozen. Een aanzienlijk getal ingezetenen is be reids tot het lidmaatschap dezer inderdaad practische vereeniging toegetreden. Wordt door dezen maatregel eene aanzienlijke besparing van transportkosten voor den landbouwer verkregen het kau tevens eeu uitstekend middel tot werkverschaffing zijn. Tot vader en moeder in het armhuis der her?, diaconie te Holdor zijn met het lot benoemd T. Verbeus en echtgenoote, vroeger in gelijke betrekking werkzaam aan de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. Het examen ter verkrijging der akte als onder wijzer of onderwijzeres wordt gehouden den 1 April en volgende dagen. Zij die daaraan willen deelnemen, moeten hnnne stukken vóór 12 Maart toezenden aan hunnen districts-soboolopziener. Te Holdor zijn in 1888 geboi/en 814, overleden 357, gehuwd 206. De bevolking kl om van 22134 tot 22296, daaronder begrepen de bevolking aan boord der echo; en 2409 en die in de militaire gebouwen 389. Da voet van de duinen ten noorden van PottOH en ten zuiden van Kamp is bij den laatsten storm geheel weggenomen, waardoor de vroeger afhellende zandheuvels thans steile rotsen gelijken. De Honds- boseche en de Pettemer zeeweringen hebben nagenoeg geene schade hekomen. Op het drietal voor predikant bij de ned. herv. gemeente te HoCgWOIld zijn geplaatst Braining te Be9ts, Knappert te Kwadijk en Eeijndera te Aartswoud. Schipper Ter Wee van Zwartsluis lag met zijn Bckip te Kampen en bezocht toen zijn gehowden zoon. Schoondochter ec kleinkinderen waren verkouden hij verzekerde, daarvoor aan boord een goed middeltje te hebben dat by even zou gaan halen. Spoedig kwam hij met dat middeltje terug en diende dochter en klein kinderen iets in water gemengd toe. Daar hij mede een weinig verkouden was maakte hij voor zicbzelven ook wat blaar doch nam eene veel grootere hoeveelheid. Kort daarna werden allen ongesteld en stierf hij. De anderen zullen wraarschgnlijk herstellen. De man had in plaats van het poedertje voor de verkoudheid het doosje met rattenkruit genomen en daaruit san allen iets toegediend. Den 13 had het te KöOdijk gevestigde nuts- departemeot eene vergadering belegd voor zich en een aantal genoodigden. Niettegenstaande het min gunstige weer was de opkomst groot. Als spreker trad op de heer Tetnooij Apellid van het letterlievend genoot schap „Jacob Lé in Wertheim" te Amsterdam. Hij droeg achtereen-volgens, op verdienstelijke wijze, voor eene boeiende schetsvan eigen hand getiteld „Op den jLeliënburg" ez?, „Naar een doopparty", hield een im provisatie over „Opschriften op buitens" ea besloot m6l het komische schetsje v*a Joh. Gram Een trio achter slot. Bij de verkiezing van hoofdingelanden voor bet waterschap de BeOmStOP zijn uitgebracht 221 stem men. Herkozen zijn de heeren H. Schmidt met 209 en J. Kwadijk met 206 stemmen, terwijl in de vacature P. Jongens gekozen is de heer W. Jongens met 155 stammen. Beroepen bij de ned. herv. gemeente alhier ds. F. J. Heineman te Alb'asserdam. Den 26 zal, naar wij met genoegen vernemen, de heer Justus V&n Maurïk ST. wederom alhier op treden, daartoe uitgenoodigd door het bestuur van bet r. k. leesgezelschap. Door de vereeniging St. Joseph voor de E. C. jongensscholen is alhier ia het openbaar aanbOGtOOd het maken van eeo schoolgebou w met 3 lokalen onder wijzerswoning twee winkelhuizeneen schooiingaDg met bovenwoning en een nieuwen voorgevel voor een der bestaande schc'eD. Van de 9 inschrijvers was de laagste W. Vasbinder alhier, voor f 15,993. In de den 15 gehouden zitting van de arrondis- sements rechtbank alhier, werden de SchagOP on geregeldheden behandeld en waren te dier zake gedagvaard 78 getuigen, terwijl 17 beklaagden terecht stonden. Be behandeling liep over de feiten voorge vallen op 10 en 11 September 1888: in den eersten avond, het mishandelen van Jan Borstvader van Gnartje Borsthet verbrijzelen van de ruiten in ver schillende woningeD; in den tweeden avond het op zich zelf staand feit van beschadiging en vernieling aan de woning van Jacob Henneman. Toen Jan Borst van de reis raar Soeterwoude 's avonds in Schagen terugkwam, werd hij, Schagen binnengaande, bedreigd en nam hij daarop de wijk in de woning van Jan Keet. Toen eehter die woning werd gebombardeerd en zich bedreigingen lieten hooren, is Jan Borst de achterdeur uitgegaan om zoo achterom weder het station te be reiken hetgeen hem echter niet gelukte. De menigte ontdekte hem en daar heeft toen Jan Borstde eerste der hoofdgetuigen, sooals hij zelf verklaarde, „ongemak kelijk klappen gehad." Hij kon echter door de groote menechenmaasa Diet opgeven wie dat gedaan hadden ook omdat hij al spoedig door de slagen versuft werd. Hij is toen door den burgemeester en door den ge meente-veldwachter Oudshoorn ontzet en naar het slot in veiligheid gebracht. Beschuldigd van mishandeling stonden nu terecht de 20jarige Neeltje Measelaar, die beschuldigd werd hem met een zakje met bleekpoeder in bet ge laat te hebben geslagen, Antje Kok, huisvrouw van Cornelia Eotgansvoor wie echter bet Openbaar Mi nisterie wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak vroeg Geertje Eotgans, huisvrouw van Gerrit Borst, klaarblijkelijk geene familie van Jan Borstdie haren naamgenoot een slag met een muil of klomp zou hebben gegeven: Jan Visser, die volgens verklaring van een getuige zich zou hebben uitgelaten dat hij Borst „flink op zijn donder" had gegeven en eindelijk Jan Boekei, die door het Openbaar Ministerie wer<i aangegeven als degenedie bij deze mishandeling de hoofdschuldige was geweest en tegen wien dan ook een straf van 5 maanden werd geëischt. Tegen de overigen werd ieder een straf geëischt van 8 dagen. De heer mr. A. P. de Lange trad als verdediger op. maar verzochtna het eerste requisitoir, zijn pleidooi te mogen houden na afloop van de geheele behandeling, daar hij toch voor meerdere beklaagden optrad, hetgeen welwillend werd toegestaan. Nu kwamen de beklaagden, beschuldigd van vernieling Simon Horst, wegens het uitdraaien van een lantaarn, waardoor de gelegenheid om te vernielen gunstiger zou zijn gewordeneisch 7 dagenElisabeth Maria Strooker, wegens het inwerpen van een ruit in de wo ning van ds. Kluyve, 14 dagen; Aris Hontkooper, we gens hetzelfde feit in de pastorie en in de woning van S. Keet, 2 maanden; Willem Vader, wegens straf bare opmiing7 dagen; Cornelis Baars, wegens het inwerpen van een ruit in de woning van Jan Keet, 14 dagen Klaas Schoorlwegens hetzelfde feit in de woningen van Waterman, VoormanJongejan, Vlaming en in de pastorie, 8 maanden; Aaltje Jongbloed we gens hetzelfde feit in de woningen van Schuitemaker, Koemeester, Voorman en in de pastorie, vrijspraak; Klaas Visser, wegens hetzelfde feit in de woning van Jan Keet, 8 dagen; Jan Eotgans, wegens het vernielen van het rasterwerk voor de woning van Voorman vrijspraak Johannes Eeijer, wegens het inwerpen van een ruit in de woning van Wilhelmi, 2 maanden; Dirk Ploor wegens het vernielen van het bek voor de woning van Henneman, 15 boete; Jan de Wit Hz, we gens gelijk feit 1 maand. Sommigen van ben bekenden volmondig hunne schuld en het Openbaar Ministerie had een woord van lof voor hnnne waarheidsliefde in tegenstelling met de anderendie, niettegenstaande de bewijzen, hard nekkig bleven ontkennen. Ook betreurde ZEI. Aohtb. het ten zeerste, dat omtrent het gebeurde op den twee den avond, nl. aan de woning van Henneman, zoo wei nig aan het licht was gekomen, omdat de meeste ge tuigen ten deze weigerden, gegevens aan de justitie te verschaflen. Van 'a morgens 9% uur tot 'a nam. 4% uur had, met eene kleine tusschenruimtede behandeling geduurd, zoodat eerst 's avonds 7 uur de verdediger mr. A. P. de Lange aan het woord kwam, die zijn pleidooi begon, met te verklaren, dat gelukkig gebleken was, na de langdurige instructie en na de behandeling der zaak, niettegenstaande het geschrijf in slecht ingelichte cou ranten of in bladen, die slecht inlichten wilden, dat godsdiensttwist aan den strijd vreemd was gebleven. Dit stond volgens hem allereerst vast, dat er geenerlei mo- tief van godsdienst in het spel was geweest. Zijn plei dooi zou zijn een pleidooi van verzoening, omdat veel als verzachtend zou moeteu worden aangenomen en alles kon dan ook op verzachtende wijze worden verklaard, alleen voor de geschiedenis bij Henneman was geene verontschuldiging mogelijk. Voor deze zaak waren de eenige beklaagden eohter twee jongens, die inderdaad buiten de feiten stonden. Van hetgeen daar gebeurd is, zijn de motieven onbekend gebleven, terwijl al het andere ait mensehelijbe motieven kon verklaard worden. En deze twee kwajongens stonden alleen terecht, omdat zij bekend hebben ofschoon zij wisten wat daarvan het gevolg zou zijn. De hoogste justitie eischte, om die beide waarheid sprekende kinderen zacht te straffen en de verdediger hoopte dat de rechtbank zich daarmede zou vereenigen. De verdediger trad vervolgens in eenige beschouwingen over art. 56 van bet wetboek van strafrecht, met de bewijsleer, waarin bij afweek van het gevoelen van het Openbaar Ministerie, om daarna, bij de behandeling van iedere zaak, afzonderlijk het bewijs te bestrijden of eene zachtere straf ia te roepen. Pleiter eindigde zijn inderdaad schitterend pleidooi ongeveer al dus Het zou te betreuren zijn, als de vonnissen nienwe wraakzucht brachten. Twee feiten, nl. het gebeurde met Geertje Kok, die in het huis van Wilhelmi katholiek was ge worden, zonder medeweten van haar vader, en dat men Guurtje Borst, waren de aanleiding geweest tot het voor gevallene te Schagen, zonder dat geloofsovertuiging daarbij in het spel kwam. Men zag er in, wat het eerste betreft, miskenning, wat het tweede geval aangaat, misbruik van de vaderlijke macht. En als dit niet onder het bereik vau de strafwet valt, geeft de wet geen actie aan het bind. De schriftelijke verklaring van den vader, dat, wanneer hij geweten had weik gesticht dat te Soeterwoude was, hij zijne dochter daar niet zou hebben gebracht, pleitte zelve reeds verzachtend voor hen, die, naar aanleiding van het voorval, in opgewondenheid strafbare daden hebben gepleegd. Na repliek van het Openbaar Mini sterie kwam de verdediger nog eens aan bet woord en werd de zitting te 9% uur gesloten. Uitspraak Dinsdag 26 Februari a.s. Alkmaar 15 Febr. Kleine Kaas hooi 1 28,50, Commissie hooi f 25,50, Middelbare hooi f 27,50, aangevoerd 212 stapels, wegende 57999 P. v 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1