No. 22. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 20 FEBRUARI. Knoeierij met boter en kaas. AGSCHEPOETSTER ■■■ilia Prijs der gewone Advertentiëni( ©fliciëel (öebeelte. H. SCHOBERT. AIKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. R. IA V Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e helft der maand Januari 1889. Pietje PotharstJ. MamanAmsterdam; Mej. C. Baas, 's GravenhageJ. Brands Groningen; C. Brouwer, Hilversum; Wed. Cremer, Rotterdam. Van Heer Hugowaard: Wed. C. Haar, Hoogwoud. G. BenedenHaringhuizen. Van O bda m Verschraagen'b Gravenhage. Van Schoorldam: Wed. Visser, Amsterdam. Briefkaart: D. Berkhoudt, Amsterdam. Brieven: Verzonden geweest naar Amerika: L. J. Haarmans, East Cambridge, P. Kokkes, Duitschland: Mej. B. Prox Het is een algemeen bekend feitdat onze Hol- ïuidsche en Friesche boter reeds sedert een aantal jtren haar goeden naam en daarmee natuurlijk ook htar hooge prijzen op de buitenlandsche markten heeft veiloren. Inzonderheid heeft de Deensche boter de onae verdrongen niet alleen op de Londensche markt, maor ook in onze eigene Oost-Indische bezittingen wordt zij als deugdelijker, smakelijker en duurzamer, boven de onze gesteld en boven de onze betaald. .Niet ten onrechte, want het moet erkend worden zij sie beter Gelukkig hebben wij ook reeds sedert geruimen füjjd begrepen, dat dit zoo niet kan blijven en ook uoo niet behoeft te hlijveu. Onze weilanden doen voor i lie van Denemarken waarlijk niet onderons vee is v uitmuntende hoedanigheid maar onze be- n iding is niet zoo goed als die van de Deensche bc tfeerbereiders. Wij zijn verstandig genoeg om ook dit laatste te erkennen. Er werd in den laatsten tijd niet overal aan de boterbereiding de nauwlettende zor^ besteeddie zij nu eenmaal eischt. Nu er op dit gebrek werd gewezen, nu er herhaaldelijk de aan- dach t op werd gevestigd, is er zelfs reeds vooruitgang te b espeuren. Waar het eigenbelang in zoo hooge mate ibij de zaak betrekken iskon men wel niet anders verwachten. Maar daarmee zijn wij nog niet waar wij wezen moeten; onze manier van bereiden BOOE 37) Toen men op Warnitz aangekomen en de familie spoedig daarop gescheiden was, had Gert zich fluitend naar zyne kamer begeven, om den dag met een laatste sigaar te beslniten. Daar werd zijn kamerdeur geopend en trad Scheven binnen. „Hè?" vroeg Gert onduidelijk, want de sigaar vatte juist vuur eu nam voorloopig al zijn aandacht nog in beslag. KoDta liep kalm tot aan de canapéging op de leuning zitten, strekte zijne beenen vooruit en zag zijn vriend zwijgend aan. „Kunt gij ook nog niet slapen vroeg Gert niets vermoedend. „Jajaoude jongen de wijn was ver duiveld zwaar 1 Zoo iets kan zich ook slechts zoo'n kleine koning veroorloven. Was het er niet kranig, daar op Gusserow Waarachtig ik ben niet jaloersch, maar Scheven fronste de wenkbrauwen. „Ik kwam hier, om je iets anders te vertellen, dat van wat meer belang is 1" „Ah Gert nam de sigaar uit zijn mond; hij gevoelde zich plotseling niets op zijn gemak. „Je kunt mij feleeiteeren De huzaar slaakte een diepen zucht eu liepzonder iets te zeggen naar het vensterde tegenstrijdigete gevoelens verontrustten hem. „Is dat al je belangstelling vroeg Scheven geraakt. „Neenzeker nietIk nu jahet doet my aan den eenen kant veel genoegeD; 't is mij een steen van het hart en aan den anderen kant Eonta, beste jongenhoudt je ook een beetje van haar Scheven maakte een beweging van ongeduld. „Laat die sentimentaliteit maar varen", zei hij toornig, „die staat je vrij belachelijk. De hoofdzaakdunkt my is alleen, dat wij het eens zijn, je zuster eu ik." „Hebt gij misschien ook gezinspeeld op je schulden schijnt voor boter die naar buiten 's lauds wordt uit gevoerd ook naar warme landen en naar Indiëdie dus lang bewaard moet kunnen worden, niet zoo goed als de nieuwere wijze van boterbereidingdie men in sommige andere landen vclgt. Welnu wij willen leeren. Onze boeren zijn niet onwillig of eigenwijs. Landbouwmaatschappijen en vereenigingen tot bevor dering van landbouwbedrijf of veeteelt hebben de be hoefte aan onderzoek en voorlichting van deskundigen erkender is een Eijkslandbouwcommissie opgericht die reeds een aantal verslagen heeft uitgebrachten deze verslagen zijn nietals zoo vele omtrent andere onderwerpen, ter nadere overweging, bij gelegener tijd, ter zijde gelegdmaar hebben binnen voorbeeldeloos korten tijd tot daden geleid. Er zullen proefstations worden opgericht ten behoeve van akkerbouw en vee teelt waar de grondsoorten en de voor de verschil lende soorten van grond meest geschikte mestspeciën onderzochtwaar alle soorten van veevoeder gekeurd zulleu kunnen worden ten aanzien van haren invloed op de eigenschappen en de hoeveelheid van de melk. Duitschland bezit 60 zulke proefstationsFrankrijk 40, Italië 16, Belgie 7 of 8; wij zullen er althans weldra drie hebben behalve het reeds bestaande aan de rijks-landbouwschool te Wagemngen, Vakscholen voor den landbouw heeft de LandboHW- commissie aanbevolen en ook aan dezen wensch is reeds gevolg gegeven. Gelden tot ondersteuning voor de oprichting van een school voor den boschbouw en twee scholen voor de zuivelbereiding zijn beschikbaar gesteld. Eenvoudige praktische inrichtingen zullen het zijnwaar men zal kunnen zien werken en leeren werken waar opmerkzaam gemaakt zal worden op allerlei zaken schijnbare kleinigheden somtijds, maar die niet veronachtzaamd kunnen worden zonder zeer nadeelige gevolgen waar gewezen zal worden op de oorzaken vau een uitmuntend of een onvoldoend pro- dukt, waar men nieuwe werktuigen en nieuwe wijzen vau behandeling zal zien en leeren toepassen. Maar nog op een andere oorzaak van de prijsver mindering van onze boter is door de Landbouwcom- missie de aandacht gevestigdtrouwens reeds vroeger was meer dan eens op dit kwaad gewezenhet zijn de knoeierijen in den boterhandelhet bedrog in de hoedanigheid van de waar. Voor eenige jaren is men begonnen onze boter te vermengen met water zout meelstroopsuiker en reuzelen ze daarna als beste HollandscheDelftsche of Friesche boter aan „Stellig! Ik heb iets gezegd van domme streken." „Houdt zij veel van je?" Scheven trommelde met zijn hak op den grond. „Houd nu maar met die gekheid opik dacht dat wij wel wat beters te doen hadden." „Het hindert mij geweldigKcnfca." „Je hebt anders alle reden om in je nopjes te zijn want jij vaart ei* het best bij. Maar zeg eens, weet je precieshoeveel je zuster bezit „Neenprecies nietpapa meentminstens een ton of drie." Scheven was van de leuning op de zitting der sofa gesledenhij opende zijn notitieboekje en bracht het potlood aan de lippen. „Ik zal eens een overzicht van mijne schulden maken. Aan Meijer aan Levi aan Isenburg aan Trei- tel den paardensmid den kleermaker Hm alles by elkander zoo wat vijftigduizend gulden. Hoeveel heeft zy je vader gegeven „Ongeveer betzelfde bedrag „Nu jij 1 Nu, wjj zullen elkander niet veel ontloopen, hè Dat zal nog eene mooie geschiedenis worden als wij afrekenen." Gert beet zich op de lippen het ergerde en griefde hem geweldigdat zijn vriend het geheel als een han delszaak behandelde. Als hy slechts een enkel vrien delijk waardeerend woord voor Willy had gehad dan zou het hem niet zoo tegen de borst stuiten. Maar blijkbaar dacht Scheven daar in de verste verte niet aan. Waarom zou hij zich ook voor zijn besten vriend en helper geneerec Hij stond op en rekte zich uit. „Goeden nachtGertHet was vandaag een warme dagWat een slapelooze nachten en bittere tranen zal mijn ver loving aan vele schoone oogen bezorgen Je zuster is overigens van het soortdat minstens tweemaal .zeven jaar om zich laat vrijen precies als Bachel Jacob was de naam van den schapekop, juistEn jij hebt geen enkel woord van erkentelijkheid voor mij voegde hij er vragend bij en bemerkte nu eerst hoe zijn vriend hardnekkig bleef zwijgen. Gert stond met zijn rug naar de kamerdeurzijne sigaar lag op de vensterbank hij keek strak voor zich uit in den zoelen zomernacht. Boven op de vorst van de schuur wandelde eea katje het poetste zich zette een hoogen rug en miauwde zachtjes. Hij volgde met aandacht de bevallige bewegingen van het dier en de Londensche markt te brengen. Onze eigen boeren en onze eigen boterhandelaars hebben daardoor den goeden naam van ons prodnkt bedorven. Toen de kunstboter was uitgevonden en in den handel gebracht, liet men spoedig deze primitieve knoeierijen varen en bepaalde men zich eenvoudig tot den verkoop van kunstboter voor natuurboter en vermenging van natuur boter met kunstboter. Tegen dit bedrog wenscht de Landbouwcommissie een afzonderlijke wetdie, naast de algemeene bepalingen onzer strafwet op bedrog en vervalsching van eetwaren het kwaad zal keeren inzonderheid door het zooveel mogelijk te voorkomen; ook aan dat verlangen heeft de Regeering getracht te voldoen door de indiening van een wetsontwerp', waarvan het voorloopig onderzoek door de Tweede Kamer reeds heeft plaats gehad. Volgens dat wetsontwerp zal loter mogen heeten het vetartikel waarin geen andere bestanddeelen van vet voorkomen dan die van melk afkomstig zijn. Wat aan die bepaling niet voldoet, zal in een open bare verkoopplaats of op een openbare marktplaats niet anders ten verkoop voorhanden mogen zijn dan op de verpakking of op de waar zelve gemerkt met het woord margarine in duidelijke letters. Voor den uitvoer en den verkoop van onze boter op de vreemde markten, althans op die van Engeland Frankrijk en Duitschlandzijn wettelijke bepalingen van dezen aard van geen belang meer. Daar te lande bestaan reeds wetten van gelijken aard, die beletten dat kunstboter voor natuurboter of onder een anderen naam dan mar- garine wordt verkocht; maar voor onze binnenlandsche markten en vooral voor onze winkelnering kan een wet als thans door de Regeering is voorgesteld van groot nut zijn tot wering van alle bedrog. Verder mag zij ook niet gaan, want, gelijk de Regeering te recht opmerkt, heeft goede kunstboterhetzij onvermengdhetzij vermengd met roomboter, voor de volksvoeding een betrekkelijk groote waarde. De wet mag das geen bedekte bescherming inhouden van de natuurboter of den verkoop van kunstboter benadeeleu. In dien zin licht ook de Hegeering haar ontwerp toe. Toch is er bij het voorloopig onderzoek door de Tweede Kamer en in verschillende dagbladen op gewezendat het wetsontwerp aan die eischen niet geheel voldoeten die bedenkingen koinen ons gegrond voor. In de eerste plaats zou de wet de vroegere knoeie rijen door vermenging van natuurboter met water zout, meel, stroop of suiker, ongestraft laten en ze dacht dacht zeer slecht over zich en zijn vriend. „Ik geef er den duivel van", zei bij en keerde zioh barsch om. „Ik kan nietKonta. Ik Ik „Zoo? Ik wist niet dat je zoo'n zeldzaam fijngevoe- lend hart hadtNu, je zult je wel spoedig over die dwaasheid heenzettenals eerst je schulden maar eens betaald zijn", merkte de andere spottend op. De huzaar liep naar de tafelopende haastig zijn brieventasch, nam er het bewuste bewijs uit en vouwde dit langzaam open. „Kent gij dit papier nog „Of ik het ken 1" Zwijgend scheurde Gert het in twee stukkenj, hield ze boven de lamp en liet het papier langzaam verkolen. Toen hy de lichte, zwevende, zwarte asch op den grond wierp veegde hij zich krachtig de vingers af. „Ziezoo 1 Dat is ten minste de wereld uit", zei hij diep ademhalend. „Het heeft altijd gebrand in myn zak 1 Ik ben God weet niet voor koppelaar, in de wieg gelegd, Konta. Wil myn zwager mij vrijwillig iets geven, waarom zou ik het niet aannemen maar betaling 1 be taling 1" Hij huiverde. „Goddank, dat ik die nachtmerrie kwijt ben. En nu wensch ik je van harte geluk, beste jongen. Willy is goed zielsgoed en jij hebt haar toch een weinig lief, niet waar?" Hij zag hem onderzoekend iu het gelaat„je zult haar teu minste niet verwaar- loozen", besloot bij moedeloos. Scheven draaide zich ongeduldig om. „Als meu jou hoort, zou men gelooven, dat je je zuster iu de kaken van den Moloch wierpt. Wel te ruBten en zet morgen ter eere van de heugelijke gebeurtenis een ander gezicht." Gert bleef alleen. Hij kon den ganschen nacht den slaap niet vatten. „Die vervloekte zware wijn'', zei hij woedend. Maar niet de wijn had de schuld het was de lastige stem in zijn binnenste die fluisterde „Mag je dit laten begaan Mag je dulden, dat Willy om uwentwille wordt opgeofferd Gelukkig wordt zij niet aan Schevens zijde, al mag zij nu ook gelooven, dat zy hem liefheeftdat weet je maar ai te goed en jou plicht is het haar te waarschuwen." Hy wierp de dekens van zich af en sprong op. „Het is hier onuitstaanbaar warm", mompelde hij ongeduldig. „Ja daar komt het van 1 Ik ben een gek Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1