mm No. 23 Een en Negentigste Jaargang. 1889. t ASSCHEPOETSTER |M V RIJ D A G 22 F E B II L A RI. NATIONALE MILITIE. Prijs der gewone Advertentiën: Officiéél (Bebeelte. BaiUulftttb. BELGIS. Zonder tegenstand is te St. Nicolaas de heer Raemdonck, clericaal, tot lid der Kamer gekozen. DUITSCHLAND. De Staatscourant behelst een keizerlijk beslu.t tot regeling der prijsverklaring van vaartuigen met het oog op de blokkade der ooat- afrikaansehe kust. ENGELAND. Ierland. De heer O'Brien is tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. 38) H. SCHOBERT. XII. ITALIË. Do Kamer heeft met 177 teg=?u 32 stemmen eene motie verworpen ingediend door den afgevaardigde Eazio, waarbij de houdin der regeering in zake het gebeurde met generaal Mattei werd afge keurd. Generaal Mattei is de italiaansche Boulanger die indertijd wegens ongehoorzaamheid aan de bevelen van den minister van oorlog op non-activiteit werd gesteld, doch volgens den aigevaardigde Fazio ziu deze maatregel genomen zijn, omdat hij in December gestemd hal tegen de gevraagde buitengewone kredieten voor leger en vloot. iSiuneulaud. Toestand des Konings- L i' I AI.KMAARSCHE COURANT Deze Conrant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM«. COS- TEE ZOON. Mej. KWIKKERS wordt in haar belang uitgenoo- digd ter gemeente-secretarie te komen ONDERWIJZERESSEN, die in aanmerking wen- schen te komen voor onderwijzeres aan do open bare school voor onverre ogenden te Alkmaar (hoofd do heer H. van den Berg) op f 050,-jaarwedde, worden verzocht, zich onder overlegging van do bij de wet vereisehte stukken en van eene verklaring omtrent den tijd. gedurende welken zij reeds werk zaam zijn geweest, aan te melden bij het gemeente bestuur aldaar vóór 3 Maart 1889. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR breDgen ter kennis van belanghebbenden: dat de Militieraad in dit district zijne eerste zitting, bestemd tot het onderzoeken der redenen van vrijstelling van lotelingen dezer gemeente, zal houden ten raadhuize der gemeente HOORN op Maandag 11 Maart e.k., des voormiddags 11 «4 ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Februari 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Op den duitschen Handelsdag begroette de minister von Bötticber de aanwezigen zeggendedat zij bijeen kwamen op een niet ongunstig tijdstip. Handel en nijverheid hadden al was voor zommige takken eoa betere toestand wenschelijk over het algemeen niet te klagen. Ook de betrekkingen met het buitenland waren gunstig. Het nieuwe handelsverdrag met Zwitserland, de goede uitslag van de tentoonstelling to Melbourne, de aanstaande betere verbinding met het Oosten lieten eene uitbreiding van het gebied van afzet voor Duitech- land hopen. Er bestond geene reden tot bezorgdheid voor het storen van den vrede. Men kon zich daarom toeleggen op het bevorderen van de welvaart in de hoop, dat men daarin niet gestoord zou worden. Te Hawardon, op het landgoed van den heer Gladstone, is ook een pachter nit zijne woning gezetdie zijne pacht niet betaald bad. De Daily News beweertdat er voor deze uitzetting alle reden bestond en de pachter zoo lang mogelijk gespaard was tegenover de spottende DOOR Met drukkende hitte en onweerdreigende wolken brak de volgende dag op Warnitz aan bleek en moe van het waken verliet de jonge gastvrouw haar bed. Don ganechtn nacht had zij met zieh zelf geworsteld en gestreden. Stemmen nit het verleden hadden duidelijk gesproks:: en haar oude liefelyke beelden voor oogen getooverddie zij nu door haar huwelijk voor altijd vaarwel zou moeten zeggen. Het was haar alsof haar voorouders van uit de gouden lijsten toor nig op het dwaze kleinkind neerzagen, dat van de ge woonte afweek en Warnitz aan vreemde handen overliet, om den man te volgen dien zij voor zich verlangd had Had zij hem maar lief Dan zou niets haar mogen terughouden om de inspraak van baar bart te volgen maar zij had hem niet lief. Waarom zich te misleiden F Zij had hem genomen om geen getuige te moeten zijn van Günther's geluk, om naar een andere omgeving te kunnen vluchten, onder andere menschen, die niets van haar wisten en op te gaan in plichten die haar leerden te vergeten. Met de handen onder bet hoofd en terwijl zij ha^r blikken over het stille plein liet gaan, want de oogst was in vollen gang en gaf aan alle banden werk trachtte zij zich haar nieuw leven aan de zijde van Scheven voor te stellendoch het gelukte haar niet. Verwarde ge dachten doorkruisten haar hoofd dan hoorde zij weer de stem van Güntherdie altijd zoo vast en eerlijk en warm klonk maar zij wilde immers aan haar opmerkingen der ministerieele bladen dat dit nu ge schiedt op het landgoed van hem die zoozeer wraak roept over de uitzetting der pachters in Ierland. FRANKRIJK. Zekere Pilloteldie sedert de commune te Londen verblijf hield en door Roeheforfc op allerheftigste wijze in zijn blad de Onverzoenlijke aan gevallen was over een spotprent op generaal Boulanger, daagde Rockefort uil. tevens aan een berichtgever der Pall Mall verklarende, dat Rochefort dit duel stellig niet zou aannemen. Daarop aehryft Rochefort„De gewezen galeiboef, wiens lafhartigheid ten allen tijde spreekwoordelijk is geweest, weet inderdaad zeer goed, dat men niet vecht met gaigebrokkenen hij maakt vau deze schande gebruik om den held uit te hangen. Wanneer men wegens vrouwenverkrachting naar de galeien is geweest, is men van te voren zeker, dat men □iet slaags kan raken met mannen." De heer Méline heeft de hem verleende opdracht tot samenstelling van een nieuw ministerie neergelegd. Hij heeft zijn plan moeten opgeven hoofdzakelijk wegens de tegenwerking, van de radicale groepen ondervonden. Kamer. Den 18 werd van de zijde der opportu nisten voorgesteld, den 21 weder bijeen te komen. De radicalen wilden echter den 19 bijeenkomen, welk voorstel, gesteund door de rechterzijdeaangenomen werd met 292 tegen 262 stemmen. Den 19 werd besloten, den 21 weder bijeen te komen. Ir, verscheidene gemeenten n»b'oea ongeregeldheden plaats gehad, o. a. te Argenta, waar eenige werkloozen de bakkerijen plunderden, zoodat de troepen genoodzaakt waren tusscheu beiden te komen, waardoor velen gewond werden. Te Caltagerone trokken 3000 met houweelen gewapende boeren door de stad en plunderden de bak kerswinkels. Ook hier moesten de militairen oen einde aan het oproer maken. SPANJE- Bij de beraadslaging over de nieuwe legerwet betoogde de president-minister Sagasta dat het voor Spanje hoog tijd was, de uitgaven voor het leger te beperken. Daarom zou de regeering dan ook weldra voorstellen, de sterkte van het actieve leger op voet van vrede te verminderen en de begrooting voor oorlog aanmerkelijk te verlagen. Alleen dan kon de minister van financiën het evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten herstellen. Voor een land als Spanje, dat tegen niemand booze plannen koestertwas het bruidegom denken en niet aan Günther wiens hart voor een ander klopte en steunend bedekte Willy haar gelaat met beide handen. „O mijn God, wat ben ik ongelukkig Zij richtte zich plotseling op. Zij had geen recht meer tot klagen, zij moest leven en trachten een ander gelukkig te maken. „Dat wil ik ook!" nam zij zich vast voor en de oude geestkracht ontwaakte weer. „En nn naar tante Mal- wine zij dient het wel het eerst van mij te booren." Alle paarden waren in het veld maar Willy zag niet op tegen de wandeling naar Malchin. „Ik wil vreer meester van mij zelf worden", besloot zij„het zuchten moet ophouden 1" De horizon was in een dichten grauwen nevel ge huld. In het westen stond de lacht donker en dreigend. Hoewel het nog vroeg washing er geen druppel dauw aan het gras langs den weg, dien Willy ging er lag een verstikkende hitte op weiden en velden. Zij liep langzaam, de slapelooze nachten zaten haar onder de leden en deden baar elke inspanning moeielyk vallen. „Daar hangt iets dacht zij, met een blik op de wolken, op het verdroogde bestoven gras en den gebarsten grond. De zon stak sterk en het flikkerde in de lacht, als werd zij door onzichtbare oorzaken in trilling gebracht. „Als ik vóór de bui Malchin nog maar bereik 1" 54ij kon echter niet vlugger loopen. 't Was alsof zij lood in de schoenen bad. „De weg door het park van Gusserow is korter en ook koeler", overlegde zij. „Nie mand zal mij zien, want iedereen is op het veld." En snel besloten sloeg zij hst voetpad daarheen in. Onder de eerste boomen moest zij gaan zitten zij kon niet verder. De zon was nu verdwenen het ge heele zwerk had een grauwen tint, waartegen de onweers wolk in zwarte omtrekken sterk afBtak. Da vogels zongen niet meer; diepe stilte en angstige beklemdheid heerscbte in de natnur, slechts een klein goudgroen kevertje kroop langzaam over haar voet en verdween in den mosgrond. Een wervelwind kwam plotseling op onuoodig zieh zoo sterk te wapenen. Het deed ver standiger zoo het in de eerste plaats zijne aandacht wijdde san handel en scheepvaart en een middel trachtte te vinden om de belastingen welke zoo zwaar op den landbouw en nijverheid drukken, te verminderen. VEREENIGDE STATEN. De ontploffing in het Centraal-Hötel te Hartford in Connecticut is ver oorzaakt door dronkenschap van den machinist. Hij had verzuimd water in den stoomketel te doen en liet hem toen plotseling vol bond water loopen. Volgens de latere berichten zijn 25 personen daarbij omgekomen. Sommige personen waren zoo vast in de puinhoopen ingesloten dat zij niet bevrijd konden worden en om kwamen voor de oogen der helpers, ofschoon deze deden wat zij konden om ben te redden. De soldaten werden onder de wapenen geroepen, om de orde te bandhaven en de spoorwegmaatschappijen stelden dadelijk hare werklieden beschikbaar om een aanvang te maken met het opruimen der puinhoopen. „Het officieële bericht van den 20 luiddeZijne Majesteit bracht een onrustigen nacht door. Overigens is de toestand als gisteren, niet ongunstiger." Blijkens een telegram van den gouverneur-gene raal van Ned. Indie van den 16 wordt de gouverne- mentsboffieoogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 526.770 pikols. De gemeenteraad van A:nhom heeft den 16 gun- stig beschikt op het verzoek van den heer A. J. E. Diemont om vergoeding der schadeaan zijn rijtuig toegebracht tengevolge van het niet geven van het ge wone waarschuwingssein bij de komst vau een trein over de brug bij de Velpersteenstraat door den daar geplaat sten policie-agent, maar de burgemeester deelde tevens mede, dat de gemeente zich voor het vervolg niet meer aansprakelijk stelt voor ongevallen van dezen aard. Den 18 is in de Rietlanden te Amsterdam door het losbreken van een heistelling een 30jarig werkman, te Nieuwer-Amstel woonachtig, er onder geraakt en onmiddellijk gestorven. Den 18, cm treeks half elf des morgens, ontstond een hevige brand in de boeronwoning van P. de Groot aan het Öosteinde te Spanbroek, terwijl de bewoner met een kalf naar Alkmaar was. Het vee werd gered doch de inboedeleenige voorwerpen van waarde uit gezonderd verbrandde met de geheele woning. De gemeenteraad van Edam heeft den 18 aan den heer S. de Boer WJz. in erfpacht afgestaan een stuk gemeentegrond tot stichting van een stations koffiehuis bij de remise van de Noordhollandsehe stoom- trammaatschappy. In eene buitengewone algemeene vergadering van de aandeelhouders der holl. ijzeren spoorwegmaatschappij is den 19 het bestuur gemachtigd, eene overeenkomst stof en verwelkte bladeren dwarrelden in het rond en de kruinen der boomen bogen zich krakend, 't Was niet mogelijk Malchin nog te bereiken 1 Op nauwelijks tien minuten afstand verhieven zioh de slottorens van Gusserow, maar daaraan dacht Willy in het geheel niet; zij stond opzocht een boom met dicht gebladerte uit en drukte zich vast tegen den stam, om zoo het onweer af te wachten. „En als mij een bliksemstraal treft, wat maakt dat uit, dan is alles gedaan 1" dacht zij met zekeren trots. Het duurde niet lang meer, of een heftig gebulder brak in het bosch los. De slanke boomen bogen zich krakend in den feilen wind het loof rnischte als de golven der zee en bliksemstraal op bliksemstraalge volgd door een zacht rollen van den donder, doorkliefde de lucht. Geen wonder, dat zij de naderende schreden niet hoorde. „Freule Willy", hoorde zij plotseling de stem van Günther. „Gij hier F Wat doet gij hier in dit weêrF" „Ik wilde naar Malchin." „Dat is nn toch onmogelijk; binnen eenige minuten zal de bui losbreken „Daarom blijf ik hier." „Hier F Wilt gij u dan doornat laten regenen F Ga liever zoo lang mêe naar Gusserow tot het wêer be daard is. Wij zullen nog bijtijds binnen kannen zijn voegde hij er bij, scherp naar de lucht kijkende. „Ik dank u ik blijf liever hier." Haar stem klonk zoo vreemddat hu' haar vorschend in het bleeke gelaat zag. „'t Schijnt, dat gij nog steeds niet wel zijt. Wilt gij u dan met geweld geheel ziek maken F Ik mag bet niet toestaan En met een onwederstaanbaar overwicht legde hij haar arm in den zijne en deed een schrede vooruit. Willy bleef echter weder staan. „Neen, neen, voor niets ter wereld." „Dan blijft mij niets anders over, dan met n nat te worden, Ik laat u niet alleen", zei hij kalm.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1