No. 25. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ASSCHEPOETSTER W OENSDAG 27 F E B R IJ A R I. FEUIT .T ..ETOIiJ, Prijs der gewone Advertentiën: ©fficicel (Bebeeltc. NATIONALE MILITIE. finittnUnb. h; schobert, XIII. EELGIE. De Kamer heeft den 22 met 73 tegen 25 stemmen terwijl acht leden zich van stemmen ont hielden, het wetsontwerp tot nadere regeling der suiker- belastiug aangenomen na verwerping va n verschillende amendementen. Eén daarvan strekken de om de sur taxe ©p de buitenlandsche suiker af te sidiafienwerd- verworpen met 75 tegen 32 stemmen. ENGELAND. De bijeenkomst over de suiker premiën wordt dec 1 Mei te Londen hervat. ALK1IAARSCBE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COS- TER ZOON. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR herin nert belanghebbenden, dat hij op Donderdag 28 Februari 1889, 's namiddags te 6 uren. ten raadhuize alhier zitting zal honden tot het ontvangen der getuigen voor de vrijstel ling als eenige wettige zood of wegens broederdienst. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 23 Februari 1889. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoekmet de bijlagen, van R. G. VAN DER LIET, smid alhier, om vergunning tot het oprichten van eene smederij in het perceel aan de gedempte Nieuwesloot, wijk B, No. 2, en dat op Maandag 11 Maart 1889, 's mid dags te 12 uren, ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven, om tegen het opriehten vaa die inrichting bezwaren intedienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 25 Februari 1889. De Secretaris, NUHOU'i' van dek VEEN. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomeneen rozenkranseen zilveren vin gerring met gouden plaatje; een zilveren oorbelletje met blauw steentje; eene portemonnaie met eenig geld; een kaart met knoopjes; een gouden medaljon met haar; een dameshand schoen een gemerkte witte zakdoek(M. K.); een krui- of steenwagenvier zakken met uien; een fantasiehoed; een schaar met kettingeen portefeuilje, inhoudende quitanties en eenige papieren; een koralen armbandje met gouden slotje. 40) DOOB Freule vod Malknitz had 's morgens reeds een bezoek gehad. Met den eersten, zwaren donderslag reed het oude rijtuig van Treitel de koetspoort binnen en klau terde de kleiue koopman er vlug uit. „Som maar binnen, wij kuDnen dadelijk zaken doen", riep de freule wier scherp gehoor het rijtuig reeds had hooreu aankomen, den bezoeker toe en zij opende de deur van de huiskamer. „Laat uitspannen Treitel, bij zulk hondenweer laat men geen paard buiten staan." Treitel boog zich tot aan den grond, waardoor de beide slippen van zijn vuilen jas in beweging kwamen en zei onderdanig: „Freule, ik zou wel een woordje met u alleen willen spreken." „Ik ben goddank meestal alleen Treitel. Wat is er aan de hand Zij zette de armen in haar zijden bleef tegenover hem staan en zag hem doorborend aan. „Hoe gaat het op Warnitz freule?" vroeg hjj. Hij wierp een listigen, maar scherpen blik op zijn lang niet gemakkelijke gastvrouw. „Hoe zou het gaan Goed zeide zij bytend, „maar wat gaat jou dat aan, Treitel?" „Ik heb gehoord dat daar een verloving op handen is", vervolgde hij meesmuilend. „Een verloving Daar weet ik niets van." „Maar ik welfreule." PRUTSEN. Huis van Afgevaardigden. Dezer dagen verlangde de vrij-conservatieve afgevaardigde Arendtdat de regeering door de politie den verkoop van bulletins op straat zou verbieden. Ht»É was wen- acbelijk zoowel het geschreeuw, waarmede iiie verkoop gepaard gaatte verbieden, als strafbaar te stellen het verspreitien van oude berichten als bulletins'. 'De mi nister vaa binnenlandsche zaken deelde het gevoelen van dien afgevaardigde niet. Eene dergelijke beoordee- ling van den inhoud der bulletins zon gelijk Uisan met eene censuurwelke door de grondwet nit't geduld werd. In plaats van de hulp der politie in te roepen, moest bet publiek zich liever zelf helpen door ziich niet aan het geschreeuw te storen en de bulletins niefc te .oopen. De heer Rickert, liberaal, verklaarde met dit gevoelen geheel in te stemmen. Minister Maijbach verklaarde bij de behandeling der beigrooting voor waterstaat, dat de rea-eering den aanleg van bet kanaal van Dortmund naar Ems zooveel moge lijk zal bespoedigen. Eene verbinding van bet kanaal met den Ryn zou nog f 12.000.000 meer kosten. Ook erkende de regeering volmondig de economische betee- kenis van het bevaarbaar maken der Moezelmaar eerst, wanneer het eerste plan was uitgevoerd, kon zij aau het onderzoeken van het tweede ontwerp denken. Lagerhuis. De heer Bradlaugh keurde het den 23 af, dat de regeering de strijdkrachten wilde ver sterken., Minister Gorst betoogde in ziju antwoord op dezen aanval, dat Engeland zich nergens tot eenig op treden had verbonden behoudens dan wanneer zulks gevorderd mocht worden door de aau het parlement bekende verdragen. Het eenige streven der regeering was den vrede te handhaven maar de uitgaven voor het leger en de vloot waren te veel verminderd. Voorts deed hij uitkomendat Engeland Sikkim niet aange vallen had maar er zich toe bepaald had eeu aanval af te slaan. De regeering deed nu haar best deu vrede in dit land te handhaven. Baron Henri de Worms heeft den 25 verklaard, dat de Lnadensehe overeenkomst van 1884 de regeering belet heeft, het beschermheerschap over Swaziland te aanvaarden. Bij de regeering was niets bekend omtrent onderhandelingen tot inlyving van Swaziland bij de Transvaal, welke inlijving eene schending dier overeen komst zou zijn. Alleen bad zij vernomen dat de pre sident der Transvaalscbe republiek den wenscb geuit bad een verdrag met Swaziland te sluiten. ERANKRIJK. Omstreeks 300 werklieden aan de haven van Dieppedie buiten verdienste waren begaven zich den 20 naar -den burgemeester brood vragende. De burgemeester beloofde hun den 21 eene uitdeeiing te houden doch hiermede waren zij niet tevreden. Zij trokken des avonds door de straten en plunderden de bakkerswinkels. De gelezen gouverneur van Senegal, Genonille, die in eersten aanleg tot f 300 boete veroordeeld was we gens het van honger laten omkomen van vier negers op het eiland Alcatras, is in hooger beroep bovendien tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeldals door zyne onvoorzichtigheid rechtstreeks oorzaak van den dood dier negers en wegens zijne hooge betrekking geen aanspraak hebbende op aanneming van verzachtende omstandigheden. De Eiffel-toren is thans reeds 280 el hoog. Den 23 is in de Kamer en den Senaat de verklaring van het nieuw opgetreden ministerie voorgelezen. Daaruit blijkt in hoofdzaak, dat bet ministerie zich de moeilijk heden van den toestand niet ontveinst. Aan de tegen woordige wetgeving is eene tweevoudige gewichtige taak opgelegd namelijk de stemming over de staatsbegroo- „En van wie zou dat dan zy'D vroeg zij. „Van freule Willy en baron von Scheven „Dat is niet waar Gekkepraat 1" „Een verloving is altijd een schoone zaak vooral wanneer de eeDe de duiten heeft en de ander ze kan ge bruiken'^ ging Treitel voort, zich de handen wrijvende. Tante Malwine nam op een stoel plaats. De tijding deed haar heftig ontstellen. Zy hechtte blijkbaar meer gewicht aan Treitel'a woorden, dan waarvoor zij wilde uitkomen. „Hoe kotnt gij er aanvroeg zij eindelijk wan trouwend. „Van haar broeder van haar eigen broeder 1" verzekerde Treitel. „U moet weten, de beida heeren staan zoo'n beetje in het krijt by mijn zoon de jeugd holt wel eens door en nu wil die van zijn ouden vader weten of bet waar is en of Warnitz soiled is Piek piek fijn, heb ik hem geschreven." „De zaak is dus, dat twee luitenants, die tot over de ooren in de schulden steken, op het vermogen van freule Willy azen riep Malwine Malknitz hygend uit. „Mijn God, freule, wat ziet gij de zaak dadelijk dou- ker inHij is een knap man die baron Scheven een heel kuap man 1 Het geld kau toch niet liggen te verschimmelen." Malwine sloeg krachtig met haar vuist op de tafel spuwde op de witgeschuurde vloec en riep „'t Is een gemeene streek Als een kwikstaartje huppelde de kleine koopman heen en weer. „Toen ik boorde, freule, dat baron Scheven aan zijn vriend beloofd had, om zijn schulden te betalen, wanneer hij hem met zijn rijke zuster in kennis bracht, toen heb ik dat ook gedacht en uit oude gehechtheid aan den schout zaliger, aan Warnitz en Malchin, die de bron zijn geworden van mijn kleine bezitting, wilde ik niet zwijgen. Iemand moest het weten; daarom kom ik het u vertellen, freule. A1b freule Willy haar kostelijk geld niet kwijt wil, dan kan zij voor hem bedanken. ting van 1890 en het verzekeren van het slagen der tentoonstelling door het toepassen eener mildever draagzame en wijze staatkunde. „Wij rekenen er op", aldus wordt verder gezegd „dat de nieuwe militaire wet, wjlke thans in behan deling is op bevredigende wijze zal tot stand komen. „De voornaamste taak der regeering bestaat bierin om voor alle republikeinen een terrein te vinden tot gemeenschappelijke handelingopdat het stelsel van vrede en vooruitgang worde verdedigd en bevestigd. Al onze pogingen zullen daarheen gericht zijn om Frankrijk te raadplegen gedurende het tijdvak van kalmte. Gy kunt vertrouwen stellen in onze waakzaamheidwij zullen streng toezien op fouten en zwakhedenwij zullen alle maatregelen nemen, welke kunnen strekken tot verzekering der wettelijke ordedoor het verijdelen en onderdrukken van oproerige ondernemingen." Het nieuwe ministerie is vrij algemeen ongunstig ontvangen, terwijl de verklaring, den 23 afgelegd, door de pers zeer koel ontvangen is. De uiterste linkerzijde heeft besloten het ministerie niet aan te valien, terwijl Clémenceau met zijne aanhangers het niet steunen zal, maar evenmin trachten om het te doen vallen. De nieuwe minister van binnenl. zaken Constans heeft inmiddels den prefect van Parijs gelast bij de betoogingen der werklieden niet de minste rustverstoring te dulden en gelijktijdig bekend gemaakt, dat hij de deelnemers daaraan niet zal ontvangen. Van dezen maatregel wordt door enkele bladen vee) goeds verwacht. OOSTENRIJK-HONGARIJE. In de hon- gaarsche Kamer ia de behandeling der Iegerwet ge vorderd tot paragraaf 25waartegen de oppositie ook zooveel bezwaar had. Minister Tisza heeft echter te kennen gegeven dat hij zich vereenigen zal met een voorstel, van liberale zijde in te dienen, om de kennis der dnitsche taal in zoover te verlangen als deze in het belang van den dienst bij het gemeenschappelijk oostennjkache en hongaarscbe leger noodig is. Bij de exameDS wordt het gebruik van alle talen van bet koninkrijk vrij gesteldterwijl de examen-commissiën steeds zoo zullen samengesteld worden, dat de toepassing dezer bepaling mogelijk is. ZWEDEN. Den internationale schaatsenrijders wedstrijd den 24 voor lief hebbers te Stockholm gehouden, werd volgens een in het Handelsblad opge nomen telegram door prachtig weder begunstigd; er was weinig wind en bet ijs zeer goed. Het aantal deelne mers was 11 namelijk 5 zweden, 5 noren en 1 fin. In de afdeelingsritten gebruikten voor de 5000 el Godager, uit Hamar, 10 m. l'/s sec., Norsing, uit id., 10 m. 6S/S sec., Halvorseu uit id., 10 in. 15 sec., Otterseu uit Christiania, 10 m. 18 sec. Bij den beslissenden kamprit werd de eerste prijs (zilveren drinkkan en gouden medaille) behaald door Godager, in 10 m, 52IS sec.; de tweede prijs (zilveren bokaal en zilveren medaille) door Norseng in 10 m. 53/s sec.; de derde prijs (zilveren bokaal en zilveren Och, mijn arme zoon Hij verliest al zijn zuur verdiend geldje, als mijnheer van den Broek en zijn vriend hun bonten rok moeten uittrekken. Wilt n het freule Willy zeggen „Natuurlijk Denk je, dat ik mijn mond zal houden vroeg zij honend. „En als freule Willy intusachen nu eens verliefd was geworden op dien mynheer?" vroeg hij loerend. „Als zij baar geld behoudt en ongelukkig wordt zonder hem?" „Treitelje bent een ezelHoe kan een verstan dige meid om een man ongelukkig worden?" „Is het misschien beter als zij het aan haar papa geeft Dan weten de bank en de beurs er wel raad voor Yersohrikt zag Malwine op. „Dat gebeurt nog vee minder", zei zij kortaf. Treitel wreef' zich de handen. „Mijnheer de president heeft op eens alles betaald; en er gaat geen wisseltje meer terug", ging hij voort. „Wanneer?" vroeg de oude freule doodsbleek. „De vorige week den laatste van de maandhy kwam regelrecht van Warnitz." Geheel in gepeins verzonkenzag Malwine naar het overstroomde plein en naar den opklarenden hemel. Zy had van de knetterende donderslagen zoo goed als niets gehoord zoozeer had hetgeen zij vernomen had haar aangegrepen. „Dan is een huwelijk nog niet het ergste", troostte Trei'el. Zij deed de deur open en schoof hem eenvoudig naar buiten. Wat was er voorgevallen? Broek bad zijn doel bereikt en Willy bad haar niet eens om raad gevraagd. De broeder koppelt zijn zuster aan een vriend, die diep in schalden steekt, om zich zelf te redden. „Foeifoei I" riep zij laid schudde zich krachtig en spuwde op het plein. „Wat zijn de menschen toch ellendige wezens En terwijl de steenen van het plein opdroogdende ganzen en eenden zich snaterend in de plassen ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1