No. 26. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G 1 MAART. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: fiuitcuUub. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BELGIE. Den 27 stond de groote briquetten- fabriek van Felix de Huijniu bij Marchiennes in brand. Tien reservoirsieder 500000 kan teer inhoudende vatten vlam en zouden eerst den 28 uitgebrand kun nen zijn. Het was onmogelijk het vuur meester te worden. Ook de in de Sambre voor het innemen van lading liggende sehepen geraakten in brand. DENEMARKEN. Bij de tweede lezing der begrooting in de Tweede Kamer is op de begrooting van oorlog een bedrag van 4| miljoen geschrapt, waar van 3% miljoen voor voltooiing der versterkingen van Kopenhagen en l miljoen voor aankoop van geschut benoodigdbeden in hot tuighuis enz. Op die voor marine werden mede eenige posten ten bedrage van een miljoen geschrapt. DUITSCHL AND. Het gerucht dat prins Alexander van Battenberg, gewezen vorst van Balgar ije, in het huwelijk getreden is met mej. Loisinger eene zangeres van nederige, burgerlijke afkomst, die verbonden was aan den hofsehouwburg te Darmstadt, is bevestigd. Den 6 is dat huwelijk te Mentona voltrokken. Hij zal voortaan den aaatn voeren van graaf von Hartenau en zich buiten Duitechland vestigen. Dit huwelijk wekt te Berlijn natuurlijk groot opzien omdat ten vorigen jare het huwelijk van dien prins met prinses Victoria van Pruisen, dochter van wijlen Keizer Frederik, tegen ge houden is. Pruisen. Huis van Afgevaardigden. Den 27 werd beraadslaagd over het voorstel van den heer Wicdthorst om de lagere school weder onder het toezicht der geestelijkheid te brengen. De conservatieven nationaal-liberalen en vrijzinnigen verklaarden zich tegen het voorstel. Minister Gossler achtte het voorstel gelijk aan eene uitnoodiging, om te onderzoeken, of de regeering zich op grondwettig terrein bevindt, doch alle redenaars hadden aangetoond, dat het bestaande stelsel voldoende is, daar geen enkel ernstig bezwaar was ingebracht. De regeering hield zich bij voortduring aan de stelling van den vroegeren mi nister Ladenberg en was daarbij zeker van den bijval van het geheele vaderland. Na verdere beraadslaging werd het voorstel verworpen. Alleen het centrum de polen eu denen stemden voor. FRANKRIJK. De door den nieuwen gemeente raad van Nimes herkozen burgemeester Numa Gilly is als zoodanig wederom afgezet, nadat zijne verkiezing tot raadslid door den prefectoralen raad nietig ver klaard was. Het besluit van den gemeenteraad van Bergerac, om de kiezers op te roepen ter beslissing over de plaats voor eene veemarkt aldaar, is door den prefect der Dor- dogne te niet gedaan. Den 27 zijn de diplomatieke stukken openbaar ge- DOOR H. SCHOBERT. 41) Ook Malwine von Malknitz was op het verlovings feest verschenen. „Ik ben zoo mak als een lam", verzekerde zij Willy met hand en mond. „Al trok je mij het vel af, ik zou geen kik geven." Zij hield zich zoo getrouw aan bare belofte, dat Manrice van den Broek eindelijk tot de overtniging kwam dat men met die afschuwelijke oude kat zeer goed kon omgaan, als men zich maar genoeg met haar bemoeide; zij hoorde hem zoo gednldig aan, dat hij er geen oogen- blik aan twijfelde, of hij had haar voor zijne theoriën volkomen gewonnen en in gedachten zag hij de geld kisten van Malcbin reeds voor zich geopend. „En ter wille van jon h&b ik naar al dien onzin met engelengeduld geluisterd", zei zijmet een wan- hopigen blik op Willy, tot zich zelf. „Mijn maag is er door van streek geraaktHet duurt minstens acht dagen, vóórdat ik er weer van bekomen ben Willy was de voorbeeldigste verloofdedie men zich denken kon als Angela haar had opgevoed dan zou zij zeker niet weinig trotscb op haar werk zijn geweest. Men zag geen verliefde blikken, geen handdrukken en heimelijke kussen, integendeel, Willy scheen zorgvuldig te vermijden, met haren verloofde alleen te zijn. Zij hield zich bijna voortdurend met hare gasten bezig. Eerst laat in den avond kort vóór het vertrek der familiegelukte het Schevenhaar in een zijkamer alleen te Bpreken terwijl de anderen in de tuinkamer j maaktwaarin de framche regeoring een geschiedkun dig overzicht geeft van den veldtocht onder Atscbinoff. De strekking is, om de houding der fransche overheden te rechtvaardigen. Eusland had verklaard dat Atscbi noff met geene zending was belastmaar dat onder de metgezellen van dien avonturier eenige geestelijken waren die met inschikkelijkheid verdienden behandeld te worden. „Atschinofi"', aldus wordt verder verklaard „was on beschoft jegens iedereenen velen zijner metgezellen namen bij ons de wijk. Ons grondgebied werd door hem beschouwd als overwonnen land. De admiraal Aubry zond den 17 dezer eene laatste opeisching, welke met trotschheid werd afgewezen. Hij besloot toen eenige bommen te werpen in bet fort Sagallo, dat zich daarop overgaf. Al degenen die zich in het fort bevonden werden gced behandeld. De gouverneur van Obook be- oogde alleen onze herhaaldelijk miskende staatkundige rechten te doen eerbiedigen, zonder afbreuk te doen aan het godsdienstig doel der onderneming. Een ver wijt kan noch aan Frankrijk, noch aan Eusland worden gedaan en wat laatstgenoemde mogendheid betreft, zij is te rechtvaardig en te onpartijdig dan dat de goe.le betrekkingen tusschen beide landen zouden kunnen ge stoord worden door een voorvalwaarbij Frankrijk alleen van zijn recht gebruik maakte, omdat het daartoe als met geweld gedwongen werd. Kamer. Den 26 werd door den heer Laffon een voorstel ingediend waarvan de strekking is om te verbieden dat dezelfde persoon in meer dan twee dis tricten zijne kandidatuur stelt of dat een afgevaardigde zich kandidaat stelt, voordat hy zijn ontslag genomen heeft. Het werd naar de afdeelingen verwezen. ENGELAND. Bij de verhooren voor de commissie in zake de brievendie de Times aan den beer Parnell, het iersche parlementslid, had toegeschreven was gebleken, dat dit blad ze van zekeren heer Houston en deze weder van Pigott, redacteur van een orgaan der Fenians, ontvangen had. Nadat dit gebleken was, maakte de vraag, of genoemde heer Hanston en de directeur-gérant van de Times zich behoorljjk over tuigd hadden van de echtheid dier brievenhet voor naamste punt van onderzoek uit. De heer Houston wist aileen dat Pigott hem gezegd had, dat hij ze had van Fenians te Parijs die ze in Ierland gevonden zouden hebben in een valies in eene kamerwaar Byrne of Kelly in hechtenis waren genomen. Hy had zich van de waarheid van dit gezegde echter niet ver gewist. De heer Macdonald, van de Times, bad dat ook niet gedaan. Deze verklaringen werden den 22 met groote belangstelling door de aanwezigen vernomen. Uit het verboor van Pigott bleek dat bij getracht had zoowel van de Times als van de Parnellisten geld te krijgen. Toen bij de brieven van Parnell verkocht had aan de Times, had hij zich o. a. tot den nationalistisch gezinden aartsbisschop Walsh gewend met de mededee- ling, dat hij een middel wist om den aanvaldie den zaten. Leo Günther was oogenschijnlijk geheel verdiept in zijn gesprek met Blanche. „Ons verblijf hier spoedt nu ook ten einde 1" zei zij en zij zag hem daarbij aan, alsof zij verwachtte, dat hij nu eindelijk daarop wel iets zou zeggen. Ziju gelast kreeg plotseling een levendiger uitdrukking, want op hetzelfde oogenblik bemerkte hy, in den grooten spiegel tegenover hem, in de zijkamer de slanke gestalte van Willy, waaromheen Scheven vertrouwelijk zijn arm geslagen had. „Ah", dacht Blanchedie geen vermoeden had van bet spiegelbeeld„dat helpt En luide voegde zij er bij „Ik mag toch wel zeggen: tot een spoedig wederzien Günther sprong op kuchte en liep een paar maal met luide schreden tot aan de dear van het terras. „Neem mij niet kwalijk, freule Blanche, ik ben wat opgewonden van avond", zei bij eindelijk, diep ademhalend. Blanche glimlachte stilzij reikte hem haar roos kleurige vingers hij drukte er een kus op. Toen ging hij weder zitten. „Ik kan hem onmogelijk meer tegemoetkomen", dacht Blanche. „Waarom spreekt hij niet? Niemand hoort ons hier immers." Maar Günther staarde weer somber in den verrader lijken spiegel. Hij zag dat Scheven zich boog dat hij Willy tot zich trok hij kuste haar neen zij was hem behendig ontweken die wending van haar hoofd kon geen ander doel hebben. „Zij zijn toch verloofd dacht Günther verbaasd. „Als zij hem liefheeftmoet zij zijne teederheid be antwoorden of is zij er te koel voor P" En weer herin nerde hij zich wat er bij den brand gebeurd was en bjj die gedachte drong hem het bloed met kracht naar het hoofd. „Mijnheer Günther, ik wacht nog steeds op nw antwoord." „Freule Blanche, wees niet boos, ik weet, dat ik van avond onuitstaanbaar ben. Ik voel mij niet lekker!" „Juist Da", dacht zij boos, „en ik bad zoo stellig op Parnellisten dreigde, onschadelijk te maken. Dat bij daarmede wilde te verstaan geven dat hij de valsch- heid der door hem voor echt verkochte brieven kon bewijzen ontkende hij. Zijne verklaringen waren zoo verward en tegenstrijdigdat gerust kon worden aangenomen, dat hij niet zou opzien tegen eene ver- valsching van brieven of tegen het voor echt verkoopen van hem als valsob bekende brieven. Opmerkelijk was het ookdat in de in geschil zijnde brieven allerlei uitdrukkingen voorkwamen, die woordelyk dezelfde waren als sommige uitdrukkingen uit de stellig als echt erkende brieven. Verwondering wekte bet verder, dat het woord „hesitancy", dat in de echte brieven goed maar in de betwiste als „hesitency" voorkwam, door Pigott, toen de advokaat der tegenpartij hem plotseling vroeg, dat woord van Parnell en Egan eens op te schrijven, ook „hesitency" schreef. Den 26 was Pigott bij den aanvang der zitting van de commissie afwezig. Op de vraag des voorzitters waar bij wasverklaarde de advokaat van de Times zulks niet te weten onder bijvoeging dat hij den 25 des avonds in zijne woning niet was teruggekeerd. Op verzoek van den advokaat der tegenpartij Charles Eus- seil verleende de voorzitter machtiging tot het in hech tenis nemen van Pigott. De commissie schorste daarop de zitting voor een uur. Na de hervatting deelde de advokaat Eussell mede dat Pigott den 23 een bezoek gebracht bad bij den heer Labouchère en aldaar eene verklaring geteekend had dat de brieven, welke aan Parnell toegeschreven waren, nagemaakt waren. Den 27 las de heer Webster advokaat der Times een brief voor van Pigott, uit Parijs geschreven. Hij nam daarop de brieven terug, aau Parnell toegeschreven en betuigde zijn leedwezen dat deze door de Times openbaar gemaakt waren. Op raad van zijn advokaat, den heer Eusselltrad Parnell voor de bank der ge tuigen en verklaarde onder eede dat de brieven niet door hem ondertaekend waren. Op voorstel van den ad vokaat Webster werd daarna de zitting verdaagd tot den I Maart. De heer Parnell heeft inmiddels afgezien van de rechtsvervolgingdoor hem tegen de Times ingesteld. Er worden stappen gedaan om de uitlevering vau Pigott te verkrygen wegens valschheid in geschriften. Lagerhuis. Minister Balfour verklaarde den 26 t. dat alle mededeelin^en betreffende de slechte behande ling, waaraan de staatkundige iersche gevangenen bloot gesteld zijn verzonnen zijn. Tevens gaf bij een over zicht van den toestand in Ierland dat zeer gunstig luidde. ITALIË. Bij de den 25 in de Kamer voortgezette behandeling der voorstellen van den minister van finan cien ontkende de minister van oorlog de noodzakelijk heid om de begrooting in de aanstaande 5 jaren met f 20.000.000 te vermeerderen. De minister van finan cien zeidedat bij zioh bad vereenigd met alle bezui nigingen waardoor de geregelde loop van den open- van avond gerekend. Men kan toch nooit op de man nen staat maken." Zjj leunde zwijgend achterover in haar stoel en keek verdrietig naar haar slanke handen, waarvan de schoonheid haar weer in verrukking bracht. Nu had Scheven daar binnen Willy toeh gekast hoe rechtop zij ook voor hem bleef staan. „Hij heeft er immers recht op 1" Ea daarbij sloeg Günther de handen krampachtig in elkander, sprong weer op en streek met zijn hand over bet klamme voor hoofd. „Laat ons op het terras gaanfreule", zei hij tot Blanche „bet is hier zoo warm dat men er onder bezwijken zou." „Zy heeft hem niet liefZij bedriegt zich zelf dat is geen liefde", herhaalde Günther telkens opnieuw toen hij naar hnis reed. „Hoe mag zij er in Godsnaam toe gekomen zijn Zij wordt diep ongelukkig, want Willy zal liever met open oogen haar ongeluk te gemoet gaaD, dan haar woord breken De beide officieren hadden Warnitz verlaten; ook de overigen maakten zich tot vertrek gereed. In den namiddag vau deu laatsten dag kwam de president nog eens bjj zijn dochter. „Willylief", zeide hij en welwillend legde by zijn hand op haar schouder, „ik acht het mijn plicht, je als vader de oogen te openen voor zaken, die je niet kent. Je bent nn de verloofde van een jongen, schitterenden officier maar officieren hebben altijd geld geld en nog eens geld noodig dat is nn eenmaal niet anders. Je zult dus verstandig doen. als je dit in het oog houdt en een klein kapitaal afzondert, waarover jij alléén beschikken kuot een fonds, dat zoo vast staat, dat niemand er kan aankomen, begrijpt ge De vrouwen hebben toch ook wel eens extra uitgaven. En ik wil gaarne dat sommetje voor je beheerenzonder dat Scheven daarvan iets behoeft te weten. Het is goed bij mij bewaard hm hoe denkt gij er over Hy had een stoel naar zich toegetrokken, ging zitten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1