No. 27. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 3 MAAK T. ASSCHEPOETSTER Dit nummer bestaat uit twee bladen, EERSTE BLAD. üSuroettlftttb. FEUXT bT .ETON, Stabd-Bericltttn. Prijs der gewone Advertentiën: Toestand des Konings. Paaschtentoonstelling. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEMi. COS- TEE ZOON. In den avond van deu 26 is te Wiidervank het schip van een visscher geheel afgebrand. In eene den 28 onder leiding van den reetor magnificus, prof. J. C. Mattheste Amsterdam gehouden vergadering van het uitvoerend ccmité tot stichting eener Aula (gehoorzaal) in het gebouw der Universiteit aldaar is onder voorbehoud van de goedkeuring door het gemeentebestuur aangenomen de voorwaarde van den heer Eud. Lehmann dat een blijvend aandenken zou worden gewijd aan wijlen zijn broeder den hoogleeraartot wiens nagedachtenis bij eene gift van f 40000 voor genoemd doel schonk. Den 28 hebben voor de arr. rechtbank te Haarlem te recht gestaan Pieter van Lieshout, 51 jaar, poelier, Jacob Bloem, 22 jaar, eu Gerbrana van der Kolk, 23 jaar, allen te Beverwijk, beklaagd van in vereeniging met andere, onbekend gebleven personen op den avond van den 14 Februari in een aan de Meerstraat gelegen lokaal te Beverwijk de bijeeukomst van het Leger des Heils op ruw« wijze te hebben ver stoord door gevloekgetier en gepleegd geweld. De banken verden omver geworpen en als werptuigen ge bruikt, de glasruiten ingeslagen, de lampen afgeworpen en vernield, terwijl de eerste beklaagde nog bovendien bij den ingaDg een heilsoldaat gewelddadig aangegrepen en mot zooveel kracht zou hebben teruggeduwddat deze tegen het beschot eener trap opstooten verder op de tribune een anderen heilsoldaat op den grond te hebben geworpen, getrapt en geslagen. De tweede beklaagde zou op de tribune opzettelijk en wederrech telijk met eene bank eenige ruiten uit een venster achter die tribune hebben stukgeslagen, terwijl de derde eene lamp zou hebben naar beneden gehaald en ver volgens stukgeslagen. Den eersten beklaagde werd bovendien te last gelegd, dat hij met eene bende personen onder luid geraas en geschreeuw het lokaal was binnen gedrongen tot op de tribune en behalve de reeds genoemde feiten de bende zou hebben opgeruid door haar toe te schreeuwen „Toe, jongens, pak maar aan; toe maar, jongens, smijt en gooi de lampen uit!" Allen bekenden hnnne schuld. Tegen Lieshout werd 9tegen Bloem en van der Kolk ieder 3 maanden gevangenisstraf geëiscbt. Het openbaar ministerie deelde mede deze zaak zoo spoedig aangebracht te hebben omdat het Leger des Heils weldra zijne tenten op nieuw te Beverwijk wenschte op te slaan, en men zou moeten zien dat aldaar de vrijheid van vergaderen, op welk DOOR H. SCHOBERT. 42) XV. Het gebouw, waarin de Fortnna-bank gevestigd was' was een prachtig massief gebouw in het midden der stad. De rijke onderpui was met zandsteen ingelegd de groote poort werd door Karyatiden gesteund en daarboven verhief zich een kunstig bewerkte gevel. Alle weelde van den nieuweren tijd was te hulp ge roepen cm het huis uiterlijk tot een van de degelijkste in zijn soort te maken. Het kantoor van den president lag in bet achterste gedeelte van het gebouw en kwam nit op een met gekleurde vierkante steenen ingelegd plein waar 's zomers een fontein sprong. Het was weelderig ge- meubeleerd en een alleraangenaamst verblijf voor den eigenaarals hij onbezorgd en in prettige stemming zich had neergevleid op de met echt kemelshaar over trokken chaise-longue of voor zijn groote schrijftafel zatdie met prachtig snijwerk zinnebeelden van den handel, was versierd, verdiept in berekeningen, die hem op het papier tot een waren beursheld maakten. In den regel zweefde er blauwe sigarenrook in het vertrek wanneer de president zich in dit allerheiligste bevond, maar van avond ontbrak die, en het groene licht van de hanglampdie boven de schrijftafel hingviel niet op de aristocratische trekken van Broek, maar op het Bloikeblonde haar van Knanerdie voorovergebogen ijverig san het werk was. De president zat op de chaise-longuein de nabijheid waarvan een klein tafeitje stond met een japanBche lamp er op, eveneens van een groen scherm voorzien hij scheen geheel ver diept in de jongste beursberichten. gebied ook, even goed moest worden geëerbiedigd a's elders. De gemeenteraad van Rijp is in zijn beroep tegen het besluit van Gsd. Staten van Noordholland waarbij goedkeuring is onthouden aaD zijn besluit tot verminde ring van den omvang van het lager onderwijs, niet ont vankelijk verklaard. Beroepen tot onderwijzeres aan school 2 te Haar lemmermeer mej. M. Vreekon te Wijk aan Zog. Het station Elbarg—Epe van de Nederl. Centraal- Spoorwegmaatsehappij zal voortaan den naam dragen van Elburg—Oldebroek. De afdeeling Graft van de Noordhollandseh^ Vereeniging „Het Witte Kruis" heeft besloten, bij het boofdbesiuur gelden aan te vragen voor het maken van 4 flinke regenbakken en het bouwen van een buisje ter bewaring van verplegingsmaterieel. Ook besloot zij, pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van gelden, om aan behoeftige zieken levensmiddelen uit te reiken. De zaken van den notaris Jonekheer te Gorssel die dezer dagen vermist is en wien naar men ver moedteen ongeluk overkomen is, zijn in de beste orde gevonniea. De afdeeling Rijp van het Witte Kruis heeft besloten bij het hoofdbestuur eene som van f 12000 aan te vragen voor de stichting van een ziekenhuis met binnenbaden. Volgens den regenmeter der Bijkslandboawschool te Wageningen is in Februari gevallen C5J streep regen, tegen 24 streep in Feb. 1888 en 4% streep in Feb. 1887. Aan bet postkantoor Winkel en de daartoe behoorende hulpkautoren werd gedurende de maand Februari in de Eijkspostspaarbank ingelegd f 682.60 en terugbetaald f 2. Het laatste door dat kantoor uit gegeven boekje draagt het nummer 143. Het bulletin van deu 1 luidde, dat de toestand ge- durende de laatste dagen ouveranderd bleef. Het is reeds de vierde jaargang, die Het Orgel, maandblad voor organisten onder redactie van M. H. van 't Kruis, met 1 Maart intreedt. In deze omstan digheid ligt wel een bewijsdat de arbeid van den bekwamen direoteur wordt gewaardeerd en het blaadje levensvatbaarheid bezit. De abonnementsprijs bedraagt f 1.25 franco per post. Uitgever is C. Immigte Botterdam. Naar wij vernemen zijn op de VOOrdracllt voor onderwijzer aan de openbare school voor onver- mogenden, in plaats van W. Schut, geplaatst de onder wijzers 1° J. Vermaas te Nieuwveen 2° K. Sanders te Monnikendam en 3° J. L. van Overbeeke te Dordrecht. Het was stil doodstil in de kamer. Men boorde niets anders dan nu en dan bet krassen van Knauer's penbet kraken van een strook papiereen diepe ademhaling, die veel van een zwaren zucht bad en dan was het weder stil. Maarits van den Broek scheen deze stilte onverdra- gelijk te vinden hij sprong op en begon rusteloos maar onhoorbaar op en neer te loopen bet dikke tapijt dempte ieder geluid. Eindelijk bleef hij staan. „Knauer zelde hij zacht, op een toonwaaruit de onrust, die hem kwelde, duidelijk merkbaar was. Knauer keerde zich ommaar hield den vinger by een getal in de lange rij cijfers, in de optelling waarvan bij gestoord werd. Zijn wangen waren hoogrood, zijn organ schenen te branden en groote droppels ston den hem op bet voorhoofd. Hy zag zijn chef aan zonder iets te vragen of een antwoord te verwachten; bet was zulk een hulpelooze, wanhopige blik, dat Broek plotseling hniverde. „Zijt gij klaar vroeg hij den kassier en hij wreef zich daarbij de handen, alsof bij het koud bad. „Nog niet, mijnheer." „Nu, ga dan maar voort!" Hij drukte zijn geparfu- meerden zakdoek tegen voorhoofd en slapen; maar hy deed dit werktuigelijk evenals hij ook geheel werktuigelijk op en neer liep. Een onbeschrijfelijke angst kwelde bem, een angstdie zijn hersenen verstompte en zijn keel droog maakte, de angst voor een vreeselijk spooksel, waarvan hij den naam niet dnrfde noemen. Het lag hem als met centenaarslast op de borst en benam hem bijna den adem. Hij maakte zwijgend zijn jas los en toen hij ook zyn das wilde losmaken, voelde hy dat zijn handen ijskoud waren. Met oogen waarin waanzin te lezen stond, keek hij naar het gebogen hoofd van Knauer en den ronden rug, die naar hem toegekeerd was. Als hij nu eindelijk maar sprak! Maar Knauer zeide niets; hij rekende, bedaard en gelijkmatig als een machine; hoe het er ook in zijn binnenste uitzag, de ambtenaar ging vdór den mensch. Hij rekende met groote ge tallen en verbazende sommen waaraan geen einde scheen te zullen komen. En hoe rekende hij't Was alsof zyn leven en van af hing. Zijn lippen prevelden Het voorstel van de commissie voor de gasfa briek dat in de op 6 Maart te honden raadsvergade ring behandeld za! worden, komt, naar men ons mede deelt, hierop neder, om met I Juli a.s. den gasprijs voor alle gebruikers met ééu cent te verminderen en dus te stellen op aoht centen per kab. el en voor houders van industrieele ondernemingen, te Alkmaar gevestigd, bet volgende tarief vast te stellen voor de eerste 2000 kab. el 8 ct. volg. „of gedeelte er van 7% 7 t> n n n n n n n n n 7% n n 77 n n n n n rt n n n»» n n en daarboven 6 Bij de den 2 door dijkgraaf en heemraden van de Schermeer gehouden aanbesteding zijn toegewe zen a. de leverantie van 200.000 straatsteenen aan P. Messelaar alhiervoor f 14,80 per 1000b. de leverantie van 60 a 70 kub. ellen grint aan M. de Wildt alhier voor 2,45 per kab. el. Vrijdag werd voor bet kantongerecht door een bewoner van Eamond aan Zeeten behoeve van eea beklaagde, eene valsche verklaring afgelegd. De zaak is in onderzoek. Bij de politie werd aangifte gedaan door een be woner aan de Breedstraatdat ten zijnen nadeele is Ontvreemd een lange stofler welke voor zijne wo ning aan een haak hing. De dader is onbekend. Den 28 had in het lokaal Harmonie eene uit voering plaats van eene jeugdige vereeniging, die echter door hare krachtige werkzaamheid zich snel heeft ont wikkeld. Het i3 de Alkmaarsche Schermver- eeniging „Regoor", die, onder leiding van haren directeur, den heer A. Laar, voor de eerste maal, na hare oprichting, in het openbaar optrad en proeven af legde van de schoone kunstdoor haar beoefend de kunst, die het oog scherpt, de spieren staalt de zelf- beheersching en de tegenwoordigheid van gi-eat ont wikkelt. Met de verschillende wapens werd vaak kranig gewerkthet kortstondige bestaan der vereeniging had heel wat minder gerechtvaa digd. Met genoegen ver namen wij, dat reeds verscheidene ingezetenen, belang stellenden in dezen sport, zich als begunstigers bij deze vereeniging aansloten. Wij werken van onzen kant gaarne medeom aan dit aantal uitbreiding te gevendoor do mededoeliugdat de contributie sleehts f 1 bedraagt. Voor deze geringe geldelijke opoflering zal zeker nog menigeen bereid gevonden werden, eene zaak te steunen die op zoo nuttige wijze tevens de lichamelijke ontwikkeling van het jongere geslacht bevordert. Deze jaarlijksche tentoonstelling, te houden van wege de afdeeling Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van landbouw zal, zooals gemeld, dit jaar plaats hebben soms zacbt een getalen dan sloeg den president de schrik om het hartmaar het was niets altijd nog niets Hij moest wachten Dat vreeseüjke wachten Hij hield het niet uit; hij moest zijne gedachten zoeken at te leiden en met alle aandacht keek hij naar den belderrooden met gouddraad doorweven draak van de portière, naar de japansche lamp, die op het tafeltje bij de chaise-longue stond naar den driehockigen spiegel in antieken bronzen lijst, die al dien pracht weerkaatste en hij kreeg het daarbij hoe langer boe konder zijne knieën konden hem nauwelijks meer dragen, toen hij op den spiegel wilde toe loopen; hij schoof er letterlijk heen. „Die opwinding zal mij geen goed doen Zij maakt mij stellig een paar jaar ouder", dacht hij bij zieh zelf en angstig keek hij zich in het gelaat of het reeds de sporen droeg van den knagenden angst, die hem ver- teerde. „Dwaas die ik ben alles zal nog wel terecht komen." Zijn voet stiet tegen de beurseourant; het gaf een ritselend geluid, alsof zy zioh ook hier wilde doen gelden. Op hetzelfde oogen blik legde Knauer de pen neder eu wendde bij zich tot zijn chef. „Nu?" De hand van den president zocht naar steun; de vale, doodsbleeke kleur, die Willy in den zomer reeds eenmaal zoo verschrikt had, verspreidde zich weder over zijn gelaat. Het verpletterend gewicht van dit uur liet zich niet meer uit de hoogte afwijzen; het zou hem verpletteren dat gevoelde hij dat las hij in Knauers ontstelde gelaatstrekken. Hij ging langzaam naar zijn schrijftafel; het oogenblik, dat by reeds zoo lang in koortsachtige spanning had verbeidvond hem geheel besluiteloos. Als eeD ver oordeelde, met brandende oogen en droge lippen, naderde hij zijn ondergeschikte. „Twee ton te kortzeide Knauer zacht. „En morgen is het de laatste van de maandBroek wierp zich op de chaise-longue. Hij streek met de hand over het voorhoofd zijn vindingrijke geestdie anders nooit om een uitweg verlegen wasweigerde nu zijn dienst; hij was volkomen stomp. Veelkleurige kringen bewogen zioh voor zijn oogen en in zijn ooren klonk het al luider en luider: „Tweemaalhonderdduizend f Tweemaalhonderdduizend Wordt vervoi^d,)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1