No. 29 Een en Negentigste Jaargang. 1889. V U IJ D A G 8 M AART. Prijs der gewone Advertentiën: flaatsgebrek noodzaakt ons hel feuilleton achterwege te laten <S(ficiëel (Scheelte, Nationale >Xilitie. jSnitsalimb. SERVIE. In eene dezer dagen te Belgrado ge houden byeeahomst van ongeveer 1000 radicale kiezers werden zeer heftige redevoeringen gehouden en werd o. a. het besluit genomen dat die party zich krachtig verzetten zou tegen elk ministerie, dat niet uit ver tegenwoordigers der meerderheid was samengesteld. Dit schijnt by den Koning, die reeds lang het voornemen had van de regeering afstand te doen, den doorslag te hebben gegeven; althans uit Belgrado komt het bericht, dat de Koning den 6, des namiddags te een uur, plechtig afstand gedaan heeft van den troon ten behoeve van zijn zoon, prins A'exander, geboren 14 Augustus 1876. De heeren Eistic Protic en Beli-Markowic zijn tot regenten be noemd. SPANJE. De regeering heeft gelast, dat de noo- dige voorzorgsmaatregelen zouden genomen worden naar aanleiding van het feitdat zich eenige cholera gevallen voorgedaan hadden aan boord eener stoomboot, afkomstig uit La Plata. ZWITSERLAND. Het besluitom de in het buitenland wonende, doch overgekomen ingezetenen van Ticino te beletten deel te nemen aan de stemming op den 3 deed ongeregeldheden verwachten waarom het kantonnaal bestuur het gouvernementsgebouw te Bellinzona versterkte eu er kanonnen voor plaatste. De Bondsraad zond den commissaris Borel met onbe perkte volmacht daarheen en stelde zoo noodig troe pen te zijner beschikking. VEREENIGDE STATEN. Den 4 heeft gene raal Harrison het presidentschap aanvaard. Hij begaf zich begeleid door president Cleveland en een escorte soldaten van het Witte Huis naar het kapitool, waar de senaatsleden de hooge ambtenaren en de vertegen woordigers der andere staten hem wachtten, fljj legde daar den eed af op den familiebijbel het eigendom van zijnen grootvaderdie ook president geweest is en sprak daarna zijne intreê-rede uit. öimisulftuö. STATEN-GENSRAAL. Tweede Kamer. ALKHAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat ter gemeente-secretarie in den loop dezer maand aanvraag kan worden gedaan door lotelin gen van deze gemeente lichting 1889, om bij de z e e m i 1 i t i e te worden ingelijfd. De voordeelen, aan deze dienst verbonden, zijn vermeld in de daartoe aangeplakte openbare kennisgeving. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 5 Maart 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. ENGELAND. Lagerhuis. Den 4 werd van wege de regeering op eene vraag van den heer Powler geantwoord dat de onderhandelingen met ErankrijkDuitschland Nederland en Belgie over de telegraafkabels haar einde naderen. De regeering gelooftdat de exploitatie der kabels, welke die landen met Engeland verbinden, weldra san de plaatselijke besturen zal kunnen werden overgegeven. FRANKRIJK. Het boulangistische blad La Co- carde te Parijs is failliet verklaard. Daarin verklaart hij vertrouwen te stellen in de voortzetting van het beschermend stelsel en in de ont wikkeling van de nijverheid der Vereenigde Staten. Hij twijfelt er niet aan of zijne economische Btaatknnde zal de volkomen vereeniging van het amerikaansche volk ten gevolge hebben. Hij doet een beroep op de burgers der republiekom bondgenooten te worden der kleurlingen, door hun de voorrechten te verzekeren van de maatschappelijke orde en van een eerlijk en verlicht bestuur. De wet op de nationaliteit zal in dien tin gewijzigd moeten worden dat het onderzoek ten aanzien van de zedelijkheid der personen die ameri- kaanech burger willen worden vergemakkelijkt worde. Niettemin moet de immigratie niet belemmerd worden. Een daartoe strekkend wetsontwerp zal ingediend wor den, evenals voorstellen tot versterking der zeemacht te verwachten zijn. In het vervolg kwam o. a. nog het volgende voor „Wij hebben tot dusver vermeden ons in te laten met de aangelegenheden in Europa. Wij zijn steeds bereid gebleven onze goede diensten aan te bieden om de handhaving van den vrede gemakkelijk te maken en nooit hebben wij gepoogd gebruik te maken van de moeilijkheden, waarin andere mogendheden verkeerden, om zeiven daarvan voordeel te trekken. „Ter wille van onze rust mogen wij niet toelaten dat een kanaaldat de west- en oostkust met elkaar in gemeenschap steltonderworpen is aan bet gezag van eene andere regeering welke deze ook zijn moge. Wij voltrouwen dan ook, dat geaue bevriende mogend heid eeD dergelijk plan zal bevorderen. Wij zullen onze beste krachten inspannen om de vriendschappelijke betrekkingen met alle groote mogendheden te hand haven, maar daze kunnen van ous toch niet verwachten, cat wjj onverschillig zullen zijn voor een ontwerp, dat ons zou blootstellen aan eene bespieding van naburige vijanden. „Wij hebben reeht er op te rekenen, dat geene euro- peesohe regeeriDg zal trachten koloniale nederzettingen te vestigeD iu tot Amerika behoorende staten. Wij zullen nooit iu gebreke blijven de billijke rechten te eerbie digen van in Amerika gevestigde burgers van andere mogendhedenmaar wij eiscben dezelfde behandeling voor ons zeiven. Kalmtebillijkheid en overleg ken merken steeds onze diplomatie. „Hst congres za! verplicht zijn wetten te overwegen tot regeling onzer staatsinkomsten, en wel zoo, dat de groote oversohotten verdwijnen. Ean pering overschot zou besteed kannen worden tot wederiakoop van schuld brieven. Doze handelwijze verdient do voorkeur boven een verlaging der inkomsten tot beneden het bedrag der onvermijdelijke uitgaven. Het is zeer goed mogelijk het overschot te verminderen zonder het beschermende tarief op te geven of onze nijverheid te benadeelen." Door de afdeelingen zijn den 5 tot voorzitters ge kozen de heeren BrouwersSmidt, E. Creraers van der Scbrieck en Tak van Poortvlieten tot onder voorzitters de heeren Lohman van Delden, Gleichman, Vos de Waal en Mees. In deu avond van den 2 zijn de bijeenkomsten van het Leger des Heils te B0V0rwijk weder voort gezet tegen heffing van 10 centen voor toegang per persoon; den 3 was men genoodzaakt, ook des middags en des avonds dien toegangsprijs te heffen daar des ochtendstoen ieder vrij kon binnenkomen weder rumoer outstaan wa3. De hooge raad heeft den 4een vonnis der arr. recht bank te Haarlem vernietigd waarbij een dronkaard te Zaandam wegens eerste herhaling van het feitdat bjj zich in 't openbaar in kenuelijken staat van dronken schap bevondwas veroordeeld. Met het openbaar ministerie nam dat collego aan, dat ten deze van derde herhaling sprake moest zijndaar als laatste veroor deeling moet worden aangenomen elke veroordeeling waarbij de vervolging der voorafgaande als verzwarende omstandigheid is aangenomen, onverschillig of die voor afgaande veroordeeling reeds onherroepelijk was gewor den. Genoemde dronkaard is dientengevolge wegens derde herhaling tot acht dagen opslniting veroordeeld. Den 4 des avonds is te Wageningen in de broei- kamer van het groote tabakspakhuis van den heer C. Kocb waar in April J888 ook brand ontstond weder brand uitgebroken, waardoor een groot deel van het pakhuis eu eene aanzienlijke hoeveelheid tabak vernietigd is. De Bredasche Carnavalclub heeft den 4 den in tocht van prins Carnaval te Breda voorgesteldwelke zeer goed geslaagd is. Er waren tal van vreemdelingen overgekomen; gedurende den optocht was de tramdienst door de stad gestaakt. In den laten avond van den 4 is te Anna Paulowna ten gevolge van het vallen eener petro leumlamp de aan den heer A. Keuter Ez. te Alkmaar behoorende boerderij, bewoond door K. de Goede, afge brand. Het vee werd gered doch overigens verbrandde nagenoeg alles. De prov. staten van Groningen hebben den 5 op voorstel van de centrale afdeeling, met 40 tegen 2 stemmen als hun oordeel uitgesproken dat de ver deeling dier provincie in kiesdistricten voor de ver kiezing van leden dier staten zooals die door de re- geermg ontworpen isin strijd is met het provinciaal belang na verwerping van een voorstel van den heer Zijlker, om de tabel aan de gemeentebesturen om advies te zendenmet 39 tegen 3 stemmen. Eene voorge stelde wijziging om aan bet district Groningen een lid meer en aan het district Onderdendam een minder toe te kennen de gemeente Hoogkerk te voegen van On derdendam bij Zuidhorn en de gemeente Wedde van Oude Pebela bij Winschoten werd aangenomen met 36 tegen 6 stemmen. - In de den 5 gehouden vergadering van den gemeen teraad van Zijpe waren alle leden tegenwoordig, met uitzondering van den heer Kaanvolgens mede- deeling van den voorzitter wegens familie-omstandig heden verhinderd deze vergadering bij te wonen. Na goedkeuring der notulen wordt gelezen een adres van J. Zwart, te Oudesluis, houdende verzoek om ontheifing van f 4 hondenbelasting, aangezien zijne vier honden geregeld vastleggen en er bij de beschrijving een abuis heeft plaats gehad. De secretaris bevestigt dit, waarna de gevraagde ontheffing met algeraeene stem men wordt verleend. Aan de orde is de behandeling van het kohier van den hoofdelyken omslag voor 1889. Op voorstel van den voorzitter wordt bij acclamatie besloten, dit in geheime zittting te behandelen. Bij de daarop gehouden rondvraag zegt de heer Ncbel dat hij nog in herinnering wil brengen zijn bezwaar tegen de bestaande verordening op den omslag, door hem ten vorigen jare kenbaar gemaakt. Aangezien dit bozwaar niet is opgeheven en ook de heffing met 1 °/0 gerezen is, hoewel da omslag op 100,— minder is bepaald zal hij misschien zijne stem aan de goed keuring van het kohier niet kunnen geven. De open bare vergadering wordt daarna door deu voorzitter gesloten ter behandeling van het kohier. Na heropening wordt het kohier met algemeene stemmen vastgesteld tot een bedrag van f 7913,21 en verder bepaald dat de aanslagen moeten worden betaald in vier termijnen en wel vddr 30 April31 Juli, 31 October en 31 Deo. 1889; dat de gemeente ontvanger tot de inning der in dezeD omslag begrepen aanslagen zitting zal houden op eiken woensdag bene vens de vier laatste werkdagen van iedere maand. De vergadering wordt daarna gesloten. In eene buitengewone algemeene vergadering van deelhebbers ia do Oost-Sumatra tabakmaatschappij is den 5, na uitvoerige bespreking over den min gunstigen toestand dier onderneming, een voorstel, om te likwi* deeren, verworpen met 815 tegen 48 stemmen. De bomschuit S. C. H. 169, „de Vier Gebroe ders", welke te Ni0U.W0d.i9p reddeloos was binnen gesleept, bracht dan 5 bij verkoop te Sobevenlngen f 3000 op. Kooper was de reader en eigenaar M. J. Tuytaan wien het onderling verzekeringsfonds f 4300 uitgekeerd heeft. Aan het vergelijkend examen voor hoofd eener openbare school voor gewoon lager onderwijs te Leiden, jaarwedde f 1700 en f 350 voor gemis van vrije woning, namen den 5 145 van de 103 sollicitanten deel. Den 5 is door het bestnur der Vereeniging de Kerkelijke Kas te Holder aanbesteed het bouwen van een kerkgebouw met kosterswoning in de Gravenstraat, ten dienste van de ned. geref gemeente (doleerende). Laagste van 9 inschrijvers was de heer H. Wijker voor f 8274. Den 5 is te Haaren brand uitgebroken in de stal van de boerderij der gebroeders van Dongende paarden en varkeDs werden gered, doch nagenoeg alle runderen kwamen om. Het huis met de daarbij be hoorende gebouwen brandde geheel af. Da gemeenteraad van HaarlOtU heeft den 6 besloten, aan de Maatschappij van landbouw op haar verzoek eene som vau f 2000 te verleenen als bijdrage voor 'nare in dit jaar aldaar te houden tentoonstelling, en afwijzend beschikt op een voorstel van burg. eu weth., om vulkachels, stelsel Hunck in bet stedelijk museum te plaatsen daar de meerderheid er bezwaar in zagdat des nachts die kachels onbewaakt zouden blijven branden. Bij de deu 6 gehouden periodieke verkiezing voor twee hoofdingelanden van den polder d0 Zijpo zijn herkozen de heeren H. Delver en C. Gut.ker met 36 en 35 van de 36 uitgebrachte stemmen. Bij de den 6 te H00rh.UgOWaard gehouden aanbesteding voor den bouw eener onderwijzerswoning te V00nhuizon werd ingeschreven door H. Koorn, Benaingbroek, f 5562; J. Bergmeijer, Zijdewind, f 5550; J. Kezelman en W. de Heer, Nieuwe Niedorp, f 5369; N. v. d. Voort, Alkmaar, f 5280; E. de Boer, Medemblik, f 5263; J. N. Vlaming, Hoogwoud, f 5248; W. J. Dekker, Alkmaar, f 5200; C Hille, Zijdewind, f 5125; G. Baas, Alkmaar, 5100; J. D. Tesrelaar, Alkmaar, 5055.55; C. Grootegoed, Alkmaar, 4884. Het werk is nog niet gegund. Bij de den 6 te H00rhUgOWaard gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad, in plaats van wijlen den heer J. Pater, werden uitgebracht 153 stemmen, waarvan 113 op den heer G. Wijnker, 29 op den heer C. Swager en 11 op den heer K. van Dam, zoodat de beer Wynker is gekozen. Gedurende de maand Januari 1889 is bij de Sijka postspaarbank f 1.123.107.75 ingelegd en f 685.886 24J terugbetaald, zoodat het gezamenlijk tegoed op den 31 f 14.417.632 90 bedroeg. 6593 nieuwe boekjes werden afgegeveD, 1228 geheel afbetaald, zoodat aan het einde dier maand 207.128 stuks in omloop waren. De voor eenigen tijd ontslagen jongste bediende van den ontvanger der directe belastingen te Haar- l0m is gevangen genomen, als verdacht van verduiste ring en valscbheid in geschriften. Uit Atjeh wordt berichtdat een sergeant het ongeluk had op een draad te trappen die met de la ding van een torpedo in verband stondtengevolge waarvan de mijn ontplofte en een officier en een sergeant gedood en twee genie-soldaten gewond werden. In Mei heeft bij de directie der marine te Helle- voetsluis een vergelijkend examen plaats van jongelingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1