No. 81. Een en Negentigste Jaargang. 1889. 13 MAART. ASSCHEPOETSTER WOENSDAG Prijs der gewone Advertentiën: EERSTE BLAD. (Bebeeltc. KIEZERSLIJSTEN. KIEZERSLIJSTEN. H. SCHOBEBT. Herplaatsing wegens misstelling. HERIJK voor de ingezetenen van O u d o r p op 14 Maart St. Pankras 15 van des morgens 9 tot des namidd. 2 ure. BELGIË. De prins de Ligne en de burggraaf de Jongbe die onlangs in het Kamerenboscb bij Brussel een tweegevecht hielden zijD door de arr. rechtbank aldaar veroordeeld elk tot eene maand gevangenisstraf en tot f 100 boete. ITALIË. De Koning heeft het ontslag der minis ters Grimaldi Perazzi en Saracco aangenomen en in hunne plaats benoemd tot minister van financiën de heer Seismit Doda van de schatkist de heer Gioletti en van openb re werken de heer Firali. De heer Crispi is minister van binnen- en buitenl. zaken gebleven. Tot de instelling van een afzonderlijk ministerie voor de posterijen en de telegraafdienst is besloten. ALKMAAHSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMt. COS* TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen naar aanleiding van het 2e lid van art. 35 der wet van. 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 37) bij deze ter algemeene kennisdat bij de herziening der lijsten aanwijzende de per sonen die bevoegd zijn tot bet kiezen van leden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, de Provinciale Staten en den Ge meenteraad, de namen der volgende personen wegens het verliezen van een of meer der gevorderde vereisekten of uithoofde van overlijden daarop zijn GESCHRAPTals A. Wegens het verlibzen van een oe meer der GEVORDERDE VIREISCHTEN J. H. Avis, J. H. de Boer, D. Boet, T. Boetel, Joh. Be zaan Sr., G. J. van den Bos, J. J. H. Bossert llz., G. A. van der BurchH. Burkunk P. G. M. BuijsC. Carbaat W. J. Dekker, Jb. van der DeureP. Duits, J. J. Erkamp, H. G. Groenewoud, H. Haarmans, M. Haasbroek, Jb. Habicht, Jan HalfschepelH. Hekket, H. Hemels, Reijer Hoen, Jan Jonker, J. G. Joor, L. Jupijn, A. J. M. Keijsper, P. Kiste- maker, G. ten Kleij, Jb. Klomp, P. Koene, D. Koger, Jan KooijJ. J. Kraakman, H. E. Kuijper, A. van Liesbout, J. W. Licht, A. Makkenze, A. J. van der Meer, W. van der Meulen, Arien Mienes, Cs. Mooij, Christiaan Nagel, IJ. Olden burg, Augustijnsteeg, JB. M. OuwensGerrit van de Poll W. van Ravenhorst, A. van RielJ. H. Romijn, D. Schoen, L. C. Schuller tot PeursumD. Schut, P. F. Scbutz, S. Sie- brands. Dirk Smit, Jacob Sonnevelt, E.'J. Theissling,'c.Tjeb- bes, Jb. Tol, C. Verweel, Herms. Vet, P. Visser, vertrok ken naar Koedijk, Cs. Visser, P. J. Vogel, P. Volkers, Cs. Volkers, M. A. de Vries, E. van der Waal, J. W. Weleker Jobs Westerbeek, Roelof Wiering, Simon Wit, W. H. van Wijngaarden en M. L. van Zwet. B. Wegens Overlijden: J. P. Besteman Sr., Cs. Briefjes, Cs. Bruin, T. J. Bnrkunk J. B. Collier, D. Dorbeck, H. A. ErigerioDk. Geels' M. Groenveld, Jb. Heinis Jz., H. Hekkert, Jan Hoek (Molen buurt)W. F. de Jong Sr., Jobs. Kesselaar, P. Koeter. R JKoningJC. KoornK. Koopman Sr., R. Kuyper Dr. C. J. de Lange, W. Lans, Herman Nijkrake, Hk. Oort- meijer, Klaas Pepping, J. J. Poll, W. Rees, G. E. llitte C. B. ScbollmeijerJohs. Schuit, Adolf SmabersNicL Johs Stam en G. Swerver. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 11 Maart 1889. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen by deze ter algemeene kennis, dat de lijsten der kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraadop beden vastge steld ten Raadbuize aangeplakt en gedurende 14 dagen des morgens van 9 tot 2 uren op de secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd zijn. Bezwaren tegen die lijsten kunnen gedurende dien tijd, onder overlegging der noodige bewijsstukken, op ongezegeld papier by den Gemeen teraad worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 11 Maart 1888. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. DOOR 45) In de woonkamerwaarin hy gebracht werdeen met veel weelde gemeubeleerd vertrekeen waardig pendant van het kantoor van den presidentwas de geheele familie bjjeea ook Leo Günther bevond zieh daar. Zij stonden op het punt om nit te gaao, om nog een bedrjjf van de Dok Juan te gaan hooren.; mevrouw Angela had haar kanten sortie in de band alleen Isa scheen niet te zullen méégaan; zij zat in een huisjapon en met een handwerkje bij de theetafel. „Je brengt mij bericht van mijn man, Knauer f" vroeg Angela vriendelijkhem baar rechterhand tot een kus aanbiedende. „Mija arme man Bij dit weer voor «aken op reis! Hij werkt zich balt dood geloof ik. Hij is zoo nauwgezet in alles! Maar men ban het ook overdrijvenniet waarmijnbeer Güntber F Men heeft toch ook verplichtingen tegenover zijn familie." „Zonder twijfelmevrouw." Zij trad voor dsn spiegel en bevestigde een kanten doekje op haar blond baarterwijl Blanche op den kassier toetraddie door de heeren slechts met een vlnchtigen groet was vereerd geworden. Knauer, wat zie je er uit I Kletsnat. Je haar is geheel in de warZij wees op den spiegel boven den schoorsteen en ging naast hem staan. „Ik moet geld hebbenKnauer", zei ze zaebt„wanneer breng je wat? Morgen P Morgen, zeker? Een honderd gulden of drie F' Zij zag hem aan met baar vriendelijkst en blik, zoodat zijn hoofd er van duizelde. „Freule Blanche,.." „Na maar geen uitwijdingen, ik moet het geld hebben. 'Tot belooning moogt gij mij mijn mantel omdoen." De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij in hunne op gisteren gehouden vergadering ingewilligd hebben het verzoek van R. G. van der Liet, om vergunning tot het oprichten eener sme derij in het perceel No. 2 aan de oostzijde van de Gedempte Nieuwesloot alhier. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 12 Maart 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. DXJITSCHLAND Den 8 herdacht graaf Moltke den dag waarop bij vóór 70 jaren in dienst trad. Hij ontving van den Keizer zijn bronzen borstbeeld, terwijl de Keizerin in persoon haar geschenk uit bloemen bestaandesan zijne woning afgaf. De regeering heeft besloten de socialistenwet af te schaffen en aan den bondsraad eene wijziging van het strafwetboek voor te stellen, waarmede zij de woelingen der socialisten voldoende meent te kunnen bestrijden. ENGELAND. Het voorstel tot uitbreiding der vloot met 70 oorlogsschepen strekt, om aan te schaffen 8 pantsersohepen der eerste en 2 der tweede klasse, 29 groote9 kleinere en 4 kleine kruisers en 18 tor- peao-kanonneerbooten. Van 1 April 1889 tot 1 April 1890 kunnen 52 schepen gereed zijn. De tegenwoor dige pantserscbepen zullen van nieuwe ketels en machines voorzien worden, terwijl de bemanning der vloot versterkt ral worden met 1100 mariniers, 900 mntrozen en 1000 stokers. Verder rullen de han delshavens versterkt worden. De minister van financiën wil deze uitgaven dekken zonder leening. Het bedrag van 120.U00.000dat door de bijzondere nijverheid verwerkt zal worden wil hij over 9 jaren verdoelen hetgeen gevonden kan wordeQ uit de opbrengst der belastingen. Het bedrag van f 138.000.000, dat op de Rijkswerven verwerkt zal worden, wil hij op de jaar lijksche begrooting van marine vereffenen, gedurende 4 jaren ieder jaar een vierde. De heer Randolph Churchill heeft in een uitvoerig schrijven aan de Times uiteen gezet, dat, hoewel hij zeer gaarne zou zien, dat de vloot zeer sterk werd hij te weinig vertrouwen in de admiraliteit heeft, om te kunnen aannemen, dat het doel, door dit plan beoogd, bereikt zal worden. Ook roode mond, met het kuiltje in de kin, lachtehoe k®n hij haar iets weigeren F „Als je wist, hoe vast ik op je vertrouw", fluisterde zij nog haastig. „Freulehier is uw mantelGüuther trad op de sirene toe en hield den met atlas gevoerden mantel in de handen. „Rendez-vous en tijd als gewoonlijk", sprak zij bijna onhoorbaar, alleen Knauer verstond bet; luid echter zeide zij„Deze eer heb ik heden mijnheer Knauer toegedacht. U bent nog in ongenade, mijnheer Günther om uwe bewering van zoo even." Met eene ridderlijke buiging gaf deze het bewuBte kleedingstnk aan den jongen man. Zij stonden daar door een oogenblik dicht naast elkander en toe vallig wierp Knauer een blik in den spiegel. Wat een onderscheid tusschen hem en de reusachtige ge stalte van zija medeminnaar 1 Als zoodanig toch had hij Günther reeds lang beschouwd; geen wonder dat Blanche aan dezen de voorkeur gaf. Hij haatte hem daarom tot in het diepst van zijn hart, en toch, juist op het oogenblik, dat hy, meer dan ooit van zjjn eigen leelyk- beid overtuigd, zich daardoor diep ontmoedigd gevoelde ontvlamde zijn hartstocht voor Blanche heftiger dan té J.oreea\. waa beroid haar door daden te toonen, hoe lief hy haar hadzijn naam zich zelf voor haar op te offeren zou die andere dat ook doen F Ozij mosst het voelenhoeveel onbaatzuobtiger grootmoediger zijn liefde was. „Numijnheer Knaue- waarop waeht u F" vroeg Blanche plagend Hij stotterde een verontschuldiging en sloeg haar den mantel om haar welriekend haar gleed lange zijn lippen en wangen hij voelde dat zy heelheel dicht bij hem washij verloor zijne bezinningzijne armen rustten een oogenblik langer dan noodig wns op haar schouders. Zij maakte zich haastig vrijzonder op te zien een gloeiende blos steeg haar naar het hoofd en zij wierp een tchuwen blik op Güntber, of hij ook iets gemerkt had. acht hy het ongeoorloofd volgende parlementen te binden, zoodat de regeering thans slechts voor een jaar f 7.200.000 had moeten aanvragen. Een der grootst9 engelsche pantserschepen, de Sultan genaamd in 1870 gebouwd dat nooit aan zjjne be stemming beantwoord heeftis nabij het eiland Malta gezonken. Zware regens, vergezeld van storm, hebben in de laatste dagen hier en daar belangrijke sebade veroor zaakt door de overstroomingen. Taunton, eene stad met 18000 inwoners, stond bijvoorbeeld geheel onder water, door'at de rivier de Tone buiten hare oevers trad. Te Bristol liepen de lagere gedeelten onder water. LagDrlUlis. De heer Cambden heeft den 8 aangekon digd, dat hij het wetsontwerp tot versterking der oorlogs- vloot zal bestrijden door middel eener motie, waarin hij verklaart zijne toestemming te weigeren, zoolang de re geering niet een algemeen plan der landsverdediging heeft aangeboaen op den grondslag van de medewerking van alle burgers en van de versterking der kasten. SERVIE. Den 9 bebben de ministers in tegen woordigheid der regenten den eed afgelegd. De hoofden der liberale partij zijn tegen den 17 op geroepen tot eene bijeenkomst, waarin de aan te ne men houding zal worden vastgesteld. Vorst Milan zond aan den Keizer van Oostenrijk een telegram waarin hij zijne diepe erkentelijkheid betuigde voor de ondervonden bewijzen van vriend schap en den Keizer verzooht, die gevoelens op zijnen zoon over te brengen. De Keizer gaf in zijn antwoord de verzekering dat hij steeds door dezelfde welwil lendheid jegens Servie en zijn Koning zou worden geleid. Koning Alexander I is een jongen van 13 jaar, be gaafd met een goed verstand en een goeden aanleg doch van zwakke gezondheid. De regenten verklaren in hunne proclamatie, dat zy den troonsafstand betreuren, en dat de kroon, krachtens de grondwet, toekomt aan prins Alexander, wiens ge zag zal worden uitgeoefend door het regentschap, door vorst Milan aangewezen. Zij verbinden z cb den eed van trouw aan Koning Alexander te houden en naar de grondwet te regeeren. Zij rekenen op de medewer- king van het volk, tot verzekering van den vreedzamen vooruitgang des lands; zij zullen de vriendschappelijke betrekkingen met het buitenland handhaven en beves tigen. Ten slotte verklaren zy hunne beste pogingen te zullen aanwenden tot behoud der binnenlandache orde en van den vrede met het buitenland. Toen zy in den gang warenzei Gert luchtig tegen zijn zuster: „Het is tooh wezenljjk niet noodig, Blanchedat je dien man met zooveel onderscheiding behandeltlater heb je er maar last van." Zonderling genoeg had de officier een onbegrypelijken tegenzin opgevat tegen dezen gedienstigen ondergeschikte zijna vadersby hieJd hem voor diens boozen geest. „OchKnauer is altijd bescheidenhy weet heel goed waar hij staan moet", verontschuldigde Angela haar dochter, waarschijnlijk het meest met het oog op Günther s tegenwoordigheid. Deze liop met de jonge dame gearmd; hij zeide niets: zij daarentegen fluisterde, tot hem opziende: „Hem, dien ik daarmede wilde ergerenlaat het volkomen koud, zooals ik merk; alleen Gert bemoeit zich weder met dingen, die hem niet aangaan." „Ik ben niet onbescheiden freule." Een eigenaardige blik uit hare grootenn geheel ontsloten oogen trof Günther, toornig en verraderlijk tevens. Zij beet zich op de lippen en zweeg. 'jWaS-Z0° moe'e'ü'c> oln net hem op te schieten, zy had dit helaas genoeg bij ondervinding. Deed hij zich slechts zoo kond en onverschillig voor tegenover haar, of was bij het werkelijk? Angela en Blanche hadden geheel vergeten, toen zij naar beneden gingen dat Knauer nog boven was ge bleven en een gevoel van medelijden bracht er Isa toe om den kassier haars vaders uit te noodigen, nog wat te blijven. „Mag ik u een kop thee aanbieden F Het is buiten zoo kond, dat u dat wel smaken zal Zonder antwoord af te wachten, stond zy op' om een bediende te schellen toen bood zij Knauer een stoel aan en nam haar naaiwerk weêr ter hand. Beiden zwegen een.ge oogenblikkende jonge man was erg met zyn figuur verlegen en toch kon hij het niet over zich krijgen, zich het genot te ontzeggen, in de kamer e vertoeven, waar Blanche nog zoo even geweest was en die nog van haar Bchoooheid getuigde. „Laat ik maar dadelijk openhartig met u praten",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1