No. 32. Een en Negentigste Jaargang. 1889. feuhjLetokt. ASSCHEPOETSTER VRIJDAG 15 MAAKT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk f 1,—. Prijs der gewone Advertentiën: finitenl&ub. DUITSCHLAND De Norddeutsche Zeituug meldtdat den 12 in de zitting van den Branden* burgschen provincialen .Landdaggeheel onverwachts toen de zitting reeds gesloten was, de Keizer ver scheen. Nladafc zij weder was geopend hield de Keizer eene toespraak waarin hijin herinnering brengende de zware verliezen van het verloopen jaarzeidedat hierin genoeg lesien lagen voor een jongen Vorst, die geroepen was om over zulk eea rijk te heerschen. Hij wees voorts op de vermeerdering van den- bloei der nijverheid en de toeneming van handel en welvaart in de provincie. Hij besloot met den wensch, dat de oude goede Brandenburgsahe troaw zich zou blijven toonen. Elzas-Lotharmgen. De Landdag heeft in de vorige week eene aanvraag der regeering, om het korps der gendarmerie met 40 man te vermeerderen met 41 tegen 6 stemmen verworpendoch aangenomen met 28 tegen 22 stemmen het voorstel der gematigde elzas ser partij, om dat korps met 20 man te vergrooten. H. SCHOBERT. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Bij de behan deling der verschillende hoofdstukken van de begrooting in het oostenrijksche Huis van Afgevaardigden is de post geheime fondeenwelke door den daitschen afgevaardigde Piehler besteden was op grond dat het ministerie vy- andig gestemd was jegens de duitschersgoedgekeurd met 138 tegen 129 stemmen. BixmcttiAttb. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. ALKMAARSCHE COURANT De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM<. COS* TEE ZOON. Q Bij ministerieel besluit is aan de Börsen en Handels- zeitung te Riga voor den tijd van acht maanden het recht ontnomen tot het plaatsen van advertentiën. De elzasser afgevaardigde in den Rijksdag Antoine heeft zijn mandaat nedergelegd. ENGELAND. Op een door de „Eighty Club" te Londen aan den heer Spencer, den oud-onderkoning van Ierland, aangeboden feestmaal, hield de heer Spencer eene redewaarin hij den heer Parnelldie bij zijn binnenkomen met luide toejuichingen begroet was hartelijk geluk wensehte met den afloop der brieven- geachiedenis. De heer Parnell liet in zijn antwoord die zaak rustenmaar verklaarde uitdrukkelijkdat de ieren geene afscheiding van Engeland maar alleen het bestuur van hnnne eigen zaken door een eigen parle ment verlangden. Een der leden wees op het merk waardige dezer bijeenkomstwaar de ond-onderkoning van Ierland die vroeger tegenover den heer Parnell gestaan hadthans vriendschappelijk met hem aanzat. Hierin zag hij het evenbeeld der verzoening van het engelsche met het ierscbe volk. In het graafschap Compton is de heer Barnsley, gesteund door de party van Gladstone, tot lid van bet Lagerhuis gekozen met 2500 stemmen meer dan de heer Mentworthconservatief en zulks in plaats van den heer Kenny, mede aanhanger van Gladstone's parti). Den 9 des avonds is de posttrein van Aberdeen naar Londen naby Stonehaven ontspoord. Drie wagens wer den geheel vernieldde reizigers kwamen ^met den schrik vry. FRANKRIJK. Den 7 dea avonds is te Parijs door de katholieke stndentenclab eene door 1500 per sonen bygewoonde vergadering gehouden ten gunste van het wereldlijk gezag van den Paus. Een adres aan den Paus werd vastgesteld en onderteekend. Den 7 is te Nenilly eene vergadering van den Patriot- DOOlt 46) „Freule Blanche is een engelVoor haar doet men alles", zeide hij weder na een kleine pauze, waarin de gedachte hem niet verliet, hoe alleen hij voor haar zon kunnen zorgen. „Ik heb mij de engelen altijd anders voorgesteld", kon Isa niet nalaten op te merken, ofschoon haar toon niet meer de scherpte had van vroeger „maar ik wil volstrekt niets op uwe meening afdingen. Wend dus ter wille van Blanche al nwe scherpzinnigheid aan Mag ik daarop rekenen, beste mynheer Knauer Het zon mijz nik een geruststelling zijn." Zij reikte hem onder deze dringende woorden haar hand. Hij vatte die en drnkte er een kus op. Het was immers de zuster van Blanchedie zoo tot hem sprakdie zich vol vertrouwen tot hem wenddealsof geluk en ongeluk in zijn banden lagen. Mocht hy nog aarzelen, om te helpen? Was het integendeel niet zijn plicht, zonder met zichzelf rekening te honden Mis schien had hy den president van menig waagstnk kunnen terughonden, indien hy dringender gewaarschuwd, mf möeT nadruk gesproken hadhy had dus ook schuld. En onder deze gewetenswroegingen voelde hy Isai s onderzoekenden blik op zich rusten voelde hy zich onuitsprekelyk ongelukkig en zwak „Verlaat u geheel op mij, freule", zeide hij, met een plotseling besluit. „Zoover mijne krachten reiken, kant a gerust zyn," En datzelfde herhaalde hij tot zich zelf, toen hy een ur later weer in het kantoor van de bank stond. Het uas nu geen tyd meerom te aarzelen of zich te be- wenkenhet moest geschieden, ter wille van Blanche. tenbond gehouden, welke door ongeveer 1000 personen werd bijwoond. Om de inmenging der politie te voor komen, waren de leden opgeroepen, alsof er een concert zou worden gegeven. Werkelijk stond bij de tribune dan ook eene piano, waarop van tijd tot tijd gespeeld werd, Taasehen de verschillende nummers werden evenwel staatkundige redevoeringen gehouden. De hertogin d'Uze3, behoorende tot een der oudste adellijke geslachten, heeft den 7 een feestmaal gegeven en eene receptie gehouden ter eere van generaal Bou- langer, waarop zij hem in aanraking heeft gebracht met tal van personen die te Parijs den toon geven in de eerste kringen. Haar orkest liet bonlangistiscbe liederen booren en hief fanfares aan bij het binnentreden van den generaal. Den 8 is aan het noorderstation te Parijs de sneltrein nit Calais in botsing gekomen met den stoomtram, be stemd voor St. Ouen. Een officier werd gewond en drie engelschen werden licht gekwetst. Dienzelfden dag reden twee treinen op de lijn tnsschen Valenciennes en Manbengedie bij vergissing op hetzelfde spoor waren, bij St. Vaust tegen elkaar in. De machinist van den eenen trein was dadelyk dood; van een der stokers werd de aim verbryzeld terwijl een conducteur en achttien reizigers min of meer gekwetst werden. De aan het Comptoir d'Eseompte door de fransche bank onder borgtocht van voorname bankiers verleende geldelijke hnlp is een gevolg geweest van de tussohen- komst ran den minister van financiën. Deze instelling, welke T<5ór 40 jaren opgericht werd met steun der regeering tot verbetering der geldmarkt en waarvan de directeur nog steeds door de regeering benoemd wordt, heeft al hare papieren van waarde by de bank in bewa ring moeten geven. De aandeelen dezer instelling, welke op I Februari 1.1. ter beurze eene waarde haddeu van frcs. 1065, golden den 9 fres. 380 en daalden den 11 verder. Zwitserland en Fraukryk lijden voornamelijk de schade v»n deze ramp. Het besluit van 13 Juli 1886, dat den hertog van Au- male, thans 67 jeren oud, het verbiyf op fransch grond gebied verbood, is ingetrokken. Dit besluit wordt, uit gezonderd door de radicale bladen, vrij algemeen met ingenomenheid begroet. De ministerraad heeft besloten in Mei twee groote feesten te hondeneen op den 5 te Versailles ter vie ring van den 100 verjaardag van de bijeenkomst der wetgevende macht voor het eerst sedert 1614 en een op den fa te Perys bij de opening der tentoonstelling. De ministerraad heeft den 11 op grond van het requisitoir van den procureur-generaal in de Kamer en den Senaat machtiging gevraagd tot het instellen eener gereohtelyko vervolging tegen de afgevaardigden Laguerre, Turquet en Laisant en het senaatslid Naquet op grond hunner deelneming aan eene geheime ver- eeniging. De Komer verwees de zaak naar eene com missie welke den 12 zou worden benoemd terwyl in den Senaat besloten werd de aanvrage der regeering voor dringend te verklaren. „Misschien hoort zy nog eens, wat ik voor haar gedaan heb en begint haar hart warmer «oor mij te kloppen", dacht hij in eene opwelling van hartstocht, dien hij zichzelf nauwelijks durfde bekennen. „Misschien ziet zy daaruit, hoe grenzenloos ik haar 'iefh#b misschien Hy trok de deur van de brandkast weder open en nam er haastig de effecten uit. Schuw als een dief zag hij om zich heen, schuw als een dief sloop hy weg. „Voor haar 1 Vóórhaar!" mompelde hy onophoudelijk bij zich zelf, met droge keel en brandende oogen. Hij wist zeer goed dat het ook gedeeltelyk de spaarpen- ningen van kleine burgerluidjes warenwaarvan hy zich meester gemaakt had maar hij kon nu niet meer terug. De teerling was geworpen. O, die noodlottige liefde, wat kwam die hem duur te staan 1 Wat offerde hy niet voor haar op Ten laatste misschien nog zyn goeden naam, die door zyn ouders en vooronders zoozeer in eere was gehouden! Maar daaraan mocht hy na met meer denken. „Voor Blanche Ter wille van Blanche!" Dat mocht voortaan slechts de ster zijn, die hem leiddehy had het Isa beloofd XVI. Willy richtte zich eensklaps in haar bed op. Zij had het klappen van een zweep gehoorder werd ge roepen, de hofhond sloeg aan. Wie kon daar zoo laat nog zyn Zy stak licht aan en zag op haar horloge. Het wees half één. Sloffende schreden naderden de poort, zy zag duidelyb het heldere schynsel van Radeke's lantaarnhoorde korte vragen en antwoorden, daarop knarsten de denren en een rijtuig reed het plein op. Met bevende handen trok Willy bare kleeren aan een voorgevoel van het op handen zijn van een groot onheil maakte zieh plotseling van haar meester. Zij wilde er niet aan toegeven het kwam zeker door de verrassing midden in den nacbt en doordat zy zoo Bij de hniszoeking aan het kantoor van dea Patriot- tenbond zijn geheime statuten ontdekt, waaruit blijkt, dat de bond eene vereeniging is wier leden op een wachtwoord onmiddellijk gemobiliseerd kunnen worden, om weerstand te bieden aan een tegen haar gerichtea maatregel der overheid. De hertog van Aumale is reeds te Chantilly aange komen. By zijne aankomst te Parys werd hij door eenige personen die „leve Frankrijk 1" riepen, opge wacht. Een gewezen werkman van de kruitfabriek te Angou- lême is gevangeD genamen wegens eene poging om het geheim van het Lebelgeweer aan de duitschers te ver- koopen. De commissie nit de Kamer heeft zich met 10 stem- men tegen 1 verklaard voor bet verleenen van machti ging tot vervolging van de heeren Laguerre enz, K&mOP. Den II is een voorstel tot afschaffing der accynseningediend door den tegenwoordigen minister Guyottoen hij nog afgevaardigde wasin beginsel in eerste lezing goedgekeurd. SERVIE. De terugkomst van Koningin Nathalie wordt, zoodra Koning Milan het land verlaten heeft, zeer waarschijnlijk; althans de geceesheeren, die Koning Alexander behandelen, verklaren, dat zy niet voor de gevolgen kunnen instaan zoo niet aan het verlangen des Koninga naar zijne moeder voldaan wordt. VEREENIGDE STATEN. Eene uit Haïti te Nieuw-York aangekomen stoomboot bracht de tijding mede, dat de troepen van generaal Hyppolite ongeveer den 20 Februari geslagen ayn door de troepen van generaal Legitime. Ongeveer 300 hunner werden ge kwetst en vermoord. De commissie van rapporteurs voor het ontwerp b e- treilende den fabrieksarbeid heeft, volgens het nieuwe reglement van orderapport uitgebracht over de inge diende adressenbetreffende dat wetsontwerpen wel ten ge talevan 44, van corporatiën, vereenigingen, firma's en afzon derlijke personen. Slechts één dier adressanten had in beginsel bezwaar tegen regeling van arbeid bij de wet7 bestreden de tijdigheid van het voorstel5 zagen daarin eene te beperkte strekking en 2 adressanten wezen leemten aan Voorts betreffen de meeste overige adressen bezwaren van bijzondere takken (bus- onverwachts in haar slaap gestoord »as... Wat zou er dan ook gebeurd kunnen zijn Op hetzelfde oogenblik hoorde zij haastige, lichte schreden, een vinger klopte vluchtig op haar deur „Schrik niet, Willy, ik ben het je vader „Groote God Wat is er gebeurd Zij trok de deur open en ging haar vader voor naar de woonkamer. Hare zware vlechten hingen nog los over haar schouders, haar oogen waren, met eene uit drukking van schrikwyd geopend, zij beefde over ai haar leden. Het lichtdat zij in de hand hield wierp zy'n flik kerend schynsel op haar ontsteld gelaat en bescheen tevens de bleeke, zenuwachtig overspannen trekken van deu president. „Oodat kan ik zoo niet in een paar woorden vertellen Dat het iets van gewicht iskant gy wel begrijpen. Jullie slaapt hier als marmotten", zeide hy, zyn handen wrijvende en rusteloos heen en weer loo- pende, terwijl Willy by de tafel stond, met haar handen naar achteren, om zich er aan te kannen vasthouden, üet licht achter haar bescheen nu slechts den omtrek van haar figunr en zy was in de oogen van den pre sident buitengewoon groot en vreemd. Op eens bekroop hem eene heftige angst voor hetgeen komen zou. „Spreek dan toch, papa", vroeg zy eindelyk dringend; want haar keel werd ais dichtgeschroefd, „ik ben sterk ik ben op alles voorbereid spreek Broek bewoog zy'n handen tastend voor zich uit; inderdaad ontbraken hem de woorden. „Je moet dan weten de bank", begon hy aarzelend. Met een diepen zucht van verlichtingdat veel van steunen hadzonk Willy op den naastbyzynden stoel neer. Wat had zy dan wel voor vreeselyks verwacht, dat dit letterlijk eene uitkomst voor haar was? Zy wist het zelf niet, maar in ieder geval zag zy na hetgeen komen moest, met meer gerustheid tegemoet. Wordt vervolgd,)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1