No. 33. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 17 MAART. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën; EERSTE BLAD. Dit nummer bestaat uit twee bladen. SinnenUnb. FFtTTTT „T .FTTOTtf H. SCHOBERT. Toestand des Konings. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franeo door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM*. COS- TEE ZOON. Den 14 trad in het departement Bergen der Maatschappij tot nut van 't algemeen de heer J. Eb- meijer van Zaandam op geheel belangeiooze wijze, als spreker op. De aanwezige leden hadden een genotvollea avond, sooais bet herhaald en langdurig applaus wel bewees. De beer Ebmeyer kan verzekerd zijndat zijn optreden nog lang in dankbare herinnering zal blijven, De gemeenteraad van Utrecht heeft den 14 met 20 tegen 9 stemmen verworpen bet voorstel eener commissie, wier taak het was geweest te onderzoeken, of het geraden was van gemeentewege maatregelen te nemen tot het oprichten van esn bureau tot keuring van voedingsmiddelen luidende „te besluiten tot de oprichting door de gemeente van een laboratorium bestemd tot onderzoek van eet- en drinkwaren kleedingetoden behangsel en huisraad met medewerking van de regeering, op het terrein van het rijkspharmaceutisch laboratoriumwaar door een gemeente scheikundige en verder noodig personeel, onder opperste leiding van den hoogleeraar in de pharmaeie aan de Eijks Universiteit, ten behoeve van de gemeente en hare ingezetenen, dat onderzoek zal worden verricht." De uitgaven voor eens waren geraamd op 12Ö00 de jaarlijksche op /2000 a 3000 en de ontvangsten aan vankelijk op f 128 per jaar. De scheikundige, die aan bet hoofd zou sttan zou eene jaarwedde genoten hebben van f 1400 a f 1800. Te Groningen is prof. J. P. van Braam Houck- geest sedert 1872 hoogleeraar bij de geneeskundige faculteitden 14 plotseling aan inwendige verbloeding overleden. De gemeenteraad van Z3,3.nda>lïl heeft den 14 met 12 tegen 3 stemmen beslotende gasfabriek van de heeren de Heus te Utrecht over te nemen tegen de geschatte waarde van f 75.858 32 met buizennet enz. en van af 1 October 1890 die fabriek voor reke ning der gemeente te exploiteeren. Deo 15 zijn te Utrecht voor de nuttige handwerken o. a. geslaagd de dames A. G. Dekker en G. A. Pelt van ZaandamT. Pijper van Zwaag en A. E. Pilger van fioom. De raad der gemeente St. Pankras heeft in zijne vergadering van den 15 aan mej. W. J. Wijn op haar verzoek eervol ontslag vecieend als onderwijzeres aan de openbare schooltegen 1 Mei a.s. De raad besloot medeom de jaarwedde der onderwijzeres van f 650 terug te brengen tot 500, hoewel de meerder heid van het dagelijksch bestuur voorsteldeom die op 550 te bepalen. Het kohier van de hondenbelasting te Anna Paulowna werd den 6 vastgesteld op f 213. DOOS 47) „Willy Je bent mijn eenige hoop Mijn eenige redding Heesch fluisterend kwam hem dit over de lippen terwijl hij, eensklaps voor zijn dochter blijvende staan, haar Etrak in het gelaat zag. „Je wilt mij immers wel helpen, niet waar „Ik begrijp u nog niet geheel, papa." „Zeg, dat je mij helpen wilt." „Als ik er toe in staat ben „Ja, dat zijt gjj Maurice van den Broek zonk nitgópnt op een stoel. De opgewondenheid, de nachtelijke reis, dat alles had hem zeer aangegrepen. De jaren lieten zich toch niet altijd wegcijferen. In het flikkerende kaars licht zag hij er werkelijk akelig vervallen, verouderd en ziekelijk bleek nit. Hij voelde het zelf. „Neem het licht weg", zeide hij de hand voor de oogen brengende. Willy zette het op den schrijflessenaar; door den tocht vlamde het hoog op en spookachtig gleden licht en schaduw over de aquarel, die er boven hing en Broek's overleden echtgenoote voorstelde. Het scheen wel alsof er voor een oogenblik leven in het portret kwam en het met wijd geopende oogen naar vader en dochter keektoen verflauwde de vlam weder en het spook verdween. Op Broek had echter dit korte spel van het wisselend licht een diepen indruk gemaakthij gevoelde zich verward en beklemd also? hij voor zijn rechter stond. Welk een uitdrukking Bprak er plotseling uit de ver- - Bedankt voor het beroep naar de herv. gemeente te Oosterland c. a. op Wieringen door ds. A. W. Hotte te Sittard. Den naobt van den 14 op den 15 werd weder onrustig doorgebracht. Overigens bleef de toestand onveranderd. csnrmr iinimi—wmbs—g—eb—o—a— Het Werner-Concert, üac op dea 15 in de „Harmonie" plaats bad, werkte op het publiek, dat het voorrecht had er vaa te genieter, als eene openbaring. Het mocht er kennis maken met een violistzoo voortreffelijk als zeser maar zelden hier ter stede is opgetreden. Was het, omdat de naam der heeren concertgevers hier weinig bekend was of omdat men een concert met slechts twee executanten wat ai te sober vond dat de zaal nauwelijks voor de helft gevuld was P Hoe het zij, de afwezigen hadden ook ditmaal groot ongelijk en hebben zich van het smaken van een waarlijk ver heffend en veredelend genot verstoken. De heer Werner, die, naar wij vernemen, in zijne geboorteplaats Amsterdam het eerste vioolooderricht van den beer Erans Coenen ontving en later by Pro fessor Joachim zijne studiën voltooide, mag zeker met eere naast zijne uitstekende leermeesters worden genoemd en de zekerheid, kunstvaardigheid en breedheid van zijn spel lieten dan ook niet na, de toehoorders in verruk king te brengen eu een steeds wassende geestdrift bij hen op te wekkeD, zoodat hij zich ten slotte tot het geven van een toegift genoopt zag. Het is onmogelijk hun die bem niet hoorden een denkbeeld te geven van bet gemak en de zekerheid waarmede de kunstenaar de grootste moeielijkheden overwonalsof ze voor hem niet bestonden boewei de vorst der viool-virtuozen Wieniawssi deze met zoo kwistige baud in de beide composities, welke van hem op bet programma voorkwamen: bet concert in D mineur en een polonaise heeft uitgestrooid. De chromatische gangenstaccato'sdubbelgrepen en flageolettonenalles wedijverde in onberispelijke klaarheid en zuiverheid. Maar den diepsten indruk maakte ongetwijfeld de heerlijke toon van zijn instrument en zijn edel spel in bet ernstige prélude de smeltende loure en de dar tele gavotte van Bach en in het overschoone adagio van Spobr. Bij deze muziek gevoelde de hoorder, dat hij hooge kunst door een waar kunstenaar hoorde vertolken. Waardig werd de heer Werner bijgestaan door den heer King, die hem op den Ibach-vleugel van den heer IJpma verdienstelijk begeleidde en zich niet slechts ia een drietal solo-nommera als een pianist van groote bedrevenheid deed kennen; maar zich ook als componist van beteekenis deed waardeeren n. 1. in eene sonate bleekte oogen van het oude portretWat schenen zij hem te willen zeggen Het koude zweet stond hem op het voorhoofd, niet tegenstaande het vrij koel was in het vertrek hij ge voelde zich plotseling doodelijk en doodelijk vermoeid. Zijn kracht was gebroken. „Ik zal gauw wat warms en versterkends voor n halen", zeide Willymet iünig medelijden bezield bij het zien van het zoo veranderde gelaat baars vaders, „dat zal u goed doen, papa." Hij knikte zwijgend zij verliet het vertrek, bezorgd voor hetgeen zij vernemen zou, niettegenstaande zij het reeds lang vermoedde. Broek trok huiverend zijn pels dichter om zich heen en zonk als het ware in elkander. Daar sloeg een klok luid en beider „één". Hij richtte zich op. Dat was de nieuwe dag, die over zjjn toekomst beslissen moester was geen tjjd meer te verliezen ongeduldig bleef hij naar de deur kijkenwaardoor Willy verdwenen was. Zij kwam terng, met een glas warmen wijn in de hand. „Hier, papa, versterk u eerst wat." Hij liet het echter onaangeroerd; de opgewondenheid bracht zijn bloed in beweging en gaf hem zijn verloren geestkracht terug. „Willy", begon hij en zenuwachtig trommelde hij met zijn onrustig schokkende vingers een marsch op het blad van de tafel„ik kom tot je als een smeekeling als een vader tot %ijn dochterIk zit in eene groote onderneming gewikkeld maar het succes laat langer op zich wachten, dan ik meende. Mijn gebeele vermogen het bestaan van onze familie staat op bet spel öf ik moet vandaag, vóór den laatste der maand, het tekort dekken öf ik ik ben geruïneerd." Hij had vrij kalm gesprokenzoodat hij er zelf ver wonderd over was hij zag au in angstige spanning naar zijn dochter. In dien blik lag het gansche gewicht van het oogenblik. „En moet ik u helpen, papa F" „Ja, Willy je kunt niet anders Om onzen naam, onze eer te redden voor viool en piano en in twee kleinere Dammers voor piano, waarvan vooral de bevallige barcarole levendig werd toegejuicht. De beide heeren kunnen zich overtuigd houden, dat de hoorders van het concert van den 15 zich onge twijfeld nog lang met dankbaa~heid het gesmaakte kunstgenot znllen herinneren en hun van harte niet slechts een „vaarwel"maar ook kon het zijn een „tot weerziens" toeroepen. In de St. Annastraat schrikte maandag een voor een rijtuig gespannen paard van den stalhouder S. voor een aldaar aanwezigen hoogen steiger tenge volge waarvan het, op zijde springende, terecht kwam in bet raam van den kleerenkoopman B., dat gedeeltelijk verbrijzeld werd. Het paard zijn glasscherven in den kon gedrongen en dit zal vooreerst wel niet knonen worden gebruikt. De aangerichte schade werd door bedoelden stalhonder vergoed. Het driejarig dochtertje van den heer S, viel maandagmiddag in een pot met kokend water, waardoor het ernstige brandwonden bekwam. In den nacht van maandag op dinsdag heeft ie mand zich toegang weten te varschaffeo tot de berg plaats van B,, aan de Siiksteeg, en daarnit ongeveer zestig kan genever Ontvreemd- In den avond van den 13 vervoegde zich aan bet politiebureau zekere vrouw M., aan den Geestersingel die door baren manin beschonken toestand, ergerlijk was mishandeld en eene snede boven het lickeroog had gekregen. Wederom werden eend9n gestolen. Ditmaal te Heiloo, ten nadeele van den landman Stroaker, vijf stuks, in den nacht van den 13 op den 14. Aan de Zaadmarkt ontstond vrijdagmorgen twist tusschen het personeel van twee marktschuitendie zoo hoog liep dat aan een der schippers d. Wvan Dirkshorn, door eenen jongen van de andere schuit, van schipper K. van Wieringer waard met een put haak eene bloedende woud aan het hoofd werd toege bracht. Voor de den 19 te honden Openbare ISS van de stadsmuziekschoolonder leiding van den heer J. M. Otto, zijn toegangskaarten ten huize van genoemden heer verkrijgbaar. Den 14 had in het lokaal Harmonie weder eene volksvoordracht plaats uitgaande van de Maat schappij tot Nut van het algemeen. De kinderen der school voor onvermogenden, hoofd de heer H. van den Bergverwierven veel bijval met het zingen van een aantal aardige liederen terwijl verder genoemde heer door zijne voordracht het talrijke publiek hoogst aange naam bezighield. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. In ons nummer van 15 Maartstaat ten onrechtedat de broodbakkery «de Gekroonde Olifant" verhoogd is door G. Waijboer. Dit geschiedde door P. Waijboer. „Vader I" Willy trad onstuimig op haar vader toe en zeg hem met de groots'e ontsteltenis aan; „zeg mij. de geheele waarheid I Het ongeluk, waarvan n spreekt, is reed geschied „Neen", viel hij haar snel in de rede „morgen zeg ik immers, eerst morgen Nog kunt gij helpen." „Hoeveel is het, papa?" vroeg zij bijna onhoorbaar. „Tweemaalhonderddnizend galden Er verliepen eenige angstige oogenbükken. Willy was, zonder een woord te zeggen, gaan zitten; zij scheen hetgeen zij zoo even gehoord bad te overwegen zij scheen te rekenen. Eindelijk zeide zij op gedrukten toon „Over zooveel kan ik niet beschikken, papa." „O, zeker, dat kant gij wel. Ik heb het nauwkeurig nagegaan. Warnitz heeft geen schalden en als je er na hypotheek op naamt" zei de president snel. Een rilling liep haar over de leden. Het landgoed harer grootouders bezwaard, verpand door hun kleinkind, dat zij hoopten te hebben opgevoed in hunne eigen ijzervaste beginselen neea dat ging niet die eisch haars vaders was ongehoord; daaraan kon zij niet voldoen. „Ik zal n geven wat ik aan effecten bezitpapa", zeide zy eindelijk na een kleine pauze, „maar schulden maken dat kan ik onmogelijk." Broek stiet een luiden lach nit. Hoezeer moest deze man van streek zijn, om dat te kannen doen „Je biedt mij een aalmoes aan, alsof ik een bedelaar was. O, dat ik zoo iets van mijn eigen dochter beieven moetMaar laat ik je dadelijk dit zeggenonvol doende hulp is voor mij in het geheel geen halp. Of allee, öf niets Hij was opgestaan en met ééne hand op de tafei geleund stond hij daar in de houding van een tooneel- speler, gereed om met alle middelen, die hem ten dienste stonden, zijn ongelukkig kind tot datgene te bewegen, wat voor hem volstrekt noodzakelijk was. „Ik kan niet, vader Mijn groutonders „Aha 1 Offer je uit kinderachtige piëteit de rechten der lerenden op aan die der dooden f Geloof je iets

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1