V,\- SS" if' Openbare Verkooping tu Seacsbttiiciiïa. "f/. 47'/, io>:. 277, Qlbvrttentièu. KANTONGE RECHT. Zitting van IS Maart 1889. J. 6. Mz.; A. G. Pz., Egmond aan Zee, strooperijieder 14 dagen gev. G. D. Dz., Egmond aan Zee, als boven, 8 dagen gev. W. G. Pz., Egmond aan Zee, als boven, 2 dagen gev. M. G. Jz., Egmond aan Zee; J. B., Bergen, als boven, ieder 1 dag gev. J. S. Kz., Egmond aan Zee, jaehtovertreding, f 10 boete of 3 dagen hecht. R. G. Dz., L. B. Lz., Egmond aan Zeeals boven ieder f 3 boete of 1 dag hecht. J. D. Pz., Egmond aan Zeeals bovent 20 boete of 4 dagen hecht. W. P. Jz.; H. G. Pz.; J. V. Gz., Egmond aan Zee als boven, ieder f 3 boete of 2 dagen hecht. W. K. Lz.; L. K. Lz.; M. K. LzW. P. Jz., Egmond aan Zee, loopen over eens anders grond, zonder daartoe gerechtigd te zijn, ieder f 3 boete of 2 dagen hecht. G. B. Kz.; Ph. Z. Ez; C. V. Gz.; J. V. Gz.; J. V. Wz., Egmond aan Zee als bovenieder f 3 boete of 1 dag hecht. W. K. Lz., Egmond aan Zee, als boven, tweemaal gepleegd, 2 boeten van 3 of 2 dagen hecht, voor elke boete. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 14 Mrt. Wiggert van der Ben en Trijntje Valk. Willem Smit en Anna Maria van der Bijl. GEBOREN. 14 Mrt. Jacoba Johanna, D. van Erans Peperkamp en Jacoba Johanna Vogelpoel. 15 Adrianus PetrusZ. van Adrianus Petrus van der Vlugt en Catharina Kops. 9cl£yr«t eg tig 's GRAVENHAGE 16 Haart. De toestand des Konings bleef in de laatste dagen geheel onveranderd en is voor het oogeublilt niet ongunstiger. Officieel wordt ten paleize be weerd dat de Koning de laatste drie maanden nagenoeg geen en nimmer hevige pijnen leed; van toepassing van pijnstillende middelen zou tot dusver geen sprake geweest zijn. De landmeter van het kadaster, de heer A. C. W. van Woerden, belast met de kadastrale boekhouding te Maastricht, wordt met 1 Mei verplaatst naar Alkmaar. Binnen kort verschynt bij de firma L. E. Bosch Zoon te Utrecht een nieuw werkje van den beer M, Brinkgreve, dat onder den titel van „de Rijks werk inrichtingen Ommerschans en Veenhuizen" eene beechrij ving bevatten zal van die belangrijke en te weinig bekende inrichtingen. Evenals van eene vorige uitgave „de ontgiuniug onzer heidevelden", wenschten de uit gevers de baten er van te bestemmen voor een liefdadig doel. Lev;rde de winst van laatstgenoemd boek een niet onbelangrijke bijdrage voor de Boschbouwschool in Erederiksoord wij hopen, dat ditmaal een niet te ver smaden bate verkregen zal worden voor de Neder!, Heidemaatschappijvoor wie zij ditmaal bestemd is, en aan wie met verlof' van den voorzifter dier Maat schappij het werk zal worden opgedragen. Dezer dagen zullen inteekenlijsten worden aangeboden, waarop wij zeer de aandacht vestigen Eene naamlijst van inteeke naren wordt bij bet boek gevoegd. wu.mL.uJMTir-ntlTM I I II I I «MHI HUM IHH Ml H Alkmaar 15 Mrt. Kleine Kaas. hooi 30 Commissie 26 Middelbare t 27. aangevoerd 96 stapelswegende 28931 P. Op de graanmarkt werden aangevoerd 2239 mudden. Tarwe f 6,50 a 7,50, Rogge t 5 a 5,50, Gerst f 4,05 a 4,25, dito chev. t 4,75 a 5,50, Haver t 2,60 a 3,50, Paarden- boonen f 5,60 a 6,25 Bruine dito f 9 a 14, Duiven dito 1 7,35Kanariezaad t 6,50Geel Mosterdzaad f 10Karwei- zaad f 10, Erwten: Groene 8 a 15, Grauwe f 15, Vale/12. Alkmaar 16 Mrt. Aangevoerd 6 Paarden A 90 a 250, 4 Koeien en Ossen f 90 a 150, 145 nucht. Kalveren f 3 a 12, 331 Schapen 14 a 30, 83 magere Varkens 14 a 18, 230 Biggen 7 a 13, 3 Bokken t 3 a 8, 5 Kleine Bokjes f 0,25 a 0,35 Boter per kop ('s middags 12 uur) /0,70 a 0,80. goeds te verrichten, door je familie in nood en ellende te storten, in plaats van haar te helpen f Houd je zoo bet vierde gebod, dat „Houd op, vader", zeide Willy kalm en zij keek strak voor zich uit in bet donkere deel der kamer, „één ding vergeet n ik ben niet meer alleen meesteres van mijn vermogen; ik ik ben verloofd 1" „En je bent bang bem te verliezen ais je van je geld wat weggeeft Zij schudde het hoofd. „Zeker nietik stel hem hoogerdan dat ik bem tot zulk een lage berekening in staat zou achten - anders had ik hem nooit miju band toegezegd." Maurice van den Broek kuchte even. Waren de omstandigheden er niet zoo weinig naar geweestdan zou bij zeker om de argelooze licblgeloovigheid zijner dochter gelachen hebben. „Ik vrees ook niet, dat Eonstantin mijne handelwijze niet zou goedkeuren; maar mij dunkt tcch, dat ik het hem ten minste eerst dien te zeggen", ging Willy voort. „Om van bem een beslist verbod te hooren je moet my de menschen nog leeren kennen het egoïsme regeert overal", hernam de president op bitteren toon, zonder te bedenken, dat hy daarmeê ook zich zelf ver oordeelde. „Neen, Willy tot mijn dochter ben ik ge komen, tot haar alleen spreek ik, met baar alleen wil ik te maken hebben! Wat je zoo ongeloofelijk schynt: dat Scheven meer je geld dan je persoon bemintik weet het zeker. Waarom heeft bij anders zoo plotseling van Blanche afgezien Hij heeft schulden en die zullen je even goed geld kostener is dus alleen dit onder scheid, dat je na je familie redden kunt, je eigen naam voor schande bewaart en anders Verschrikt zweeg hy; angstig en zonder eeuigen glans waren zijn oogen op zijn dochter gericht, die bleek en met saamgeperste lippen plotseling vlak voor hem stond. „En u wist dat en zegt het mij nu eerst?" „Ik ik Willy mijn hoofd is in de war ik weet niet of arm en aau den bedelstaf! Hoe 8 I 5 5 5 5 41 41 AMSTERDAM ptt. Nederland Gert. W. Sahald2} dito, dito dito, dito dito Oblig. Italië, Inschrijving 1861/81 Oostenrijk, Obi. in pay. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Ang. dito, zilver Jan.-Juli dito, dito April-Oct. Portugal Obl. Bnit. 1853/80 Rusland, Ob. H en C. 1788/1815 ƒ1000 Jan. 6 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Amst. ƒ1000 Aprü-Oct dito, 1866 dito, 1877 20-100 Jan.-Juli dito, Oostersche Leening 2e serie dito, 1873 gecons. at 50-100 Jnni-Dec. dito, 1860 2e leening at 100 dito, 1875 gecons. at 50-100 Apr.-Oct. dito, 1880 gecons.Z R.125-625 13 Mei-13Nov.4 dito, 1867/69 at 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 18836 Spanje, Obl. Buit Perpetuele4 dito, dito Bion. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerdeu Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert2 dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist.6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881...4 Nederland, Cultuur Maatsch.d. Vorstenl. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. llandelsb. Aand... dito, N.Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito gestemp. Oblig.f235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, Hypoth. Obligatiën id. 8 Baltische Spoorw. Aand3 15 Mrt. 76 92',4 101», 101'/,. 90'/4 67'/, 68',, 68'/. 68'/, 64 102 89', i. 102 102 100 63,. l0° 98? 98'/, 857ls 90 j08 70% 67 16 16 85 39», 92 V, 18', 127,. 53» 101 71'/, 28 83 55»/. 59'/. 119t» 71'. 6l'/, 96» JO1'/,. 100% 101V„ 67»/„ 77-|, 397. 33 16'/, 1J3% 51 28 25»/. 52',. 104% 114% 117% 148 119'/, 175>, 158» 16 Mrt, 76'/, 92\.. 101/,. !017" 90 68'/,. 68"/.. 65", 101»,, I 8»'/.' 102 j 102 100'»/,. 64 100' 98% 85'»/,, 83' j 147 14'/. 91 13-/, 12'/. B3»/ 58 48 100 s, 72'/,1 55»/' 59, 'IS',. l2U/ 98 72'/, 607 97 1008/ 1017 67% 40./. 33»/, 16 63'/, 12% 49 61% 112% 148 120 175% 159 W'/e Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel. dito 5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 10005 Transcaus. Spoorweg Oblig3 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Louiev.en Nashv. Cert. v.Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand dito, dito, Alg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito. (Vabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v- Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 dito, dito 1860 dito, dito 1864j dito Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18646 dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening8 Amsterdam 15 Mrt. Raapkoeken 85 a 96Lijnkoeken f 9,50 a 12 per 100 P. Petroleum kalmAmerika loco f 8AprilSept. t 7,90 Sept.Dec. f 8 entr. In cons, f 9,25, Russ. Nobel loco en AprilJuli 7 Aug.Dec. 7,50 entr. In cons, f 8. Edam 14 Mrt. Aangevoerd 174 stukken Boter t 1,20 per pond, Kipeieren t 3,25 per 100. Hoorn 16 Mrt. Tarwe f 6,25 a 9,50, Rogge 4,25 a 5, Gerst 4,25 a 5,25, Haver 2,75 a 4, Erwten: Witte 11,25 a 13, Groene 12,50 a 14, Grauwe f 17,50 a 20 Vale 1 13,50 a 18, Bruine boonen f 9,50 a 17, Karwei f 9,75 a 10,50, Mosterdzaad f 17,50 a 21,50, 2 Paarden f 60 a 200, 452 Lammeren 15 a 28, 146 Kalveren 5 a 15 31 Varkens f 10 a 232 Zeugen 20 a 35, 110 Biggen f 6 a 10, 50 Kippen 0,70 a 1,40, 4500 Kipeieren f 2,50 a 3 per 100, 1950 koppen Boter t 0,50 a 0,55 per kop. Leiden 15 Mrt. Aangevoerd 146 Kalf- en Melkkoeien 92 a 236, 100 Geldekoeien f 90 a 185 98 vette Ossen en Koeien i 112 a 244, 21 vette Kalveren 38 a 105, 115 nucht. Kalveren 1 3 a 736 vette Schapen f 19 a 32416 Weide dito 15 a 24132 magere Varkens 16 a 38 138 Biggen 6 a 10. zal ik het dragen", jammerde bij plotseling en hij zonk in zijn stoel neer. „De schande! De schande!" Krampachtig snikken deed zijn lichaam schokken maar Willy bewoog zich nietopen en koel was haar blik strak op de vlam der kaars geriohtdie op de schrijftafel stond. „Je zoudt mij toch niet begrijpen al vertelde ik je ook hoe alles gebeurd is", begou Broek na een lange pauze. „Vele slapelooze nachten heb ik doorgebracht met het beramen en uitwerken van allerlei plannen alles zat zoo netjes in elkander alles ging zoo goed En nu wij hot doel zoo nabij zijn verzekerd van den goeden uitslagkomt die rampzalige politiek aan alle verwachtingen den bodem inslaan. En voordat er ver andering te wachten is, zullen misschien weken ver- loopenmisschien slechts een paar dagenmaar daartnsschen ligt de laatste der maand ik moet öf betalen öf al myu werk is vergeefsch alles valt in elkander en ben ik een geruïneerd man „Ik kan nietpapa 1" zeide Willy dof en zij streek met haar hand het baar van voorhoofd en slapen „Warnicz met hypotheken bezwaren zou mij heilig schennis schijnen, ik zou, bij de herionering aan mijne grootoudersgeen rustig uur meer hebben. Vergeef my, maar „Maar mijn nood en mijn zorg geven je geen enkel onrustig uur 1 Schande, schande over eene dochter, die haar hand voor haar eigen vader sluitHoud je geld maar Houd alles maar Troost je met de gedachte dat je je eigen vader, die als een wanhopige tot je gekomen is, van je drempel hebt gejaagd, alles om den ellendigen Mammon te behoudendie je toch geen zegen zal brengen „Vader „3a maar heenDe president stond in zijn volle lengte, met vlammende oogen voor haar als een wre kende engel voor een snooden zondaar. „Je bent niet waard, de dochter te heeten van haar, die met bljjdsohap alles opofferde en voor niets terugdeinsde, wanneer het Zwolle 15 Mrt. Boter per achtste vat 26 a 27,50 per pond 1,10 a 1,40. Londen 14 Mrt. Aangevoerd 200 Runderen 2.4-4.8, 1004 Schapen en Lammeren 2.4-6.4, 50 Kalveren 4.Ï-6, 20 Var kens 2.6-4.4. Ondertrouwd W. SMIT Wz. en A. M. VAN DER BIJL. Alkmaar, 14 Maart 1889. Receptie 24 MaartSluisje, C. 56. Getrouwd J. F. LUBBE en D. 8TIËGELIS, die ook namens wederzijdsche familie hunnen dank betuigen voor de bewijzen van belangstelling bij hun hnwelijk ondervonden. Alkmaar, Dordrecht, 13 Maart 1889. Den 20 Maart hoopt ANTJE SLOT den dag te herdenken waarop zij gedurende SO (aren onze gemeente steeds ten dienste was, door bijna iedereen, op vereerend verlangen, te bedienen. 20 Jaren mocht ik hare trouwe en eerlijke hulp genieten. Zij hoopt tevens op dien dag haren 59en verjaardag te vieren. Moge zij nog lang met dezelfde zorg werkzaam zijn en mogen de gegoede burgers onzer gemeente met mij haar dezen dag onvergetelijk maken. D. PLUI8TER. Broek op Langedyk, 17 Maart 1889 Heden overleed, na een langdurig, doch gednldig ge dragen lijden, in den ouderdom van 47 jaren, mijne innig gelietde vrouw MARIA GROENEWOUD Cdochter, diep betreurd door mij hare kinderen haren ouden vader en verdere betrekkingen. Koedijk, 14 Maart 1889. Jb. BLAAUBOER Jbz. Ondergeteekende bedankt voor de belangstelling, bij zijne benoeming tot geneeskundige in het Mannen- en Vrouwengasthuis ondervonden. A. R. MULDER. Voor de vele en hartelijke blijken van deelneming bij het overlijden van mijn Echtgenootden heer C. B. SCHöLLMEIJERbetuig ik bij deze miju hartelijken dank; inzonderheid ook aan de Vrienden, die den overledene bereidwillig de laatste eer bewezen. Alkmaar, Wed. C. B. SCHöLLMEIJER 15 Maart 1889. Ran. op Dinsdag 19 Maart 1889, inde herberg van Dikk Wester te Heer Hugowaard, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, '8 middags 12 uur, van: Een UUIS en EBE met vier akkers BOUWIjAIHB, nabij den Middelweg te HEER HUGOWAARD, sectie B Ns. 591 en 592, te zamen groot 85 roeden, 30 ellen. Eigendom van de wed. en erven A. NOORD- STRAND '8 namiddags 1 nur van Een Huis en Erf met perceeltje Bouwland, aan den Hondenweg te Heer Hugowaard, sectie H No. 517 groot 19 roeden 30 ellen. Eigendom van de wed. en erfgen. van JAN QUAN T Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE. er op aan kwam hare liefde voor mij door daden te bewijzen. O, Dora!" Hij ijlde naar de schrijftafel, trok het portret van don wand en drukte het aan zijn lippen, „Edele vrouw 1 Waart gij nu hier..." Zyn stem ging langzamerhand over in een zacht gemompel; maar boe ingespannen hy ook luisterde, hij hoorde niets; onbewegelijk en zwijgend stond Willy nog steeds achter hem. Langzaam en afgemeten keerde Broek zich nu om. „Ik wil niet langer leven in armoede en schande'* zijn gelaat was bleek en koud, 't was alsof er een vast besluit op te lezen stond„een laatste bede nogde bede van een stervende zorg voor mijn arme familie, ais ik er niet meer ben." Plotseling hief hij zijn rechterhand in de hoogte; een lichtstraal gleed over iets blinkends, dat hij in zijn hand hield. Een ongeartikuleerde angstige gil I Willy vloog op haar vader toe en ontrukte hem het wapen. „VaderNeem alles wat ik bezit maar dood u zelf nietIk ik I" zij wankelde, 't scheen alsof alle leven uit hare trekkeu verdwenen was: maar Broek had geen fcyd om daarop te letten. Overwonnen 1 over wonnen juichte het in zyn binnenste. „Weet je wel, wat je mij zoo even beloofd hebt?" vroeg hij zekerheidshalve. „Ja „Je wilt mij helpen „Ja „Nu dan, bij de beeltenis van je moeder, zweer ik, dat ik ik dezen dienst nooit zal vergeten Met zijn linkerhand hield hij het portret als een zegeteeken nog altijd in de hoogte, „en zy zal je zeker erkentelijk zijn voor hetgeen je nu voor mij doet. Zy zou haar hartebloed voor my hebben gegeven, zoo ziels veel hield zy van mijmyu dierbare Dora en jij bent baar kiud, het eenig kind, dat zy mij geschonken heeft {Wordt vtnoiqd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2