BOE LHU IS JACOBSLADDEES. STOOK HOLEN BRUINETTEN iH 1888 ti Brussel iel fle Mee ffiefli MAATSCHAPPIJ Exploitatie van METEOROLOGISCHE en A.N- NONCEJN KLOKKEN Dames Krullen lull AANBESTEDING HE m\EKAPITALIST, H.H. Biljartspelers. W. G. DORREMAN, gTpr oepiimc. J. kuijper' It Openbare Verkooping Openbare Verkooping BOELHUIS P. M. Duijvis Co., Meru en vraag het ü»oon. merk Kantoor Kloveniersburgwal No. 5,A in sterdam J. WE,STERHOF ZONEN, Geldleening, groot 36,000, Weener Loten 1874. Trekking 1 April e.k. WRAKHOUT, DIENSTBODE FRAIMSCHE, E3VGELSCHE DU1TSCHE STOFFEN, KI'F ECTEN It A It K HOOFDPRIJS f 200.000, BOERENMEID, te Egmoud aan Zee, om contant geld, op Don derdag 21 Maart 1889, 's morgens 10 uur, van afkomstig van het gestrande schip «Mauritsbestaande nitPalen, Planken en Balken waaronder van onge veer 13 meters lang en nagenoeg een halve meter dik alles van eiken- en iepenhout. GOUWE Notaris. op Woensdag 20 Maart 1889, 's middags 12 uur, in de herberg van Ide Honig, te Grootschermer, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. P G. L GOUWE, van: Een Huls, Erf, Hoscll en twee perceelen Weiland te Zuid- en Noordschermersectie D Ns. 966, 669, 1431 en 1553 te zamen groot 48 roeden, 20 ellen. Eigendom van KLAAS SLOOTEN en cons. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE. op DIJKSTAAL, gem. SINT MAARTEN, ten sterf huize van mejuffrouw TRTJNTJE BIJWAARD, wed. C. SIERIKSWoensdag 'A3 Haart 1889, vóórmiddags 10 uur, van: gr—sg-g* 6 Kalf- en Geldekoeien 2 Pinken 1 Paard, Hooi, Stroo, Mest, 1 Jachtwagen, ai&óUaiii£l Roerenwagen, 1 driewielde Kar, Tuigen, Boeren- en Bouwgereedschappen "Vaartuigen, Meubelen, Huisraad, Inboedel, Kippen enz. Er bestaat geene gelegenheid tot uitspanning op de Plaats A. VONK, Notaris te Scboorldam. |0p Woensdag 10 April 1889, 's mor gens 10 uur, ten huize van den heer KLAAS COMMANDEUR, te Koedijk, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Wr P. G. L. GOUWE, van: 6 Kalf koeien, eenige Kalveren, 1 bruin Merriepaard, Rijtuigen, Tuigen, Vaartuigen, Boeren- en Bouwge reedschappen, Huisraad en Inboedel GOUWE, Notaris. De BUG»ENPLA1TS in den Bosch- weg, nabij het ZAND in de ZIJPE, groot ongeveer 17 Hectaren. Bewoond door J HOOGSCHAGëN. Te bevragen ten kantore van A. WONK, Notaris te Schoorldam. Allen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aanof borgtochten hebben ten laste van nu wijlen mejuffrouw MAARTJE DALENBERG, weduwe van den heer PIETER 8EVENHUIJSEN, gewoond hebbende te Schoorldam, gemeente W armen huizen en aldaar den 2 Maart 1889 overleden, worden verzocht, daarvan vóór den 26 Maart 1889 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A. VONK te Schoorldam. te Schoorldam, de Rentenierswoning voorzien van vele gemakken en goed onderhouden met annexe Stalling voor 3 Paarden, ruim Koets huis, met zeer vruchtbaren Tuin, waarin vele en fijne Vrnchtboomenallergunstigst gelegen aan het Kanaal onmiddellijk bij de aanlegplaats der stoom- booten, groot 17 aren. AanvaardingHuis 1 Mei 1889, Tnin dadelijk. Bewoond geweest door nu wijlen me juffrouw M. DALENBERG, weduwe van den heer P. SE VENHUI JSEN. Te bevragen ten kantore van den Notaris A. VONK te Schoorldam. Allendie iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan wijlen den heer C. B. SCHöLLMElJERgelieven daarvan opgave of beta ling te doen vóór of op 1 April a.sLuttikoudorp No. 43, ten huize vau den heer H. G. A. LOBACH, waar d weduwe verblijft. 'gevraagd (R. C.), goed kunnende koken en werken, zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven franco A. BLAAUW Am sterdam Keizersgracht 508. BAKJES van staal uit één stuk geperst in alle afmetingensterk en praktisch van vorm. COM PLETE JACOBSLADDER8. Machine-Pabrikanten, M£oog aan de Zaan KROON. Merk K R 4) ON. RA BOON. IA BOON. Bit merk wordt geregeld aangevoerd IA R O 41 N. Zij is eene zeer voordeelige en gezonde brandstof en kan als doove kool KROON geheel met de tang uit het vnur genomen worden. K R O O N. Men wordt dus verzochtop het merk liA OOT te letten K R 41 41 N Representanten voor A m s t er d a m A. RATTE Co. Agent voor ALKMAAR EliFSi.. GERH. ENGELS Comp., Wickratt. De ANIIONCENKLOKKEN welke door bovengenoemde Maatschappij geëxploiteerd worden worden in alle groote steden van Nederland op de publieke drukste verkeers wegen geplaatst. Men wachte zich dus voor schade, en 1 e 11 e w e 1 o p bij het teekenen van Contracten betreflende het plaatsen van Annonces, zulks bij bovengenoemde HaatgohappH geschiedt- Eau de Ehalmair. Dit beroemd en welriekend preparaat doet het haar in korten tijd krullen. Na een kort gebruik prijkt het hoofdhaar met schoone lange krnllen Placon met gebruik 60 cents, Depöt bij Gez. PERK, Fnidsen, Alkmaar. Op een Atelier van Damescostumes kan direct eene WERKSTER ge plaatst wordenvolkomen met het vak bekend. Adres uitgevers dezer Courant. Kleedermaker, ZAADMARKT, C 67, Alkmaar, bericht aan zijne geëerde begunstigersdat zijn MAGAZIJN rnim voorzien is van voor het aanstaande saisoen. 6^ Aan hetzelfde adres wordt een Leerjongen gevraagd. Er wordt gevraagd eene flinke Bienst- bode, P. G., hoog loon, op een dorp in de onmiddelijke nabijheid van Alkmaar. Informatiën bureau dezer Courant. te Oudshoorn a/d Rjjn. Opening van den cursus ft SIcia.s. Kosten van onderwijs f 30 per Jaar. De voorwaarden van toelating zijn opgenomen in het Maandblad der Hollandsche Maat schappij van Landbouw, Leerplan en nadere inlichtingen te bekomen bij den Secretaris der Vereeniging, P. F. L. WALDECK te Loosduinen. NEDERLANDSCHE VROUWENBOND tot verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Mevrouw KLERCK—VAN HOGENDORP van 's Gravenhage hoopt Blnsdag 19 ülaart '8 avonds 8 uren, te spreken voor een gemengd pu bliek van volwassen mannen en vrouwen, in het lokaal boven de Christelijke School in de Doe lenstraatin vereeniging met ds. BOUVIN. Toegang vr|J. van p.m. 56000 mudden GASKOLEN en p.m. 60000 ponden (ned. gewicht) CANNEL. De DIRECTIE der GEMEENTE-GASFABRIEK te ALKMAAR zal op Oonderdagden 88 Haart 1889des middags te 12 uren in het openbaar, ten kantore van de Gasfabriek, aan besteden Be levering van minstens 3GOOO mudden Engelscheof Buitsche4ias- kolen en p.m. 60000 ponden (ned. gewicht) Clannel. De voorwaarden zijn op franco aanvrage bij den Directeur der fabriek verkrijgbaar. Alkmaar, 4 Maart 1889. de nieuwste STOFFEN voor HEE- REN- en JONGEHEER ENKLEE- DING voor het aanstaande saisoen. Ons in ieders gunst minzaam aanbevelende. Schermerhorn. Gevestigd te AMSTERDAM. (VERDEELD IV AANDEEEEN VAN 200) (Verdeeld in 72 Oblig. groot 500 elk, rentende 5 pet., aflosbaar a pari in 20 jaren, door middel van lotingen, met coupons, vervallende 15 Januari en 15 Jnli) De ongeplaatste AANDEEEEN en OBLIGATION worden aangeboden tot den koers van 95 pet. PROSPECTUSSEN zijn aan het Kantoor: Ge dempte Voorburgwal 101, verkrijgbaar. AMSTERDAM, Maart 1889. DE DIRECTIE. UITLOTING van 13 series. Iedere serie heeft in zich de nummers 1 tot en met 100, zoodat 1300 prijzen op 1 April e.k. moeten uitkomen. I prijs van f 20000 1 prijs van f 5000, 5 prijzen van f 1000, 12 prijzen van f 250 enz. enz. Heele Aandeelen f G,50 Halve n 3,25 Met f 6,50 kan men op 1 April e. k. de volle f 200000, met J 3,25 f 100,000 winnen. Verkrijgbaar gesteld bij de firma L. D. C. VAN DOB BEN, Boekh., Mient C 8, Alkmaar. Trekkingslijst f r ancoen gratis. In een stil gezin woröt gevraagd om met 1 April in dienst te treden een fatsoenlijke die goed kan melkenP. G. Brieven franco onder letter 8 aan het bureau dezer Courant. De reeds aangekondigde wedstrijd in «Café Munster", Verdronkenoord, Alkmaarom 4«ttilden en Zilveren lloriogiën zal plaats hebben maandag 18 «laart a s., aanvang des mid dags ft2 uur. Onder aanbeveling Hoogachtend UEd. dw. dienaar, 8 H. BK 4J»4I4»T. Zadelmaker en Stotï'eerder, beveelt zich aan voor het beklecden van Stoe len, Canapé's herstellen van Jalousiëu en wasschen van gordijnen enz Woonplaats CLARIS8ENBUURT No. 3. huuui

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3