Houttilstraat 32. H. B. J. LAUMANN, Alkmaar. ilpamer en Volksvoordracht J.C. OHMSTEDE, HANDZAAI- MACHINETJES Gebroeders Serbrock, eerste kwaliteit Engelsche Stoffen m WAGENMAKER». PUIKE OUDE mmmmwmmmmmmmmmmmmmï I «tr DE SCHUTTERSMAALTIJD De Oranjebitter, H. Bootz te Amsterdam, STEENKOLEN, COKES BB BRIQUETTES, NB. Alleen-Verkooper vau de perpetual nappes of altijddurende TAFELLAKENS in alle grootten. in Werktuigen en Gereedschappen voor Landbouw en Zuivelbereiding. wan de beste en nieuwste Wieringerwaard en omstreken. Mr. Kleedermaker§ Amsterdam „De Drie „Fleschjes", alhier verkrijgbaar hij VAN BO MENDE GÈVEKE, In W jj n e n en Gedistilleerd, Gedempte Nieuwesloot. pK 11. J. Vonk en Zoon, m Premie-Aandeelen „Het Witte Kruis", 1 APRIL a.s. ONTVANGEN ALKMAAR SAMENSTELLING. 2! Creuiigsie Sf/« Cts. Sigaar ALTiNK BURGERS, ANTIIRACIT-NEUTJESK01EN. bericht zijnen geachten begunstigers de ontvangst van een enorm assortiment VOORJAARSGOEDERENalsZwarte effen en gestreepte Thibets Cachemirs, gekleurde, effen en gestreepte Japonstoffen met diverse bijpassende garneeringen, Echte Brabantsche Hullen- en Kappenkanten en Hullen, Zijden-, Gloria- en Zanella Parapluie's. Groot assortiment Witte Goederen, Kepers, Marseilles, 5/4, 6/4 en 10/4 Half-, Heel- en Graslinnen, Medium, Constitution, Basin, Piqué a jour, Neteldoek, Vitrages, Embrasses en Franjes. Fransche, Duitsche en Engelsche Bukskin, Kamgaren, Doeskin, Croace en Laken; desverkiezende worden deze goederen gemaakt geleverd. Echte Noord- hollandsche Ganzenveeren Bedden, Kapokken Bedden, Watten-, Wollen- en Molton Dekens en Matrassen. Dit zijn geen oude goederen of lorren, maar drima kwaliteit van het laatste seizoen en worden beneden alle concurrentie verkocht. Heeren Wederverkoopers, Kleedermakers en Naaisters genieten korting. De VERPACHTING van het GRASGEWAS, der zoogenaamde TiOteri$lnntienvan de Bergermeer, zal worden gehouden op Woens- dag 2O lilaart 1889, des middags 12 unr in het Polderhuisbij den Dikken Molen. Dijkgraaf en Heemraden van de Bergermeer Jb. SWAAN Kz., Dijkgraaf. A. P. DE LANGE, Secretaris. I Technicum Mittweida de SrAEElMOEKElV root- eene groote sorteering Laat, No iO« HULTS91IJLLER te HEILOO, op Maandag 18 Alaart 1889, Toegang vrij Aanvang half acht ure. De ondergeteekenden Directeuren brengen ter kennis aan H.H. Bloemkweekers; die dit jaar bloem bollen wenschen te laten veilen dat zij zich kun nen aanmelden op ZATERDAGEN 23 en 30 Maart as., van des voormiddags 11—1 uur, in het café «Marktzicht'', van den heer H. Smids te Alkmaar De Directeuren, Akersloot. VAN DER OORD en SCHOON. Vereeniging tot verbetering van het Paardenras, Het Bestuur van bovengenoemde Vereeniging maakt bij deze bekend dat de donkerbruine bovenlandsche Hengst HORA1AM II dit jaar wederom b e- schikbaar staat bij G. H. GEERLIGS, te A n n a P a u lo w n ategen een dekgeld van ÏO ulden a contant. Tevens verzoekt het Bestuur beleefd doch dringend H.H. Eigenaren van Merriën welke Veulens van NORMAN II verkregen, zooveel mogelijk in kennis te worden gesteld van I. Naam en eenige omschrijving, leeftijd enz. der Merrie. 2. Opgave van kleurgeslacht enz. van het Veulen benevens maand en jaar van geboorte. 3. Naam en woonplaats van eigenaar van Merrie en Veulen. Ook voor het vervolgvoor de nog te verwachten Venlens van NORMAN II, zullen de gevraagde inlichtingen eveneens gaarne tijdig en franco tegemoet gezien worden. Namens de Vereeniging voorn., J; J. EN8CHEDÉ, Secretaris. J\. JVC A 6 1. Minn magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste dessins. Rezelve is te zien. Restellingen worden spoedig en netfes en tegen eon- curreerende pr()zen uitgevoerd. IS/.E. IKLIVTTJISSI" WAGENMAKER, Veerestraat, b/h BMOi<\ 4LKBIA1R. N.B. Inruilen hoogste waarde. Rep ar atiën spoedig en netjes. SCHIEDAM Verkrijgbaar bij Mejuffrouw Wed. C. REEKERS, firma C. M Swaerts, aan de BoterstraatA 16/17te Alkmaar. Ondergeteekenden berichten hiermededat het beroemde merk van af' heden te Alkmaar uitsluitend geleverd wordt door de firma W. HEERESFnidsenC 65, welk merk zij met vertrouwenals zijnde buitengewoon. geurig, beleefd aanbevelen. uit de bekende fabriek VAN - Haarvlechten, Scheidingen Pruiken, Toupets, van de natuur niet te onderscbeiden, wordeu door den ondergeteekende vervaardigd in alle prijzen en kwaliteiten. J. BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat T "RA l~L IN Specialiteit in JOU. KRAMER Co., Amsterdam, Saohaen. >u M'hiDt n - IngenieurbchdJe j Werkmelst«r Schal*. Onder aanbeveling in het lokaal van den heer Stooker. Spreker: de WelEd. heer PAfeHlLlCivan A 1 k m a a r. De ondergeteekende is, evenals vorige jaren, ruim roorzien van eene groote sorteering RI.ITWHïKM Hij vestigt de aandacht vooral op de geheel van gebogen egschenhout vervaardigde TH* bury, gebogen wielen, stel, stokken, enz. Onbreekbaar. Schiedammer Benever, P. HOPPE - N.B. Als bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hofpb. SIGARENFABRIKANTEN te EINDHOVEN. Verkrijgbaar te Alkmaar bij Avenhorn, J. Nieuwenhuis. Anna Paulowna, C. Blom. Beemster, H. Kuin. Bergen, A. Rodenburg. Berkhout, P. Smit. Castricum, M. de Haas. Grootschermer, Jb. Slooten. Heiloo, Wed. F. A. Tauber. Helder, Venster en Blokziel. Hoorn, H. H. Boldingh. Kolhorn, Willem Pool. Medemblik C. F. Oortgijsen. BRUINVIS BAKKER; OudkarspelM. Hart. Oudendijk,Wed. Jb. Bruinsma. Rijp, B. Caton. SchagenJ. de Groot. SchagerbrugH. Prins: Schermerhorn J. H. Geerke. Spanbroek H. Koelemeij. Uitgeest, J. Starreveld. Westgraftdijk, Gerrit Kaaij. 't Zand, S. Korver. Zuidscharwoude, Gez. Potveer. II gegarandeerd door een bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam gedeponeerd Waarborgfonds. JAARLIJKS 3 TREKKINGEN met prijzen van f 200,000, ƒ100,000, f 50,000, 35,000 enz. De minste prijs, waarmede een Premieaandeel uitloten moet is 14, en klimt deze op tot 25. Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide en gewaarborgde Premieaandeelen, op met een HOOFDPRIJS van f 50,000 enz. Origineele Loten zijn tegen beurskoers, thans f 12,75, verkrijgbaar bij Commissionairs in Wissels en Effecten, DAM, hoek Vijgendam 1517 Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4