No. 33*. 1889. Een en Negentigste Jaargang. ZONDAG 17 MAART, HERIJK voor de ingezetenen van Koedijk op 18 Maart Bergen 19 Oterleek 20 Heer Hugo Waard 21 van des morgens 9 tot desnamidd. 2 uren. ttDfticicci CSebeeUe, ItaitCttlAttb. ENGELAND. SPANJE. Door een hevigen sneeuwstorm is in bet noorden des rijks bet spoorwegverkeer gestremd. ZWEDEN. De Tweede Kamer heeft met 218 tegen 78 stemmen het wetsontwerp tot heffing van uitvoerrechten van ijzererts verworpen. BimicutAub UKUAAÜSCHECOl'RANT. REGENTEN van het MANNEN- en VROUWENGAST- HUIS te ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat met 1 April a.s. voor het gebruik der badinrichting in dat gesticht onderstaand tarief, door den gemeenteraad vastgesteld 16 Ja nuari 1.1., in werking treedt: voor een enkel warm bad 50 centen koud «30 tegen dadelijke betaling; bij abonnement voor 10 warme baden of meer 40 centen per bad 10 koude 25 Mochten de baden voor of na de daartoe vastgestelde uren worden verlangd, hetzij met of zonder abonnementdan wordt de prijs voor ieder warm bad met 10 en voor ieder koud bad met 5 centen verhoogd. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij den binnenvader van het gasthuis H. J. de Jong, bij wien tevens de baden aangevraagd kunnen worden. Regenten voornoemd Alkmaar, NUROUT VAN DER VEEN, 14 Maart 1889. Voorzitter. P. H. M. IBINK MELENBRINK, Secretaris. Lagerhuis. Den 8 stelde de beer Bradlaugh eene motie voor om het in 1880 genomen besluit, waarbij hem verboden werd zitting te nemen te vernietigen. "Wel was thans de geheele zaak van het afleggen van eed of belofte bevredigend geregeldmaar hij achtte het besluit toch een gevaarlijk antecedent, omdat daar door aan het Huis bevoegdheid werd toegekend, zonder eenige voorafgaande rechterlijke uitspraak een lid uit te sluiten. Dat kon dan in de hitte van den partij strijd ieder oogenblik niet slechts met één, maar even goed met tien of twintig leden geschieden. Zijn voorstel werd echter met 102 tegen 79 stemmen verworpen voornamelijk omdat het onraadzaam en onwettig geacht werddoor bet Parlement besluiten vari een vorig Parlement te doen verwerpen. De minister van oorlog verklaarde den 12, dat het groot ste gedeelte der reserve in 48 uren onder de wape nen kan zijn. Binnen 10 dagen kunnen de havens in staat van verdediging gebracht worden door het plaatsen van onderzeesohe mijnen. Hij hield zich onledig met het uitwerken van een ontwerp, waardoor eene snelle mobilieatie van 150.000 soldaten en 14000 paarden verzekerd wordt. De vrijwilligers zullen in het bijzonder Londen verdedigen. De hoofdstad zal niet door fortenmaar door versterkte kampen verde digd worden. De heer Randolph Churchill verklaarde tevreden te zijn met de door den minister afgelegde verklaring. Minister Fergusson deelde den 13 mededat de duitsche regeering hare vertegenwoordigers op de Samoa- eilanden per telegram heeft gelastde vreemdelingen die daar verblijf houden, niet aan de bepalingen van het oorlogsrecht te onderwerpen en zich te onthouden van het onderzoek van vreemde vaartuigen betreffende den invoer van contrabande. Met 231 tegen 88 stem men werd het eerste hoofdstuk der legerbegrooting, waarbij de werkelijke sterkte vau het leger op 152282 bepaald werd aangenomen. Dien dag werd met 259 tegen 193 stemmen eene motie aangenomen door den heer Russell ingediend waarvan de strekking was om het voorstel tot wijziging van de inrichting en het beheer der gevangenissen in Ierland ten behoeve der staatkundig-veroordeelden te verwerpen. Britsch-Indie. Het gerechtelijk onderzoek in zake den radjab van Kasbmere die beschuldigd is van het plegen van hoogverraad tegen de regeering van Britsch- Indie wordt voortgezet. De Emir van Afghanistan heeft eene verklaring openbaar gemaaktwaarin hij ontkentvijandige be doelingen jegens Rusland te koesteren. FRANKRIJK. Den 12 heeft de hertog v. Aumale een kort bezoek bij president Carnot gebracht en hem gezegddat de te zijnen aanzien genomen maatregel evenzeer der regeering als hem, voor wien die genomen werd tot eer strekte. Frankrijk ging fcnar boven alles ter harte, evenals ook hem dit had bem getroffen en daarom kwam hij zijn dank betuigen. Vervolgeos bezocht bij de maarschalken Canrobert en Mac-Mahun en de zes secretarissen van het Instituut. Te 3 uren werd bij in de Academie door den heer Jules Simon ontvangen. Alle leden drukten hem de hand, en de heer Simon leidde hem in met de woorden: „Geliefd en doorluchtig medelidWij achten ons gelukkig u weder in ons midden te zien en wij verzoeken u uwe plaats in te nemen opdat wij onzen arbeid voortzetten." De hertog betuigde zijnen dank voor de hartelijke ontvangst en .sprak zijn leedwezen erover uit, dat hij zijnen ouden leermeester en vriend Cuvillier— Fleur/ niet meer vond. De minister van marine, admiraal Jaurès, is den 13 door eene beroerte getroffen en in den ouderdom van 66 jaren overleden. De minister van oorlog de heer de F.eijoinet, zal tijdelijk als minister van marine op treden. De heer Eifl'sl heeft overeenkomstig de overeenkomst eene beloouing van f 50 gegeven aan elk der 74 werk lieden dio aan het werk waren op de tweede en de derde verdieping van den toren op het oogenblik, dat deze de hoogte van 300 el bereikte. Bij Perrigu/ aan de Loire, in Allier staken den 11 acht personen met verscheidene stuks vee op eene veer pont de rivier over om naar de jaarmarkt van Pierre- fitte te gaan. Plotseling brak de ketting en sprongen twee osseu verschrikt ter zijde, waardoor de pont omsloeg en zeven opvarenden het leven verloren. Een der directeuren van de fransohe bankgraaf Pillet-Wil), heeft zijn ontslag genomen omdat bij afkeurt de aan het Comptoir d'Escompte verleende hulp. Kamer. Den 14 werd beraadslaagd over bet regee- ringsvoorstelom haar te machtigen tot gerechtelijke vervolging der afgevaardigden LaguerreLaisant en Turquet, als bestuursleden van den Patriottenbond. De heer Laguerre hield eene scherpe redevoering. Nadat hij betoogd haddat de hond geene geheime vereeniging was, zeide hij o. a.; „Gij zeiven syt de samen zweerders gij die tegen het algemeen stemrecht in verzet komt. Eene coterie heeft zich meester gemaakt van het gezag. Maar uwe vervolgingsmaatregelen zullen het oogenblik verhaasten waarop het land de Kamer met walging zal wegjagen." Hij werd tot de orde geroepen. De rapporteur Arène verweet hun die zich repu blikeinen noemen, dat zij deel uitmaakten van het praeto- riaansche leger van Boulanger. Laatstgenoemde stond bij het hooren dezer woorden van zijne zitplaats op, kruiste de armen en scheen door zijne houding de meerderheid te braveeren. Nadat met 312 tegen 214 stemmen de beraadslaging gesloten was verklaardwerd met 334 tegen 227 stemmen de machtiging tot vervolging verleend. Na de zitting hebben verscheidene leden elkander hunne getuigen gezonden. Sonaat. Met 213 tegen 58 stemmen werd den 14 de gevraagde machtiging tot de vervolging van het lid Naquet verleend. De heer Buffet verklaarde zich daar tegeD, op grond dat er geene voldoende bewijzen voor de schuld van den bond bestonden. SERVIE. De regeering heeft aan de kabinetten van Oostenrijk en Bulgarije een schrijven verbonden waarin zij de verzekering geeft van baren wensch om de bestaande goede betrekkingen te bandhaven. Den 12 des avonds hield deafdeeling Amsterdam van de Vereeniging „Volksonderwijs" eene vergadering, onder het voorzitterschap van den heer mr. E. van Lier, waar in behandeling kwam een door 10 leden ingediend voorstel, luidende: „De Vereeniging wende zich tot den gemeenteraad met verzoek, dat bij besluite de kiuderen, die er behoefte aan hebben, van voedsel en schoeisel te voorzien." Na langdurige beraadslaging werd dit voorstel met 76 tegen 37 stemmen aangenomen waarna de voorzitter mededeelde dat de drie niet-socialistische bestuursleden hun ontslag namen namelijk de heeren mr. E van Lier, voorzitter, A. van Wamel, secretaris en dr. S. Baart de la Faille. De heeren Scbreuder en Thounissen (socialisten)in de vorige vergadering be noemd namen niet hun ontslag. Dit ontslag nemen geschiedde, omdat die heeren meenden, dat het aange nomen voorstel meer was een partij-voorstel dan wel gedaan in het algemeen belang. Het tweede voorstel door diezelfde 10 leden inge diend, luidende „De Vereeniging wende pogingen aan om aan het voorbereidend onderwijs de grootst mogelijke uitbreiding te geven", werd aangehouden, in afwachting van het jaarverslag over den toestand van het onderwijs. De 6e of laatste vergadering van „Nut en Ge noegen" te Uitgeest werd den 12 gehouden. De hoo'dschotel werd geleverd door den heer 0. W. Visser, die met de lezing van eene schoone novelle van Hoyer, „de Vloek van Insulinde1', de aandacht in hooge mate wist te boeien. Na de pauze traden als sprekers op de heeren J. Teer, met „Een Poppenkast", C. W. Visser met „Het testament" en „De Zelfmoord" van P. Paaltjes, Berghuis met „De buste van Ramsens" en „Overpeinzingen van een lantaarnpaal." Deze voordrach ten, dia ook zeer veel bijval vonden, werden op aangename wijze afgewisseld door het verdienstelijk pianospel van mej. A. van Nienes. In afwijking van vorige jaren heeft de vereenigiDg dezen winter uitsluitend slechts met eigen krachten gewerkten het is gebleken dat zij daartoe alleszins in staat is, Dat „Nut en Genoe gen" ook op gunstige wijze werkzaam is daarvan ge- tuigt o. a. de reeds jaren lang bestaande volksbibliotheek, waarvan dezen winter door ruim 100 personen gebruik gemaakt werd. Het beheer was toevertrouwd aan de heeren A. van Eek, A. van Lith, G. Ruiter en C. Zaad - noordijk die door hunne belangelooze hulpvaardigheid zich zeer verdienstelijk maakten en den dank der ver eeniging verdienen. Het aantal aanvnllingstroepen dat in den loop van 1889 uit Harderwijk moet uitgezonden worden is vastgesteld als volgt: Oost-Indië 90 onderofficieren, 50 korporaals4 hoornblazers en 1569 soldaten van het wapen der infanterie, 3 sergeants-vuurwerkers, 12 onderofficieren175 mindere manschappen van het wapen der artillerie 4 wachtmeesters 6 korporaals en 53 man cavalerie3 sergeants3 korporaals en 28 soldaten der geniebenevens 30 schrijverssamen 2030 man. West-Indië: naar Suriname 65, naar Curafao 60 man infanterie samen 125 man De arr. rechtbank te Arnhem heeft den boeren knecht uit Luntcrenbeschuldigd vau de boerderij ijjus meesters tweemaal te hebben in brand gestoken, wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De eisoh was 3 jaren gevangenisstraf geweest. Om vertraging bij de bestelling der brieven en andere stukken voor Berljjn te voorkomen, is het noodig, dat op bet adres achter dien plaatsnaam het district worde vermeld, waarin de woning van den geadresseerde gelegen is. De namen der verschillende distrioten cjjn geregeld naar de namen der windstreken waarin zij liggen. De districtsnamen behoeven alleen met hunne initialen bij voorbeeld O., N., N. O. (Oost Noord Noordoost), te worden aangeduid. Te 's-Gravenhage bedraagt het aantal kiezers volgens de nieuwe kiezerslijst 7868 tegen 7591 in 1888: te Haarlem 2786. Te ZandVOOrt is het lijk aangebracht van Arie Rooszijnde het laatste lijkdat nog vermist werd van de met de Seheveninger bomschuit „De vier gebroeders" omgekomen risschers. Te Groningen is proces-verbaal opgemaakt tegen vier spoorwegarbeiders wegens het plegen van eenige diefstallen nit een goederenloods nabij het station. Ten huize van een hunner, die alles bekende en zijne mede daders bekend maakte, werden tal vau de ontvreemde voorwerpen gevonden. De Maastricbtscbe Omnibusmaatschappij keert over het boekjaar 1888/9 4 pet. dividend uit. De gemeenteraad van Ferwerderadeel heeft besloten tot heffing over 1889 van 8.6 pet. van het belastbaar inkomen voor den boofdelijken omslag. De Duinwaterleiding-maatschappij van den Hol der en het Niouwediep keert over 1888 f 25 per aandeel uit. Te Amsterdam is volgens de herziene kiezers lijsten bet aantal kiezers voor de Tweede Kamer 19390 waarouder 214 lodgers. Burg. en weth. van Haarlem hebben tot amanuensis der stads-bibliotheek benoemd den heer J. W. Enschedé. De minister van oorlog heeft bepaalddat bij wijze van proef in dit voorjaar eenige remonte-markten zullen worden uitgeschreven in die strekenwaar blij kens de ondervinding de geschiktste remonte-paarden worden aangetroffen waartoe in de eerste plaats de provincie Noordbrabant behoort. In verband met die bepakng zullen die markten worden gehouden in de gemeenten MeeuwenWaspik en Ze venbergen, respectievelijk op 9, 10 en 11 April a.a., en zal voor de verdere regeling dier markten in overleg kunnen worden gehandeld met den majoor J. F. Diemer, voorzitter der remonte-commissie voor de bereden artil lerie te Utrecht. Voor den aankoop kunnen alléén in aanmerking komen iulandscbe paarden van 4 tot 5jarigen leeftijd en van 1,54—1,62 el hoogte, gemeten op het hoogste punt der schoft, terwijl niet mogen worden aangekocht bonte paardensohimmels of witten en isabellenevenmin bengaten en klophengsten. De markt te Waspik zal worden gehouden vóór de herberg van J. O. Versohure. Den 13 is het kohier van den hoofdelijken omslag te Schagen vastgesteld op f 3644.13% en dat van de hondenbelasting op f 211. De arr. rechtbank te Haarlem beeft den 14 uitspraak gedaan iu zake de bestormers vau het Heils leger te Beverwijk sn veroordeeld Pieter vau Lies hout tot drie maanden, Jaap Bloem en Gerbrand van der Kolk ieder tot ééne maand gevangenisstraf. Dien dag werd J. Jz. Buur tot éóa jaar gevangenisstraf veroor deeld wegens diefstal van schapen in den Beemster. Tegen den sociaal-demokraat Fortuijn die den 14 voor de arr. rechtbank te Heerenveen terecht stond wegens op den 12 December U. te Drachtentoen hij het woord voerde over de groote franscbe omwenteling en sprak over het gebeurde in den nacht van 4 Aug. 1789 te hebben laten volgen „zoo ook moet gij, ar beiders, u tegen de bestaande wetten verzetten en dezelve vernietigen", is door bet openbaar ministerie 8 maanden gevangenisstraf geëischt. Den 14 was het 50 jaren geleden, dat de minis ter van staatde heer mr. J. Heemskerk Az., thans lid van den Raad van Stateaan de Hoogeschool te Utrecht tot doctor in de beide rechten bevorderd was. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomeneen zwarte doekeen bovenstukje van een oorbelletje; een merklap; een paar handschoenen; een hondenpenning; een zak haver; een schaar; een gouden oor knopje; twee sleutels met ring; een kruiwagen; een armband.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 5