Aanbesteding van Rnndvleescli en MM. Een Cand. Notaris Notaris I. Gouverne te Alkmaar VAN GARDEREN Cl., DE MSEMAFLEIEEE. Dr. M. SNELLEN. C. WARNSINCK C. WARNSINCK, BOELHUIS Openbare Verkooping Openbare Verkooping Rundvlcesch en Rundvet C. WARNSINCK, C. WARNSINCK, Uit hoofde van sterfgeval. Openbare Verkoop Door sterfgeval Alkmaarsche Stoommeelfabriek. Te huur gevraagd: 330ste Staatsloterij. Bockh. v. Herms. Coster Zoon, Prijs f 0,50 3Netrtenttên> op Woensdag 20 Maait 1889, 's morgens ten 10 ure, te HARGEN gemeente SCHOORLvan Dekplanken Dekbalken Buiten- en Binnenhuids planken Inhouteneene flinke partij Timmer en Brandhout voorts Trossen Zeilen, staand en loopend Want, eene partij bruikbaar loopend Touwwerk, Bollantaarn, Verrekijker, Kompas, Laarzen, Bottines, Broeken, Vesten, Hemden, Overhemden enz. Alles afkomstig van en uit het gestrande fransche barkschip Jean Bart Brinic. J. v. D. MAATEN Deurw van KOEIEN, HOKKELINGEN, PAARDEN, RIJ TUIGEN BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAP PEN op Dinsdag 2 April 1889ten huize van den heer J. J. KAAN a/d Kruisweg te Wieringerwaard. J. v. d. MAATEN Deurw. T=tOTT:T .TTTTTfil op Woensdag 3 April 1889, 's morgens ten 10 ure, ten huize van den heer R. GORTER op de plaats Zeewijk", nabij St. Maartensbrug gem. Zijpe, van KOEIEN HOKKELINGEN, SCHAPEN, RIJ TUIGEN, BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAP, Huisraad en Inboedel. J. v. d. MAATEN Deurw. XJ op Dinsdag 2 April 1889, 's morgens 10 uur, ten huize van K. MOOIJaan den Rijksweg te Castri- cumten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. E. G. L. GOUWE, van 7 Kalf koeien, 3 Geldekoeien, 1 Herfst- kalver 2 Pinken eenige Kuikalveren 1 Paard (ruin), 1 Kapwagen1 Boerenwa gen met toebehooren en Veerenschamel en Boeren gereedschappen. In de onmiddellijke nabijheid is gelegenheid tot uitspannen. GOUWE, Notaris. te LIMMEN, in de herberg van C. Bos, op Dinsdag 26 Maart 1889des voormiddags 10 ure, ten over staan van den Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van 1. Een Huis, Schuur en Erf, Op Dusseldorf, te Limmensectie A, No. 815, groot 14 aren 55 centiaren. In dit perceel is en wordt nog steeds met succes uitgeoefend eene zeer beklante Kruideniersaflaire. 2. Een stuk Welland aldaar, kad. sectie A, No. 928, groot 18 aren 96 centiaren. Behoorende tot den gemeenschappelijken boedel van de echtelieden wijlen M. NUIJENS en zijne weduwe M. v. WETERING en te aanvaarden op 1 Mei a.s; dadelijk na afloop daarvan ten woonhuize van me juffrouw M. v. WETERING van Meubelen, Huisraad en Inboedel, waaronder Stoelen Tafels Spiegels Schilderijen Bedden, Doozen, Trommels en verdere Winkelgoede ren, Koper-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk, twee Wagens, Geit, 3 Kippenenz. Inlichtingen te verkrijgen ten kantore van voor noemden Notaris. Op Vrijdag 22 Maart 1889, des avonds half acht uurzal door REGENTEN over de GE VANGENISSEN te Alkmaar, in het Rijksopvoedings gesticht aldaar, worden aanbesteed, de levering van: van af omstreeks 1 April 1889 tot en met 31 December 1889. De voorwaarden van aanbesteding liggen van af Maandag 18 Maart 1889, dagelijks van voormiddags 10 uur tot namiddags 3 uur, ter lezing in voornoemd gesticht, bij den Directeur. De kennisneming daarvan wordt aanbevolen. De biljetten van inschrijving, gesteld op zegel met aanwijzing van borgen en ingericht volgens de voor waarden van aanbesteding, moeten Vrijdag 22 Maart 1889, 's avonds uiterlijk half acht uur, ingele verd zijn in een bus, geplaatst in de kamer van den Directeur van genoemd gesticht. Regenten voornoemd M. BUCHNER loco Voorzitter. N. H. DE LANGE, Secretaris. zag zich gaarne belast met het Agentschap eener Hypotheekbank. Adres letter H No. 10, bureau van dit blad. TL» HU I S in de SCHERMEER. zal verknopen ten huize van den heer Jn. DROOG, aan den West- dijk in de Schermeer op Donderdag 21 llaart 1889, des voormiddags ten 10 ure 8 puike Kalikoeien, 2 puike Gelde koeien, 3 Pinken, Paard, zeer mak, 1 Jachtwagen, 1 Tilbury op veeren, 2 Boerenwagens, lerbak, Kleine- en Commissie-kaaszetters, en verder Boe- rengoed en Gereedschap. BES1' Op de plaats kan NIET u flge- spannen worden. Notaris te Hoogwoud, zal op Dinsdag 19 Maart 1889, des morgens 10 uur, ten huize en ten ver zoeke van den heer Jn. STAMMES, te HENSBROEK, publiek ten verkoop presenteeren 18 Roeien 6 Hokkelingen 32 Schapen Zeng, Paard. BoerenwagenKar op VeerenRapwagen op Veeren. BÓEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN HUISRAAD en INBOEDEL. Notaris te Hoogwoud zal op Donderdag 28 Maart 1889, des middags 12 uur, in de herberg „de Fuik" te OPPERDOES, publiek ten verkoop resenteeren 1Eene flulsmanswonlng met Boet, Schuur, Erf, Tuin en Boomgaard, in de Kerkebuurt te Opperdoes met een daar achter liggend perceel Weiland, ter gezamenlijke grootte van 3 hectaren, 41 aren, 52 centiaren. 2. Twee perceelen Bouwland, liggende aan den Almdorperweg te Opperdoes ter grootte van 1 hec tare, 89 aren, 90 centiaren. Nadere informatiëu geeft gemelde Notaris en de Notaris Mr. DE FEIJFER te Medemblik. Notaris te Hoogwoud, zal op Woensdag 3 April 1889, des morgens 10 unrop de plaats nLeeuwenhorn in de ZIJPE, nabij Schagerbrug bewoond door den heer H. VAN LEEUWEN, publiek ten verkoop presenteeren 14 Kalf koeien 3 Pinken eenige Kuikalveren Zeug, Paard. Boerenwagen liar op VeerenDriewielde Kar lerbak BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN. Notaris te Hoogwoud, zal op Donderdag 4 April 1889< des middags 12 uur, in natemelden herberg »de Eendracht" te HOOGWOUD, publiek ten verkoop presenteeren 1. Een Herberg en Logement (met ver gunning) StalhouderijHoorrijd- Slal, Stalling voor rijtuigen, paarden en ander vee, alsmede een voor weinige jaren nieuwgebouwde Kolfbaan en Ervenstaande in de kom van het dorp Hoogwoud ter grootte van 9 aren, 83 centiaren, met den tot de herberg en kolfbaan behoorenden Mnventaris. 2. Een Herberg en Logetnent (met ver gunning), Hoorrijilstal Stalling alsmede twee daaraan grenzende Woonhlti- SCn en Erven, mede staande in de kom van het dorp Hoogwoudter grootte van 4 aren 55 centiaren, met den tot de herberg behoorenden Mnventaris 3. Twee perceelen Wd- en Homelanda/d Langertis, onder Hoogwoud, ter gezamenlijke grootte van 2 hectaren 94 aren 70 centiaren. Alles behoorende tot de nalatenschap van den heer G. GROOT. Zijdie iets verschuldigd zijn aante vorderen hebben van of borgtochten ouder zich hebben be treffende de nalatenschap van den heer PIETER KLAVER Jasszoon gewoond hebbende te Opper does en aldaar 2 Februari 1889 overledenworden verzocht daarvan vóór of op 1 April d/a. betaling of opgave te doen, ten kantore van den Notaris WARN SINCK, te Hoogwoud, of ten huize van den execu teur, den heer K. K. WIJ DENES, te Opperdoes. Zijdie iets verschuldigd zijn aante vorderen hebben van of borgtochten onder zich hebben be treffende de nalatenschap van den heer GERRIT GROOT gewoond hebbende te Hoogwoud en aldaar den 4 Maart 1889 overleden, worden verzocht daarvan vóór of op 1 April d/a. betaling of opgave „te doen ten kantore van den Notaris WARNSINCK, te Hoogwoud. a contant, op Vrijdag 22 Maart 1889, 's morgens ten 9£ ureten huize van den heer Its. DE GRAAF a/d Waarddijk, tusschen Rustenburg en Oterleek, i/d gem. Oterleekten overstaan van den Notaris P. J. LAU van 7 Kalf koeien (gekalfd hebbende of op kalven staande), 1 Geldekoe, 2 Kalfvaarzen, 2 Hokkelingen1 drachtige Zeug Kap wagen op veeren, Boerenwagen met toebehooren, eenige Tuigen en Boerengereedschappen. Geene gelegenheid tot uitspanning. te AKERSLOOT, in de Boekeleimeer, vóór de woning van den heer T. GLIJNI8, op Woensdag 10 April 1889, des morgens te 9 uren, van 20 puik beste Koeien, die gekalfd hebben of op kalven staan, I Geldekoe, 7 Kalf- vaarzen, 7 Hokkelingen, 1 Hokkeling Stier, eenige Kuikalveren, Boerenwagens, driewielige Karren, 1 Kapwagen op Veeren, 1 lerbak, Stalbennen, Karn, Tuigen BOEKEN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN, enz., enz. Op de plaats is gelegenheid om uit te spannen. J. VAN LEEUWEN Az Notaris te Alkmaar te KOEDIJK ten ltnize van den lieer Jn. STAM Jbz., op Woensdag 20 Maart 1889, des voormid dags ten 10 ure van 12 Koeiendie gekalfd hebben of op kalven staan eenige Knien (mestkalve- ren), l Wagen op veeren1 Kar op veeren2 Aardtroggen, 1 lloolsleep1 groote Varkensboet, l Kippenhok, 2 Pramen 0 Roosters met hekken voor kalverenhokken Kaasplankeu Kaaspers, 2 Zoutkisten, een volledig stel Roeren- goed zooals KaasmakersWeivatenKaaszetters, en hetgeen verder meer te koop gepresenteerd zal worden. Op de plaats zelve is geene gelegenheid tot uitspanning. 11. J. DE LANGE, Notaris, Alkmaar. UIT DE HAND TE KOOP of TE HUUR, eene best beklante Timmermans- en Molen makers-Affaire gelegen in eene welvarende streek van Noordholland. Te bevragen met franco brieven onder lett. V, bij de uitgevers dezer Courant. ALÜMAAR.. JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADE RING van AANDEELHOUDERS op Dinsdag1 3 April 1880, des nam. 3 oreten kantore der vennootschap. HET BESTUUR. zoo spoedig mogelijk, een %WMJWM£EEHM/MS van niet te grooten omvangmet MWinhelOf) Standgeschikt voor S1GARENAFFA1RE. Franco brieven onder No. 614 aan het Alg. Advertentie bureau van R. J. SCHIERBEEK Lz., Leeuwarden. Kweekerij ,ELORA", Alkmaar, bericht de ontvangst der nieuwe IMMORTEL LEN, GEDROOGDE GRASSEN en EDEL- WEISZ, hebben grooten voorraad bloeiende en niet-bloeiende KAMERPLANTEN bevelen zich aan tot het aanleggen, verleggen en onder houden van tuinen. Wed. A. PRINS ZOON, Collecteurs der Staatsloterij berichten, dat de Trekking der Eerste Klasse Maandag, den 18 Maart e.k. begint, en ten hunnen kantore MEEEE en GE- DEELTEN van Loten te bekomen zijn. ALK-MAAR. DOOR franco per post 0,55. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 6