No. 34. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG HERZIENING HER PROVINCIALE KIESDISTRICTEN. FBUIT ,T bETQ3V, ASSCHEPOETSTER 20 M A A R T. Prijs der gewone Advertentiën: QDfficitel (Bebeeltt, COURANT. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. ALKMAARSCHE Deze Conrant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e helft der maand Februari 1889. Wed. R. Kuijpers, Amsterdam; J. Coule Hagen, Winschoten; mej. J. de Jong,?. Van Noordscharwoude: Jansen, Haarlem. Van Petten: SpoorwachterVelsen. Briefkaarten: G. Kist, Brieven: Verzonden geweest naar I n d i eMevr. G. J. Schutte, Probolingo. Reeds in het jaar 1886 heeft de heer Roëll in de Tweede Kamer gewezen op de groote wanverhouding die allengs is ontstaan zoowel tusschen het aantal leden van de Staten der verschillende provinciën en het aantal inwoners dier provinciën als tusschen het aantal inwoners van de verschillende kiesdistricten in dezelfde provincie en het aantal leden der Provinciale Staten die in elk kiesdistrict worden gekozen. Bij het onderzoek der Staatsbegrooting voor 1888 werd evenzoo de aandacht der Regeering op dit punt gevestigd maar zonder veel gevolg, want de toenmalige Minister van Binnenlaudsche Zaken oordeelde de zaak niet van dringenden aard. Bij de behandeling der Staatsbe grooting voor 1889 kwam men in het Voorloopig Verslag op dit onderwerp terug, men vroeg, hoe de tegenwoordige Minister er over dacht en mocht hij van de noodzakelijkheid eener verbetering van de ver houding tusschen de bevolking der kiesdistricten en het aantal leden van de Provinciale Staten, die er gekozen worden, overtuigd zijn, of dan nog vóór de verkiezingen van Mei 1889 in dien toestand veran dering zou zijn aan te brengen. Het antwoord op deze vragen was kort en duidelijk; het luidde «Eeue wijziging van de tabelgevoegd bij de wet van 5 November 1852 (Staatsblad No. 197) wordt door den ondergeteekende noodig geacht. Het is hem niet mogelijk reeds nu te bepalen, wanneer een daartoe strekkend ontwerp van wet zal kunnen worden in gediend." Ook in de openbare vergadering der Tweede Kamer werd dit onderwerp ter sprake gebracht bij de be handeling van de Staatsbegrooting voor het departe ment van Binnenlaudsche Zaken. De heer Vermeulen sprak er over in de vergadering van 12 December 11. Hij verheugde zich over de verklaring van den Mi nister dat hij herziening noodig acht van de tabel waarin worden aangewezen de kiesdistricten waarin elke provincie voor de verkiezing van de leden der Provinciale Staten wordt verdeeld en het ge tal der in elk district te kiezen leden. Hij her innerde dat die tabel dagteekent van 1852 en sinds dat jaar onveranderd is gebleven ofschoon de bevolking in de onderscheidene deelen des lands zeer ongelijkmatig is toegenomen. In het district Maastricht wordt één lid van de Provinciale Staten gekozen op de 5000 inwonersin het district Breda één op de 7000 in het district den Helder één op de 10000, in het district Rotterdam één op de 16000, en in het district Nieuwer-Amstel één op de 19000 inwoners. «Doch er is meer!" zeide de heer Ver meulen en het scheen weldat hetgeen nu volgde door hem als de hoofdzaak werd beschouwd«legt men nu de kaartwaarop de kiesdistricten voor de Tweede Kameren een waarop die voor de Provin ciale Staten zijn aangewezennaast elkanderdan ziet men de zonderlingste afwijkingen. Dat de gren zen van beiderlei soort van districten niet geheel dezelfde kunnen zijnvolgt reeds hieruitdat hun getal verschillend is (84 voor de Tweede Kamer en 100 voor de Provinciale Staten.) Doch het verschil, hetwelk men thans waarneemtis zóó groot, dat men zou meenen dat de wetgever het expresselijk er op had toegelegd, de kiezers anders in te deelen voor verkiezingen van de Tweede Kamer, anders voor die der Provinciale Staten. Nu behoef ik er wel niet op te wijzen hoe ongewenscht zulk een toestand moet genoemd worden." En hij drong er ernstig op aan, zoo spoedig mogelijk tot een herziening van de pro vinciale districten over te gaan en ze zooveel mogelijk gelijk te maken aan de districten voor de verkiezing van de led^n der Tweede Kamer. Ons verbaast wel eenigszins dat vreemde opzien van den heer Vermeulen bij den aanblik van die twee kaartenwant inderdaad vinden wij het verschil zeer natuurlijk. De verdeeling van de provinciën in kies districten is geschied in 1852 met het oog op de verkiezing van de leden der Provinciale Statende verdeeling van het geheele land in kiesdistricten is 35 jaren later geschied bij de Grondwetsherziening in 1887 met het oog op de verkiezing van de leden der Tweede Kamer. De kiesdistricten voor de Pro vinciale Staten moesten natuurlijk voor elke provincie in het bijzonder worden aangewezen, terwijl bij de verdee ling van het land in kiesdistricten voor de Tweede Kamer op de grenzen der provinciën niet kon en niet moest worden gelet. Sinds 1852 zijn de kiesdistricten voor de Provinciale Staten onveranderd gebleven, en toen nu in 1887 het geheele land, behalve vijf groote gemeenten, in enkelvoudige kiesdistricten voor de verkiezing van 100 leden der Tweede Kamer moest worden verdeeld en wel zooveel mogelijk in verhouding tot de bevol king, was het toch ten eenen male onmogelijk, daarbij te letten op de kiesdistricten voor de leden der Pro- DOOB H. SCHOBERT. 48) Hij had het portret weer opgehangen, zich omgekeerd en wendde zich nu tot Willy, die met de hand onder het hoofd weder op haar oude plaats zat. Nauwelijks raakten zijn zorgvuldig onderhouden handen haar schedel even aan of zjj week snel terug. De president deed alsof h\j het niet bemerktenam weer op den stoel plaats, waarvoor het glas wijn stond, dat nog voortdu- rend stond te dampen. „Nu wij beiden wat kalmer geworden zijn", begon Broek, na een tijdlang gezwegen te hebben, op zachten toon, terwijl hij zoo nn en dan een snellen blik op zijn dochter wierp, die zwijgend tegenover hem zat, „wil ik ook mijn plicht doen en je uitleggen, hoe alles gekomen is. Luister je, Willy?" Zij knikte onbewust, terwijl de vingers van den pre sident zenuwachtig naar het wapeu grependat nog altijd op de tafel lag. „Je ziet de zaken hoogstwaarschijnlijk donkerder in, dan noodig is, Willy, alleen voor het oogenblik is er reden voor bezorgdheid en is spoedige krachtdadige hulp noodig. Ik boop binnen zeer korten tijd de hy potheken wêer te kunnen aflossen; ook je overige geld zal niet verloren gaan de bank zal zich zonder twijfel staande houden; ik blijf op mijn post; de zaak is maar, dat ik morgen op de beurs deu storm het hoofd kan bie den. Morgen aan den dag draag ik Knauer op, de noodige maatregelen te nemen. Je zult verbaasd staan, hoe spoedig wij alles weer te boven zijn eu ons over de angst van dit uur vroolyk zulleu kunnen maken. Maar dat neemt niet weg, dat ik je zeer erkentelijk ben." Hij stak zijn dochter de hand toezij legde werk tuigelijk de hare er in daarbij viel haar oog op het pistool en zij huiverde. De president zag het. „Ja, kind", vervolgde hij met een zweem van zjjn oude bonhomie, „zoo'n ding, hoe klein en nietig ook, is toeh ten slotte het zekerste middel om zich van alle zorgen te ontheffen. Eén druk eu er deert je niets meer." Willy zag haar vader aan, zonder een woord te spreken. Een geheele wereld van vragen lag er in baar blik. Dus eeu man die zijn familie tot deu bedelslat had gebracht, wist geen beter middel, dan zich vau het leven te berooveu eu zijne familie niet .alleen iu zorg achter te iateu, maar daarbij voor baar nog de smart over den doode voegen. Die kogel zou dus een voldoende boe* tedoening zijn voor zooveel lichtzinnigheid Het was in haar oog een misdaad een laagheid en toeh ais zij zich voorsteldedat baar vader daar nn kon liggen bloedend en stervendalleen omdat zij wei gerde, haar geld te geven Een ijskoude rilling voer haar door de leden en toch had zij een gevoelalsof haar groot onrecht was aan gedaan en maar al te duidelijk stond haar tante Mal- wine's voorspelling voor den geest. De president had het glas naar zich toegetrokken en drons met smaak van den warmen wijn. Voor het tegenwoordige was alle ongerustheid van hem geweken; waarom zich dau nu uiet te versterken na de bange kwellende dagen eu uren. Hij was alleen bevreesd, dat Willy verder naar Scheven zou informeeren en daar hij er voor het oogenblik niet op gesteld was, in pijnlijke discussies te tredensprak hij onophoudelijk over zijn toekomstige verwachtingen en plannen geheel weder de oude. Willy bleef onbewegelijk en zwijgend zitteneen vinciale Statenwaarbij die verhouding juist werd gemist. Intusschen schijnt het betoog van den heer Ver meulen op den Miuister van Binnenlandsche Zaken grooten indruk te hebben gemaakt, ofschoon hij bij zijn antwoord in de Tweede Kamer opmerkte, dat het verschil in de verhouding der bevolking van de kiesdistricten, ook iu dezelfde provincie, tot het getal der te kiezen leden reeds bij de vaststelling der dis tricten in 1852 bestond; de wanverhouding was alleen grooter geworden. «Door het grooter getal kiezers" voegde hij er bij «wordt het verschil ook veel merkbaarder." Het zal wel aan ons liggen maar dit begrijpen wij niet. Het aantal kiezers staat toch volstrekt niet in verhouding tot het cijfer der bevolking; en hoe nn de wanverhouding tusschen de bevolking van een kiesdistrict en het getal leden van de Provinciale Staten, die er in gekozen worden grooter kan worden door het toenemen van het getal kiezers in het districtwil ons maar niet duidelijk worden. Toch beweerde de Minister dat nu het aantal kiezers zooveel grooter is geworden, ook het oogenblik gekomen is om de bestaande wan verhouding te doen ophouden. En nu volgt er iets zeer merkwaardigs les beaux esprits se rencontrent «Wanneer de geachte afgevaardigde1' zeide de Minister «gesproken heeft om de tegenwoordige indeeling van de kiesdistricten voor de Tweede Kamer ook zooveel mogelijk aan te nemen voor de verkiezing van leden van de Provinciale Staten, dan kan ik hem verzekeren dat ik mij juist in den laatsten tijd heb bezig gehouden met de vraag, of op die wijze de zaak niet tot een goed einde kan gebracht worden." Het is later gebleken dat de Minister er toe ge komen is de door hem gestelde vraag toestemmend te beantwoordenover de verdeeling der provinciën iu kiesdistricten en de bepaling van het getal der in elk district te kiezen leden moeten de Provinciale Staten worden gehoord; en ter voldoening aan dit voorschrift van art. 4 der Provinciale Wetheeft de Minister aan de Staten der verschillende Provinciën een ontwerp van verdeeling in kiesdistricten toege zonden waarin inderdaad de kiesdistricten voor de leden der Tweede Kamer, met splitsing van de vijf nog overgeblevene groote gemeenten in enkelvoudige kiesdistrictenworden aangenomen als kiesdistricten voor de Provinciale Statenbehoudens alleen die wijzigingen welke de grenzen der provinciën noodza kelijk maken, en tevens een geringe verandering wordt gebracht in het getal der leden. Van de Staten van alle provinciën is het oordeel over dit ontwerp reeds bekend of kan het met tamelijk groote zekerheid worden voorspeld. Slechts uit drie provinciën, Limburg, Noord-Braband eu Utrecht is steeoen beeld gelijk. Zij hoorde nauwelijks wat haar vader zeide. Hare gedachten bleven onafgebroken bezig, terwijl zij uiterlijk de kalmte zelf was. Ten eerste Scheven. Wat de president van hem had gezegd, be vestigde maar al te zeer een vermoeden, dat haar in deu laatsten tijd telkens bekropen had. Zij wilde het echter nooit onder woorden brengen - zij wilde niet - ook nu niet, die vernedering zou al te smartelijk ziju. Zij bad haar woord gegeven eu was bereid het te boudeu, als er geeu andere invloeden van buiten kwamen die haar er van ontsloegen zonder dat zij het behoefde te breken. Wenschte zij het inderdaad Wie weetHet juiste antwoord op die vraag vond zij zelve nietmaar dit gevoelde zij duidelijk, dat Scheven en zij het leven zeer verschillend opvatteu en dat de een nooit ten volle den ander tot zijne denkbeelden zou kunnen overhalen. En nu het landgoed het landgoed De bezitting, die haar zoo lief was en die zij altijd zoo in eere gehouden bad. Zy moest haar zoo hoog mogelijk bezwaren Eén enkel ongeluk, eeu mislukte oogst, ziekte onder het vee eu de vrucht vau jarenlangen arbeid, vau hetgeen met zooveel voorliefde was tot staud gebracht, was verloren eu kwam in andere baudeu zij bad geen tehuis meer 1 Wat zouden baar grootouders wel zeggen als zij nog kouden spreken 1 Bijna angstig gleed haar blik over de beide ouder- wetsche portretten in olieverf, die aan den wand hingen; maar zij zagen er bij het flauwe licht zoo nietig eu onbeduidend uit, dat Willy haar oogen nedersloeg. Wat gevoelde zij zich toch vreeselijk eenzaam Niemand om haar te raden of te helpenTante Malwine mocht niet eens weten wat er gebeurd waszij gevoelde dat sij hare verwijten niet zou kunnen verdragen „Ik denkdat wij eerstdaags ook hunue verloving kunnen bekend makeu", zeide de presideut terwijl hij de laatste droppels uit het glas drouk „dat juist ver hinderde mij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1