No. 35 Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G 22 MAAR T. PATENTEN. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën; #£ficiccl (BebeeUc. finitcalAtib. DÜITSCHLAND. De Volkszeituug, een orgaan der oude fortschrittspartijdat reeds 40 jaren bestaau heeftis in beslag gececnen wegens een hoofdartikel „ter herinnering aan den IS Maart", zijnde de sterfdag van Keizer Wilhelm I. In dat artikel waren zeer scherpe en hatelijke uitdrukkiugen jegens dien Keizer gebezigd, welke zoo zeer de ergernis van de leden van hot Huis van afgevaardigden opgewekt hadden dat zij het blad van de leeskamer en de journalisten-tribune wilden verbannen. Het bureau der redactie werd door de politie gesloten en de verdere verschijning op grond van de socialistenwet verboden. Het blad is dadelijk weder ia een anderen vorm en onder een anderen titel, namelijk Die Arbeitsmarkt, verschenen tegen een lageren prije, doch ook dit blad is verboden. Deze strenge maat regelen baren groot opzien. H. SCHOBERT. FRANKRIJK. In het departement Creuse heeft eone nieuwe verkiezing van een lid voor den Senaat plaats gehad daar de verkiezing van den radicaal San- ton voorstander der grondwetsherzieningnietig ver klaard was. De gematigde republikein Leclerc, die bij de vernietigde verkiezing het onderspit delfde, werd nu verkozen met 345 stemmen, terwijl op den heer Sauton, die toen 320 stemmen verkreeg thans slechts 288 stemmen uitgebracht werden. ITALIË. De minister van financiën las den 18 een besluit voor, waarbij de ceeds aangeboden belastingvoor stellen ingetrokken werden. Hjj deelde verder mede, dat een wetsontwerp tot herziening der belasting op de ge bouwde eigendommen zou worden ingediend alsmede een voorstelwaarbij aan de regeering de bevoegdheid wordt verleend om het tarief der in-, uit- en door- voerrechten te wijzigen. De minister-president Crispi SPANJE. Den 27 zal te Sint Sebastian eeie ontmoeting plaats hebben tussehen de Koningin en de Koningin van Engeland, die zich over zee daarheen zal begeven. ALKMAAltSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TEE ZOON. De PATENTEN, dienst 1838/80aangevraagd in de maanden November, December en Ja nuari 1.1. voor Alkmaar en eenige omliggende gemeenten, kunnen van af 22 Maart tot 6 April a.s., van des voormiddags 9 tot 2 uren afgehaald worden ter gemeente-secretarie. BELGIE. Op voorstel van eenige vertegenwoor digers der landbouw-arrondissementen heeft het verbond der iandbouwvereenigingen eenstemmig beslist, dat van alle landbouw voortbrengselen een invoerrecht behoort te worden geheven. Prinses Hendrik van Pruisen is den 20 des ochtends te Kiel van een zoon bevallen. Pruisen. De minister van Snancien verklaarde den 19 in het Huis van Afgevaardigden bij de begrooting van het beheer der Staatsschuld geene bepaalde ver klaring omtrent conversieplannen te kunnen doen, opdat de speculatie zich daarvan niet meester zou maken. De wijze, waarop de regeericg tot nu toe met de conversie gehaudeld hadachtte hij voldoenden waarborgdat ook voortaan fiscale belangen zich daarbij niet zouden doen gelden. Rijksdag. Eene suppletoire begrooting betreffende de hervorming der artillerie en der marine werd den 15 door de regeering ingediend en naar de begrootings- commissie verzonden. De minister van financiën be loofde, aan die commissie nadere inlichtingen te zullen geven. De minister van oorlog wees op den veel groote ren lastdie in andere landen voor militaire doeleinden op de belastingschuldigen gelegd wordt. De heer Eichter verzette zich tegen deze nieuwe uitgaaf voor het leger, maar werd daarbij aileeu gesteund door den sociaal democraat Bebel. De heer Windthorst was wel niet tevreden over deze vermeerdering van uitgaven doch verklaardezich niet daartegen te zullen verzetten zoo de commissie na een zorgvuldig onderzoek uitmaakte, dat deze uitgaaf noodig was. DOOK 49) Als zij nu bedacht, dat zij vanmiddag zou terugkeeren' alleen en altijd weder alleen, niemand aan wie zij hare zorgen en angsten kon klagen want voor tante Malwine's scherpen blik moest zij alles wat haar drukte, zorgvuldig verbergen, omdat zij zich tegenover de oude freule voor haar vader schaamde toen overviel haar plotseling zulk een gevoel van hulpeloosheid van ver latenheid, dat zij zich haastig oprichtte en de band 7an haar vader greep, die onberispelijk in een lichten glacé bandschoen gestoken, onbeweeglijk op zijn knie rustte. „Papa!" Verschrikt ontwaakte de president nit een onrnstige sluimering. „Wat is er? Is de bank "Spoedig bezon bij zich echter en streek zich over zijn slaperige oogen. „Eiep jijWilly Lieve hemel 1 Je hadt mij die korte rast wel mogen gunnen", vervolgde hij verwijtend. „Wat wilt ge „Ik verzoek n vriendelijkpapalaat mij bij n in Berlijn komen; ik zie er erg tegen op, den winter hier alleen door te brengen'*, sprak zij zacht. Maurice van den Broek streek met zijn vingers door zjjn langen fraaien knevel en scheen even na te denken. „Hm, ja, ik hoop, dat bet mijn vrouw veel genoegen zal doen, wanneer ik bet haar vertel, en ook je zusters. Ik schrijf je dan nog wel, Willy, wanneer het ons het beste voegt." Met een smartelijk bittere aandoening vervuld, leunde ENGELAND. Lagerhuis. Den 19 werd op eene tot de regee ring gerichte vraag geantwoord dat eenige schepen van het Kanaal-eskader naar Tanger gezonden waren om dat zekere tusscben Marokko en Engeland aanhangige vraagpunten geregeld moeten werden namelijk de zaak beertffende Juby en den onderzeeschen telegraafkabel. De reden, dat generaal Boulaugar gekozen is tot lid van den algemeenen raad te Nimes, is daarin gelegen, dat ruim 7500 kiezers niet opkwamen wegens den twist tussehen den burgemeester Numa Güly en de regeering. De heer Antoinedie in de vorige weak ontslag nam als lid van den duitschen Eijksdag voor Metz, is voor- nemens zieb als fraosch burger met de staatkundige zaken in Frankrijk in te laten. Hij heeft zich te Parijs gevestigd. Het bestuur der Panama-Kanaal maatschappij heeft aangekondigddat voor het onderhond van de reeds voltooide werken en het materieel gezorgd is. Met den grootaten ijver worden de pogingen voortgezet cot vor ming der nieuwe maatschappij, welke de voltooiing van het kanaal verzekeren en in zekere mate voor de belangen der obligatiehouders opkomen zal. Men wan hoopt nog niet aan het welslagen ondanks de tegen woordige stemming der beurs te Parijs. Generaal Boulanger beeft aan zijne kiezers in het departement du Norii geschreven, dat de omstandigheden hem den plicht oplegden zijne verkiezing voor het departement dar Seine aan te nemen. Te Douai is een kwa tiermeester der artillerie in hechtenis genomen, wegens verdenking van verstand bonding met Duitschland. Hij verklaart onschuldig te zijn. Het oordeel omtrent de ontvangst van generaal Bou langer te Tours is zeer uiteenloopend j volgens de Eé- publique fran9aise, bij voorbeeld, hoorde men niets dan een oorverscheurend gefluit de Figaro daarentegen meldt, dat de opgewondenheid en het gejuich der me nigte zoo groot waren dat men niets hoorde van de door de regeering uitgedeelde 5000 fluitjes van nieuwen vorm, waarvan vooral de straatjongens ijverig gebruik maakten. zij achterover in het rijtuig. Wat wilde zij toch in Berlijn Bij haar familie zijn Dwaasheid, zij had geen familie Alleen wanneer men iets van haar verlangde, dan wist men haar te vinden de asschepoetster Intusschen bedacht de presidentdat hij toch wel wat al te duidelijk het verzoek zijner dochter had afgewezen hij trachtte het goed te maken door zich met al de beminnelijkheid, die hem ten dienste stond, tot haar te wenden „Je hebt gelijk, kindlief, de eenzaamheid hier maakt zwaarmoedig. Ik zie tot mijn spijt hoe zwaar het je valtje vader den kleinen dienst te bewijzendien bij je gevraagd heeft. Je oogen zijn waarlijk rood en om je mond ligt een leelijke, scherpe trek, die er gisteren nog niet was. Je moet niet al te veel tobben en peinzen, Willy; dat maakt vroeg oud en niet waar, als wij bij den raadsheer zijnzult gij recht lief en aardig tegen mij zijn en niet doen alsof je mij een groot ofler bracht? Voordat de velden hier weder groen zijn zijn gij en ik reeds lang onze zorgen te boven." Maar zijn voorkomendheid liet Willy volkomen koud; zij zat zwijgend en onbewegelijk in haar hoekje te luisteren want als Broek eenmaal op zijn praatstoel wasdan hoorde hij maar al te gaarne zijn eigen stem. De raadsheer Maller was ten hoogste verbaasdtoen er reeds zoo vroeg in den morgen cliënten werden aangediend en nog meer, toen hij hoorde dat het freule vau den Broek uit Warnitz was. Hij had, sinds de schout Ackerman Warnitz gekocht had, dezen al die lange jaren als raadsman en handelsvriend trouw ter zijde gestaan zonder dat daardoor ooit een gemeenzamer verhouding was ontstaanWilly kende hij ook bijna nietwant voor de zaken die zij met elkander hadden was een persoonlijk onderhoud bijna nooit noodzakelijk geweest. Bedrukt en bijna angstig zat het jonge meisje in de onaangename, ledige, koude kamer, die vol met boeken zeidedat het ministerie den wensch koesterde de ve-houding tussehen de ontvangsten en uitgaven op de staatsbegrooting te verbeteren door het invoeren van bezuinigingen en hervormingen in het bestuur. De heer Dellavalle kondigde eene interpellatie aan over de buitenlandsche staatkunde in Zanzibar en indeSomali- laadstreek. Minister Crispi antwoordde den 19. 003TENRIJK-H0NGARIJE Bij het oosten- ryksche Huis van Afgevaardigden is den 16 een wets voorstel ingediendstrekkende om te bepalen dat voortaan geene machtiging kan worden gegeven tot het houden van loterijen, dan krachtens de wet tegen uitkee- ring eener bate aan den Staat. Alle andere zijn verboden. In het hongaarsche Volkshuis beschuldigde de afge vaardigde Eotvos minister Tisza, dat hij geldelijk voordeel had gehad bij den aanleg vnn de spoorwegen in bet comitaat Bihar dat door den heer Tiszu ten stelligste ontkend werd. Na eene levendige woordenwisseling keurde graaf Karolyi ten scherpste de beweringen van Eotvos af en stelde voor dat het huis zou verklaren dat het de ophelderingen van den heer Tisza als over bodig beschouwde. Dit geschiedde zonder stemming, nadat de minister had verklaard dat hij zich met dat voorstel tevreden stelde. Na bet einde dar zitting werd Tisza eene warme hulde gebracht. Na afloop der zitting beleedigde een student den liberalen afgevaardigde Eokonczy, die deu student met een revolverschot wondde aan de rechterdij. Ten ge volge van dit voorval heerachte onder de studenten groote opgewondenheid. Zij hielden eene betooging voor de liberale club en de woning van Eokonczy, maar werden door de politie uiteengedreven. Militaire pa trouilles doorkruisten Pest. De inkomsten zijn gedurende de laatste 8 maanden f 19.000.000 minder geweest dan die in gelijk tijd vak ten vorigen jare. SERVIE. De gewezen Koning Milan is den 17 naar Pest vertrokken. ZWITSERLAND. De Groote Eaad van het kanton Ticino heeft besloten alle gemeentebesturen strafrechtelijk te vervolgen die kiezers ter stemming toegelaten hebben in strijd met de voorschriften van den bondsraad door den kantonnalen raad daartoe onbevoegd verklaard. ZUID-AFRIKA. Uit Durban werd den 13 ge meld, dat president Kruger en president Eeitz over eengekomen waren, een tolverbond tussehen de Transvaal en den Oranje-Vrijstaat te sluiten, alsmede een defensie- verbond, waarbij beide Staten zicb verbinden elkan der te helpen, indien één hunner een rechtvaardigen oorlog onderneemt. President Kruger gaf zijne toestem ming voor den aanleg van een spoorweg van Bloem fontein naar Pretoria, indien de Delagoabaai-Maatschap- pijen hare geschillen niet vereffenen. en papieren was. Zij keek naar de groote menigte akten die er lagen en onwillekeurig drong de vraag zich aan haar op, hoeveel ongelukkigen, aanklagers en aangeklaagden deze stukken wel tot angst en vertwij feling zouden brengen. Zij keek naar den lessenaar waaraan zeker menige onheil aanbrengende brief ge schreven menig stuk van groot gewicht onderteekend wus en meer dan ooit gevoelde zij op ditoogenblik het gewicht van haar besluit. Maurice van den Broek daarentegen liep rusteloos en zenuwachtig heen en wêer, trommelde tegen de ruiten en hield onafgebroken zijn horloge in de hand. „Eén minuut na negenen gaat de sneltrein. Als de oude heer nog lang wegbljjft, holpt alles niets meer", zuchtte hij en,hij stampte met zijn fijne laars op den grond. Eindelijk ging de dear open de raadsheer trad binnen. „Wat is er van uw verlangen, mijnheer?" vroeg hij niet weinig verbaasd; want men had hem alleen freule van den Broek aangediend. „Ik kom in gezelschap van mijne dochter", hierbij maakte hij een sierlijke beweging met zijn hand naar Willy „om u te verzoeken iets voor ons in orde te willen maken; mijn dochter wil mij namelijk machtigeD, voor haar een hypotheek op Warnitz te nemen." „ZoozooEen hypotheek I Hoe hoogals ik vragen mag Da oude heer vroeg dit op zakelijken toen hij zag geen zijner cliënten aan, maar keek naar den grond, en wendde slechts zijn wit, eerbiedwaardig hoofd naar den president, alsof hij opmerkzaam wilde luisteren. Maurice vau den Broek kuchte zacht. „Twee ton „Twee ton?" vroeg de raadsheer, meenende niet goed te hebben geboord. Weet u wel dat daarmede het landgoed tot op den laatsten steen bezwaard wordt? De landsregering heeft ook nog een vordering ten laste van Warn'tz."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1