No. 36. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ASSCHEPOETSTER ZONDAG 2A M AAR T. EERSTE BLAD. Dit nummer bestaat uit twee bladen. FEUIL.XjiETOlSr, Prijs der gewone Advertentiën: ümuentauo. l&eltgv&tiBïht fiertebieu. 's (GItAVE.WAGE 23 IlaarL iaffrftg-jiScrichteu, ALKMAARSGME COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Dond9rdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,— De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. Hielke Brugts te Haarlem beeft den 22 zijn hondersten verjaardag gevierd. De gemeenteraad van Opmeer heeft den 21 vergunning verleend tot den aanieg van een paarden tram Hoorn Sehagen en besloten 1(8 der kosten te dragen in het maken eener telephoon geleiding Hens- broek Obdam Spanbroek, Hoogwoud, Winkel. Den 22 zijn te Utrecht voor de nuttige handwer ken o. a. geslaagd de dames M, E. Terwogt en M. S. Tinholt te Hoorn. Den 21 heeft voor de arr. qpchtbank te 's-Her- togenbosch terecht gestaan de gewezen politie agent 1 klasse F. van den Bosch, beschuldigd van mishande ling die den dood ten gevolge heeft gebad dvn 6 dezer gepleegd op zjine vrouw. Alle getuigen verklaar den dat hij een oppassend man en vadtr was, die alles deed, wat aan eene goede huishouding bevorderlijk kon zijn terwijl daarentegen zijne vrouw ergerlijk aan den drank verslaafd haren man en hare kinderen ver waarloosde en kleeding en etenswarendie de man aanschafte, beleende en verkocht om zich drank te verschaffen. Hij bleef' bij zijne volledige bekenten s, doch verklaarde niet de gevolgen zijner daad te hebben voorzien. Het openbaar miuisterie eischte 2 jaar ge vangenisstraf. Zijn verdediger meende dat hij van rechtsvervolging ontslagen moest worden, op grond dat volgens art. 40 ven het wetb. van strafrecht niet straf baar is bij, die een feit begaat, waartoe hij door over macht gedrongen is. Tegen den gewezen klerk van den Rijksontvanger der directe belastingen te Haarlem D. Oostwoud Wijdenes, beschuldigd van op verschillende tijdstippen in 18861887 en 1888 een bedrag van f 344 ten eigen bate te hebben aangewend dat hem ter hand gesteld was om op het kantoor belasting te betalen, en op de biljetten de handteekening vau deu ontvanger 17 maal te hebben nagebootst, is den 21 door bet openbaar mi- nirterie bij de arr. rechtbauk aldaar een jaar gevangenis straf geëischtonder aanneming van verzachtende om standigheden. Het kohier van den hoofdelijken omslag te Leeuwar den voor 1889 is vastgesteld tot een belastbaar inkomen van f 4.352.242.50 en een invorderbaar bedrag, gerekend tegen 4.3 pet., van f 187.146.26%. Het raadsbesluit van Eist, waarbij de gemeente secretaris aldaar uit zijne betrekking werd ontslagen ia door Ged. Staten van Gelderland aan den Koning ter vernietiging voorgedragen. De Leidsche broodfabriek keert over 1888 20 pet. dividend uit. Voor de onderwijzers-examens in Noord-Holland hebben zicb 170 adspiranteu aangemeld 86 manu. en 84 vrouwelijke. De commissie van deskundigen bestaat DOOR H. SCHOBERT. 50) Maurice van den Broek boog zich nog eens uit het portier en nam zijn hoed af met al de beminnelijke vriendelijkheiddie hem tot een tweede natuur was geworden en die hij ook tegenover zijn dochters nim mer uit het oog verloor. De kostbare pels viel even open en deed de eierlyke zwarte kleeding zien, de lichte das en den roodzijden zakdoek, waarmede de president zoo gaarne coqnetteerde. Hij was baar vader I Met alle geweld moest zij zich dit herinneren, toen zij langs het perron liep. Haar vaderdie door haar moeder zoo vergood was geworden. Wat zij had gedaan, was haar plicht en toch en toch zij kon er geen vrede mede krijgen; het was haar, alsof zij door de vervulling van dezen plicht zich aan de nagedachtenis der ge liefde dooden bezondigd bad. Knaner was aan den trein om zijn chef te ontvangen. „Hebt gij reeds iemand, die geld op de hypotheek geven wil F Contanten zijn nn de hoofdzaak de tijd dringt" drong Broek aanna een korte begroeting. „Alles is in ordemijnheer. Treitel wacht reeds aan de bank „TreitelTreitelDien naam heb ik meer gehoord F" zeide Broek op vragenden nadenkenden toon. „Never mind Time is money." De zaken gingen verder zoo vlot, als de president het maar wenschen kon. Met het geld in den zak reed hij, als gewoonlijk, naar de beurs, ver gezeld door Knauerdien hij had nitgenoodigdin zijn coupé mee te rijden. „Het doet mij genoegendat Treitel voor een week of vier geld op die hypotheek heeft willen voorschieten," uit de heeren J. A. Bakker en G. Kappeoburg Pzu. te Amsterdam voor rekenen en vormleer; M. J. IJzer man te Amsterdamvoor geschiedeoisH. Beijerlee voor zang J. de Groot te Buiksloot en F. G. Fick te Haarlem, voor Nederl. taal; R, Teddema te Amsterdam voor opvoedkunde; P. H. van der Leij te Haarlem voor natuurkunde en voor handwerken de dames A. J. Testas en A. Kroesen te Amsterdam. Te Groningen is eene vereeniging opgericht „tegen wetsverkrachting en willekeur", ten doel heb bende, voor reebt en wet op te komen waar die wor den gekrenkt. Zij zal ook by verkiezingen optreden om door samenwerking van verschillende groepen het volksbelang te bevorderen. Het bestuur houdt op be paalde dagen zitting om klachten te ontvangen, die het onderzoekt en belegt ook openbare vergaderingen om gebreken in de wetgeving te behandelen. In het hoofdkiesdistrict Goes is tot lid der prov. staten van Zeeland gekozen de heer B. M. den Boer lid van den raad te Goes (a. met 1910 van de 3226 uitgebrachte stemmen, waarvan 40 van onwaarde werden verklaard. Do heer J. J. Ochtman liberaal, bekwam 1239 stemmen. Ecbtgenooten van ambtenaren van de rijks-telegraaf, die eene winkelnering uitoefenen moeten zich binnen ééce maand tot den minister van waterstaat wenden met het verzoek die te mogen blijven waarnemen. De Maiangsche Cnltuar-Maatechappij keert over 1888 12% pet. dividend uit. De beer F. A. Huizenga heeft het bestuur van het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam uitgenoodigd in de vergadering van 2 April a.s. in behandeling te doen nemen bet aanbod van den heer L. F, Dellebarre, om het Paleis voor f 55000 per jaar te pachten. Tot beambte ter gemeente-secretarie te Purine- rend, is benoemd P. Dekker te Woerden. - Ged. Staten van Noordholland hebben hnnne goedkeuring onthouden aan bet besluit van den gemeen teraad van TöXei waarbij Je jaarwedde van de aan den Burg te benoemen onderwijzeres van f 600 terug gebracht is op f 450. De commissie voor de gasfabriek te Zwolle heeft aan den gemeenteraad voorgesteld, den gasprijs te ver minderen van zeven op zes ctnten per kub. el. i*iaar aanleiding van het prospectus waarop in schrijvers hebben deelgenomen in het aandeelenkapitaal van de Oost-Sumatra-Tabak-Maatscliappij, en welk pros pectus wordt vermoed de in art. 335 wetb. van straf recht bedoelde opzettelijke verzwijging of verminking van ware of voorspiegeling van valsche feiten en om standigheden te bevatten is tegen ben die voor den inbond van dat prospectus aansprakelijk moeten gesteld worden, te AmstOrdaui eene gerechtelijke instructie geopend. Het gemeentebestuur van Eindhoven is voorne mens eene rechterlijke beslissing uit te lokken omtrent de plaat3 gehad hebbende wegvoering van het oud rechterlijk archief door het Rijk. zeide hij luchtigeen sigaar aanstekende„misschien los ik binnen dien tijd reeds af, wie weet! Het is toch maar zaak om de fortuin te trotseeren. Ik heb mij nu voor het overige geheel op jou verlaten, Knauer." „Ik heb het geld in den zak" „Odat is prachtigJe bent toch een ingeniense kopik voorspel je een prachtige toekomstKnaner." „Ik moet helaas „TuuttuutLaat ons nu den onaangenamen kant der quaestie laten rusten Wij hebben er ons nit gered, is dat niet voldoende? Nu het hoofd omhoog, wij dwingen de beurs, en spoedig staan wij in andere schoenen. Vertrouw gerust op mijn scherpen blik!" Dit zeggende klopte de president met drie vingers zijner linkerband den kassier op den schouder. Op de beurs bad niemand verwacht, dat de zaak met de bank zoo vlot zon worden geregeld. Men had reeds lang van allerlei gemompeld en dat nu de president alle schalden afdeed, dat hij, met het meest zorgelooze gelaat van de wereld, tweemaal honderdduizend gulden kon inbrengen, herstelde weder het wankelende crediet. Het was dan nu ook niet mogelijk, dat het met de familie Broek zoo slecht kon staan I De bankaan- deeleu stegen dientengevolge nog denzelfden dag on geveer één percent en met het gels at van een over winnaar kwam de president thuisgrenzenloos trotsch op hetgeen hij gedaan had. Wat het gekost had, om staande te blijven dat was hij reeds lang weer ver- geteD. Het waren immers onk alleen Willy en Knaner, die onder de gevolgen van het gebeurde leden, hij niet. Alles was weer even rooskleurig om hem heen en met onverzwakt vertrouwen zag hij weer de toekomst tegemoet. Toen de avond begon te vallensloop een slanke sierlijke meisjesgestalte langs den donkeren wegdie naar den dierentuin leiddeeen klein gezet man die daar reeds lang op en neêr bad geloopen, als verwachtte hij iemand, kwam haar tegemoet. „Ik ben het, freule." De Rotterdamsche tramweg-maatschappij ontving over 1888 f 573.688.24 en gaf 413.426.01 uit, zoodat een batig slot beschikbaar is gebleven van f 160.262.23. Na afschrijving van f 64.054.77 wordt het dividend op 7% pet. bepaald. Het reservefonds bedraagt f 22 905 49. De gemeenteraad van 't Bildt (Frieslaud) heft voor 1889 een hoofdelijken omslag van f 53.805.48% zijnde 8.15 pet. van het belastbaar inkomen. Het hoofdbestuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft aan de afdeelingen ter overweging gegeven dat de ledeD hunne brandverzekeringen tegen vaste premiën door bemiddeling van het hoofdbestuur doen sluiten by de eene of andere groote en solide verzekerings-maatschappij, die, het hoofdbestuur alsdan als haren agent beschouwende, belangrijke vermindering op de premiën toestaat voor al de aangebrachte risico's. De aldus verkregen winst zou voor de helft in de kas der afdeelingen en voor de wederhelft in die van het hoofdbestunr kannen vloeien. De heer L. van Zuylen, hoofd der chr. nat. school te Broek op Langendijk, is in gelijke betrekking benoemd te Numansdorp, maar heeft voor die benoeming bedankt. Bij de uitgevers Cremer en Co. is ter perse om weldra te verschijnen: vnn Maurits Smit „P/iantasma- gorieënKijkjes in en om ons"; van W. J. van der Werft een drietal oorspronkelijke Transvaalsebo novellen, getiteld „Transvaal in rouw en roem", opgedragen aan jhr. mr. G. J. Ta. Beelaerts van Blokland minister resident van de transvaalscbe republiek. Dit werk is versierd met nationalen omslag in kburen en vele oorspronkelijke illustratiën van H. van der Laan een oorspr. roman, getiteld „Norine's Keuze"; voorts een geïllustreerd meisjesboek getiteld Meisjesjaren door H. Scbeltema. Het paleisbnlietin luidt, dat in den toestand des Konings in de iaatste dagen geene verandering is ge komen. Heden zijn de ministers van binnenlandsohe zaken en van justitie naar het Loo vertrokken, wat met voor ziening in den stilstand der regeeringszaben in verband wordt gebracht. Het gerucht loopt, dat de minister van Staat, mr. J. Heemskerk Az., tijdelijk regent zou worden. Mej. J. G. Tersteege tijdelijk onderwijzeres aan de openb. burgerschool alhier, staat No. 1 op de Voordracht voor onderwijzeres aan de openb. school te Hensbroek. Zekere v. d. P., alhierdie zondagavond in be schonken toestand een groot ruit aan de Oudegracht verbrijzeldewerd even daarna in eene herberg door de politie aangebonden. „Je brengt mijhoop ik, een aardig sommetje, beste Knaner. Maak als het je blieft wat voert, ik moet weer naar hnis." „Een paar minuten maar I O, frenle Blanche, ik leef slechts voor de korte minuten, dat ik n ziel" „Ja ja Geef hier het couvert. Hoeveel is er in F' „Driehonderd gulden „Heerlijk 1 Voor iedere honderd galden één minaat Hij bood haar zijn arm en zij legde er haar vingertoppen in. „Laat mij u even de hand kussen", smeekte hij haastig. „O, freule Blanche, als u wist, hoe onuitspre kelijk lief ik u heb „Zoozoo 1" zeide zij met een coquet lachje. „Je bent in ieder geval een verstandig man Knanereen zeer verstandig man De ringdien ik voor dit geld koopen zal zal mij telkens aan je herinneren. Oik heb een allerliefst ringetje op het oog." Zij trok haar hand uit de mof en stak hem Knauer toe, die hem met vurige kassen bedekte. „Freule Blanche, u bent de ster van myn armzalig bestaan. Voor u ja voor n heb ik alles over Zegt u nn eens, dat n mij ook maar een weinig al is het ook nog zoo weinig „Word nu niet sentimenteel, Knauer, ik kan dat bij mannen niet uitstaan." „Trouwt n met mijnheer Giinther F" vroeg hy plot seling, terwijl hij over al zijn leden beefde. „Neen, o neen, onttrek mij uw hand niet, word niet boos ik voel het, ik kan niet leven zonder n te zien." Blanche lachte. „Je moet naar bed, Knanertje, drink een flink kop theeje hebt de koortsdankt mij", spotte zij. „Als het je een troost iswanneer jij mij een klein millioen meer kondt aanbieden dan Giinther, dan zon ik werkelijk niet weten, wien ik kiezen zon." Zij liep ijlings heen en wenkte een vigilante. Da kassier bleef bet rijtuig nakijken totdat het in de duisternis verdween. Haar handschoen lag op den grond, hij raapte hem op, drukte hem aan zijn lippen en stak hem in den zak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1